JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
:םיניינעה ןכות
ריצקת
אובמ
יתדה דממה
ינידמה דממה
הגספה תדיעו
דיווייד-פמקב 
2000 
היתואצותו 

תורעה
:םיחפסנ
UN Res. 242
UN Res. 338
לע ף"שא בתכמ
UN Res. 181 

לע לארשי בתכמ
UN Res. 181 

:דוסי-קוח
תריב םילשורי 
לארשי  

:םילשורי - 1 הפמ
םיעצומ תולובג 

:םילשורי - 2 הפמ
הייסולכואה 
לובגל רבעמ 
1967 ינפלש 

:םילשורי - 3 הפמ
תולובג 
שאה תקספה 
1949 תנשמ 

םילשורי - 4 הפמ
:תילארשיה 
1967 תולובגה 

- 5 הפמ
םילשורי חרזמ 
:תינדריה 
1967-1949 


This Report in English

Additional Jerusalem Studies:

"Explaining Israel's Policy on Jerusalem: 1948, 1967, 2000" - Gerald M. Steinberg

"The Israeli Chief Rabbinate and the Temple Mount Question" - Yoel Cohen

"The Jerusalem Jewish Community in the Eighteenth Century" - Jacob Barnai

"Prime Minister Ben-Gurion on Jerusalem and the Holy Places - 1949" - Major Knesset Debates

"Transferring the Knesset and Cabinet to Jerusalem - 1949" - Major Knesset Debates


םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה


:ינידמה דממה
םיירקיעה םידדצה תודמע
םילשורי תלאש יבגל


ווק-סוטטסהו לארשי תוינידמ
םילשוריב יחכונה

טדנמה ןמ עבונ םילשורי לש ימואל-ןיבה יטפשמה הדמעמ
רוקמ היהש ,םימואלה רבח .לארשי-ץרא לע יטירבה
תומואה ןוגרא תמקה ינפל תימואל-ןיבה תוימיטיגלה
ידוהיה םעה לש ירוטסיהה רשק"ב ריכה ,תודחואמה
םעל ימואל תיב הניתשלפב םיקהל" ארקו ,"הניתשלפל
ראשמ דרפנב םילשוריב קסע אל טדנמה ."ידוהיה
םילשורי לע הטלש תינאמתועה הירפמיאהש דועב .לארשי-ץרא
התוכז לע הרתיו תינאמתועה היקרוט ,1917 דע 1517-מ
סרווס הזוחב 1920 טסוגואב לארשי-ץרא לכ לע תונובירל
תמקה רחאל ,1923-ב ןאזול הזוחב םייתסהש ךילהת --
העבק םימואלה רבח תנמא ,תאזמ הרתי .תיקרוטה הקילבופרה
ולשמש תונידמה תונובירב דוע ויהי אל טדנמה תונידמש
.רבעב ןהב

םידוהיל היה םימואלה רבח לש טדנמה ינפל םג ,רומאכ
45,000 םילשוריב ויח 1914-ב ;םילשוריב טלחומ בור
םדוק האמ יצח 32.שפנ 65,000 תב הייסולכוא ךותמ םידוהי
יפ לע ףא" :םילשוריב רקיב רשא יטירב ריית בתכ ןכל
םימלסומה ,תימלסומ ריע םילשוריב תוארל םיליגר ונאש
33."הייסולכואה ללכמ שילשמ רתוי השעמל םינומ םניא
ףופצה ידוהיה עבורל רבעמ לא הטשפתה תידוהיה תוחכונה
עבורה לא :תימלסומה הייסולכואה תאז התשעש ינפל דוע
םיננאש תונכשמל תומוחל ץוחמ לא ןכו ימלסומה
(1869) העבש תלחנ לא ,ינמראה עבורל לוממש (1855-1860)
הנמאנ תיירק ,(1875) םירעש האמ לא ,ופי בוחר די-לעש
,ןאווליס) חולישה רפכלו ,םכש רעשל רבעמש (1875)
התייסולכוא תוטשפתהו םילשורי לש היפרגומדה 34.(1884
םימואלה רבח לש ותנווכ תא ומאת ריעה יקלח לכל תידוהיה
.ידוהיה ימואלה תיבב שדוקה ריע תא לולכל

תימשר םייתסה םימואלה רבח לש ומויקש הדבועה תורמל
ללכב לארשי-ץראב ידוהיה םעה תויוכז ,1946 לירפאב
-- ותוא ךישממה ןוגראה ידי-לע ורמשנ טרפב םילשוריבו
יפל .ם"ואה תליגמל 80 ףיעס תועצמאב ,תודחואמה תומואה
וא ,םימואלו תונידמ לש תומייקה תויוכזה ,הז ףיעס
ויה "םימייק םיימואל-ןיב םירישכמ לש םיאנתה"
רבמבונב העיבצה ם"ואה לש תיללכה תרצעה םנמא 35.תונגומ
םאנובמ "דרפנ ףוג" תריצי לע ,181 הטלחהל םאתהב ,1947
התייה תיללכה תרצעה תוטלחה לכ ומכ ךא ,םילשורי רוזאב
ומכ בייחמ ימואל-ןיב יטפשמ רישכמ אלו דבלב הצלמה תאז
.לארשי-ץרא לע םימואלה רבח לש טדנמה

המליד תינויצה העונתה ישאר ינפב הגיצה 181 הטלחה
הנידמה ןויערב ם"ואה לש הכימת העיצהש דועב .תבאוכ
תופיאשה זכרמ ,םילשורי םואניב תא השרד איה ,תידוהיה
הלביק תינויצה העונתהש דועב ךא .תוידוהיה תוירוטסיהה
הז היה אל ,הב לולכה "דרפנה ףוגה" לע 181 הטלחה תא
לשממה ,181 הטלחה יפ-לע .םילשורי לע עובק רותיו תוחפל
הנושארה הפוקתב ופקותב ראשיי" ריעב דחוימה ימואל-ןיבה
."םינש רשע ךשמל

ריעה יבשות" ,ןמז ותואבש העבק הטלחהה ,תאזמ הרתי
רבדב םע לאשמ תועצמאב םנוצר תא עיבהל םיישפוח ויהי
התנמ 1947-ב ,ףוסבל ."ריעה לשממב םיירשפא םייוניש
תייסולכוא ללכמ םישילש ינש תידוהיה הייסולכואה
הנידמב םילשורי תא לולכל היה רשפא ןכ לע ;םילשורי
תינויצה העונתה תגהנה ,םינפ לכ לע 36.דיתעל תידוהיה
,םיניטסלפה םיברעה ללוכ ,יברעה םלועהש ןמז ותואב העדי
.הקולחה תינכת תא ףקותב החד


תואמצעה תמחלמ

הז ךאש לארשי תנידמל 1948 יאמב ברע תואבצ תשילפ
ירבחל ובתכמב .ונכותמ "דרפנה ףוגה" תא הנקור הדלונ
לרנגה יללכה ריכזמה רידגה ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ
תונפקותה" וללה תויאבצה תולועפה תא יל הווגירט
םלועה תמחלמ םויס זאמ םלועה הארש הנושארה תניוזמה
םילשורי תא ףקת ןדריה רבע לש יברעה ןויגלה ."היינשה
איבהו ,בקעי הוונו תורטע תא לקנב שבכ ,ןופצה ןמ
תודמעמ םילשורי תא וזיגפה ויחתותש דועב .ןתשיטנל
תנווכמ תירקיעה ותפקתמ התייה ןופצב תיתפרצה העבגב
.1948 יאמב 28-ב ענכנש ,הקיתעה ריעה לש ידוהיה עבורל
םילשורי תא ופקת םימלסומה םיחאה לשו םירצמ לש תוחוכ
37.לחר תמר ץוביקב ומלבנ ךא ,םורדמ

יצמאמל תודות ופדהנ םילשוריל השילפהו רוצמהש רחאל
לש תואמצעה תמחלמב (ם"ואה אלו) לארשיל הנגהה אבצ
תסנכב זירכה ןוירוג-ןב דוד ןושארה הלשממה שאר ,לארשי
םילוכי ונניא" :המחלמה םויס רחאל ,1949 רבמצדב 3-ב
.ירסומ חוכ לכ רבמבונב 29-מ ם"ואה תטלחהב תוארל דוע
תא םיאור ונא ,ולש ותטלחה תא שמימ אל ם"ואהש רחאל
."תלטובמו הלטבכ םילשוריל רשקב רבמבונב 29 לש הטלחהה

תונמאנה תצעומל ןבא אבא רירגשה רמאש יפכ ,דועו תאז
תגיסנ רחאל םגש ירה ,1950 ראורבפב 20-ב ם"ואה לש
תרצעה" ,1948 יאמב 14-ב םילשורימ תיטירבה טדנמה תלשממ
לכ [םילשוריל] הל קינעהל אלש תינמז-וב הטילחה תיללכה
גוסמ תונמאנ וא תונוביר לכ ,הרצקב ."ימואל-ןיב דמעמ
ידי-לע ורכוהש ידוהיה םעה תויוכז לע התלע אל והשלכ
.טדנמה

