JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
:םיניינעה ןכות
ריצקת
אובמ
יתדה דממה
ינידמה דממה
הגספה תדיעו
דיווייד-פמקב 
2000 
היתואצותו 

תורעה
:םיחפסנ
UN Res. 242
UN Res. 338
לע ף"שא בתכמ
UN Res. 181 

לע לארשי בתכמ
UN Res. 181 

:דוסי-קוח
תריב םילשורי 
לארשי  

:םילשורי - 1 הפמ
םיעצומ תולובג 

:םילשורי - 2 הפמ
הייסולכואה 
לובגל רבעמ 
1967 ינפלש 

:םילשורי - 3 הפמ
תולובג 
שאה תקספה 
1949 תנשמ 

םילשורי - 4 הפמ
:תילארשיה 
1967 תולובגה 

- 5 הפמ
םילשורי חרזמ 
:תינדריה 
1967-1949 


This Report in English

Additional Jerusalem Studies:

"Explaining Israel's Policy on Jerusalem: 1948, 1967, 2000" - Gerald M. Steinberg

"The Israeli Chief Rabbinate and the Temple Mount Question" - Yoel Cohen

"The Jerusalem Jewish Community in the Eighteenth Century" - Jacob Barnai

"Prime Minister Ben-Gurion on Jerusalem and the Holy Places - 1949" - Major Knesset Debates

"Transferring the Knesset and Cabinet to Jerusalem - 1949" - Major Knesset Debates


םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה


,2000 דיווייד-פמקב הגספה תדיעו
ןהיתואצותו ,ןוטנילק תינכת


םילשורי יבגל קרב תלשממ לש ןוויכ יוניש

2000 ילויב 24-ה דע 11-ב דיווייד-פמקב הגספה תדיעו
ןיבל לארשי ןיב ןושארה ימשרה יניצרה ןתמו אשמה התייה
הנושארה םעפה םג תאז התייה .םילשורי תלאשב םיניטסלפה
םג םא ,לוקשל ןכומ היה ילארשי הלשממ שאר הבש 1967 זאמ
שאר .םילשורי לש שדחמ הקולחל תוטרופמ תועצה ,יאנת-לע
תוביוחמ עיבהש רחאל ,1999 יאמב רחבנ קרב דוהא הלשממה
.םילשורי תומלש לע רומשל

הלא קר" :םילשורי םויב קרב ריהצה 2000 יאמב דוע
םעה לש טלחומה ישגרה רשקה קמוע תא םיניבמ םניאש
,םעה ןוזחמ ןיטולחל םירכונמה הלא קר ,םילשוריל ידוהיה
חפיטש הווקתה ןמו ותנומאמ ,הז םע ייח לש הרישה ןמ
םתעדב תולעהל ולכוי הז גוסמ םישנא קר -- תורוד ךשמב
."םילשורימ קלח לע וליפא השעמל רתוות לארשי תנידמש

לש הסירקל האיבה קרב ידי-לע הז גוסמ תויוביוחמה תרפה
להקה תעדב ודמעמ לשו ולש תירטנמלרפה היצילאוקה
.ולסוא ךילהתבש תוידדהה תא חנז קרב ,ףסונב .תילארשיה
ורטפתה דיווייד-פמקב הגספה תדיעו סוניכ ינפל שממ
לש ותלשממב םירחא םירשו יקסנרש ןתנ םינפה רש השעמל
,היילעב לארשי) תוינויצילאוק תופתוש שולש וגצייש ,קרב
רחאל דימ .טועימ תלשממ םע רתונ קרבש ךכ ,(ל"דפמו ס"ש
.יול דוד ץוחה רש םג הלשממהמ שרפ הגספה תדיעו

תדיעו לש הנולשיכ תא םיסחיימ םינשרפה תיברמ
,םילשורי אשונב םידדצה ןיב תועדה יקוליחל דיווייד-פמק
הבושח היגוס לכל רשקב םילודג םירעפ ורעפנש יפ לע ףא
ורזוע ,רגרב "ידנס" לאומס ,תאז םע .םויה רדס לע הדמעש
םידדצהש ףקותב ןעט ,ימואל ןוחטיב יניינעל ןוטנילק לש
ינפל תורחא תויניטסלפ-תוילארשי תויגוסב םדקתהל ובריס
ןיינעב םהיניב תועדה יקוליח תא בשייל רשפא םא ררבתיש
הריז דיווייד-פמק תדיעו השמיש הז ןבומב 93.םילשורי
ינפ-לע רשגל רשפא םאה הלאשה לש תיטמולפיד הניחבל
.םילשורי תייגוסב ילארשיה-יברעה ךוסכסל םידדצה תודמע

הליחתכלמ ןוטנילקו קרב ונימאה עודמ רורב הז ןיא
ךישמהלו םילשורי אשונב םירעפה ינפ-לע רשגל ולכויש
םיעגמב רצונש המ ,תובר םימעפ .ךכ לכ הובג גרדב הגספל
ךמסמ ןוגכ ,םייאשח םיצורעב םיימשר-אל םיימדקא
אוה וליאכ תועטב ספתנ ,עבקה דמעמ לע ןזאמ ובא-ןילייב
םיעטמ םיחוויד .תויתמאה תויניטסלפה תודמעה תא ףקשמ
ף"שא ידיקפ יפמ ףא ועמשנש ,תיניטסלפ תושימג רבדב
לע הארנה לככ וביעה ףאו םייד םיכמסומ ויה אל ,םייזכרמ
ימע-ןב המלש לעופב ץוחה רש .ילארשיה ינידמה טופישה
םע םינויד ונמייק" :רוחאל טבמב ןכמ רחאל ןייצ
.דיווייד-פמק ינפל דוע םילשורי תייגוסב םיניטסלפה
תאפרע המ ועדי אל ןתמו אשמל ונחיש ינבש התייה היעבה
ןמ תובר לטבל וא םלעתהל הטלחה התייהש רורב 94."הצור
םילשורי לע רבעב תויניטסלפה תויבמופה תויואטבתהה
ןכו ,ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש 181 הטלחה לע וססבתהש
תועודי ויהש ,ליעל וותוהש םילשורי ברעמ לע תועיבת
.לוכל


"םייטתופיה" םינויד

ךכ הבצוע דיווייד-פמקב םילשורי אשונב היטמולפידה
תא לובכל ילבמ ןורתפל תונויער לוקשל ולכוי םידדצהש
אישנה ריבסה הגספה םויסב .תוחישה לש םושר חווידל םמצע
ידי-לע התחנוה דיווייד-פמק תגספש שרופמב ןוטנילק
םא םג ,ךכ ."םכסומ לוכהש דע םכסומ רבד ןיא"ש ןורקיעה
איה ,הלבקל היה רשפאש העצהב הדוקנ האצמ לארשי תחלשמ
המכסהה יוטיב ידי-לע הנתיא תובייחתה ללכל העיגה אל
הדוקנ לש לכו לכמ הייחד ידי-לע ןיפולחל וא ,בתכב
,יטתופיה היה דיווייד-פמקב תויגוסב ןוידה לכ .יהשלכ
.םירחא םיניינעב םיניטסלפה תמכסהל ףופכב

;דיווייד-פמקב בתכה לע הלעוה דואמ טעמ ,תינש
תוריינ .דבלב הפ לעב וחסונ הגספב ולעוהש תונויערה
ורמשנ אלא תורחאה תוחלשמל וקלוח אל םיילארשי הדמע
ינפמ תפסונ הנגהכ שמיש הז רבד 95.תילארשיה תחלשמה ךותב
.ידיתע ןתמו אשמב תוביוחמכ שמשל לולעש תועצהב ןויד לכ
ידי-לע ולעוה םילשורי יבגל תונויערה תיברמ ,ףוסבל
ועגמ תא רשפאש המכ דע םצמצל לדתשה קרב ;תירבה תוצרא
.תאפרע םע רישיה

ילעב אופא ויה דיווייד-פמקב םילשורי לע םינוידה
םימכסהל ףופכב) םייטתופיה ויה םה :םינייפאמ השולש
דצ תועצמאב ולהונו ,הפ לעב ושענ םה ,(םירחא םיאשונב
תא ושע וידחי הלאה םינייפאמה תשולש .ישילש
אשמ רשאמ רתוי ,"תוחומ רועיס" לש שגפמל דיווייד-פמק
םהש דע ףיעסל ףיעסמ םירבוע םידדצה ובש ימשר ןתמו
תא ספת ,ןזאמ ובא ,תאפרע לש ונגס .םלש םכסהל םיעיגמ
םילארשיה...דיווייד-פמקב" :ךכ הגספה לש הקימנידה
תויגוסב תונורתפל רשאב יוסינ ינולב וחירפה םינקירמאהו
םג ומייקתה םמצע הלא םינייפאמ 96."םילשוריל תורושקה
תא וליבוהש םהו ,1994-1996-ב ילארשיה-ירוסה ןתמו אשמב
אל הלאכ םיאנתב להונמה ןתמו אשמש הנקסמל ןוטנילק לשממ
25-ב רמא ומצע ןוטנילק אישנה .םידדצהמ ימ בייחל לכוי
לוכהש דע םכסומ רבד ןיאש הלועפה יאנתל ףופכב" :ילויב
הנודנש יהשלכ העצהל םיביוחמ םניא ןבומכ םה ,םכסומ
."הגספב

דיווייד-פמקב שחרתהש דמעמה תא ריהבהל הסינ ומצע קרב
ולעוהש תודמע וליפאו תופקשה ,תונויער" :תואבה םילימב
אשמה שודיחב החיתפ תודמעכ םיספות םניא הגספה ךלהמב
."[ילש השגדהה] םילטובמו םילטב םה .שדחתי רשאכ ,ןתמו
,קרב בצינ וילעש קצומה יטפשמה סיסבה תורמל ,תואיצמב
ומיכסי אל םיניטסלפהש תורשפאה םע דדומתהל וילע היה
תגספב םילשורי יבגל לארשי לש םירותיווה ףקיה תא חוכשל
לדומה תובקעב תכלל טלחהב היה לוכי ף"שא .דיווייד-פמק
ןמ וכשמיי םינוידה"ש ךכ לע דומעלו ןתמו אשמב ירוסה
."וקספוה הבש הדוקנה

תועצהה וליאכ ולעפ אל קרב לש ותלשממב םירש ,תאז םע
רש .םינוידה ןחלושמ וקלוס ןכא דיווייד-פמקב ולעוהש
24-ב קרבומ אישנל רמא ימע-ןב המלש לעופב ץוחה
הצר רשאכ ,"אצומה תדוקנל רוזחנ אל ונא" :טסוגואב
ריעל השדח תינידמ החסונ תאיצמב םירצמ תכימת תא סייגל
תניינועמ לארשיש ריבסה ימע-ןב .םילשוריב הקיתעה
יבגל םידדצה לש םתנבה תא אטבמה ריינ" לש בתכב חוסינב
,ןכבו 97."תוירקיע תויגוס המכב דיווייד-פמק תואצות
תא תיקוח בייח אל קרב לש ותושארב ןתמו אשמהש תורמל
ךישמהל הארנה לככ התייה ותוינידמ ,דיתעב לארשי תולשממ
.דיתעב ןתמו אשמ לוהינל סיסב דיווייד-פמקב תוארלו


דיווייד-פמקב םילשורי תייגוס

תגספ לש בייחמ יתלבה יטמולפידה הנונגס תורמל
ברקב דחוימב ,החנהה לע התתשוה איה דיווייד-פמק
םירעפה ינפ-לע רשגל טלחהב רשפאש ,םינקירמאהו םילארשיה
.םילשורי תייגוסב דחוימבו ,תויגוסה לכב םידדצה תודמעב
ירה ,הפ לעב ורסמנ דיווייד-פמקב תועצהה תיברמש דועב
תורורב תוינקירמאו תוילארשי תואחסונב ןיחבהל רשפאש
ויה אל םיניטסלפהש הדבועה .םינוידה ךלהמב ולקשנש
ויה םהש ךכ לע הדיעמ םהלשמ הרשפ תינכת תולעהל םינכומ
רעפה ינפ-לע רושיגה תורשפאל רשאב םיימיטפוא תוחפ הברה
ןכומ יניטסלפה תווצה היה אל הלא םיאנתב .םילשורי יבגל
ידי-לע סכונת עיציש תושימג לכש ךירעהש וא ,הרשפל
.לארשיו תירבה תוצרא

.םיבלש המכ ורבע דיווייד-פמקב םילשורי לע םינוידה
םירותיוול תורשפא ילארשיה תווצה האר אל הליחתב
ריעב ,םילשורי לש הבילה רוזאב םייתועמשמ םיילארשי
לש יוסינ ןולב תימשר החירפה לארשי .התביבסבו הקיתעה
טפעוש ןוגכ ,תוינוציחה תונוכשב קר םירותיו
םילארשיה ןיב ומייקתהש םינוידב ךא .אנינח-תיבו
תווצל התייה אל ,םלוהקוטשב ןכ ינפל שדוח םיניטסלפל
תגספ ינפל שממ ,ךכ 98.םילשורי לע ןודל תוכמס ילארשיה
םילשורי תייגוס תא תוחדל ימע-ןב עיצה דיווייד-פמק
99.ךכל בריס תאפרע ךא ;םייתנש ךשמל