התונוביר לע זירכהל הל הרשפאש הדמעב התייה אל ןדרי
הלש יברעה ןויגלה תשילפש ןוויכמ ,םילשורי לע
תליגמ תא הרפהו תיקוח-יתלב התייה 1948-ב לארשי-ץראל
רכוה 1950-ב ןדרי ידי-לע תיברעמה הדגה חופיס ;ם"ואה
תיברמ ידי-לע וליפא החדנו ,ןטסיקפו הינטירב ידי-לע קר
דוחיאב תימשרה םתרכהש ושיגדה םיטירבה םג .ברע תונידמ
הרכה הללכ אל ןדרי לש תימשאהה הכלממה םע תיברעמה הדגה
דוד הלשממה שאר ,ךכ 38.םילשורי לע תינדרי תונובירב
תיקוח הדמעב ויה לארשי לש הנושארה תסנכהו ןוירוג-ןב
.1950-ב לארשי תריבכ םילשורי תא שדחמ םננוכב הקצומ
קוחה תא ליחהל ןתיא סיסב לארשיל היה ,הדימ התואב
םימיה תשש תמחלמ רחאל םילשורי חרזמ לע ילארשיה
.1967-ב

םתחנש ןדריל לארשי ןיב קשנה תתיבש םכסה יכ רוכזל שי
אלא םידדצה ןיב םייפוסה תולובגה תא עבק אל ,1949-ב
.תואמצעה תמחלמ םויסב תואבצה ןיב דבלב הדרפה יווק
ףיעס וללכ קשנה תתיבש ימכסה ,יברעה דצה תשירד יפ-לע
שארמ םינפ םושב ץורחי אל" םכסהב והשלכ יאנתש ריהבהש
םידדצהמ דחא לכ לש ויתודמעו ויתועיבת ,ויתויוכז תא
39."םולש יכרדב לארשי-ץרא תלאש לש יפוסה הבושייב
סוטטס לכ היה אל םימיה תשש תמחלמ ץורפ ברע ,רמולכ
.ימואל-ןיב לובגכ 1967 יווקל ינידמ


םימיה תשש תמחלמ ירחא

תיזחה ךרואל םימיה תשש תמחלמ לש תודחוימה תוביסנה
רחאל םילשוריל לארשי לש התנעט תא השעמל וקזיח תינדריה
דקמתה ןיוזמה ךוסכסה ץורפ ינפלש תועובשב .המחלמה
הרגס םש ,ימורדה לובגה ךרואל ינוכית חרזמה רבשמה
ןריט ירצימ ךרד תילארשיה תימיה הרובעתה תא םירצמ
םע המחולהש דועב .לארשי םע הלובגל האבצ תא המדיקו
,1967 ינויב 5-ה לש תומדקומה רקובה תועשב הלחה םירצמ
לע ילארשיה ריוואה ליח לש תופיקת לש ןושארה לגה םע
לארשי הטקנ אל ,7:45 העשב םיירצמ םייריווא םיסיסב
הירליטראה החתפ תאז תורמל .ןדרי דגנ םידעצ לכ הליחתב
העגפו ,10:00 העשב תיברעמה םילשורי לע שאב תינדריה
.דחאכ רחסמ ירוזאבו םירוגמ ירוזאב

בצומ היה רבכ (תוביטח 12 ךותמ 9) ןדרי לש האבצ תיברמ
הריתה ןדריו ,תיברעמה הדגב תויגטרטסא תודמע ךרואל
.לארשי רבעל ינדרי חטש ךרד חולשמ ליח ריבעהל קאריעל
ןייסוח ךלמל רסמ לוכשא יול הלשממה שאר חלש העש ךות
לע חוקיפל ם"ואה ןוגרא דקפמ ,לוב דוא לרנגה תועצמאב
ןדרי דגנ לעפת אל לארשיש רמואה ,(UNTSO) קשנה תתיבש
ןבא אבא ץוחה רש ."הביא תולועפב חתפת אל" ןדרי םא
."תגסל הנורחא תונמדזה ןייסוח ךלמל תתל ונטלחה" :בתכ
תוחוכו ןוירש תזזה ללוכ ,ורבג תוינדריה תופקתהה
.ןדריה רהנל דע ועיגה קאריע לש תוימדק תוביטח ;םילגר
,ינויב 5-ב 12:45 העשב קר ןדרי דגנ הלועפב הלחה לארשי
.ביצנה ןומרא לע טלתשה ינדרי חכש רחאל

תשש תמחלממ האצותכ םילשורי לש הקיתעה ריעה רורחש םע
קוחה תא ,תסנכה רושיאב ,לוכשא תלשממ הליחה םימיה
לש יחרזמה קלחה לע להנמהו תונובירה ,ילארשיה
םיילפיצינומ תולובג וותוה .1967 ינויב 27-ב ,םילשורי
ולצונש תיברעמה הדגב תויגטרטסא תודוקנ וללכש ,םישדח
.תינדריה הירליטראה ידי-לע

אל איה השעמלש תימואל-ןיבה הליהקה ינפב הנעט לארשי
ידכ רוריבב השענ הז רבד .םילשורי חרזמ תא "החפיס"
תוידדצ-דח תולועפל ףקותב ודגנתהש תונידמ ןתוא סייפל
טפשמה תיב יפ-לע ,תאז םע .המחלמה רחאל לארשי לש
קלחל היה םילשורי לש יחרזמה קלחה ,לארשי לש ןוילעה
היה אל ןוילעה טפשמה תיב .לארשי תנידממ דרפנ-יתלב
אלא ,םייטמולפיד םילוקיש ותקיספב ןובשחב איבהל בייח
חרזמב םיניטסלפה םיברעה .דבלב תיטפשמה תואיצמה תא
לע רתוול וא תילארשי תוחרזא לבקל וביוח אל םילשורי
לבקלו שקבל תוכזה םהל הנתינ םלוא ,םיינדריה םהינוכרד
.תילארשי תוחרזא

התשילפמ עבנ םילשוריב ןדרי לש הדמעמש הדבועה רואל
ריכזמה ידי-לע הנמזב הרדגוהש הלועפ ,1948-ב ריעל
הדמעמש דועב ,(ליעל האר) "תונפקות"כ ם"ואה לש יללכה
ןועטל לארשי הלכי ,ןגמ תמחלממ עבנ םילשוריב לארשי לש
ןוחטיבה תצעומ ,ןכאו .תדחואמה םילשוריל הפידע תוכזל
ינויב 14-ב תיטייבוסה המזיה םע םיכסהל הבריס ם"ואה לש
וק .םימיה תשש תמחלמב תינפקותכ לארשי תא ןייצל 1967
םייטפשמ םיחמומ לש םחותינ תא םאת ןועיט לש הז
הנידמה תקלחמל יטפשמה ץעויה ןוגכ ,םיטלוב םיימואל-ןיב
ןידה תיב שארב ןכמ רחאל דמעש ,לבווש ןפטס תינקירמאה
תוכז לארשיל" :1970-ב ןעט ןכא לבווש .גאהב ימואל-ןיבה
םילשורי הז ללכבו ,הניתשלפ היהש המ לש חטשב הפידע
הבצמ 40."םירצמו ןדרי לש וז רשאמ [ילש השגדהה] הלוכ
לארשי לש הזל הרומג הריתסב אופא דמע 1948-ב ןדרי לש
.1967-ב


242 ןוחטיבה תצעומ תטלחה

אל ףא 1967 רבמבונ 22-מ 242 ןוחטיבה תצעומ תטלחה
םיווקל תללוכ הגיסנ לע הדמע אלו םילשורי תא הריכזה
לע קר אלא) הטלחהה לש תיביטרפואה ןושלב 1967 ינפלש
םנמא .("םירכומו םיחוטב תולובג" לא "םיחטש"מ הגיסנ
חטש תגשה לש תוליבקה רסוח" תא המדקהב תללוכ 242 הטלחה
םיווקב םייוניש ללש אל הז חוסינ ךא ,"המחלמ ידי-לע
רמאנש יפכ ,"םיחוטב תולובג" תריציל ואיביש 1967 ינפלש
חפסנ האר םלשה חסונל) 41.הטלחהה לש תיביטרפואה הפשב
םיקלחל תילארשיה תיטפשמה הנעטה תא םאת הז חוסינ .(1
.םילשוריל תוברל ,הספתש םיחטשה ןמ

אל 242 הטלחהש ושיגדה דחאכ םינקירמאו םיטירב םירבוד
הינטירב לש ץוחה רש .תללוכ תילארשי הגיסנ השרד
הרמא העצהה"ש 1970-ב ריהצה ,ןוארב 'גרו'ג ,1947-ב
,'םיחטשה ןמ' אלו ,'ושבכנש םיחטשמ גוסית לארשי'
דרול 42."םיחטשה לכמ גוסית אל לארשיש רבדה שוריפו
החד ,242 הטלחה תא חסינש ם"ואל הינטירב רירגש ,ןודראק
הלימה ינפל "לכ" הלימה תא ףיסוהל תיטייבוסה השקבה תא
העצה תטויט ןוידל םיטייבוסה ולעה תאז הביסמ ."םיחטש"
ךא ;לארשי לש האלמ הגיסנל תארוקה ,השקונ הטלחהל
43.ןוחטיבה תצעומ ידי-לע ךמתנ אל הז יטייבוס ןויסינ
התנווכ ,םיטירבה ידי-לע החסונ 242 הטלחהש ןוויכמ
לש יפולח שוריפ לכש ךכ ;ילגנאה חסונב הפשה ןמ הרורב
ם"ואה לש תרחא תימשר הפשל םוגרתמ עבונה 242 הטלחה
44.ךמסומכ לבקתהל לוכי וניא


םישודקה תומוקמה לוהינ

ךא ;תיטירבה הלשממה ידי-לע הרוקמב הצלמוה 242 הטלחה
לש םיילאירוטירט םייונישל האשרה תללוכה ,תיפוסה התרוצ
םיצמאמ אלל תגשומ התייה אל ,1967 ינפלש תולובגה
ןודנולב ,רתויב םיהובגה םיגרדב םיילארשי םייטמולפיד
לארשי לש שדחה יטפשמה הדמעמ תורמל 45.ןוטגנישוובו
תומוקמה לוהינב הברעתה אל לוכשא תלשממ ,םילשורי חרזמב
חרזמ לש ףקווה ידי-לע תיבה רה לע םאלסאל םישודקה
.ןדרי ידי-לע םינוממ תויהל וכישמה וידיקפש ,םילשורי
.ףקוול סחיב התונוביר לע הרתיו אל םג לארשי ךא
תאו יברעמה לתוכל ביבסמ םיחטשה תא עיקפהל התטלחהב
שוכרל סחיב התונוביר תא לארשי הניגפה ידוהיה עבורה
.ףקווה

םג ושחרתה ורובע םייוציפ םולשתו ףקווה שוכר תמאלה
לתוכה רורחש זאמ ךא .ןדרי ןוגכ ,תויברע תונידמב
תא הליעפה אלש טעמכ לארשי ,ידוהיה עבורהו יברעמה
ווק-סוטטס השעמל רצונ .ףקווה יפלכ התונוביר תויוכז
ךא ,הקזח דיב ברעתהל תיטרואת הלוכי לארשי וב רשא שדח
46.ללכ תברעתמ הניאש טעמכ לעופב

ןמזב העבקנ םילשוריב תילארשיה תיטמולפידה תוינידמה
לוכשאש דועב .לוכשא תלשממ ידי-לע םילשורי חרזמ חופיס
אוה ,הלוכ ריעב לארשי לש תינידמה התונוביר תא רשיא
דיקפהל ונתנווכ"ש םייתד םיגיהנמ לש הצובק ינפב זירכה
םישודקה תומוקמה לש ימואל-ןיבה ןוגראהו לוהינה תא
47."רבדב םיעגונה םייתדה םיגיהנמה לש םהידיב

אבא ץוחה רש .םידממ ינש תלעב התייה לארשי לש התדמע
ילויב 10 םוימ ובתכמב ,רתוי רחואמ תועובש המכ בתכ ןבא
ם"ואה ינוידמ לילעב הארנ" :ם"ואה לש יללכה ריכזמה לא
דימת ןבוה םילשוריב ימואל-ןיבה ןיינעהש ויכמסממו
ןעטו ךישמה אוה 48."םישודקה תומוקמה תוחכונמ עבונכ
,תודהיל םישודקה תומוקמהש החיטבה" לארשיש בתכמב
תותדה תוירחאב [ילש השגדה] ולהוני םאלסאלו תורצנל
םירש ינש תרזעב ובתכמ תא חסינ ןבא ."םתשודקב תונימאמה
לעופה) גיטפהרו חרזו (תוריח-ל"חג) ןיגב םחנמ ,םיפסונ
49.(יחרזמה

הריהצהב הז ינידמ וקב הכישמה ריאמ הדלוג הלשממה שאר
םע םימכסהל עיגהל הנכומ לארשי" :1971 רבוטקואב
תא חיטבהל ידכ םאלסאהו תורצנה לש תויתדה תויושרה
םישודקה תומוקמה לש ילסרבינואה יפואה תאו יתדה דמעמה
עיגהל הנכומ התייה לארשי ,ןכבו 50."תונושה תותדל
חוסינ .הלא םישודק תומוקמל סחיב םייתד-ןיב םירדסהל
לארשיש הדימב .תונובירל אל ךא לוהינל סחייתה םימכסהה
ויה הלא ,םילשורי חרזמב םירותיו תושעל הנכומ התייה
לכב ועגפ אלו ,תיתד-ןיבה המרל םילבגומו רתויב םינתומ
.ריעב לארשי לש התונובירב הרוצ

17-ה ןמ דיווייד-פמק ימכסהב הרכזנ אל םילשורי
םחנמ הלשממה שאר לש ותושקעתה לשב רקיעב ,1978 רבמטפסב
לגדש תאדאס אישנה לש ותשקבל םיכסה אל םג ןיגב .ןיגב
םאלסאל םישודקה תומוקמל לעמ ססונתי תיברע הנידמ לש
רבדב םילארשיהו םירצמה ןיב תומכסהה-יא 51.םילשוריב
,ןיגב ןיב םיבתכמ יפוליחב יוטיב ידיל ואב םילשורי
יבגל דצ לכ לש ותוינידמ לע ורזחש ,רטרק אישנהו תאדאס
םילשורי תלאשל התושיגרב ,ןיגב תלשממ .םילשורי תייגוס
קוח" תקיקחב הכמת ,הימונוטואה רבדב םינוידה ברקתה םע
ילויב 30-ב תסנכב קקחנש ,"לארשי תריב םילשורי :דוסי
תדחואמהו המלשה םילשורי" יכ עבקו רזח שדחה קוחה .1980
חסונל) .יקוחה הדמעמ תא הניש אל ךא ,"לארשי תריב איה
.(5 חפסנ האר אלמה


ןוטגנישוו תרהצהו טסלוה בתכמ :ולסוא םכסה תפוקת

ןיב "ימצע-לשממ לש םייניב רדסה לע תונורקע תרהצה"
גציי -- "ולסוא םכסה" -- 1993 רבמטפסב ף"שאל לארשי
לארשי לש התמכסהש ךכב ,רבעה תוינידמב ידוסי יוניש
תולשממב ומכ תלבגומ התייה אל םילשורי תייגוסב ןודל
ובתכמב ,רתוי רחואמ שדוח ,דועו תאז .לארשי לש תומדוק
ף"שא רכוה ,טסלוה לא 1993 רבוטקואמ סרפ ץוחה רש לש
םיילנויצקנופ םיסרטניא רבדב לארשי םע םינוידל דצכ
.םילשוריב םיניטסלפה לש םידחוימ

[רוקמב ךכ] םייניטסלפה תודסומה לכ"ש רמא טסלוה בתכמ
,םייתרבחה ,םיילכלכה הלא ללוכ ,םילשורי חרזמב
םירצונל םישודקה תומוקמה ןכו ,םייתוברתהו םייכוניחה
הייסולכואה יבגל ינויח דיקפת םיאלממ ,םימלסומלו
אלש" המצע לע הלביק לארשי 52."[רוקמב ךכ] תיניטסלפה
קסע בתכמה .ף"שאל תאז החטבה הריבעהו "םתוליעפל עירפהל
לש םיידיתע תודסומב אלו ,םילשורי חרזמ יבשותב קרו ךא
לכב דצכ ף"שאב הרכהה ידי-לע ,תאז םע .תיניטסלפה תושרה
דוגינב לארשי הלעפ ,םיימלסומה םישודקה תומוקמל עגונה
.תובר םינש ךשמב ןדרי םע םייק היהש ווק-סוטטסל

תוילנויצקנופ תונבהל תויורשפא םג חתפ הז רבד
תונבהה םוקמב ,תיניטסלפה הייסולכואה יבגל םילשוריב
םישודקה תומוקמה לוהינ רבדב תומצמוצמה תויתד-ןיבה
תוחפל תחא תיזכרמ תוישיא .לוכשא תלשממ ידי-לע ועצוהש
תושימגל תורשפאה לע ועיבצהש תורהצה הרסמ ןיבר תלשממב
ןילייב יסוי ץוחה רש ןגס ,ךכ .םילשורי אשונב דיתעב
םילשורי רבדב רשפתהל הנכומ לארשיש רמוא יניא" ,רמא
םע תכלל םינכומ ונאש ןוויכמש יל הארנ ךא ,םויכ
לכונ ,םירחא םיבר םיאשונב הכורא ךרד תרבכ םיניטסלפה
53."םילשורי תייעב תא רותפל םג

התשענש םילשורי יבגל ןתמו אשמה לש םויה רדס תבחרה
1994 ילוימ ןוטגנישוו תרהצהב תצקמב הנקות טסלוה בתכמב
הרהצהה .ןייסוח ךלמהו ןיבר הלשממה שאר ידי-לע
יחכונה הדמעמ תא תדבכמ לארשי"ש הרמא תינדריה-תילארשיה
םישדוקמה תומוקמב ןדרי לש תימשאהה הלשממה לש דחוימה
,עבקה דמעמ לע ןתמו אשמ םייקתי רשאכ .םילשוריב םאלסאל
ןדרי לש ירוטסיהה הדיקפתל ההובג תומידק לארשי קינעת
לועפל ומיכסה םידדצה ,ףסונב .הלא םישודק תומוקמב
תותדה שולש ןיב םייתד-ןיב םיסחי םודיקל וידחי
54."תויטסיאתונומה

ראשית תדחואמה םילשוריש ןיידע התייה תילארשיה הדמעה
ןיבר תלשממ ,םיניטסלפל סחיב ךא .תילארשי תונובירב
םיאשונ ןווגמל עגונה לכב חיש-ןבכ ף"שאב הריכה
איה ,ןדריל רשאב .תיניטסלפה הייסולכואה לע םיעיפשמה
םישודק תומוקמל עגונה לכב םילשורי אשונב חיש-תב התייה
תוינידמל רתוי הברקתה תאז הנורחא השיג .דבלב םיימלסומ
םישודקה תומוקמה לוהינל המיכסהש תיתרוסמה תילארשיה
ראשיהל הרומא םילשורי יכ םא ,תונושה תותדה ידי-לע
.תילארשי תונובירב