היה לארשי לש םיימשר-אל םירותיו לש הז םדקומ בלש םג
םייחה הלא .םילשורי יבשותמ םיבר ינפב השק היעב ביצמ
םיחטשב םיפקומ םמצע םיאצומ ויה באז תגספבו בקעי הוונב
השעמל תוכפוה ויה םהיתונוכשו ,תיניטסלפ תונובירבש
ידי-לע םיטלשנה םילשורי יקלחב תוילארשי תועלבומל
הלא ןיעמ תועצהב ואר אל אליממ םיניטסלפה .םיניטסלפה
היתועצה לע ריעה לשמל היינה םרכא .םתארקל םידעצ
רטפיהל הטוהל לארשי" :םילשורי יבגל לארשי לש תונושה
המדאה תא הדיב ריתוהל ךא םילשוריב םיברעה םיבשותה ןמ
100."תיניטסלפה


ןוטנילק לש תונושארה ויתועצה
םילשורי תקולחל

אב דיווייד-פמקב םילשורי יבגל יתמאה ןתמו אשמה
רושיגה ריינ .םידדצה ינשל תוינקירמא תועצה תרוצב
:םיאבה תודוסיה תא הליחתב ללכ ינקירמאה

לש ירצונה עבורבו ימלסומה עבורב תיניטסלפ תונוביר ·
.הקיתעה ריעה

.ינמראה עבורבו ידוהיה עבורב תילארשי תונוביר ·

לש שדח גשומ תריצי ךות ,תיבה רהב תילארשי תונוביר ·
ידי-לע תימשר םהל קנעותש םיניטסלפל "תוספורטופא"
תפסונ העצה םג התלעוה .וקורמו ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ
,אלע ובא יפל ,םיניטסלפה .תיבה רהל רשקב םינקירמאה לש
תיכנא" קלוחת תונובירה וליאכ היינשה העצהה תא וניבה
,עקרקה ינפל לעמש המ לכ לע וטלשי םיניטסלפה :"תיקפואו
.עקרקה ינפל תחתמש המ לכ לע תונוביר קנעות םילארשילו
םייקל לארשי לש היינפ לוקשל הנכומ התייה תירבה תוצרא
דרשמל הכזי תאפרע .ומצע תיבה רהב ידוהי הליפת רתא
ךותב (דחא חסונ יפל) "ינוביר יתואישנ םחתמ"ל וא ,ישאר
לכ אלל חטבות וילא השיגהש ,תיבה רה לע ףקווה םחתמ
ךרד וא ,רשג ,הרהנמ תועצמאב תילארשי הרקב תדוקנ
101.סיד-ובאמ תדחוימ

,םיינוציחה םיניטסלפה םיעברב תיניטסלפ תונוביר ·
םיעברהש דועב ;םילשורי חרזמב אנינח-תיבו תפעוש ןוגכ
חאלצ בוחר ביבס רוזאה ,חאר'ג 'חיש ןוגכ ,םיימינפה
ריעה ביבס דומע-לא סארו ןאווליס ,זו'ג ידאו ,ןיד-לא
תרגסמב םיניטסלפה לש תילנויצקנופ הטילשב ויהי ,הקיתעה
ימצע-לשממכ תאז וניבה םיניטסלפה .תילארשי תונוביר
.הלא םירוזאב

תועצהה תא דימ לביק אל קרב דוהא הלשממה שאר
ןתמו אשמל סיסבכ ןתוא לוקשל ןכומ היה ךא ,תוינקירמאה
אל קרבש דועב ,ךכ 102.ןכ אוה םג השעי תאפרע רסאי םא
תועצה לש תימשר הלבק ידי-לע לארשי ידי תא תימשר לבכ
הלשממה שארל ךפה ףסה לע ןתייחד-יא םצעב ירה ,ןוטנילק
תא קלחל תינידמ ןכומה 1967 זאמ ןושארה ילארשיה
תרימש לע דמוע אוהש ריהבה קרב ,תאז םע .םילשורי
לש תאז תינתומ השיג 103.תיבה רהב תילארשיה תונובירה
לע תועצהה לש הייחדה וא הלבקה לוע תא חרכהב הליטה קרב
ותבושת תא האר ןוטנילק אישנהש הדבועה .םיניטסלפה יפתכ
תועצהה לש יאנת אלל הלבק לע ץחלש ילבמ התואנכ קרב לש
תוצראש ךכ לע הדיעמ ,תאפרעל הנפיש ינפל לארשי ידי-לע
תוירחאמ ענמיהל לארשיל והשלכ ןבומב העייס תירבה
.דיווייד-פמק תדיעו ןולשיכל

הקיתעה ריעל ןוזח אטיב ימע-ןב המלש לעופב ץוחה רש
ףואשל ונילע" :תירבה תוצרא תועצהמ דואמ הנוש היהש
הקיתעה ריעה לש החטש .הקיתעה ריעל דחוימ לשממ םיקהל
,םיימלסומ -- םישודק תומוקמב האלמ איהו ,ר"מק ינש אוה
עבורב וזב-וז תוברועמ תויסולכוא ;םיידוהיו םיירצונ
.ינמראה עבורב םימלסומו ימלסומה עבורב םידוהי ,ידוהיה
תקולח ,ןכ לע .תידוהי איה הייסולכואה ןמ תיצחמ
רורב 104."תכחוגמ היהת ךכ לכ לבגומ חטשב תונובירה
אל תירבה תוצרא תועצה תא "לוקשל" קרב לש ותונוכנש
.לארשי תלשממ ידי-לע ןתלבקל רשאב רבד הרמא

תואחסונ שפחל דיווייד-פמק רחאל םג הכישמה קרב תלשממ
העצה וללכ הלא םיצמאמ .םילשורי תייגוס ןורתפל תושדח
יצמאמ תורמל .תיבה רה יבגל ןורתפכ "תיהולא תונוביר"ל
רחאלש ןתמו אשמב םירצמו תירבה תוצרא דצמ רושיג
רעפה ינפ-לע רשגל הלכיש העצה התייה אל ,דיווייד-פמק
.ף"שא ןיבל לארשי ןיב


דיווייד-פמקל םיניטסלפה תובוגת

.םילשורי יבגל תירבה תוצרא תועצה תא החד תאפרע רסאי
רתוויש יניטסלפ היהי אלש ןוטנילק אישנה ינפב ןעט אוה
תטלחהל יברעה שוריפה לע דחוימב דמעו ,םילשורי לע
םושיי לע תתשומה םולשב הצור ינא" :242 ןוחטיבה תצעומ
.ןדריבו םירצמב תותיזחה יבגל המשויש יפכ ,242 הטלחה
אל עודמ....ןיטסלפ יחטשב האולמב הטלחהה תא םשייל שי
דחא שטניא לע רתוול 1978 דיווייד-פמקב םירצממ םתשקיב
וחיש ינב ינפב ימאלסאה ןועיטב םג שמתשה תאפרע "?יניסמ
ריע אלא ,דבלב תיניטסלפ ריע הניא םילשורי" :םינקירמאה
םילשורי לע הטלחה לבקל ידכ .תירצונו תימלסומ ,תיברע
תונידמ לכ םעו םיעישה םעו םינוסה םע ץעייתהל יילע
תויסיסבה תוידוהיה תונעטה תא ללש תאפרע ,ףוסבל ."ברע
םלועמש םינקירמאה םידיקפה ינפב ושיגדהב ,םילשורי יבגל
105.תיבה רה לע םהשלכ םיידוהי םישדקמ ויה אל

תא ופשח ןתמו אשמה רבדב הגספה רחאל תאפרע לש ויתורעה
:םילשורי רבדב םיניטסלפה תדמע לש הנותחתה הרושה
תייסנכל קר אל תוסחייתמ" תונובירל ף"שא לש ויתועיבת
םילשוריל אלא ינמראה עבורלו תיבה רה לע םידגסמלו רבקה
םג וטשפתה תאפרע לש ויתועיבת 106."הלוכ ,הלוכ ,הלוכ
רבכ הריהצה תיטירבה טדנמה תלשממ" :יברעמה לתוכל
בשחנ אוהו ,קארוב-לא לתוכ אוה יברעמה לתוכהש 1929-ב
םיניטסלפהש (ףקו) ימלסומ שדקהכ םימלסומה ידי-לע
לע רזח תאפרע 107."וילע תוירוטסיה תויוכזב םיקיזחמ
תוכז םידוהיל תתל ןכומ היהש ,יברעמה לתוכל ותעיבת
םע דיווייד-פמק תגספ רחאל ויקוטב ןויאירב ,וילא השיג
תישפוח השיג םהל יתעצה" :תינפיה תושדחה תונכוס ,NHK
ידכ חותפ ןורדסמ םהל היהי...יברעמה לתוכב ללפתהל
108."יברעמה לתוכה לא עיגהל

ןעטש ,ינייסוח-לא לצייפ לש ותדמע םג התייה תאז
ריעה לש םיעברה תעברא לע הטילש םישקבמ םיניטסלפהש
סחיב לארשי םע "והשלכ רדסה" רשפאל םינוכנ ךא ,הקיתעה
תושרה לש יתפומה 109.יברעמה לתוכלו ידוהיה עבורל
רבדב תאז הדוקנ קזיח ירבצ המרכא 'חיש תיניטסלפה
דיגהל לוכי תאפרע" :יברעמה לתוכה לע תיניטסלפה תולעבה
ינאו םילשורי לע תונוביר יל ונת' :[םילארשיל] םהל
חיטבמ ינא .םש ללפתהל קארוב-לא לתוכל השיג םכל רשפאא
ןיא לתוכל השיג תוכז תקנעה [ךא] .'ןחלופ שפוח םכל
110."ונלש אוה לתוכה .םהל ךייש היהי לתוכהש השוריפ

םג .רתויב ץופנ היה תויניטסלפ תורהצה לש הז גוס
הצעומה רבח .תאז הדמעב ולגד רתוי םינותמ תולוק
ךל יתרעה" :רמא דאיז ובא דאיז תיניטסלפה תקקוחמה
דגסמה ןמ קלח אוה לתוכהש העבק [תימואל-ןיבה] הדעווהש
אשמה ילהנממ דחא ,רופצע ןסח 111."ףקווה שוכר ןכ לעו
זאמ ולסוא ךילהת תא הווילש םייזכרמה םיריעצה ןתמו
םידוהיה רשא ,קארוב-לא לתוכל רשקב" :אוה םג רמא ,1993
ןיאש םילארשיל רמאנ ,תועמדה לתוכ םשב ותוא םינכמ
רתאב םידוהי לש ןחלופה שפוחל םיניטסלפה דצמ תודגנתה
רותיו והזש ךכב ריכהל םיבייח םילארשיה ךא .הז
רותיו והז ,םתוכזכ תאז תוארל םהל לא .יניטסלפ
ידוהיה-יטירבה םכסההש ןוויכמ אוה ךכ רבדה .יניטסלפ
החנהה סיסב לע ,םש ןחלופ תוכז םידוהיל קינעה 1929-מ
112."ימלסומ ףקו אוה קארוב-לא לתוכש

ללפתהל ולכוי םהש ונמכסה" :המוד ןועיט טקנ ןזאמ ובא
.וילע תילארשי תונוביר לכב ריכנש ילבמ ,לתוכה דיל
ךכב הריכהש 1930-מ תיטירבה ואש תדעו תטלחה לע ונכמתסה
םידוהיל תושר הנתינש דועב ,ימלסומה ףקוול ךייש לתוכהש
החד ןזאמ ובא ."רפושב םיעקות םניא דוע לכ ודיל ללפתהל
רה לע תיהולא תונובירל רתוי תורחואמ תועצה םג
ןזאמ ובא ריהבה תיניטסלפה היזיוולטב ורבדב 113.תיבה
ם"ואה לש תונוביר םילבקמ ונניא" :תאז הדוקנ בטיה
הלוכי תונובירה .תימאלסא תונוביר אל ףאו םילשוריב
ןכו תונובירה תקולחל םוקמ ןיא .תיניטסלפ קרו ךא תויהל
הרכה בייחמ םכסה לכ .תיהולא תונובירל אל
114."ונתונובירב

ורמש םיניטסלפהש ךכל תודע םג התייה דיווייד-פמק רחאל
.םילשורי לש יברעמה דצל םג תוירויש תועיבת לע
2000 רבמבונב להק תעד לאשמ המייק תיז-ריב תטיסרבינוא
חרזמ םא" ,הלאשל .םולשה ךילהתו םילשורי תייגוסב
תונובירל םיכסת םאה ,תיניטסלפ תונובירב ללכית םילשורי
הלילשב םיזוחא 74.3 ובישה "?תיברעמה םילשוריב תילארשי
ויה אל םיזוחא 4.6-ו "ןכ" ובישה םיזוחא 2.1)
ועיצהב תאז העד ףקיש ינייסוח-לא לצייפ 115.(םיחוטב
יפוליח" תסיפתל דיווייד-פמק-רחאלש ולשמ תועצה
לארשיש ךכל םיכסהל םוקמב .הגספב התלעוהש "תועקרקה
סיסב לע םילשורי חרזמב תוידוהיה תונוכשה תא חפסת
דמע ,בגנב םיילארשי םיחטש תרומת תועקרק יפוליח
סיסב לע ועצבתי תועקרקה יפוליחש ךכ לע ינייסוח-לא
תועקרק תרומת םילשורי חרזמב תוידוהי תונוכש תפלחה
116.1948 ינפל םיניטסלפה ידי-לע וספתנש םילשורי ברעמב
ובש ,2001 תליחתב ,תאפרע לש ומשב ,םואנ אשנ ינייסוח
רשקב דקמתהל ךירצ םילשורי ריעה לע ןתמו אשמה" :ריהבה
יכ ירשפא הז ןיא...יחרזמהו יברעמה ריעה יקלח ינש ןיב
לכויש ילבמ םש ותיב רבעל ןנובתמ ראשיי יניטסלפה
117."וילא סנכיהל