טסוגואב 3-ב ןוטגנישוו תרהצה רושיאבש ףיסוהל בושח
תגלפמ םעטמ הרהצה תעצה לע םג העיבצה תסנכה ,1994
תונובירב תדחואמה םילשוריש הריכזהו הרזחש דוכילה
הרהצה .לארשי לש "תידעלבהו תיחצנה התריב" ראשית לארשי
הכמתנו 9 תמועל 77 לש בור ידי-לע הרשוא תאז תפסונ
איה .צרמ ירש ללוכ ,ןיבר לש ותלשממב םירשה לכ ידי-לע
,הלופכ הריבל םילשורי תכיפה לש ןויערה תא שוריפב הללש
.תרחא תינידמ תושי לשו לארשי לש

לע תילארשיה תונובירה תרימש לע ףקותב דמע ומצע ןיבר
27-ב ביבא לתמ םידימלת תצובקל רמא אוה ;הלוכ םילשורי
לע רותיו אוה םולשה ריחמש ונל ורמא וליא" :1995 ינויב
הבה' ,הנוע יתייה ,לארשי תונובירב תדחואמה םילשורי
תא ןיבר לש ותפדעה תא ןיבהל שי 55."'םולשה לע רתוונ
ולסוא תונבה ינפ-לע םילשורי רבדב ןוטגנישוו תרהצה
דלונ ןיבר .הללכב םילשורי רבדב הפיקתה ותדמע רואל
תביטח לע דקיפ אוה 1948-ב תואמצעה תמחלמב ;םילשוריב
לע לטוהש רוצמה תצירפ לע תיארחא התייהש "לארה"
תוריישל חותפ םילשורי רודזורפ תקזחהו םילשורי
רשאכ ,1967-ב ל"כטמרה היה אוה ,ףוסבל .תוילארשיה
.שדחמ הדחוא םילשורי

ןיב ןיבר תלשממ לש התוינידמב הריתס התייה ,תאז םע
תרהצה ןיבל טסלוה בתכמב ף"שאל לארשי לש היתויובייחתה
דדועת לארשיש ף"שאל חיטבהל הפאש הנושארה .ןוטגנישוו
םייניטסלפה םיסרטניאה לש םתחימצ תא ףאו םכשמה תא
תוחטבה הנתנ הנורחאה ;"םאלסאל...םישודק תומוקמ"ב
ף"שא .םמצע םישודק תומוקמ םתואב הדיקפת רבדב ןדריל
19-ב םיקה רשאכ ,טסלוה בתכמ חתפש חתפה תא רוריבב ץרפ
תושרה לש ףקווה יניינעל דרשמה" תא 1994 רבמטפסב
.בובהט ןסח תושארב םילשורי חרזמב "תיניטסלפה

םילשורי לש יתפומה לש ותריטפ רחאל ,ןכמ רחאל שדוח
ןיבל ןדרי ןיב תורחתה הפירחה ,ירבע'ג-לא ןמיילוס
רדאק-לא דבע 'חיש ,שדח יתפומ התנימ ןדרי .ף"שא
ף"שא .ירבצ המרכא 'חיש ,ולשמ יתפומ הנימ ף"שא .ןידאבע
תיטופישה התוכמסב רבעב היהש םוחתה ךות לא רוריבב סנכנ
יקוליחב הברעתה אל לארשי תלשממ ךא .ןדרי לש תידעלבה
חיש-תבכ ף"שא תא אלו ןדרי תא הפידעה יכ םא ,תועדה
.םילשורי יבגל

םייניבה םכסה ידי-לע ,ולסוא ימכסה לש םמושיי םע
תויוחתפתה שולש ויה ,1995 רבמטפסב 28-ב 'ב ולסוא
.ןיבר תלשממ תחת לארשי לש התוינידמב תופסונ תובושח
רשאכ הרדגוה "יתבר םילשורי" לש ןיבר לש ותסיפת ,תישאר
ועבקנו האלמ תיניטסלפ הטילשל ורבע םחל-תיבו הללאמר
תא םג םהידיל ריבעי ןיברש וויק םיניטסלפה ."A חטש"כ
בריס ןיבר ךא .םחל-תיבמ הגיסנה ןמ קלחכ ,סיד-ובא
חטש"ל התוא השעו ,"A חטש" לש דמעמ סיד-ובאל קינעהל
.אלמ העונת שפוח םיילארשיה ןוחטיבה תוחוכל שי ובש ,"B
םילשוריב םייחה םיניטסלפ ,םייניבה םכסה יפ-לע ,תינש
םה ,תאז םע ;תיניטסלפה הצעומל תוריחבב עיבצהל ולכי
חרזמב םיילארשי ראוד יתבב קר תוריחבב עיבצהל ולכי
םינוש םניא םיניטסלפהש ןועטל הלכי לארשי .םילשורי
תוריחבב םירדענ תעבצהב םיעיבצמה םירחא םירז םיחרזאמ
.תורז תוימואל

תיתלשממה התוליעפ תא השעמל ליבגה 'ב ולסוא ,תישילש
בתכמב םיאנתה תורמל ,םילשוריב תיניטסלפה תושרה לש
הצעומה ידרשמ" ,םכסהה לש 7 ףיעס ,1 קרפ יפל .טסלוה
תודעוו תעצבמה תושרהו ר"ויה ידרשמו ,[תיניטסלפה]
ילאירוטירטה טופישה םוחתב םיחטשב ומקומי ,תורחא
אל ןיבר תלשממ ."הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב יניטסלפה
תוחיתמה ;תאז הנבהל תיניטסלפ תונעיה לע דימת הדיפקה
האר) והינתנ לש ותלשממ תפוקתב הרבג וז העפותל ביבסמ
.(ןלהל


ןזאמ ובא-ןילייב ךמסמ

תחת םילשורי יבגל תוינידמב האבה הלודגה תוחתפתהה
,עבקה דמעמ לע ידוסה םלוהקוטש ץורע התייה ןיבר תלשממ
לש ונגסו ןילייב יסוי ץוחה רש ןגס ידי-לע להונש
30-מ ףתושמה ךמסמה .(סאבע דומחמ) ןזאמ ובא ,תאפרע
אל ךא ,סיד-ובאב תיניטסלפ הריב עיצה 1995 רבוטקואב
היה יפוסה הדמעמש ,םילשורי חרזמב לארשי תונובירב ריכה
ינדרי אל -- יניטסלפ לגד .ףסונ ןתמו אשמב עבקיהל רומא
אל ןזאמ ובא-ןילייב ךמסמ .תיבה רה לש וחטשב ססונתי --
ךמסמ אלו דבלב "הדובע ריינ" היה אוה ,השעמל ;םתחנ
אל ,סרפ ןועמש ,ןיבר לש וכישממ ןהו תאפרע ןה .םלשומ
יבגל ונוזח תא 1994-ב חסינ רבכ סרפ .ויאנת תא ולביק
:ןזאמ ובא-ןילייב ךמסמב יוצמה הזמ הנוש היהש ,םילשורי

.תיתד החותפו תינידמ הרוגס היהת םילשוריש איה יתנווכ
,היינש ןילרבל םילשורי תא ךופהל עיציש יניצר םדא ןיא
,תינידמ תדחואמ םילשורי .ץיח רוציל ,המוח תונבל
היוצמ איה .תחא ריעב תוריב יתש ןיאו ,לארשי תריב איהו
-- םישודקה תומוקמל עגונש המב ךא .לארשי תונובירב
טלחומ ,אלמ ןפואב דבכנ [ךא] ,םהב קולחנ אל םנמא
םירצונה לש ןחלופהו תווקתה ,תויוכזה תא יארחאו
56.םימלסומהו

אשמל סיסב"כ הז ריינל סחייתהל טלחהב ןכומ היה תאפרע
ךמסמה לע תיניטסלפה השיגה תא ףקישש רבד ,"ףסונ ןתמו
חישה ינב ,םינפ לכ לע .םיכשמתמ םינוידל דבלב הטויטכ
םהיתופיאשל עובק ףילחת סיד-ובאב ואר אל םיניטסלפה
לש ךילהתב םילשורי תעמטהל רישכמ אלא ,םילשוריב
רבחמה םע תוחישב ןזאמ ובא ןעט ןכמ רחאל ."הזומסוא"
תורמל ,ןכ יפ לע ףא .הז ךמסמל םיכסה אל םלועמ אוהש
ךמסמ תא לבקל סרפ ןועמש הלשממה שאר לש ובוריס
הדמעמב ףסונ םוסרכ גציי אוה ,ןזאמ ובא-ןילייב
םיגיצנה ינפב גצוהש יפכ םילשוריב לארשי לש יטמולפידה
הפולח איה סיד-ובאש סותימ חוור ןמז ותואב .םיניטסלפה
םרגש רבד ,םיניטסלפה לש םטבמ תדוקנמ םילשוריל תלבוקמ
ןורתפה ייוכיס לש תזרפומ הכרעה רוציל םיבר םילארשיל
.םילשורי תייגוסל


והינתנ תלשממ

הדמעמ תא קזחלו בושל ףאש והינתנ ןימינב הלשממה שאר
לע תיספורטופאכ ןדריל לארשי לש התובייחתה .םילשורי לש
וררשוא ןוטגנישוו תרהצה ךשמהו םאלסאל םישודקה תומוקמה
םילשוריב תיניטסלפה תושרה לש תודסומה תריגס .ודי-לע
.1996-ב הנושארה תאפרע-והינתנ תגספל םדקומ יאנת התייה
םהילע שקעתה והינתנש םידרשמה תא רגס ןכא תאפרע רסאי
לש םירוקיבל ףקותב דגנתה והינתנ .הנושארה םתשיגפ ינפל
,תויפוריא תונידמ לש ץוח ירש ללוכ ,גרד-ימר םישנא
;תיניטסלפה תושרה ידיקפ םע תושיגפל "סואה טניירוא"ב
ןורבח םכסה תמיתח ןמזב .הז יפוריא גהונ קספוה ןכ לע
ר"ויה ןמ תובייחתה הלביק לארשי ,1997 ראוניב 15-ב
םילשוריב תיניטסלפה תושרה ידרשמ ראש תא רוגסל תאפרע
ףיעס - תויניטסלפ תויוביוחמ ,Note for the Record)
םושייב הנתוה ולסוא יפ-לע תומדקתהה ךשמה ;(4
.תוידדה סיסב לע םיניטסלפה תויובייחתה

תוכמס לארשיל וקינעהש ,ולסוא יפ-לע תויוכזל םאתהב
הנוכש םיקהל והינתנ תלשממ הטילחה ,םילשורי לע תיטופיש
שדח ריהמ שיבכ הרשיאו ,המוח רהב השדח תידוהי
רודזורפל ןופצמ (45 'סמ שיבכ) ביבא לת-םילשורי
,ףוסבל .םילשוריב תיחרזמה תעבטה שיבכ תא ןכו םילשורי
הרישי היינפ ללוכ ,ימואל-ןיב ץחלל ענכיהל הבריס איה
המודקה םיאנומשחה תרהנמ תא רוגסל ןוטנילק לשממ לש
ןיינועמ היה תאפרע .1996 רבמטפסב החתפנש ,הקיתעה ריעב
הקיתעה ריעב ילארשיה הלועפה שפוח תלבגהב ןמז ותואב
ונעטב ,הזעבו תיברעמה הדגב תובחרנ תומוהמ ררוע ןכ לעו
רהב םאלסאל םישודקה תומוקמל תחתמ הרהנמ תרפוח לארשיש
תומוהמהש ורשיא םילארשיה ןיעידומה ישאר .תיבה
תינטנופס הבוגתב ואב אל ,דימ וצרפ אלש ,תובחרנה
םילסהל ומצע תאפרע תטלחהמ האצותכ אלא הרהנמה תחיתפל
לע תקולחמה תובקעב תומילאל תיסהלו תוחיתמה תא
,הנש םייפלאמ הלעמל תב איה הרהנמה ,השעמל 57.הרהנמה
.ויתחתמ אלו תיבה רהל ליבקמב רבוע הלולסמו


םילשורי יבגל םיניטסלפהו ף"שא תוינידמ

םייטמולפידה ויצמאמ תא ף"שא דקימ אל ולסוא ימכסהל דע
תויאבצה-תוינידמה ויתורטמב אלא המצעלשכ םילשוריב
םיטילפ תונחמב ויח ויכמות בורש ןוויכמ ,רתוי תובחרה
תוטילא הב ויהש ,םילשוריב אלו הירוסבו ןונבלב
התחד 1968-מ תיניטסלפה תימואלה הנמאה .הלשמ תויניטסלפ
רבח לש טדנמה תוכזב לארשי-ץראב לארשי תועיבת תא
םיניטסלפה תועיבת תא שרופמב הנייצ אל איה ךא ;םימואלה
.תאז הנמאב תחא םעפ וליפא הרכזוה אלש ,םילשורי יבגל
תושיגרה תא ןובשחב איבהל הארנה לככ בייח היה ף"שא
לע העיפשהש ןכתייש ,םילשורי לש הדיתע רבדב תינדריה
.תורחואמה 80-ה תונשל דע תיניטסלפה תרהצומה תוינידמה
הקיטילופב דחא עירכמ דיקפת האלימ םילשורי ,תאז םע
השעמל דלונ תאפרע רסאי ף"שא ר"ויש דועב .תיניטסלפה
יפל) הזעמ האצומש החפשמל 1929 טסוגואב 24-ב ריהקב
עברא םילשוריב הליב אוה ,(ולש תירצמה הדילה תדועת
הדגאה תא חפטל ול םרגש רבד ,(1933-1937) ותודלי תונשמ
ינייסוח-לא תחפשמל החפשמ בורקכ םילשוריב דלונ אוהש
ןימא 'גח ימלשוריה יתפומה לש ותחפשמ ,תסחוימה
58.ינייסוח-לא

רתוי השימג םילשורי יבגל ף"שא תוינידמ התארנ םימעפל
דחא .תימוקמה תיניטסלפה תוגיהנמה לש היתודמע רשאמ
ךישמהל ןיבר הלשמה שאר לש ותטלחה לע עיפשהש םימרוגה
ף"שא לש ותונוכנ היה ולסוא לש ןתמו אשמה לולסמב
59.ימצע-לשממ לש םייניבה ירדסהמ םילשורי תא איצוהל
תחלשמה לש יניטסלפה קלחה ,ךכל דוגינב
ומדקש ןוטגנישווב םולשה תוחישל תיניטסלפה-תינדריה
תילארשיה תחלשמל ךמסמ 1992 סרמב 3-ב ןיכה ולסואל
(PISGA) יניטסלפ ימצע-לשממ לש תושרל העצה הוותה
תוירחאו תויוכמס לש רדוסמ רבעמ" עצבתש ,רבעמ תפוקתל
תורחא וא תויאבצ תוילארשי תויושר ידי-לע התע תועצובמה
,[ילש השגדה] םילשורי ללוכ ,םישובכה םיניטסלפה םיחטשב
."תיניטסלפה רבעמה תושרל

,1994 רחאל הזעל הרבע ף"שא תגהנהש עגרמ ,וזמ הרתי
תושרה תוחכונ לע תולבגהל םיכסהל הנכומ איהש היה הארנ
,(ןהירחא אלמל אקווד ואל ךא) םילשוריב תיניטסלפה
הלא תודמע .(ליעל האר) 'ב ולסוא םייניבה םכסהל םאתהב
ורצי ךכו ,םיימוקמה םיניטסלפה ידי-לע דימת וכמתנ אל
םיכסהל ןכומ היה ,דחוימב תאפרעו ,דבלב ף"שאש םשורה תא
.םילשוריב םירותיוול

המצעל המיקה םילשוריב תימוקמה תיניטסלפה תוגיהנמה
םירוגמ תיב ,סואה טניירואב תוליעפ זכרמ 1992 תנשב
ךפה רשאכ הלע יטילופה ודמעמ .1897-ב הנבנש יטרפ
ןוטגנישווב םולשה תוחישל תיניטסלפה תחלשמה לש הדרשמל
הרבחה" לש הנכשמ היה סואה טניירואה .דירדמ תדיעו רחאל
רש רשאכ ,ינייסוח-לא לצייפ לש "םייברע םירקחמל
דע 1988 םינשה ןיב סואה טניירואה תא רגס ןיבר ןוחטיבה
התוחכונ תא ביחרהל תיניטסלפה תושרה לש התושיחנ .1992
תדימב היולת התיה סואה טניירואה תועצמאב םילשוריב
.וז תוליעפל לארשי תולשמ לש תודגנתהה


181 הטלחה לש הייחתל התמקה
ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש

רשאכ ,רבעמה בלשב םילשורי אשונב תיטקטה תושימגל רבעמ
וררבתה יפוסה דמעמה רבדב ף"שא תסיפתב רבודמ היה
הנידמ לע ף"שא תרהצהל סיסבה :םילשורי יבגל ויתורטמ
ותזרכה יפל .ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש 181 הטלחה אוה
תקפסמ ןיידע תאז הטלחה" ,1988 רבמבונב 15-ב תאפרע לש
םעה לש ותוכז תחטבה םשל תימואל-ןיבה תוימיטיגלל םיאנת
תאפרע ."תימואל תואמצעלו תונובירל יניטסלפה יברעה
הזירכמ תיניטסלפה תימואלה הצעומה" יכ וריהצהב ךישמה
תנידמ תמקה לע יניטסלפה יברעה םעה םשבו םיהולאה םשב
םילשורי ותריב לעו תיניטסלפה ונתמדא לע ןיטסלפ
תואמצעה ךמסמב ,םישדוח המכ רובעכש ןייצל שי ."השודקה
לע אוה ףא רביד ינייסוח-לא לצייפ ,ולש תיניטסלפה
."ןיטסלפ תריב ,םילשורי"