ןוטנילק תועצה תייחדש אוה הלא תורהצהב יתועמשמה רבדה
התייה אלא דבלב תאפרעל תלבגומ התייה אל דיווייד-פמקב
תוחפ אל היה ,ןזאמ ובא ,תאפרע לש ונגס .רתויב הצופנ
דעו יברעמה לתוכל דע תויניטסלפ תושירד לע ודמעב ףיקת
רבעמ הטשפתה תאז הפיקת תיניטסלפ הדמע ,דועו תאז .ללכב
.תימוקמה תיניטסלפה תוגיהנמל םג סינוטמ ף"שא תוגיהנמל
תוגיהנמה לש "ןשיה רוד"ל ולבגוה אל םג הלא תודמע
הפוקתבש חינהל ןכ לע תועט תאז היהת 118.תיניטסלפה
.םילשורי אשונב תויניטסלפה תודמעה ונתשי תאפרע רחאלש

דצמ ןתמו אשמה תודמעב תושימג רתיב שחש ,ימע-ןב וליפא
וצעוי ןוגכ ,דיווייד-פמקב רתוי םיריעצה םיניטסלפה
הזעב לכסמה ןוחטיבה שארו דישר דמחמ תאפרע לש ילכלכה
ינפמ ריהזהל יילע" :הז ןיינעב ריהזה ,ןאלח'ד דמחמ
םיללכה ,תאפרע-רתבל תאפרעמ דח רבעמ היהי רשאכש הילשאה
תוימיטיגל היהתש ידכ .ורפוי םייגולותימה [םייניטסלפה]
וצרי תאפרע ירחא ואוביש הלא .תויכשמה תויהל תבייח
119."ויכישממ םהש ךכ לע םדמעמ תא תונבל

ההז דימת התייה אל םילשורי יבגל תיניטסלפה הדמעה
ושיגדה רשא ,תוימאלסאהו תויברעה תונידמה לכ לש תאזל
המושיי תא רשאמ רתוי םיימאלסאה םישודקה תומוקמה תא
4-ה יווק תא וא 242 ןוחטיבה תצעומ תטלחה לש ינדפקה
לש םילשורי תדעו לש הבישי רחאל ,לשמל .1967 ינויב
רמא קראבומ ינסוח םירצמ אישנ ,תימאלסאה הדיעווה
םרח-לאל ךומסה יברעמה לתוכה יתעדל" :Le Figaro ןותיעל
."ידוהיה עבורה םע דחי םילארשיה ידיב רתוויהל לוכי
ןושלב ריבסהל וסינו ,ומע ומיכסה אל םיניטסלפה
תיניטסלפל תירצמה תוינידמה ןיב םילדבהה תא תיטמולפיד
םתעיבת תא ללש אל קראבומש וריהבה םה .םילשורי אשונב
לע רזח קר אלא ,םילשורי חרזמ לכ לע האלמ תונובירל
המכסה-יא 120.יברעמה לתוכל תישפוח השיגל תאפרע תעצה
עבורה לע תונובירל תיניטסלפה העיבתה תא השיגדה קר תאז
.יברעמה לתוכה לעו ידוהיה


"אצקא-לא תדאפיתנא"ב םיחתופ םיניטסלפה

תיניצר היעב וביצה דיווייד-פמקב הגספה תדיעו תואצות
תועצה תא קרב לש תינתומה ותלבק .תאפרע רסאי ינפב
תינכתה תא תאפרע לש תטלחומה ותייחד לומ לא ןוטנילק
תימואל-ןיבה הליהקב קזח םשור הרצי תינקירמאה
האצותכ .דיווייד-פמק ןולשיכל םיארחאה םה םיניטסלפהש
תימואל-ןיב הכימת רחא דיווייד-פמק רחאל תאפרע רת ךכמ
תומצעמהש הליגו ,תיניטסלפ הנידמ לע תידדצ-דח הזרכהב
ויה אל ,תפרצ ללוכ ,תימואל-ןיבה תכרעמב תולודגה
זרכותש תיניטסלפ הנידמב וריכיש ול חיטבהל תונכומ
תימואל-ןיבה הדהאה תא טיסהל ךרוצה בקע .ידדצ-דח חרואב
תיניטסלפה תושרה הלחה ,םיניטסלפה ןוויכל הרזח לארשימ
םיחרזא דימעתש ,לארשי יפלכ תומילאה שודיחל ןנוכתהל
-- םישומח םילארשי םילייח לומ לא הרואכל םישומח-אל
.1987-ב הדאפיתנאב היהש יפכ

וניכ םיניטסלפהש המ ץורפ תא ורשיק םירז םינשרפש דועב
כ"ח דוכילה ר"וי לש ורוקיב םע "אצקא-לא תדאפיתנא"
םיניטסלפה ,2000 רבמטפסב 28-ב תיבה רהב ןורש לאירא
תועובש ושענש תונכהל תומילאה ץורפ תא שוריפב ורשיק
,י'גולפ-לא דמיא יניטסלפה הרובחתה רש .ןכל םדוק
5-ב םאיא-לא ימשרה יניטסלפה ןומויל רמא ,המגודל
ולחה תיחכונה הדאפיתנאה ץורפל תוינכתש 2000 רבמצדב
יפ לע ,דיווייד-פמקמ תיניטסלפה תחלשמה הרזחש עגרב
.תאפרע רסאי לש ותארוה

ףוסב ןונבלב הווליח-לא ןיע םיטילפה הנחמב ורבדב
בשוחש ימ" :רתוי םירורב םירבד י'גולפ רמא 2001 ראורבפ
דגסמב ןורש לש בעותמה ורוקיב ללגב הצרפ הדאפיתנאהש
דועבמ תננכותמ התייה תאז הדפיתנא....העוט אצקא-לא
ינאה םייגטרטסא םיניינעל תאפרע לש וצעוי 121."דעומ
:הדוה ,ף"שא לש תיזכרמה הדעווב רבח םג היהש ,ןסח-לא
יללכ תא תונשל םיניטסלפל הרשפא תיחכונה הדאפיתנאה"
ןואפיקל תוירחא ליטהל קרב לש ונויסינב הלביחו ,קחשמה
122."[םיניטסלפה לע] םולשה ךילהתב

ובא הירפ יניטסלפה םיטפשמה רש ,2000 טסוגואב רבכ
תאיח-לא ,תיניטסלפה תושרה לש רחא ןומויל רשיא ןיידמ
בירקהל ןוכנ יניטסלפה םעהו חתפב תומילאה"ש ,הדיד'ג-לא
םיניטסלפה םיגיהנמהש רורב 123."תונברק 5,000 וליפא
גוסמ ירוביצ טקש-יאש ךכל םתועדומ תא ואטיב םיימשרה
אוה םג עיבה תיניטסלפה הרטשמה דקפמ .ץורפל דמוע והשלכ
דחיב ,ליבות תיניטסלפה הרטשמה" :ורמואב ,תאז תועדומ
עיגת רשאכ ,יניטסלפה םעה לש םירחאה םיליצאה וינב םע
ינפל תועובש השיש תוחפל רמאנ הז רבד 124."תומיעה תעש
םוי הלחה המצע תוצרפתהה .תיבה רהב ןורש לש ורוקיב
דצ ןעטמ ץצופתהב גרהנ ילארשי לייח רשאכ ,ןכ ינפל
הרטשמ ןיצק רשאכ ןכמ רחאלו ,הזע תעוצרבש םירצנ תמוצב
.היליקלקב ףתושמ רויסב ילארשיה ותימע תא ףקת יניטסלפ

אשמה תא איפקהל הכירצ התייה אצקא-לא תדאפיתנא תצירפ
,רבד לש ופוסב .דיווייד-פמק רחאל םילשורי לע ןתמו
.קפסב ודמעוה ,1993-ב לחהש ,ולסוא לש דוסיה תוחנה
ונגוי םיידוהי םישודק תומוקמש ןויערה ץפונ ,תישאר
הרבעה הלחה ,ולסוא םכסה יפל .תיניטסלפה תושרה ידי-לע
תילאירוטירט תונובירל םיידוהי םישודק תומוקמ לש
תופקתה וללוחתה תומוהמה תליחתב רבכ ךא .תיניטסלפ
.םיידוהי םישודק תומוקמ דגנ תונשנו תורזוח תוניוזמ

ןומה לש הרטמל יברעמה לתוכה היה 2000 רבמטפסב 29-ב
ישנאו תד ידיקפ תוחכונב ,תיבה רהמ םינבא ךילשהש
א"סשת הנשה שאר ברעב .תיניטסלפה תושרה לש ןוחטיב
להק יברעמה לתוכה רוזאמ תונפל ךרוצ היה (2000 רבמטפס)
ותשרד ידי-לע תסוה יניטסלפה ףוספסאה .םיללפתמ לש בר
ןיא" :זירכהש ,אצקא-לא דגסמב יסירדא-לא ןאיה 'חישה לש
םידוהיה לש םתאנש ינפמ ונתוא ריהזמ ןארוקהש תועט תאז
םימלסומה....םאלסאה יביוא תמישר שארב םתוא דימעמו
ימלסומה יפואה תנגהל םמד תאו םהייח תא בירקהל םינכומ
125."אצקא-לא לשו םילשורי לש

זזבנ ףוסבלו ,עובק תוירי רטמ תחת דמע םכשב ףסוי רבק
לארשי ידי-לע הנופש רחאל יניטסלפ ןומה ידי-לע תצוהו
תונכה ושע תויניטסלפה תויושרה .2000 רבוטקואב 7-ב
רבק ףקתוה םילשורי-םחל-תיב לובגב .דגסמל רבקה תבסהל
12-ב ,ףוסבל .םיניטסלפ םיפלצ ידי-לע בושו-בוש לחר
לע םולש" קיתעה תסנכה תיב םג ףקתוה ,2000 רבוטקואב
שדוק יצפחו םירפס ,זזבנ םוקמהש רחאל .וחיריב "לארשי
.ןומהה תולהצמל שאב ולעוה םיבר

לש הבוריס תא הפקיש תודהיל םישודק תומוקמ לע הפקתהה
לש ישגרה רשקב תודוהל תיניטסלפה תושרה תוגיהנמ
.םירחא םישודק תומוקמלו ,םילשוריל ,תיבה רהל םידוהיה
ךא ,דיווייד-פמק תגספב רבכ ררבתה הז רבד ,ןיוצש יפכ
םסרכ 1996 רבמטפס זאמ .תרחא הרוצב יוטיב לביק חטשב
תושר יחקפ רשאכ ,תיבה רהב תילארשיה תוכמסב ףקווה
רבמטפס ףוסב .רהה ןמ הנושארל ושרוג םיילארשיה תוקיתעה
תודובע לע חקפלו רוזחל ןיטולחל הלא םיחקפמ ענמנ 2000
םייעקרק-תת םידגסמ ינש תמלשה וללכש ,ףקווה לש היינבה
ןושאר תיב תפוקתמ תלוספ לש תונוט 13,000-כ .םייקנע
ידי-לע ונופ םייגולואכרא םידירש םיליכמה ינש תיבו
רוזאב םינוש תלוספ ירתאב וכפשנו תויאשמ תואמב ףקווה
.םילשורי

לודג ןקתמ תיבה רהל סינכה ףקווהש חווד 2001 סרמב
תושר ל"כנמ 126.םיקיתע םינבממ םינבא ךתחו ,ןבא ךותיחל
וניאש ןפואב ריהצהל לוכי ינא" :רמא תילארשיה תוקיתעה
רה לעש תוקיתעל יגולואכרא קזנ םרגנש םינפ יתשל עמתשמ
םרגש אוהש קזנל סחי לכ הליג אל ףקווה 127."תיבה
וניגפהב ,תיבה רהב הקיתעה תידוהיה תשרומה ןמ םידירשל
תוחכונה תא ופקותב ןאבילטה לש וזל המוד תוגהנתה
ןטסינגפאבש ןאימב קמעב תיטסיהדובה תימאלסא-הרפה
לש םתוגהנתה םע דחא הנקב התלע אל ותוגהנתה .2001-ב
םיתעל וניגפהש ,םילשורי לש םימדוקה םימלסומה םיטילשה
.תידוהיה תוחכונל רתוי ינלבוס סחי

השלוח הפשח אצקא-לא תדאפיתנא ,תינוחטיבה המרב ,תינש
ולסוא םושיי זאמ .םיירוקמה ולסוא ימכסהב תפסונ תיסיסב
דיחיה םיבשותה זוכיר הליג תנוכש התייה 1996 תליחתב 'ב
(תיטמוטוא שא חווטב ךכו) םירטמ תואמ המכ קר קחורמה
האלמ תינוחטיב הטילש םיניטסלפה וליעפה ובש ,A חטשמ
תא םלצנב .(תילארשי תינוחטיב תוחכונ וענמ ךכו)
תודיחי ,עקרקה ינפ-לע תילארשי העונת ינפמ םתוניסח
-- ף"שא לש "םיזנת" תייציליממ רקיעב -- תויניטסלפ
ךשמב הלא'ג-תיבב תודמעמ עובק ןפואב הליג לע שאב וחתפ
,הלא'ג-תיב ןוויכל שא הבישה לארשי .אצקא-לא תדאפיתנא
הלא'ג-תיבב הלשמ תודמע המיקה אלו םירויס המייק אל ךא
.הרייעל םיזנת יפלצ לש הרידח תעינמל