םאה הלאשה תא םילעמ םילשורי לע םיכמסומ-אל םירוכזא
םג תטשפתמ איהש וא דבלב םילשורי חרזמל איה ף"שא תעיבת
181 הטלחהש ןוויכמ דחוימב ,תיברעמה םילשורימ םיקלחל
הפאש אלא ,לארשיל םילשורי לש יברעמה קלחה תא הדעיי אל
תאז 60.הלוכ םילשוריב דרפנ ימואל-ןיב לשממ רוציל
דימת הניחבה אל ף"שא לש תימואל-ןיבה היטמולפידה ,דועו
.םייחרזמה םיקלחה ןיבל ריעה לש םייברעמה םיקלחה ןיב
,ןוחטיבה תצעומב םא ןיב ,ם"וא תוטלחהל ף"שא תועצה
,ם"ואה לש תוימואל-ןיבה תויונכוסב וא ,תיללכה תרצעב
ועיבה תוימשר תוטלחה .הלוכ םילשוריל שרופמב תוסחייתמ
ידי-לע וספתנש םייברע םיחטשב" תוילארשי תולועפ לע רעצ
םיחטש לש הז רואית ךא ;"םילשורי ללוכ ,1967 זאמ לארשי
.תומדקומ תוטויטב דימת עיפוה אל 1967 זאמ וספתנש

תויטרפ תוחישב םידומ העפשה ילעב םיניטסלפ םיאמדקא
םה .תיברעמה ריעה ןמ םיקלח יבגל תועיבת ןיידע םהל שיש
םהמ המכ .ריעה ברעמב םיסורה םייברע םירפכל םיסחייתמ
םילשורי ללוכ ,ריעה לש טלחומ םואניבב" שרופמב םיכמות
השעמל ושע םיניטסלפ םירבוד 61."תיברעמהו תיחרזמה
תוינידמ תועיבת תויחהל 1998-1999 םינשב םיבר םיצמאמ
אלע ובא ,ךכ .תיללכה תרצעה לש 181 הטלחה סיסב לע הלא
שי" :1998 רבמצדב 21-ב הדיד'ג-לא תאיח-לא ןותיעב בתכ
תולובג תלעב איה [תיניטסלפה] הנידמהש שיגדהל
תטלחהב ועבקנש תולובגה םהש ,םירכומ םיימואל-ןיב
."[1947] הקולחה

יבגל תויועמשמ תלעב התייה 181 הטלחה לש הייחתל התמקה
הליהקב םיעירכמ תודוסי רשאכ דחוימב ,םילשורי
,לארשיל הינמרג רירגש ,לשמל .ךכל ונענ תימואל-ןיבה
סרמב 1-ב חלש ,יפוריאה דוחיאה תואישנ גיצנכ ודמעמב
:רמואה ,ילארשיה ץוחה דרשמל "הפ לעב רסמ" 1999
הדמעמ רבדב העודיה ותדמע תא ררשאמ יפוריאה דוחיאה"
תזרכה ."[ילש השגדה] 'דרפנ ףוג'כ םילשורי לש דוחייה
ובא .תיניטסלפה הדמעה תא הניצקה קר יפוריאה דוחיאה
לש] בתכמה" :סרמב 14-ב םאיא-לא ןותיעב בוש טטוצ אלע
-- היקלח ינש לע םילשוריש רשאמ [יפוריאה דוחיאה
."השובכ המדא איה -- יחרזמהו יברעמה

הטלחה רבדב יפוריאה דוחיאה תדמע ידי-לע קזוחמ אוהשכ
ינפב וז הייגוס לע הכרעמה תא תאפרע ר"ויה הלעה ,181
ם"ואה לש יללכה ריכזמה םע שגפנ 1999 סרמב 23-ב .ם"ואה
ותאיצי םע .181 הטלחה תא וינפב הלעהו ,ןאנע יפוק
ריכזמ ינא" :תיברעב םיאנותיעל רמא ןאנע לש ותכשלמ
איה תיניטסלפ הנידמ לש התמקהל תארוקה הטלחההש םלועל
ןכמ רחאלו תיניטסלפ הנידמל תסחייתמה ,181 הטלחה
."לארשי תנידמ ךכ רחא הארקנש ,תידוהי הנידמל

ךישמה ,ף"שא לש עובקה ףיקשמה ,ם"ואב תאפרע לש וגיצנ
העדוהל ךפהש ,יללכה ריכזמל בתכמב םיימוי רובעכ הכרעמב
לש ךמסמכ ם"ואב תורבחה תונידמה לכל ץפוהו תונותיעל
:ם"ואה

המכ [דלוג ירוד] ם"ואל לארשי גיצנ ריעה לומתא
תרצעה לש (181) II הטלחה ןיינעב תרושקתל תורעה
ןיינעב ןכו ,1947 רבמבונב 29-מ ם"ואה לש תיללכה
רזח לארשי גיצנ .הז אשונב תאפרע ר"ויה לש הרהצה
ינפל [ןורש לאירא] לארשי לש ץוחה רש רמאש המ לע
הלא ."תלטובמו הלטב" (181) II הטלחהש ,םימי המכ
תודמע תוברעמה תויטתפ תורהצה ןה
לארשי לעש םינימאמ ונא ,דועו תאז....תויקוח-אל
הטקנש םידעצה תא תימואל-ןיבה הליהקל ריבסהל
םיחטשה לע היתונקתו היקוח תלחהל יקוח-אל חרואב
הנידמל וצקוהש םיחטשל רבעמ ,1948 תמחלמב השבכש
לע לבקתה אל הז בצמ .(181) II הטלחהב תידוהיה
אלמה חסונל) [ילש השגדה] תימואל-ןיבה הליהקה תעד
.(3 חפסנ האר

ההוש תאפרע דועב םלשוה יללכה ריכזמל ף"שא בתכמ
לע האלמה ותכימת תא לביקש חינהל שי ןכ לעו ,קרוי-וינב
תייגוס תא ןוידל חותפל רוריבב ףאש בתכמה .ויטרפ לכ
םכסה יווק ןיבל הקולחה יווק ןיב הלוכ לארשי לש החטש
תא חותפל םג השעמל ףאש אוה ךא .1949 לש קשנה תתיבש
ויהש םיחטש לע לארשי תטילש תאו ,םילשורי תייגוס
בתכמב ןיוצש יפכ ."דרפנה ףוג"ב ללכיהל 1947-ב םירומא
לש ותטלחה לע רזח ןורש לאירא לארשי לש ץוחה רש ,ף"שא
לש תיללכה תרצעה לש 181 הטלחהש 1949-מ ןוירוג-ןב
."תלטובמו הלטב" ם"ואה

ינפב הגיצה 1999 סרמב 30-ב ם"ואב לארשי לש התבושת
קיפהל ףוקש ץמאמ"כ ף"שא יצמאמ תא תימואל-ןיבה הליהקה
התחד המצע תיניטסלפה הגהנההש הטלחהמ תרחואמ תלעות
ף"שאש סרג לארשי רירגש לש ובתכמ ."הנש 50 ינפל ףקותב
רבעמ הברה םילשורי לע ןוידה תולובג תא ביחרהל ףאוש"
.(4 חפסנ האר אלמה חסונל) "ולסוא ימכסהב לבקתהש המל

ץרפל המרגש ,םילשורי יבגל יפוריאה דוחיאה תדמע
ןמ םיקלחב םיחבשל התכז ,תאזה תיטמולפידה תוליעפה
,ץרפמה תונידמ לש הלועפ ףותישל הצעומה .יברעה םלועה
העדוה המסרפ ,תויברעה ץרפמה תונידמ שש תא תגציימה
םירשה תצעומ תשיגפ םויסב הידועסבש דאירב תונותיעל
יפוריאה דוחיאה תא בוש תחבשמ הצעומה" :1999 סרמב 15-ב
ריעה לש יברעמה קלחה ללוכ ,סדוק-לאב ריכהל ובוריס לע
,זאב-לא המאסוא 62."תינויצה תושיה תריבכ ,[ילש השגדה]
םירצמש ריהצה ,קראבומ ינסוח םירצמ אישנ לש וצעוי
םג ויה םירצמה .יפוריאה דוחיאה תדמע תא הכרבב תלבקמ
ןותיעה .181 הטלחה דגנ לארשי לש הידעצ יפלכ םייתרוקיב
חוויד ,םירצמ לש םיימשרה הינותיעמ דחא ,ראבכא-לא
הסיגנ" הסגנ לארשיש ,1999 לירפאב 4-ב רעשה דומעב
ירוד ם"ואב לארשי רירגש רשאכ םולשה ךילהתב "תפסונ
םידעצ .םויכ 181 הטלחה לש התומישי תא החד דלוג
תויברעה תודמעה תחשקהל ואיבה םייפוריאו םייניטסלפ
.ולוכ ןוכיתה חרזמב

ליבנ תיניטסלפה תושרה לש ימואל-ןיב הלועפ ףותישל רשה
ןויגיהה תא ריבסה ,ללכ ךרדב ןותמכ עודי היהש ,תאעש
תיניטסלפה תונותיעב ף"שא לש הכרעמה ירוחאמ יטמולפידה
ימכסה תא ףילחהל ןנכת ף"שא ,תאעש ירבדל .181 הטלחה לע
181 הטלחהב ,1999 יאמב 4-ב גופל םירומא ויהש ,ולסוא
לדומ" םושיי ידי-לע .ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש
הוויק ף"שא ,ם"ואה לש תונמאנה תצעומ תועצמאב "היבימנ
יחה יניטסלפה םעה ברקב ם"ואה םעטמ םע לאשמ גישהל
יפ-לע העצוהש תידוהיה הנידמה תולובגל ץוחמש םירוזאב
תומדא לכ ,181 הטלחה םשוית םא" :םכיס תאעש .181 הטלחה
ורבעוי הקולחה תטלחה תולובגל רבעמ השבכ לארשיש ןיטסלפ
תיברעמהו תיחרזמה ,התומלשב םילשורי ללוכ ,ם"ואה ידיל
63."[ילש השגדה] דחאכ