םיתיזה רה ןוויכל סיד-ובאמ חתפתהל היה לולע המוד בצמ
תרבעה תא קרב תלשממ הרשיא 2000 יאמב .הקיתעה ריעהו
,תאז םע ;A רוזא לש דמעמל B רוזא לש דמעממ סיד-ובא
תושרהש רבד ,םיזנתה לש וקשנ קוריפב הרבעהה תא התנתה
ןוחטיבה תוחוכ םדיב ורמש ךכ .העציב אל תיניטסלפה
בצמה ומכ אלש ,סיד-ובאב הלועפ שפוח םיילארשיה
לש התוגהנתהל רשאב לארשי לש הנויסינ .הלא'ג-תיבב
תודהיל םישודקה תומוקמל עגונה לכב תיניטסלפה תושרה
ןומאה-יא תשוחת תא קזיח קר יללכה ינוחטיבה בצמלו
תודוסי ודיקפהש םהשלכ םולש ירדסה יבגל הקומעה
םיידיב תידוהיה תימואלה תשרומה לש םיירוטסיה
ידימ לארשי לש התועיגפ תא רתוי דוע וריבגהו תויניטסלפ
.ף"שא


םילשורי יבגל ןוטנילק תינכת

ךישמהל קרב תלשממ לש התושיחנ תא וניש אל הלא םיעוריא
תועצהב ןויד ללוכ ,דיווייד-פמק רחאלש היטמולפידב
רתוי תוחונ ויהש םילשורי יבגל תושדח תוינקירמא
2000 רבמצדב 23-ב .דיווייד-פמקב עצוהש הממ םיניטסלפל
תיבב םיניטסלפו םילארשי םיגיצנ םע ןוטנילק אישנה שגפנ
.םילשוריל השדחה תינקירמאה תינכתה תא לוקב ארקו ,ןבלה
.בתכב ויתועצה תא רסמ אל אישנה ,דיווייד-פמקב ומכ
תינכתה תא תונכל ולחה םינקירמא םידיקפ ,תאזמ הרתי
ואב תועצההש ךכ לע זמרמה רבד ,"ןוטנילק לש םירטמרפה"
ףסונ ןתמו אשמ ;הפוצמה םכסהה לש ראתמה תא תוותהל קר
רבדה יתועמשמ .טרופמ םכסה קיפהל רומא היה םידדצה ןיב
גיצנה לש ורזוע ,ןייטשנירג ידיג לש תומישרה יפלש
התייה ןוטנילק לש הפ לעב ותגצה ,רש דעלג ילארשיה
םאש רמא ןוטנילק ."אישנה לש ויתונויער"כ לבקתהל הרומא
םה ;ןחלושה ןמ ורסוי קר אל םה" ,ולבקתי אל תונויערה
תא םכסל רשפא 128."ותרשמ תא ובזועב אישנה םע וכלי
:ןמקלדכ ןוטנילק לש ויתועצה


םילשוריב תונובירה תקולח

םה םייברע םירוזא"ש היה עצוהש "יללכה ןורקיעה"
הז ןורקיע ."םיילארשי םה םיידוהי םירוזאו םייניטסלפ
ריעב םג םשוימ תויהל רומא היה תונוביר תאצקה לש
רתוי דוע החונ ןוטנילק לש השדחה ותעצה .הקיתעה
ןוויכמ ,םימדוקה דיווייד-פמק תונויער רשאמ םיניטסלפל
תוימינפה תונוכשב םייניטסלפ םירוגמ ירוזא הריבעמ איהש
םוקמב ,האלמ תיניטסלפ תונובירל הקיתעה ריעה ביבס
תונוביר תרגסמב דבלב תוילנויצקנופ תויוכמס םהל קינעהל
.תילארשי


תיבה רה

:תיבה רהל םידחא םייפולח תונורתפ וללכ ןוטנילק תועצה

לע תילארשי תונובירו תיבה רה לע תיניטסלפ תונוביר .1
קלח שמשמ לתוכהש תודהיל שודקה חטשהו" יברעמה לתוכה
שדוק לעו" יברעמה לתוכה לע תילארשי תונוביר וא ;"ונממ
הרומא התייה תאז העצה ."ונממ קלח הווהמ אוהש םישדוקה
םייקל אלש םידדצה ינש לש תטלחומ תוביוחמ םג לולכל
.יברעמה לתוכה ירוחאמ וא תיבה רהל תחתמ תוריפח

תילארשי תונובירו תיבה רה לע תיניטסלפ תונוביר .2
אשונב תפתושמ תילנויצקנופ תונוביר"ו ,יברעמה לתוכב
רשפאש ינפל םידדצה לש תידדה המכסה שורדתש ,"תוריפחה
לש ןויערה תא תללוש תאז היינש הפולח .הריפח עצבל היהי
עצוהש יפכ ,תיבה רהב תיעקרק-תת תילארשי תונוביר
.דיווייד-פמקב

גצוה םילשורי יבגל ןוטנילק תעצה לש יפוסה םוכיסה
Israel Policy Forum-ה ינפב ולש הדרפה םואנב תיבמופ
החותפ ריע היהת םילשורי ,תישאר" :2001 ראוניב 7-ב
.לוכל ןחלופ שפוחו השיג שפוח הב חטבויש ,תקלוחמ-יתלבו
יתש לש תימואל-ןיב תורכומה םהיתוריב תא לולכל הילע
היהי יברע אוהש המ לכ ,תינש .ןיטסלפו לארשי ,תונידמ
םהייחב ןמז ךרואל טולשל לארשי הצרת המל יכ ,יניטסלפ
ידוהי אוהש המ לכ ,תישילש ?םיניטסלפ יפלא תואמ לש
תידוהי םילשורי לש התחימצל איבי הז רבד .ילארשי היהי
."הירוטסיהה ךלהמב םעפ יא רשאמ רתוי תינויחו הלודג


לארשי לש ימואלה ןוחטיבל םינוכיס

ןוטנילק תינכת תא ולביק אל םיניטסלפה ןהו לארשי ןה
רתוי הבורק תיניטסלפה הדמעה התייה השעמל ;האולמב
תועצהה תלבק תא הנתה ילארשיה טניבקה .תטלחומ הייחדל
הניכה לארשי תלשממ ,דועו תאז ;ף"שא ידי-לע ןתלבקב
הגיצנ .ןוטנילק תינכתב םיטרפ יבגל תויוגייתסה תמישר
התייה לארשי" :ןייצ רש דעלג ןתמו אשמל לארשי לש ריכבה
ךא ,ןתמו אשמה ךשמהל סיסבכ הלא תונויער ןוחבל הנוכנ
תילילש התייהש ,הרואכל 'תיבויח' הבושת ונתנ םיניטסלפה
129."ןיינעו רבד לכל

תועצהל ילארשיה ינוחטיבה דסממה ישאר לש םתבוגת
ףולא בר ל"כטמרה .תיתועמשמ תוחפ אל התייה ןוטנילק
טניבקה ינפב ןוטנילק תינכת תא תופירחב רקיב זפומ לואש
רושיגה תינכת" :לארשיל ןוסא הבוחב תאשונכ ,ילארשיה
םאו ,לארשי לש ןוחטיבה יכרוצל תמאות הניא ןוטנילק לש
130."[ילש השגדה] הנידמה ןוחטיב לע םייאת איה לבקתת
תא ךופהת תעצומה תינכתה" :ףיסוה זפומ ,םילשורי רשאב
ךותב הנגהל תושק תועלבומל םילשוריב תוידוהיה תונוכשה
היה ,כ"בשה שאר ,רטכיד יבא 131."תיניטסלפה תונובירה
רורטה תייעבב לפטת ןוטנילק תינכת הבש ךרדל רשאב גאדומ
,םייניטסלפה ןוחטיבה יתוריש רשאכ רצונש בצמה רואל
תולועפב םמצעב התע וקסע ,רורטב םחליהל םירומא ויהש
.רורט

תפסונ תידוסי היעב הרצי םילשוריל ןוטנילק תינכת
לע תססובמ התייה תינכתה .לארשי לש ללוכה הנוחטיבל
ידי-לע םיסלכואמה םירוזאה לע תיניטסלפ תונוביר
.תקלוחמ-אל םילשורי תרימש לע ןכו םילשוריב םיניטסלפ
רומא היה תיניטסלפה הנידמה לש יניטסלפ בשות ,תאז םע
ינובירה קלחה לא תיברעמה הדגה ןמ ישפוח חרואב עונל
עבורמ תוצחל לוכי היה בשות ותוא .םילשורי לש יניטסלפה
,(לארשיל םשמו) םילשוריב תילארשי הנוכשל יניטסלפ
ךותב תולובג תרקב לכ תויהל הרומא התייה אלש ןוויכמ
התייה ןוטנילק תינכת ,תורחא םילימב .המצע םילשורי
הדגב תיניטסלפה הנידמה ןמ לארשי תדרפהב ללח תרצוי
עונל םילוכי ויה םיניטסלפ יפלא תואמ רשא ,תיברעמה
ימלוגה ימואלה רצותה רואל .לארשיב בשייתהלו וכרד
רואלו ,(םיניטסלפה לש הזל האוושהב) לארשיב שפנל הובגה
תוכז" תא ליעפהל תיניטסלפה היגולואדיאה לש התושיחנ
םילוכי ויה םילשוריל ןוטנילק תינכת ירדסה ירה ,"הבישה
קר וענומל היה רשפאש לארשי לע יפרגומד םויא רוציל
.תינש הקלחל תאזבו ,םילשורי בלב תולובג תרקב ידי-לע


םיניטסלפה תוגשה

תינכת דגנ םהלשמ םיקזח םינועיט ויה םיניטסלפל
:ןוטנילקל תאפרעמ בתכמ תרוצב םתוא ושיגה םהו ,ןוטנילק

תועצהה עודמ ריבסהל ,הז בתכמ תועצמאב ,םיפאוש ונא
ןניא ,תורהבה לכ אלל ולבקתהש ,תונורחאה תוינקירמאה
,תיחכונה ןתרוצב .דימתמ םולשל םישרדנה םיאנתל תונוע
(1) :תואבה תואצותל ליבוהל תולולע תוינקירמאה תועצהה
םידרפנ םינוטנק השולשל תיניטסלפה הנידמה תקולח
לש וא םידוהי לש םשומישל םישיבכ תועצמאב םירבוחמה
תא םג וקלחי הלא םישיבכ .דבלב [רוקמב ךכ] םיברע
;הנידמה לש התוינויח תא ןכסל לולע הז רבדו ,םינוטנקה
הז םילדבומה םידחא םייאל תיניטסלפה םילשורי תקולח (2)
(3) ;[ילש השגדה] תיניטסלפה הנידמה ןמ םג ומכ הזמ
לש הבישה תוכז לע רתוול םיניטסלפה לע הייפכ
132.םיטילפה

תואחסונ הללכ ןוטנילק תינכת לע תיניטסלפה תרוקיבה
,הריכמ תינקירמאה העצההש הארנ" :תיבה רה יבגל ועצוהש
םרח-לאל תחתמ תילארשי תונובירב ,רבד לש ודוסיב
לארשי לש התוכז לע תזמרמ איהש ןוויכמ ,[ףירש-לא]
איה ךא ,(םרחל תחתמ חטשה םג אוהש) לתוכל תחתמ רופחל
ןמ 133."תאז תוכז לע [רוקמב ךכ] הנוצרמ תרתוומ
יברעמה לתוכל תירויש העיבת תעמתשמ תיניטסלפה תודגנתהה
רחאל התוא העיבה ןכא ף"שא תגהנה רשא ,ומצע
אמש םיגאדומ ויה םיניטסלפהש רורב .דיווייד-פמק
ירוחאמ םג תונובירל ליבות לתוכה לע תילארשיה תונובירה
תבחרל תחתמ תיעקרק-תת תילארשי תונובירל ןאכמו ,לתוכה
ואש תדעו יפלש ף"שא תנעט תא םלוה הז רבד .תיבה רה
קלח אוה יברעמה לתוכה ,יטירבה טדנמה תפוקתב ,1930-מ
.תיבה רהמ דרפנ-יתלב

קרב תפוקתב יניטסלפה-ילארשיה ןתמו אשמב ןורחאה קרפה
ומכ אלש .2001 ראוני ףוס תארקל ,םירצמבש הבאטב םייקתה
הבאטב םינוידה ,ןוטנילק תינכתו דיווייד-פמקב הגספה
תיטמולפיד תינקירמא תוחכונ ךות ,םיידדצ-וד םבורב ויה
הבאט תוחיש תא ראית ימע-ןב המלש ץוחה רש .ךומנ גרדמ
:יניטסלפ-ילארשי םולש םכסה תארקל ךרד תצירפל תובורקכ
לש וליבקמל ךא ."םכסהל ךכ לכ םיבורק ונייה אל םלועמ"
רבדב ןיטולחל הכופה הכרעה התייה ,אלע ובא ,ימע-ןב
תודמעב רתוי רורב רעפ היה אל םלועמ" :הלא ןותרמ תוחיש
134."םידדצה ינש

.הבאט תוחיש לש רתוי קיודמ חסונ גיצה אלע ובאש הארנ
.רתוי חשקתה תובשייתהה ישוג רבדב יניטסלפה וקה
לש ןויערה תא םיניטסלפה םע ונחב םילארשיה םיגיצנה
חטשה -- "שודקה ןגא"ל דחוימ ימואל-ןיב לשממ תמקה
ללוכ ,תומוחל ץוחמ םירוזא המכו הקיתעה ריעה תא ללוכה
,העצהה תא וחד םיניטסלפה .םיתיזה רה לע תורבקה תיב
135.תיניטסלפ תונוביר תאז םוקמב ושרדו


דיתעל םיחקל

לש היטמולפידה ןולשיכ תא הדיפקב חתנל בושח
תארקל םיחקל קיפהל ידכ םילשורי יבגל דיווייד-פמק
תוצרא וא לארשי םעטמ דחוימב ,דיתעב תויטמולפיד תומזי
:תירבה