םילשורי ברעמב םיניטסלפה תועיבת

לש התוכז תא ללש ומצע תאפרע .תושדח ויה אל הלא תודמע
ומואנב .יברעמה הקלחב וליפא ,םילשוריב הריבל לארשי
רמוא ינא" :ןעט ,1994 יאמב 10-ב גרובסנהויב םסרופמה
.םתריב יהוזש םירמוא [םילארשיה] םהש חיכוהל ידכ תאז
וז התייה אל 64."ונתריב יהוז ,םתריב הניא וז ,אל
תליחתב ,תועובש המכ רחאל ;הז גוסמ הדיחיה ותרהצה
לש התריב ראשיתו התייה םילשורי" :ריהצה תאפרע ,טסוגוא
לצייפ ריהצה 1995-ב 65."תיניטסלפ הלוכ לוכ ,ןיטסלפ
םילשוריב שוכרלו המדאל תועיבת םיניטסלפלש ינייסוח-לא
ךירעה אוה .ןומטקו הייבלט תונוכשב דחוימב ,תיברעמה
םיכייש תיברעמה םילשוריב תועקרקה ןמ זוחא 70-כש
םירפכל םיניטסלפה תועיבת תא םג ריכזהו ,םיניטסלפל
66.ןיסאי רידו התפיל ןוגכ

ריעה לש יברעמה קלחה תייגוס תא תולעהל תונויסינ
לש ישארה ךרועה ,ארויניס אנח לש ויתועצהב םיזמורמ
:ף"שא ךמות ,רא'גפ-לא

לכ ,1947 לש הקולחה תינכתב תוקולחה יפ-לעש ונשח
לש החטשב םוקמ אוצמל םילוכי םימעה ינש לש תודסומה
תא ,תסנכה תא לבקת תיברעמה םילשורי .יתבר םילשורי
םייתלשממה תודסומה תאו לארשי תלשממ לש הבשומ
הצעומה תא םקמנ םילשורי חרזמבו ,םירחאה םיילארשיה
לכ תאו תיניטסלפה הלשממה בשומ תא ,תיניטסלפה תימואלה
המכסהל תארוק ונתינכת .םיניטסלפה םייתלשממה תודסומה
לע תונובירה תייגוס תא תועשהל תונידמה יתש ןיב תידדה
וא [דחאכ ברעמו חרזמ] יתבר םילשורי לש חטשה ללכ
67."םילשורי לש תינילופורטמה הצעומ"ה

תוחכונה תא ביחרהל רשפאי הז םגדש הווקמ ארויניס
הזוח אוה .םילשורי לש יברעמה דצב תיניטסלפה
םילשורי לש לודגה החטשב םייניטסלפ םיבושיי/תונוכש"
תונוכשה לע םיניטסלפה יוציפל יעצמאכ "תיברעמה
דצב ומקוהש ,הליג וא תומר ןוגכ תויקנעה תוילארשיה
.יחרזמה

המכ ופקישש םילשוריל ולשמ תועצה עיצה ידילא'ח דילו
תא תימשר גציי אלש תורמל ,ןוגראה ךותב הבשחמ יווק
Foreign ןותיעב םסרפתהש רמאמב עיצה ידילא'ח .ף"שא
תריבכ תיברעמה םילשורי תעיבק" תא 1988-ב Affairs
דמעמ וחטבוי .ןיטסלפ תריבכ תיחרזמה םילשוריו ,לארשי
םישודקה תומוקמל השיגה תוכז ןכו ילאירוטירט-ארטסקא
שולש תא גצייתש הלודג תינמוקא הצעומ םקותו ,םיידוהיה
ידכ ,(ףלחתמ ר"וי םע) תולודגה תויטסיאתונומה תותדה
לש תוידדה תויוכז וגהנוי .תיתד-ןיב הינומרה לע חקפל
תולבגמ ךות ,תוריבה יתש ןיב םירוגמו העונת
68."תומכסומ

םיבושח תודוסי ינש לע תועיבצמ ידילא'ח לש ויתועצה
תילאירוטירט הרשפל ןמיס ןיא ,תישאר .תיניטסלפה הבשחמב
.1967 תולובגל הרזח סיסב לעש תאזל רבעמ ,םילשוריב
םישודקה תומוקמל ילאירוטירט-ארטסקא דמעמל ותעצה
.יברע ןוטלשל רוזחתש הקיתעה ריעה יבגל הרומא םיידוהיה
םיניטסלפ םיגיהנמ לש םהירבדב הדמתהב תרזוח תאז הדוקנ
ומכ ,ידילא'ח ,תינש .תויטרפו תויבמופ תושיגפב
הייסולכואה לע יוציפל םיכרד שפחמ ,ארויניס
תוכז תריצי ידי-לע יחרזמה דצב תילארשיה-תידוהיה
.םילשורי לש יברעמה דצב םיניטסלפ ירוגמל ןילמוג

ןעט ,1992 ינויב 25-ב PASSIA-ב םייקתהש רנימסב
עקרקה ןמ זוחא 40-ש ידילא'ח דישר יניטסלפה דמולמה
אוה ,תאז םע ;תיניטסלפ תולעבב התייה תיברעמה םילשוריב
ללוכ ,שוכר לע םייוציפל תוכזה תא שורדל ונילע" ,הדוה
עיצהל ,םייוציפה רחאלו ;םילשורי ברעמב ,ירוביצ שוכר
אשמש לככ םלוא 69."הז שוכר לע תידוהיה תולעבה תלבק
ורתוויי ןיידע ,הירואתב להנתהל לוכי הזכ ןתמו
םא וליפא ,רמולכ .תיברעמה םילשוריב תועיבת םיניטסלפל
לש תילאירוטירט הקולחל לארשי תלשממ דיתעב םיכסת
תועיבתה לכ תא קפסי אל ןיידע הזכ רדסה ,םילשורי
.ריעב תויניטסלפה

ולכויש םינימאמ ןכא םיניטסלפהש רעשל השק ,םוכיסל
לע ףא .תיברעמה םילשוריב םיילאירוטירט םירותיו גישהל
ושיגי םמעטמ ןתמו אשמה ילהנמש ךכל תופצל רשפא ןכ יפ
ודביאש םייניטסלפ-םייברע םיתבו תונוכש לע תועיבת
הלא תושקונ תודמע סחייל תועט תאז היהת .1948 תמחלמב
תועיבתה .דבלב תיניטסלפה תוגיהנמלו תאפרע ף"שא ר"ויל
המכ תוללוכו ,דואמ תובחרנ הלוכ םילשוריל תויניטסלפה
תוגיהנמה ןכו ,רתויב םינותמה םיניטסלפה םירבודה ןמ
.תימוקמה תיניטסלפה


םילשורי יבגל ןדרי תוינידמ

,חונמה ןייסוח ךלמהש םילשורי לע ןויד לכב רוכזל שי
איבנה לש אצאצל בשחנ ,ולש תיפירשה ןיסחויה תלשוש לשב
הכמ לש תיספורטופאכ יתד דיקפת האלימ ותחפשמ .דמחמ
תא גיהנהש ,ןייסוח פירש ,ובס יבא .םיבר תורוד ךשמב
ףוסבל ךא הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב לודגה יברעה דרמה
םידועסל םירשעה תונשב הנידמו הכמ לע הטילשה תא דביא
,ליעל ןיוצש יפכ .תיבה רה לע רובק ,ברע יאה יצח חרזממ
המייתסנ םילשורי חרזמ לע ןדרי לש תינידמה הטילשה
לארשי תלשממ .תאז תורמל ךשמנ יתדה הדיקפת ךא ,1967-ב
חרזמ לש ףקווה ידיב םייתדה םידוקפתה תא הריתוה
םישדקהה דרשמ הז היה ךכיפל .ינדרי לוהינבו םילשורי
לש ויניינע תא להינש ילארשיה תותדה דרשמ אלו ינדריה
ןדריו ינדרי קוח תחת לעפ ףקווה .םילשורי חרזמב ףקווה
םיינדרי-ורפה םירזגמה ןמ ואבש ,וידיקפ תא התנימש איה
.תיניטסלפה תיברעה הייסולכואב

הדיקפת ,תאזמ הרתי .םיבר םיפסכ ףקוול הקפיס םג ןדרי
1977-ב :םינשה םע הלע ףקווה ביצקתב ןדרי לש יסחיה
תוסנכהמ ועבנ רניד 951,356 ךסב ףקווה תואצוה לשמל
568,967 ךסב תינדרי המורתמו ,רניד 382,389 ךסב ףקווה
ועיגהו ולע ףקווה תואצוהש לככ ,1982-ב .רניד
הדרי ףקווה תסנכה לש תיסחיה התמורת ,רניד 2,607,486-ל
2,245,049-ל התלע ןדרי לש התמורתו ,רניד 362,437-ל
70.רניד

הירשק תא קתנל 1988 ילויב 31-ב ןדרי לש התטלחה
אל תיברעמה הדגה םע תימשאהה הכלממה לש םיילהנמה
םיניינעהו םייתדה םישדקהה דרשמ לש וירשק לע העיפשה
.1994 דע וכשמנ הלא םירשק 71.ףקווה םע ינדריה םייתדה
ןוילימ הנומשכ ןייסוח ךלמה ביצקה תונורחאה ויתונשב
.עלסה תפיכב םיצופישל רלוד