רושיגל םינתינ יתלב םירעפ
םיניטסלפה ןיבל לארשי ןיב

שאר ידי-לע ועצוהש םידקתה ירסח םירותיווה תורמל
שאר לכל האוושהב דחוימב ,םילשורי יבגל קרב הלשממה
תונוכנ לכ הארה אל ף"שא ,1967 זאמ ול םדקש רחא הלשממ
תאפרע רסאי ,ללככ .םיילאירוטירט םיאשונב הרשפל הליבקמ
חרזמ ללוכ) תיברעמה הדגה ןמ זוחא 100 תלבק לע דמע
עקרק לע רתוול ןכומ היה אוה .הזע תעוצרו (םילשורי
יפוליח לש םיחנומב ,ליבקמ יוציפ תרומת קר הלא םיחטשב
,לארשיב קוריה וקה ךותב םיבשוימ-אל םיחטשב ,םיחטש
.בגנב הצולח רוזא ןוגכ

לע ססובמה םיחטשה יפוליח ןויער םא וליפא רורב היה אל
תורהצה .םילשוריל םשוימ תויהל לכוי הצולח רוזא
,ללכב םא ,הטעומ תונוכנ לע ועיבצה תוימשר תויניטסלפ
תועיבת ;םילשורי לש הקיתעה ריעה ךותב םיחטש לע רשפתהל
ידוהיה עבורה לע תונוביר רבדב תוירויש תויניטסלפ
הפוקתב בושו בוש ועמשנ יברעמה לתוכה רבדב וליפאו
וארקש םייניטסלפ תולוק םג ויה .דיווייד-פמק רחאלש
ברעמב םיחטש ולבקיש ךכ ,םילשוריב םיחטש יפוליחל
,ףוסבל .ריעה חרזמב םיסלכואמ םירוזא תרומת םילשורי
תידעלב תילארשי תונוביר לע רתוול ןכומ היה קרבש דועב
תונוביר לבקל ןכומ היהי אלש הרהצה ךות ,תיבה רה לע
תופולח לכ לבקל ןכומ היה אל ף"שא ,תידעלב תיניטסלפ
.קלחו דח ,תיניטסלפ תונובירל

םילארשיה םיגיצנה לש םלדחמ תא םיגדה הבאטב ןתמו אשמה
ריהצה ימע-ןב ץוחה רש .תויניטסלפה תודמעה תאירקב
דועב ."םכסהל ךכ לכ םיבורק ויה אל םלועמ םידדצה"ש
תאקירע בעאס .תילכתב הכופה הכרעה וגיצה םיניטסלפהש
ינש תודמע ןיב רעפה לדוג תא השיגדה" הבאטש רמא
ןיבש םינוידה ךילהת לכ ךשמבש הארנ 136."םידדצה
תוינקירמאהו תוילארשיה תוכרעהה ,הבאטל דיווייד-פמק
לע אלו בל תולאשמ לע תוססובמ ויה םיניטסלפה רבדב
.קימעמ חותינ

ןיבל לארשי ןיב רעפה ינפ-לע רושיג לש היעבה ןמ קלח
,עבקה דמעמ לש הייגוס לכב וא ,םילשורי תייגוסב ף"שא
ף"שא לש ותשיג רבדב רתוי הברה תיסיסב היעבמ ילוא עבנ
.אצקא-לא תדאפיתנא ךשמב הרהבוהש ,םולשל ןתמו אשמל
לכ םהל התייה אל השעמלש וליג םייזכרמ םיניטסלפ םירבוד
,ובאר דבע רסאי ,ךכ .לארשי םע עבק םולשל עיגהל הנווכ
היזיוולט תינכתב הדוותה ,תיניטסלפה תושרה לש עדימה רש
,ראטקב הסיסבש "הריז'ג-לא" תשרב 2000 רבמבונב 17-ב
איה הרישיה הרטמהש םיניטסלפה ברקב סוזנסנוק שי"ש
ינויב 4-ה תולובגב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקהל עיגהל
,ןכמ רחאלש דיתעל רשקב [ךא] ;התריבכ םילשורי םע ,1967
137."וב קוסעל אלו ןיינעל חינהל בטומ

תיניטסלפה תושרה לש םילשורי יניינעל רשה ,המוד חורב
,תונותמ תוינידמ תודמע לעבכ ספתנש ,ינייסוח-לא לצייפ
:תורייבב םיברע ןיד יכרוע לש להק ינפב רמא

,יניטסלפה םעה לש תיגטרטסאה הרטמה ןיב לדבה םייק
,תיניטסלפ המדא לש דחא ריגרג לע ףא רתוול ןכומ וניאש
תוחוכה ןזאמב קסועה [יטקטה] יטילופה ץמאמה ןיבל
ץמאמ אוה ןורחאה .תימואל-ןיבה תכרעמה ביטבו [יחכונה]
,[תיטקט] חצנל וא דיספהל םייושע ונא .ןושארה ןמ רחא
,תיגטרטסאה הרטמל תואושנ תויהל הנכשמת וניניע ךא
אל התע לבקנש המ לכ .םיל דעו רהנה ןמ ןיטסלפל רמולכ
138.תאזה תיאליעה תמאה תא ונתאמ חיכשי

לצייפ רמא ותומ ינפל ןורחאה יאנותעה ןויארב
:(2001 ינויב םסרפתה ןויארה) ירצמ ןועובשל ינייסוח-לא
ןמ תירוטסיהה ןיטסלפ לכ רורחש איה תיפוסה ונתרטמ"
סוס" ויה ולסוא ימכסה יכ ףסוה אוה ."םיל דעו רהנה
ןהירעש" תא וחתפ ב"הראו לארשיש ךכל םרגש "ינאיורט
תימואלה העונתהו תאפרע רסאי ינפב "םירצובמה
.תיניטסלפה

תימואלה הצעומה ר"וי ,ןונעז םילס ריהצה 2001 ראורבפב
הנמאהש תיניטסלפה תושרה לש ןותיעב ,תיניטסלפה
ןכ לעו ,םלועמ התנוש אל לארשי סרהל תארוקה תיניטסלפה
רבח ,שבח ר'חס אשנ ןכ ינפל שדוח 139.ףקותב הרתונ
ובש תאפרע לש ומשב םואנ ,ח"תפה לש תיזכרמה הדעווה
תיטרקומדה הנידמה ןוניכ אלל יכ חיכוה ןויסינה" :ריהצה
רבעמ יבלש םירבוע ונא .םולש םשגוי אל ,המדאה לכ לע
רטפיהל תינויצה הרבחה תא ףוחדל םילוכי ונא םתועצמאב
תונויצה ןיב םויק וד היהיש ןכתי אל ןכש ,תונויצהמ
ןמ רטפיהל םידוהיה לע .תיניטסלפה תימואלה העונתה ןיבל
הכרעמ רחא הכרעמל םתוא הליטמ ,םהב תטלושה תונויצה
תויהל םיכירצ םה .םהלש םיסרטניאה תא תתרשמ הניאו
140."תיטרקומדה ןיטסלפ תנידמ ,דיתעה תנידמב םיחרזא

לש אצוי לעופ תויהל תויושע הלא תורהצהש ןבומכ
תדאפיתנא ידי-לע הרצונש המומחה תיטילופה הריוואה
לש ולסוא רחאלש הפוקתה לכ ךשמב ,תאז םע .אצקא-לא
ף"שא תוגיהנמ לש היתופיאשש תובר תויודע ויה ,1993
הטלחהל םאתהב ,1967 תולובג ךותב רדסה לכמ תוגרוח
תאפרע .המצע לארשי ךות לא תוצרופו ,242 ןוחטיבה תצעומ
םכסה" דוע היה וליאכ ירוקמה ולסוא םכסהל סחייתה
לש ונמזב קשנ תתיבשל ינמז םכסה היהש ,"הייבידוח-לא
ף"שא ירבוד לש תורזוחה םהיתויוסחייתה 141.דמחמ
לש 181 הטלחהל -- ם"ואה ינפב ללוכ -- 1998-1999-ב
םכסהל ילאירוטירט סיסבכ 1947-מ ם"ואה לש תיללכה תרצעה
הדגל רבעמ תוגרוחה תויניטסלפ תופיאש לע תועיבצמ ,םולש
ןכא ןה הלא תוינוציק תודמע םא .דבלב הזעלו תיברעמה
המזי ןיאש ירה ,םיניטסלפה םיגיצנה לש הנותחתה הרושה
.םידדצה ןיב רעפה תא רוגסל לכותש תיטמולפיד

תוינקירמא תועצה לוקשל קרב לש ותונוכנ םצע ,ףוסבל
רוביצה לע תלבוקמ התייה אל םילשורי לש שדחמ הקולחל
תינכתל יאנת אלל םיכסמ ף"שא היה וליא םג ,ךכ .ילארשיה
םא ללכ רורב הז ןיא ,(רבדה היה ךכ אלו) ןוטנילק
.םע לאשמב ילארשיה רוביצה ידי-לע תלבקתמ התייה תינכתה
דגנ וחמ םילארשי 400,000 טעמכ ,2001 ראוניב 8-ב
תודהי .הקיתעה ריעה תומוחל ץוחמ הלא םיעצומ םירותיו
דלנור ,םיאישנה תדיעו ר"וי ;האחמל הפרטצה תוצופתה
םנמא ותופתתשה -- תרצעה יפתתשמ ינפב רביד ףא ,רדואל
םיינקירמאה םיידוהיה םינוגראה תיברמ ידי-לע הרשוא
תדיעו תוטלחהש ןוויכמ ךא ,(9 דגנ 14 לש העבצהב)
ומשב תרצעב עיפוה אוה ,דחא הפ העבצה תושרוד םיאישנה
בר ל"כטמרה ,םיילארשיה ןוחטיבה יתוריש ישאר .דבלב
לע ועיבצה ,רטכיד יבא כ"בשה שארו זפומ לואש ףולא
םינברה םג .ןוטנילק תינכתב םירומח םיינוחטיב םייוקיל
תא הדיב רמשל תבייח לארשיש וקספ לארשי לש םיישארה
.תיבה רה לע תונובירה

השעמל הצרפ אצקא-לא תדאפיתנאש רוכזל בושח ,דועו תאז
ילארשיה ותימע תא גרהו הרי יניטסלפ הרטשמ ןיצק רשאכ
םויק תוסנל לארשי לש התונוכנ ;היליקלקב ףתושמ רויסב
םא ,תלבגומ התייה השיגרה הקיתעה ריעב םיפתושמ םירויס
םיפלצ תופקתה ללוכ ,רדרדימה ינוחטיבה בצמה .ללכב
לע תופקתה ,םילשוריב תוידוהי תונוכש לע םיניטסלפ
םייגולואכרא םיאצממל םרגנש קזנהו ,םישודקה תומוקמה
תבייח םילשוריש השיגה תא וקזיח קר ,םיקיתע םיידוהי
.התטילשבו לארשי לש התונובירב ,תדחואמ ראשיהל


דיווייד-פמק לש בייחמ-אלה יפואה
וירחאלש םינוידה לשו

תיטמולפידה תוליעפה ,םיימואל-ןיב םייטפשמ םיחנומב
םכסה איה לארשי תנידמ תא בייחל הלוכיה הדיחיה
םיילארשיה םיכילהה יפל ,ררשואיש םותח ימואל-ןיב
םיצמאמ רבעב ושענ ,תאז םע .תסנכה ידי-לע ,םימדוקה
םולש ינויד לש תומושרל תיטילופ לארשי תנידמ תא בייחל
ןתמו אשמה שודיח לע הירוס הדמע לשמל 1996-ב .ולשכנש
ןמ המלעתהב ,"ןתמו אשמה קספנ הבש הדוקנה ןמ" לארשי םע
.1996 לש תוריחבה רחאל לארשי תלשממ תוינידמב יונישה
הירוס לש תאז תוינידמ וחד תירבה תוצרא ןהו לארשי ןה
,דיתעב המוד יניטסלפ ןויסינ לולשל ןיא .1996 רבמטפסב
תומושרב קרב תלשממ לש םירותיווה תא ןגעל היהת ותרטמש
ף"שא תא בייחל ילבמ דיווייד-פמק לש ןתמו אשמה
.םהשלכ םיליבקמ םירותיוול

ךרד עונמל ןווכמ היה דיווייד-פמק תייטמולפיד לש םגדה
אישנה ,ליעל ןיוצש יפכ .וז ןיעמ תיטמולפיד הלועפ
תא ושיגדהב ילויב 25-ב םינוידה תא םכיס ומצע ןוטנילק
דע םכסומ רבד ןיא"ש ,הגספה ינויד לש ליבומה ללכה
םיילארשי םירותיו ןגעל היה רשפא יא ,ךכ ."םכסומ לוכהש
:םיאשונה לכב םירותיו לש םנוגיע אלל םילשורי יבגל
םכיס ןוטנילק .המודכו ,ןוחטיב ירדסה ,םיטילפ ,תולובג
יתעצהל םיביוחמ םניא" םידדצהש תיבמופ הרהצהב ןכ לע
."הגספב

.הלא תונורקע ורמשנ דיווייד-פמק ירחאש היטמולפידב ףא
םילארשיה םיגיצנל ןוטנילק תינכת הגצוה רשאכ ,ךכ
ומצעב ןוטנילק אישנה ריהצה ,רבמצדב 23-ב םיניטסלפהו
בוזעי רשאכ ותא םיכלוה" םהו דבלב ויתונויער םה הלאש
ןורקיע לע רזח סור סינד םולשה ךילהת םאתמ ."ותרשמ תא
אישנה לש ויתונויער" :2001 ראוניב 19-ב ןויאירב הז
קיסה סור ,ךכ 142."אישנה םע [ןבלה תיבה תא] םיבזוע
הרוצ וא ןפוא ,ךרד לכב ביוחמ וניא שדחה לשממה"ש
."הלא תונויערל

ןורש לאירא הלשממה שאר לש ףרוגה ונוחצינ רחאל
קרב אצויה הלשממה שאר בתכ ,2001 ראורבפב 6-ב תוריחבב
םע ולעוהש תונויערהש וב ריהצהו שוב 'גרו'ג אישנל בתכמ
תא ובייחי אל ,ותנוהכ ןמזב םולש םכסה רבדב םיניטסלפה
רשיא לוואפ ןילוק הנידמה ריכזמ 143.אבה הלשממה שאר
לש יקוחה ןדמעמ יבגל תירבה תוצרא לש התנבה התייה תאזש
אוהש ,קרב הלשממה שאר" :םילשורי יבגל לארשי תועצה
,הלשממ ביכרי ןורש רמש דע לעופב הלשממה שאר ןיידע
תגספ ,םוכיסל 144."םינוידה ןחלושמ הלא םירותיו ריסה
םניא הבאט וא ,הלשכש ןוטנילק תינכת ,דיווייד-פמק
וא תוילארשיה תולשממה תא תיטילופ וא תיקוח םיבייחמ
היה לוכי ןורש הלשממה שאר ,ךכ .ןהירחאלש תוינקירמאה
תילארשי-תינקירמאה הדעווה לש תיתנשה הדיעווב ריהצהל
םילשורי"ש ,2001 סרמב 19-ב (AIPAC) רוביצ יניינעל
."חצנל לארשי תונובירב תדחואמ ראשית


לשכנש ןתמו אשמה ריחמ

רשגל רשפאש קדצב אלש וחינה תירבה תוצרא ןה לארשי ןה
אשונב ף"שא ןיבל לארשי ןיב יטמולפידה רעפה ינפ-לע
לש תיעטומ האירקמ הרקיעב העבנ תאז תועט .םילשורי
תושימג תויואטבתה .םילשורי יבגל תיניטסלפה הדמעה
םע תויטרפ תוחישב וא םיעלקה ירוחאמ םיימדקא םיצורעב
ןתמו אשמ לש תואיצמה ןחבמב ודמע אל תאפרע לש וירזוע
םידדצה לש תויתמאה םהיתודמעש חינהל היה רשפא .ישממ
עבק םכסהל עיגהל ןויסינב רבד ץמחוי אלשו ,התע תועודי
רבדב םייניטסלפה-םיילארשיה םילדבהה בושיי לולכיש
.היוגש התייה תאזכ החנה ךא ;םילשורי

תומילאל איבה םילשורי יבגל לשוכה ןתמו אשמה
תדאפיתנא" םשב התוא תונכל ןווכמב ורחב םיניטסלפהש
םילשורי לע קבאמה ,1929 זאמ .תובוט תוביסמ ,"אצקא-לא
םג ומכ תיברעה הייסולכואה סויגל חונ רישכמ דימת היה
דחוימב ןוכנ היה הז רבד .ללכב ימלסומהו יברעה םלועה
םילשורי לע לשוכ ןתמו אשמ .תיבה רה לע קבאמ לכ יבגל
יניטסלפה-ילארשיה ימואלה ךוסכסה תא ךופהל ןכ לע לוכי
יבגל תויועמתשה לעב יתד-ןיב קבאמל תולובגו עקרק לע
.ולוכ רוזאה

.תאז תוחתפתה לע ריחמ ומליש תירבה תוצרא ןה לארשי ןה
;רקויב תולעל תולולע תויניעידומ תויועט ,המחלמ תותעב
תא הריזחה םירצמ .תויטמולפיד תויועט יבגל םג ךכ
אל ןדריו ,אצקא-לא תדאפיתנאמ האצותכ לארשימ הרירגש
הקירפא ןופצ םע לארשי יסחי .לארשיל הרירגש תא הריזחה
סעכב וניחבה םינקירמא םידיקפ .ואפקוה ץרפמה תונידמו
תונגפהל איבה ףאש ,יברעה םלועה לש םיבר םיקלחב רבטצמ
יטילופה םזיביטקאהש ,תידועסה ברעו ןמוע ןוגכ תומוקמב
םירותיווהש דועבש ןכתיי .רתויב לבגומ רבעב היה ןהב
ויה אל ןוטנילק תינכת יפל םילשורי יבגל לארשימ ושרדנש
ושרדנש תורשפהש ירה ,םילארשיה תיברמ לע םילבוקמ
םלועב תולבוקמ ויה אל ןה םג ף"שאמ םינקירמאה ידי-לע
.יברעה

ךרד הבורקה הפוקתב טוקנל תוכירצ תירבה תוצראו לארשי
תמלשה לע הז בלשב רבדל םדקומש רורב .תחא תירקיע הלועפ
םא .עבקה דמעמ רבדב םיניטסלפה ןיבל לארשי ןיב םינוידה
לא ורזחי םידדצהו לארשי יפלכ תיניטסלפה תומילאה קספית
דיווייד פמק לש ןויסינה סיסב לעש ירה ,םינוידה ןחלוש
ולכוי םהבש םיאשונב ף"שאו לארשי ודקמתי םא היהי בטומ
חווט תכורא םייניב תפוקתל השדח הנבה :המכסהל עיגהל
.ץפנ רמוח הנועטה ,םילשורי תייגוס תא דיתעל חינתש

תא הקזיח אצקא-לא תדאפיתנא לש הפוקתה ,םינפ לכ לע
תודלות לש םינשה תואמ ךשמב הרורב התייהש הסיפתה
תותדה לכמ םישנאל תמאב החותפ התייה םילשורי :םילשורי
.תיטרקומד תידוהי הנידמ לש הנוטלש תעב קר תונומאהו
ןוחטיב ישנא ידי-לע םידוהיל םישודק םירתא לע תופקתהה
ידי-לע תיבה רהב תוידוהי תוקיתע לש ןתסירהו םייניטסלפ
.םילארשיה תיברמל תאז תמא וריהבה יניטסלפה ףקווה
םילשוריל רשקהב תידוהיה תיטסילסרבינואה הייטנה ,בושו
לולסמב הכילה ידי-לע אקווד רתויב הבוטה ךרדב גשות
.יטסירלוקיטרפ יטילופתורעה

Center-ב 1999 ינויב 16-ב רביד ינייסוח-לא לצייפ .1
אוה .ןוטגנישווב for Policy Analysis on Palestine
סיד-ובאש וא סיד-ובא איה םילשוריש רמול ןיא" :ריהצה
הזכרמ ,םילשורי לע םירבדמ ונא רשאכ....םילשורי איה
השגדה] ןורתפה תא אוצמל ונילע םשמ .הקיתעה ריעב אוה
לע תוינידמ חותינל זכרמה" לש טנרטניאה רתא האר ."[ילש
,אלע ובא ירבדל .www.palestinecenter.org :"ןיטסלפ
S. Bashi, "Symbols, Semantic Key to Jerusalem האר
.Compromise," Associated Press, January 31 ,2000

I. Kimchi, S. Reichman, and J. Schweid, The .2
Metropolitan Area of Jerusalem (Jerusalem:
Jerusalem Institute for Israel Studies, 1984), pp.
.8-9

M. Gilbert, "Jerusalem: A Tale ךותמ םיטוטיצ ןלהל .3
of One City," The New Republic, November 14, 1994:

ינויצה סרגנוקהש ינפל האמה תיצחממ רתוי ,1845-ב"
תונויצה לש תוילאירוטירטה תורטמה תא חסינ ןושארה
,הצלוש ר"ד ,םילשוריב יסורפה לוסנוקה ךירעה ,תיטילופה
3,390-ו ,םימלסומ 5,000 ,םידוהי 7,120 הב ויהש
הלודגה תיתדה הצובקה םידוהיה ורתונ ךליאו זאמ .םירצונ
לש תופוקת תורמל ,הרבג תירפסמה םתונוילע .ריעב רתויב
םתסינכ לע ,תויטירב ןהירחאלו ,תויקרוט תולבגה
בתכ הצלוש ר"ד לש ותכרעה רחאל םייתנש .לארשי-ץראל
:Modern Jerusalem ורפסב ,וטיק ןו'ג ר"ד ,יטירב ריית
,תימלסומ ריע םילשוריב תוארל םיליגר ונאש יפ לע ףא"
ללכמ שילשמ רתוי השעמל םינומ םניא םימלסומה
."הייסולכואה

The New York ןותיעה םסרפ ,1854 לירפאב 15-ב...
העובקה הייסולכואה" :רמאנ ובש רמאמ Daily Tribune
םימלסומ 4,000 םהמ ,שפנ 15,500-כ הנומ םילשוריב
.סקרמ לרק היה רמאמה בתוכ ."םידוהי 8,000-ו

תמירז ,הרשע עשתה האמה לש ןורחאה רושעב...
תא התלעה ,תיראצה היסורמ רקיעב ,םיזנכשא םידוהי
ותואב .1896-ב 28,000-מ הלעמל דע תידוהיה הייסולכואה
לכל 9,000-מ תוחפ םירצונה םיברעהו םימלסומה ונמ ןמז
םידוהי 45,000?ל הייסולכואה העיגה 1914-ל דע .הצובק
הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ קר .םיבשות 65,000 ךותמ
םהמ םיברש ,םידוהיה לש תיפרגומדה תונוילעה תא הרצע
".היקרוטל וא םירצמל ושרוג

ףוסב ךירעה ,Abbe J.J. Bourasse באה ,יתפרצ רוקמ
תידוהיה הייסולכואהש 19-ה האמה לש םישימחה תונש
שפנ 15,000 תב הייסולכואה ללכמ 7,000 התנמ םילשוריב
D.S. Landes, האר .(םירצונ 2,500-ו םימלסומ 5,000)
"Palestine Before the Zionists," Commentary, vol.
.61, no. 2 (February 1976), p. 51

1864-ב ,רומ .ט לאונ ,יטירבה לוסנוקה לש תוכרעהל .4
M. Gilbert, Jerusalem: Illustrated History Atlas האר
.(Jerusalem: Steimatzky Publishers, 1994), p. 47

T.C.F. Prittie, "Jerusalem Under the האר .5
Mandate," and L.K. Davis, "First Americans in
Jerusalem," in A.L. Eckardt, ed., Jerusalem: City
of the Ages (Lanham, Md.: University Press of
.America, 1987)

.Jerusalem Post, November 1, 1994 .6

ןותנשה ךותמ ,Jerusalem Post, September 27, 2000 .7
רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי) 1999 םילשוריל יטסיטטסה
.(לארשי

דלונרא ןעט ,לשמל ,עשורמ יקרוט-יטנא סרטנוקב .8
שיש ,הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב ,1917-ב יבניוט
תיקרוט תונובירמ (ליפוניטנטסנוק) לובנטסיא תא איצוהל
,A.J. Toynbeeתואבה תורשעב ודרש אל הלא םינועיט ךא
The Murderous Tyranny of the Turks) (London:
:Nodder & Stoughton ,1917)

רסיקה ידימ ליפוניטנטסנוק תא ושבכ םיקרוטהש זאמ"
לש תינידמה הריבה התייה איה ,1453-ב ןורחאה ירצונה
התייה איה ,ריעל התייהש זאמ ךא .תינאמתועה הירפמיאה
תא תעבוק ,רוחשה םיל ילכלכהו יגטרטסאה חתפמה םג
םינכושה םימעה לכ לש תילכלכה תוחתפתהב תטלושו ןוחטיבה
רתויב תיטילופומסוקה ריעה יהוז .רוחשה םיה יפוחל
תוכז ךא ,םשוביכ תוכזב םיקרוטל התע תכייש איה .םלועב
םתשילפ תא הקידצמ איה םא המחלמב םשוריג תא הקידצמ תאז
,הייסולכוא לש רתוי םיבחר םילוקישבו ;תירוקמה
ליפוניטנטסנוק ,רבעל ןורכיז תובצמו תורוסמ ,םיטנמיטנס
.חרזמה לש םיירצונה םימעה לכ תריב רבד לש ותמאל איה
םא ןיב ,היבשות לש תידעלבה םתולעבב הניא איה ךא
".שדחה ןמזב וא םיקיתע םינמזב הרוקמ םש םתבישי

M. Kramer ,Islam Assembled: The Advent of .9
Muslim Congresses (New York: Columbia University
.Press, 1986), pp. 106-112

דוה תלשממ ידי-לע התנומש הדעווה חוד-מ עטק ןלהל .10
ןופצו הלודגה הינטירב לש תדחואמה הכלממב ותוכלמ
תא עובקל ,םימואלה רבח תצעומ לש התמכסהב ,דנלריא
רשקב םידוהיהו םימלסומה לש םהיתועיבתו םהיתויוכז
רבמצד ,םילשוריב תועמדה לתוכ וא יברעמה לתוכל
1930 (His Majesty's Stationery Office, 1931):

הקזחהה םג ומכ ,לתוכה לע תולעבהש תאזב הריהצמ הדעווה"
.םימלסומל תכייש ,תקולחמב םינותנה ותביבסב םיקלחבו וב
,"ףירש-לא םרח-לא" רוזאמ דרפנ-יתלב קלחכ ,ומצע לתוכה
תיבב ןקלחב ,הדעווה לש היתוריקחמ .ימלסומ שוכר אוה
הבחרהש הלוע ,םידע תעימש תועצמאב ןקלחבו יערשה ןידה
םג ,יתדה םנחלופ תא םידוהיה םיכרוע םש ,לתוכה ינפלש
".ימלסומ שוכר איה

J.C. Hurewitz, The Struggle for Palestine (New .11
.York: Shocken, 1976), p. 21

T. al-Khalil, Jerusalem from 1947 to 1967 .12
.(Amman: Economic Press, n.d.), pp. 90-92

U. Benziman, "Israeli Policy in East Jerusalem .13
after Reunification," in J. Kraemer, ed.,
Jerusalem: Problems and Prospects (New York:
.Praeger Books, 1980), p. 112

ןכו תורבידה תרשע תא ליכה תירבה ןורא םאה הלאשה .14
תפוקתב דוע ל"זח לצא תקולחמל אשונ השמיש ,הרותה תא
ןורא" ךרע ,II ךרכ ,תידומלת היפולקיצנא האר .הנשמה
.(1990 ,גוצרה ברה די :םילשורי) "תירבה

Document 100, "The Report of the Commission of .15
Investigation into Events on the Temple Mount," in
R. Lapidoth and M. Hirsch, eds., The Jerusalem
Question and its Resolution: Selected. Documents
(Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994), p.
וללפתה םידוהיהש ךכל תובר תויודע תומייק ,תאז םע 466
םיינבר םיבתכ .קספוה הז גהונ םג םא ,תיבה רה לע
ידי-לע תרתומ התייה תיבה רה לע תידוהי הליפתש םינייצמ
M. Elon, "A האר .םילשורי לש םימדקומה םיברעה םיטילשה
City Knit Together: The Heavenly Jerusalem and the
Earthly Jerusalem," in M. Naor, City of Hope:
Jerusalem from Biblical to Modern Times (Jerusalem:
.Yad Ben Zvi, 1997), p. 317

םיסרפה רשאכ" :בתכ סואבס ינמראה ןוירוטסיהה .16
דגנכ ומק ידוהיה םעה לש תויראשה ,הניתשלפל וברקתה
םילשורי ."תחא די םמע ושעו םיסרפל ופרטצה ,םירצונה
ידוהיה גיהנמה לש ונוטלשל הפפכוהו 614 יאמב השבכנ
H.Hהאר .ףסוי ןב םירפא ןב לאישוח ןב הימחנ . .
Ben-Sasson, ed., A History of the Jewish People
(Cambridge: Harvard University Press, 1976), p.
.312

J. Mann, The Jews in Egypt and Palestine under .17
the Fatimid Caliphs (New York: Ktav Publishing
.House, 1970), pp. 55-59, 166

חרב אוה .1135-ב דרפסבש הבודרוקב דלונ ם"במרה .18
ינפל ,םילשוריב רקיב 1165-בו ,1160-ב וקורמבש זפל
ךישמהל הרטמב לובנטסיא דע עיגה ט"שעבה .ריהקב בשייתהש
בשייתה וסיג .התיבה רוזחל חרכוה ךא ,לארשי-ץראל
.םילשוריב

S.W. Baron, A Social and Religious History of .19
the Jews: Late Middle Ages and Era of European
Expansion, 1200-1650, vol. X (New York: Columbia
ךרעה םג האר University Press, 1965), p. 95.
Jewish Encyclopedia, vol. VII (New ךותב "םילשורי"
.York: Funk and Wagnalls, 1906), pp. 131-132

לע קבאמה :םישודקה תומוקמה תומחלמ ,ץיבוקרב .ש .20
לבחו ןורמוש ,הדוהי ,לארשיב םישודקה תומוקמהו םילשורי
ץיבוקרב .109 'מע ,(2000 ,יצרא דה :הדוהי רוא) הזע
D.םג האר .תאז הדמע וטקנש םימלסומה םידמולמה תא טרפמ
Bahat, "The Physical System," in Y. Prawer, ed.,
The Book of Jerusalem 638-1099 (Jerusalem: Yad Ben
.Zvi, 1987), p. 66

W.M. Watt, Islamic Political Thought .21
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), p.
.347

S.D. Goitein, "Al-Kuds," in Bosworth, Van .22
Donzel, Lewis and Pellat, eds., The Encyclopedia of
Islam (new edition) (Leiden: E. J. Brill, 1980),
.vol. V, p. 326

יעסמ תפוקתב םאלסאב םילשורי לש התשודק" ,ןויס .ע .23
רפס ,(םיכרוע) יאמש-ןב .חו רווארפ .י ךותב ,"בלצה
,(1991 ,יבצ-ןב קחצי די :םילשורי) 1099-1250 םילשורי
.287-288 'מע

C. Brockelman, History of the Islamic Peoples .24
.(New York: Capricorn Books, 1960), pp. 231-232

J. Kraemer, "The Jerusalem Question," in .25
.Kraemer, ed., Jerusalem: Problems, p. 34

ןייצ ,םירצמל רבעשל לארשי רירגש ,ןושש השמ .26
ירעל תושודקה ןהירע תא ובסה אל תויברעה תונידמהש
םירעה ;הכמ אלו ,דאיר איה תידועסה ברע לש התריב .הריב
לש הריב ירעל ויה אל הלברקו ף'גנ םיעישל תושודקה
השמישש ,הכמ איה ןושש לש הז ללכל דיחיה גירחה .קאריע
ינפל ,ימשאהה רתכה תחת רצק ןמז ךשמב זא'גח תריבכ
.7.7.1994 ,בירעמ .םידועסה שוביכ

M. Gil, "The Jewish Settlement," in Y. Prawer, .27
ed., The History of Jerusalem: The Early Islamic
Period (638-1099) (Jerusalem: Yad Ben Zvi, 1989),
ידי-לע דעות תינימשה האמה ןמ הז גהונ p. 137.
.1496-ב ןיד-לא רי'גומ ןוירוטסיהה

םאלסיאה תישארב לארשי ץראב בושיה ,ןיטיוג .ד .ש .28
'מע ,(1980 יבצ-ןב קחצי די :םילשורי) םינבלצה תפוקתבו
.10

Z. Werblowsky, The Meaning of Jerusalem to .29
Jews, Christians and Muslims (Jerusalem:
Intratypset, 1977); M. Chertoff, "Jerusalem in Song
and Psalm," in A.L. Eckardt, ed., Jerusalem: City
of Ages
(New York: University Press of America,
.1987)

M.J. Berger and T.A. Indinopulos, Jerusalem's .30
Holy Places and the Peace Process (Washington:
Washington Institute for Near East Policy, 1998),
.pp. 30-31

Middle East Insight, vol. xiv, no. 1 .31
.January-February 1999, p. 32

.ליעל 3 הרעה האר .32

.םש .33

:היתוביבסו םילשורי ,םייהדרונ-ןרוא .מו ,קרק .ר .34
,ןומדקא :םילשורי) 1800-1848 םירפכו תונוכש ,םיעבר
ימלסומה עבורב םידוהי 1,000 ויח תמיוסמ הפוקתב .(1995
ימלסומה עבורב םיתב שוכרל ולחה םה ;הקיתעה ריעה לש
1929 לש תוערואמה רחאל ךא ,19-ה האמה לש םישישה תונשב
,הבירמה רה ,יאגרש .נ האר .םש רוגל ולכי אל םבור
:םילשורי) 1967 זאמ הקיטילופו תד ,םימלסומו םידוהי
.190-191 'מע ,(1995 ,רתכ

שמישש ,דלפנביר לופ לש וחותינ תא המגודל האר .35
םימואלה רבח לש םיטדנמל העובקה הדעוול ינויצה גיצנכ
תויוכז לש תכשמתמה תופקתה ,תאז םע :1939 דע 1937-מ
תכרעמו םימואלה רבח לש םתגופת רחאל טדנממ תועבתנה
,80 ףיעס ,תודחואמה תומואה תליגמב הטרופ םיטדנמה
הביסה ."יניתשלפה ףיעסה" תורפסב תובורק םיתעל הנוכמה
תויונמאנב ןדה XII קרפמ קלח איהש ,תאז הנקתש איה
הדיעווב םיינויצ םיגוציימ האצותכ החסונ ,תימואל-ןיב
לש תומייקה תויוכזל ףסונב ,ןגהל ידכ וקסיצנרפ ןסב
לש תוביסנ וא םימע לכ" לש הלא לע םג ,ןהשלכ תונידמ
םייושע ם"ואה ירבח רשא םימייק םיימואל-ןיב םירישכמ
תויוכזה ."םימע" ריכזמ ףיעסה ."םהל םיפתוש תויהל
לבקמ ותויהמ ידוהיה םעה לש הלא דחוימב ויה תורבודמה
לע תססובמה תימואל-ןיב תכרעמב ,לארשי-ץראב טדנמה
D.J. Feith, W.V. O'Brien, et al. "תונידמ לש תורבח
Israel's Legitimacy in Law and History, (New York:
Center for Near East Policy Research, 1993), pp.
.41-42

יגיהנמ לש םתבישח תא םג יאדווב החנה הז ןויגיה .36
W. Eytan, The First Ten Years האר ;ןמז ותואב תודהיה
.(London: Weidenfeld and Nicolson, 1958), p. 65

C. Herzog, The Arab-Israeli Wars (New York: .37
.Vintage Books, 1982), pp. 59-61

,םירחבנה תיבב תדחואמה הכלממה לש ץוחה רש תרהצה .38
Lapidoth and Hirsch, The Jewish האר .1950 לירפאב 27
. Question and its Resolution, p. 147

,"תיחרזמה םילשורי לש יטפשמה הדמעמ" ,םולב .צ .י .39
םייטפשמ םיטביה :םילשורי ,(תכרוע) ,ריאמיחא .א ךותמ
.38 'מע ,(1980 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי)

S. Schwebel, "What Weight to Conquest," .40
American Journal of International Law 64,
תא רתוי רחואמ וצמיא םיילארשי םירבוד .(1970):346-347
ינפב לארשי לש הנועיט תא םגיצהב לבווש לש וחותינ
C. Herzog, Who Stands האר .תימואל-ןיבה הליהקה
Accused? Israel Answers Its Critics (New York:
.Random House, 1978), pp. 90-91

J. Stone, "Israel, the United Nations and .41
International Law: Memorandum of Law by Julius
Stone," in J.N. Moore, ed., The Arab-Israel
Conflict, Vol. IV, The Search for Peace, 1975-1988
(Princeton: Princeton University Press, 1991), pp.
.816-817

M. Rosenne, "Legal Interpretations of .42
UNSC242," in UN Security Council Resolution 242:
The Building Block of Peacemaking (Washington:
Washington Institute for Middle East Policy, 1993),
.p. 5

.27 'מע ,V. Turner לש קרפה ,םש האר .43

Legal Interpretations" ,ורמאמב בתוכ ןזור ריאמ .44
:31-32 'מע ,"of UNSC242

ןיבל יתפרצה חסונה ןיב לדבהל רשאב תקולחמ תמייק"
הלעוה הז ןיינעש ןוויכמ .[242 הטלחה לש] ילגנאה חסונה
ישוק םייק םא ,ימואל-ןיבה קוחבש ןייצל שי ,תובר םימעפ
תדוקנכ שמשמ ירוקמה טסקטה ,טסקטה תפש שוריפב והשלכ
ירה ,תיטירב העצה התייה הטלחההש ןוויכמ .תוסחייתה
".בייחמה אוה ילגנאה טסקטהש

A. Eban, An Autobiography (New York: Random .45
.House, 1977), pp. 448-451

םירקבמה תסינכ תא להנמ ףקווה ,ומצע תיבה רהב .46
רה לש םייתדה םיניינעב תברעתמ הניא לארשי .םיללפתמהו
19-ב ,לשמל .התסה ירבד תוללוכ תושרדה רשאכ םג ,תיבה
יתפומה לש ורזוע ,לאמ'ג דמחמ 'חישה ,1993 סרמב
תידוהיה תוחכונה" :ישיש םוי תשרדב רמא ,ימלשוריה
םיפתשמה םיניטסלפ בולצל ונילעו ,תינמז איה ןיטסלפב
הביצה לארשי .(19.3.1993 ,לארשי לוק) לארשי םע הלועפ
ירצונ טסילטנמדנופש רחאל תיבה רהב תיתרטשמ תוחכונ
דגסמ תא תיצה ,ןאהור לאכימ סינד ,ינוהמת ילרטסוא
,ילארשי ימלסומ ןיצקל הפופכ הדיחיה .1969-ב אצקא-לא
םיגיהנמ ונעט 1969-ב .תותדה שולש ירבחב תשיואמו
םניא (לארשי ןוגכ) שוביכ תוחוכ"ש םיברע םיניטסלפ
,ףקווה ;תיבה רה לש "ןוחטיבל ןתוירחאמ חורבל םילוכי
ןיב תויושגנתה .הז דיקפת אלמל דעונ אל ,םתנעטל
8-ב תיבה רהב ועריא םילארשי םירטושו םיניטסלפ םיערפתמ
ועצפנ 53-ו םיניטסלפ 20 וגרהנ ןהבש ,1990 רבוטקואב
תודיפל לש רפסב ,"תיבה רה לע םיעוריאל הריקחה תדעו")
.(470-486 'מע ,שריהו

Y. Blum, The Juridical Status of לצא טטוצמ .47
Jerusalem (Jerusalem: Leonard Davis Institute,
.1974), p. 31

. םש.48

.A. Eban, An Autobiography, p. 442 .49

הבוגתב ,תסנכב ריאמ הדלוג הלשממה שאר לש הרהצה .50
לצא ,1971 רבוטקואב 26 ,םילשורי ןיינעב ם"ואה תוטלחהל
.285 'מע ,The Jerusalem Question ,שריהו תודיפל

םולשה ךילהת :םילשורי ימשב םינוי ,ןיילק .מ .51
,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי) 1977-1999 ,ריעהו
.62-63 'מע ,(1999

"Peres/Holst Letter Regarding Jerusalem," .52
Israel Information Service Gopher, Ministry of
.Foreign Affairs, Jerusalem

M.J. Berger, "The Battle for Jerusalem," .53
Middle East Quarterly, vol. 1, no. 4 (December
.1994):29-30

The Washington Declaration, Israel-Jordan, the .54
United States, July 25, 1994, Israel Information
Service Gopher, Ministry of Foreign Affairs,
.Jerusalem

.Agence France Presse, June 27, 1995 .55

"Interview with Foreign Minster Shimon Peres .56
in Jerusalem," MacNeil/Lehrer Newshour, July 25,
1994, Israel Information Service Gopher, Ministry
.of Foreign Affairs, Jerusalem

ןתנ תאפרעש ריהצה ןולעי השמ ן"מא שאר ,תאזמ הרתי .57
תיזחלו ימאלסאה דאהי'גל ,סאמחל ,ף"שאל קורי רוא
םיבושייו םילייח ףוקתל ןיטסלפ רורחשל תיממעה
.Jerusalem Post, September 29, 2000 .םיילארשי

S.K. Aburish, Arafat: From Defender to .58
.Dictator (New York: Bloomsbury, 1998), pp. 7-13

D. Makovsky, Making Peace with the PLO: The .59
Rabin Government's Road to the Oslo Accords
(Washington: Washington Institute for Near East
.Policy, 1996), p. 42

תולבגומ םיניטסלפה לש םהיתופיאשש םינעוטה שי .60
ריעה תא תעבות לארשיש דועב" :םילשורי חרזמל רקיעב
תאזש הריהצהו (םיבחרומה םיינוריעה היתולובגב) הלוכ
ללככ םיסחייתמ רדסהל םיפאושה םיניטסלפה ,תיחצנה התריב
."תיניטסלפה הנידמה תריבכ תיחרזמה םילשוריל קר
M.A. Heller and S. Nusseibeh, No Trumpets, No האר
Drums: A Two-State Settlement of the
Israeli-Palestinian Conflict
(New York: Hill and
.Wang, 1991), p. 166

K.A. Khatib, The Conservation of Jerusalem .61
,ןיפולחל .(Jerusalem: PASSIA, June 1993), p. 117
םילשוריב תילארשיה תונובירה לולידל תויוסחייתה תומייק
קלחה יבגל תועמשומ תושרופמ תועיבת םא םג ,תיברעמה
ריהצה ,דירדמב םולשה תדיעו תחיתפב ,ךכ .דבלב יחרזמה
םייקתהלמ הלדח אל םלועמ ונתדלומ" :יפאצ-לא דבע רד'ח
םיחטשה לכ לע הנידמכ םייקתהל הילע ךא ,ונבלבו ונחומב
תיברעה םילשורי םע ,1967 תמחלמב לארשי ידי-לע ושבכנש
הייפואו תאז ריע לש דחוימה הדמעמ תרגסמב התריבכ
Document A.5, The Palestinian-Israeli האר ."ינללוכה
Peace Agreement, A Documentary Record (Washington:
.Institute for Palestine Studies, 1994), p. 20

לש עובקה גיצנה ןמ ,1999 סרמב 22-מ בתכמ .62
תצעומל ןעוממ ,ם"ואל תויברעה תודחואמה תויורימאה
.1999 ,סרמב A/53/869 ,S/1999/308 ,23 ,ןוחטיבה

תאעשמ תוטטיצה לכ .April 23, 1999, םאיא-לא .63
,MEMRI Special Dispatch No. 31, April 23, ךותמ תוחוקל
.1999

.Jerusalem Post, May 18, 1994 .64

םהיתויובייחתה יבגל םיניטסלפהו לארשי לש םדמעמ" .65
.3.8.1994 ,תונורחא תועידי ,"םילשורי ןיינעב

.29.5.1995 ,ץראה .66

H. Siniora, "The Siniora-Amirav Model," in .67
Jerusalem Perspectives Towards a Political
Settlement (Tel Aviv: New Outlook/United States
.Institute for Peace, 1993), pp. 30-31

W. Khalidi, "Toward Peace in the Holy Land," .68
.Foreign Affairs (Spring 1988):771-789

PASSIA Annual Report, 1992 (Jerusalem: PASSIA .69
.1993), p. 37

:םילשורי) 1990-1948 םילשוריב ףקווה ,רטייר .י .70
.60 'מע ,(1991 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ

A. Susser, In Through the Out Door: Jordan's .71
Disengagement and the Middle East Peace Process,
The Washington Institute -- Policy Papers, no. 19
(Washington: Washington Institute for Near East
.Policy, 1990), pp. 24-25

Jordan Television Network, Amman, October 12, .72
1993, in Foreign Broadcast Information Service,
.October 14, 1993

.Jerusalem Post, October 23, 1994 .73

םילשורי ,ירוזא חותיפ לע ינדריה רצעה שרוי" .74
,ןאמעב ןדרי תימשאהה הכלממה וידר ,"תורחא תויגוסו
,BBC-Summary of World Broadcasts (ME), November 3,
.1994, November 1, 1994

םע םכסהה לע תורוקיבל בישמ ילא'גמ הלשממה שאר" .75
MBC TV, October 30, 1994, BBC-Summary of "לארשי
.World Broadcasts (ME), November 2, 1994

ABC News Interview with Peter Jennings; .76
.BBC-Summary of World Broadcasts, May 20, 1999

.Israel Wire, August 31, 1999 .77

תחיתפל רתכה םואנ ,ינשה הללאדבע ךלמה ותוכלמ דוה .78
,ןדרי לש 13-ה טנמלרפה לש ישילשה עובקה בשומה
.November 1, 1999

C.R. Mark, The U.S. Embassy in Israel: .79
Arguments in Favor and Opposed to Moving the U.S.
Embassy from Tel Aviv to Jerusalem
, Congressional
Research Service, Library of Congress, March 22,
U.S. House of Representatives-ב לולכ הז ךמסמ 1984
Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on
Europe and the Middle East, Legislation Calling for
a Move of the U.S. Embassy to Jerusalem
(Hearings
and Markup) (Washington: U.S. Government Printing
.Office, 1984), p. 355

D. Neff, "Jerusalem in U.S. Policy," Journal .80
.of Palestine Studies
, XXIII, no. 1 (Autumn 1993):24

U.S. House of -ב םייוצמ םיכמסמה ינש .81
Representatives, Legislation Calling for a Move of
.the U.S. Embassy to Jerusalem
, pp. 350-351

U.S. House of Representatives, Committee on .82
Foreign Affairs, Subcommittee on Europe and the
Middle East, The Search for Peace in the Middle
East: Documents and Statements, 1967-1979,
(Washington: U.S. Government Printing Office,
.1979), p. 290

A.J. Goldberg, Letter to the Editor of the New .83
York Times, March 6, 1980, cited in S. Slonim,
Jerusalem in America's Foreign Policy, 1947-1997
(The Hague: Kluwer Academic Publishers, 1998), p.
.202

.200-201 'מע ,םש .84

W.B. Quandt, Camp David: Peacemaking and .85
Politics (Washington, DC: Brookings Institute,
.1986), pp. 388-396

A. Gerson, The Kirkpatrick Mission: Diplomacy .86
Without Apology, America at the United Nations
1981-1985
(New York: The Free Press, 1991), pp.
.56-69

.M. Abram, UN Geneva, February 1, 1990 .87

.Middle East Insight, vol. IX, no. 1, p. 15 .88

Cable News Network, "Text of Amb. Albright's .89
.Speech to the UN on the Mideast," March 18, 1994

"U.S. Rules Out Office in East Jerusalem," .90
.United Press International, July 17, 1994

Peace Watch, Meetings and Diplomatic Visits in .91
Orient House in East Jerusalem from November 1993
.until the Beginning of November 1994

.The Forward, July 23, 1999 .92

חרזמל םולשה תוחיש לע זור ילר'צ םע ןויאיר .93
.July 27, 2000 ,ןוכיתה

.6.4.2001 ,בירעמ .94

.28.7.2000 ,ץראה .95

,November 23-24, 2000 ,(תורייב-ןודנול) תאיח-לא .96
.MEMRI, November 28, 2000 ידי-לע םגרות

.Jerusalem Post, August 25, 2000 .97

.28.7.2000 ,ץראה .98

Jerusalem Post, August 4, 2000, and Newsweek, .99
.November 27, 2000

םירמאמ לש ילגנאה םוגרתה לש ךיראת אלל די בתכ .100
.היינה םרכא לש תונותיעב םיבלושמ

Y. Feldner, "The Formulae ןכו ;28.7.2000 ,ץראה .101
for a Settlement in Jerusalem," MEMRI, September
.13, 2000

.28.7.2000 ,ץראה .102

.היינה די בתכ .103

.September 12, 2000 ,זור ילר'צ םע ןויאיר .104

C. Haberman, "Dennis Ross's Exit Interview," .105
.in New York Times Magazine, March 25, 2001

םגרות ,July 28, 2000 ,הדיד'ג-לא תאיח-לא .106
.MEMRI ,August 4, 2000 ידי-לע

,MEMRI ידי-לע םגרות ,July 27, 2000 ,תאיח-לא .107
.August 4, 2000

,NHK ,August 15, 2000 תינפיה תושדחה תונכוס .108
.MEMRI ,August 28, 2000 ידי-לע טטוצ

.Jerusalem Post, September 13, 2000 .109

ידי-לע םגרות ,August 16, 2000, ברע-לא לוק .110
.MEMRI ,August 28, 2000

,December 31, 2000 ,דאיז ובא דאיז םע ןויאיר .111
.http//:www.imra.org.il

.Voice of Palestine, September 17, 2000 .112

,November 23-24, 2000 ,(תורייב-ןודנול) תאיח-לא .113
.MEMRI ,November 28, 2000 ידי-לע םגרות

.20.10.2000 ,ץראהב טטוצ .114

Birzeit University Development Studies .115
Program, "The Palestinian Intifada and the Peace
Process," November 6-8, 2000,
.http//:www.birzeit.edu

"East Jerusalem and the Holy Places at the .116
Camp David Summit," August 28, 2000, MEMRI Special
.Dispatch

.January 16, 2001 ,MEMRI ,םאיא-לא .117

:תצקמב הנוש חרואב ןכמ רחאל תאז גיצה ימע-ןב .118
היה ןשיה רודה .תורודה ןיב קבאמה תא םיאור ונא"
עדיו ,וב הצרש דיחיה רבדה תא ובלב עדי אוה .קחורמ
,ינש דצמ ,ריעצה יניטסלפה רודה .ותוא לבקמ וניא אוהש
."תקפסמ היצמיטיגל ול התייה אל ךא ,ישעמ תויהל הסינ
.6.4.2001 ,בירעמ

.םש .119

Y. Feldner, "The Formulae for a Settlement in .120
.Jerusalem," MEMRI, Report 40, September 13, 2000

.March 3, 2001 ,MEMRI ,(ןונבל) ריפס-לא .121

.October 12, 2000 ,MEMRI ,םאיא-לא .122

.August 24, 2000 ,MEMRI ,הדיד'ג-לא תאיח-לא .123

.August 11, 2000 ,MEMRI ,הדיד'ג-לא תאיח-לא .124

לש הנושאר העדוה ,'חיש-א םראש לש הריקחה תדעו .125
.38 'מע ,2000 ,לארשי תלשממ

.Jerusalem Post, March 30, 2001 .126

.Jerusalem Post, March 22, 2001 .127

.New York Times, January 6, 2001 .128

G .Sher, "An Inside Look from Camp David to .129
Taba," Peacewatch, no. 318, April 18, 2001,
.Washington Institute for Near East Policy

.29.12.2000 ,תונורחא תועידי .130

.29.12.2000 ,בירעמ .131

"Arafat's Letter of Reservations to President .132
.Clinton," January 3, 2001, MEMRI

.םש .133

.January 28, 2001, MEMRI ,םאיא-לא .134

.January 29, 2001, MEMRI ,םאיא-לא .135

.January 28, 2001, MEMRI ,סדוק-לא .136

MEMRI Special Dispatch No. 155, "Three .137
Palestinian Viewpoints on the Intifada and the
Future of the Palestinian State," November 22,
.2000

אל .March 21, 2001 ,MEMRI ,(ןונבל) ריפס-לא .138
הרהצה רסמ ינייסוח-לא לצייפש הנושארה םעפה תאז התייה
[ןוכיתה] םיה ןמ" :רמא ינייסוח ,1992 רבמצדב .תאזכ
לע רתוונ אלו ונרתיו אל ךא....[ןדריה] רהנל דעו
הלעמל הזמ תומייקה וניתויובייחתהמ יהשלכ תובייחתה
B. Netanyahu, A Place Among the האר ;"הנש םיעבשמ
Nations: Israel and the World (New York: Bantam
.Books, 1993), p. 225

.February 3, 2001, MEMRI, הדיד'ג-לא תאיח-לא .139

.January 30, 2001, MEMRI, הדיד'ג-לא תאיח-לא .140

Palestinian Authority and PLO Non-Compliance .141
with Signed Agreements and Commitments: A Record of
Bad Faith and Misconduct
(Jerusalem: Government
.Press Office, 2000), p. 10

.Jerusalem Post, January 19, 2001 .142

.Jerusalem Post, February 9, 2001 .143

.CNN Late Edition, February 11, 2001 .144