תויוחתפתה הרבע םילשורי יבגל ןדרי לש התוינידמ
ןייסוח ךלמה .1993-ב "תונורקעה תרהצה" לשב תויתועמשמ
םאלסאל םישודקה תומוקמל ותכלממ לש התוירחא תא ררשא
ועיבצה תויבמופה ויתורהצה .ריעה לש םייחרזמה םיקלחב
:הרקיעב תיתד הייגוס םילשורי אשונב תוארל ותונוכנ לע
,דחוימב םילשוריב םיימאלסאה םישודקה תומוקמל רשאב"
,ריכנ אל םלועלו ,ונרכה אל....יוניש אלל הרתונ ונתדמע
םג ומכ ,לוכי לכה םיהולאל טרפ ,םהילע יהשלכ תונובירב
ריעב םיהולאב םינימאמה לכ לש םישודקה תומוקמה לע
ןדרי-לארשי םולשה םכסה לע המיתחה תרחמל 72."תאז השודק
:רמאו ולש טנמלרפה ינפב ןייסוח םאנ 1994 רבוטקואב
תומוקמה יפלכ תיתדה ונתוירחא תא חנזנ אל םלועל"
73."תוביסנה לכב ,םישודקה

,ןסח ךיסנה ףיסוה 1994 רבמבונב הקנלבזק תדיעו ןמזב
תרדגהל םישדח תודוסי ,ינדריה רצעה שרוי זא היהש
רבמבונב 1-ב ריבסה אוה .םילשוריב ןדרי לש הדיקפת
לע "תירסומ תוכמס" וא "השודק תוכמס"ב הקיזחמ ןדריש
הדיקפת ךא .הקיתעה ריעה תומוח ךותב םישודקה תומוקמה
,עבקה דמעמ תארקל ןתמו אשמב" :ןמזב התע לבגוה ןדרי לש
דצל רובעת [הקיתעה ריעה לע] תיטופישה תוכמסה רשאכ
םיעגונה הלאל רבעות התומלשב תאז תוירחא ,יניטסלפה
תפוקתל םיפקת םימייקה םירדסההש ריהצה אוה 74."רבדב
.דבלב רבעמה

,תישאר .ןסח לש וירבדמ תודוסי ינש קיסהל היה רשפא
םימייקה םייניבה ירדסה תא תונשל תונוכנ עיבמ ודועבש
ןדרי לש התוירחאש קר ריהצה ןסח ,םישודקה תומוקמה יבגל
אל אוה ;"רבדב םיעגונה הלאל" רבעות םישודקה תומוקמל
ןיידע לכות ןדרי .תיניטסלפ תושרל שרופמב סחייתה
הנעטב ,תינש .רבדב עגונה דצ לש הירוגטקל םיאתהל
עבק רדסה גשוי רשאכ קר ונושי םימייקה םירדסההש
ןדריל התע היה ,םיניטסלפה ןיבל לארשי ןיב ילאירוטירט
.םלועל וגשוי אל הלאה עבקה ירדסהש ןיינע

דבע זאד הלשממה שאר לש ותרהצהב וללכנ תויורשפאה יתש
רשאב" :1994 רבוטקואב 30-ב MBC-ל ילא'גמ-לא םילס-לא
.ןורתפ לכב דיקפת ןדריל היהי ,עבקה ןורתפ תוהמל
היגוסה רשאכ ונתפקשה תא רוסמנ ונא ,תורחא םילימב
םויבש םכינפב ריהצמ ינא ,ןדרי םשב .יפוסה בלשב רתפית
וניחאו םילשורי לע לארשי לש התונוביר םייתסתש
תוניצרב לוקשנ ונא ,תונובירה תא םדיל וחקיי םיניטסלפה
שארו ןסח רצעה שרוי ,ךכ 75."תאז תונוביר לע רותיו
ןדרי לש יתדה הדיקפת ךשמה וללש אל ילא'גמ-לא הלשממה
לש םהיתועיבתש תורשפאה תא וחתפ םה .עבקה רדסהב םג
.ולקשיי ןה םג םירחא

קמעל עיגהל הללאדבע ךלמה לש ותושארב ןדרי לש היצמאמ
ידעלבה הדיקפת תרימשל השירדהו ,וצאוה ף"שא םע הוושה
סנכנש רחאל רצק ןמז ,1999 יאמב .הנתמתה ןדרי לש
תעיבקב הפתושכ ןדריל סחייתה ןיידע הללאדבע ,ודיקפתל
דע יל הבושח םילשורי ,ןכבו" :םילשורי לש עבקה דמעמ
עיגנ רשאכש ןימאמ ינאו .ינדריכ ,ימלסומכ ,ימשאהכ דואמ
רובידה תוכז ןדריל היהתש הווקמ ינא עבקה דמעמב ןודל
רביד אל הללאדבע ךלמה 76."םילשורי לש הדיתע רבדב
ןדרי לש דחוימה הדיקפת לעו ןוטגנישוו תרהצה לע שרופמב
לש הלשממה שאר .תיבה רה לע םידגסמה לש תיספורטופאכ
טסוגואב ןיטולחל ריסה ,הדבוור-לא ףואר-לודבע ,הללאדבע
.םילשוריב םישודקה תומוקמל ןדרי לש התעיבת תא 1999
תומוקמ לע התטילש תא ריבעהל הנכומ ןדריש ריהצה אוה
ןכומ הללאדבע היה 1999 רבמבונב 77.ף"שא ידיל הלא
הנידמה לש התריבכ םילשוריב גיוסמ-יתלב חרואב ךומתל
תויושע הז ןיינעב תוימשר תורהצה ,תאז םע 78.תיניטסלפה
.ךילהתב תוכופהתה םע תונתשהל


םילשורי יבגל תירבה תוצרא תוינידמ

תירבה תוצרא לש התשיגב םימייק םילדבנ םיטביה ינש
לש אשונכ םילשורי ןיב ןיחבהל שי .םילשורי תלאשל
הקיטילופה לש אשונכ םילשורי ןיבל תימשר תוינידמ
השיגה תא הכשמ תימשרה תוינידמה .תימינפה תינקירמאה
םע יסיסב חרואב שגנתמה ןוויכב םילשוריל תינקירמאה
תונתמתהל המרג תימינפה הקיטילופה ;תילארשיה הדמעה
.לארשי תבוטל תימשרה הדמעה לש תיתגרדה

םיחטש יבגל תויסיסבה תוינקירמאה תוסחייתהה תודוקנ
1967-ב םימיה תשש תמחלמ ןה תקולחמב םינותנה םירחא
תוצרא ,םילשורי תייגוס יבגל ךא ;242 ם"ואה תטלחהו
תיללכה תרצעה לש 181 הטלחהב תימשר תכמות ןיידע תירבה
הניתשלפ תקולחל הארקש ,1947 רבמבונמ ם"ואה לש
םילשוריל דחוימ ימואל-ןיב רטשמ תריצילו תירוטדנמה
ףוגכ ןנוכת םילשורי ריעה" :הרמא 181 הטלחה 79.הללכב
תומואה ידי-לע להונתו דחוימ ימואל-ןיב ןוטלש תחת דרפנ
תוצרא החנז לארשי לש תואמצעה תמחלמ רחאל ."תודחואמה
הרוצ ומוקמב העיצהו ,דרפנ ףוגב התכימת תא תירבה
80.ם"ואה םעטמ ביצנ תחת םואניב לש רתוי תלבגומ

תלשממ"ש 1952 ילויב לארשי תלשממל עידוה ןמורט לשממ
היפ-לעש תוינידמב קיזחהל הכישממו הקיזחה תירבה תוצרא
1960 לירפאב ."םילשוריל דחוימ ימואל-ןיב לשממ ןנוכי
הכישממו הקיזחה" איהש ןדריל תירבה תוצרא העידוה
ם"ואה לש םיסרטניאה תא תדבכמה תוינידמב קיזחהל
הנידמה ריכזמ ןתימ 1960-ו 1952 ןיב םינשב ."םילשוריב
,תינקירמאה תימשרה הדמעה תא סלאד רטסופ ןו'ג ינקירמאה
דמעמ"ל תוכזל ולכוי ןדריו לארשיש 1953-ב וריהצהב
81.ריעב "והשלכ ינידמ


םואניבב הכימתב הדירי

לשממל תינקירמאה הפדעהה ,םימיה תשש תמחלמ רחאל
תוינידמה לש חטשה ינפל תחתמ קר הרתונ ימואל-ןיב
חופיס רחאל םוי ,1967 ינויב 28-ב ,המגודל .תינקירמאה
הנידמה תקלחמ הריהצה ,לארשי ידי-לע םילשורי חרזמ
םידעצב הריכה אל םלועמ תירבה תוצרא" :תינקירמאה
רוזאב יהשלכ הנידמ ידי-לע הלא ןיעמ םיידדצ-דח
הרהצה 82."םילשורי לש ימואל-ןיבה דמעמה תא םיביתכמכ
תרצעל גרבדלוג רותרא רירגשה לש ותעדוהב הבלוש תאז
היה גרבדלוג לש וחוסינ .שדוח רובעכ ם"ואה לש תיללכה
םילשורי רבדב תוינקירמא תועדוה לש תוסחייתה תדוקנל
.ןכמ רחאלש רושעה ךשמב

ןוחטיבה תצעומ תטלחה חוסינ לע עיפשה גרבדלוג רירגשה
תיטירב הטלחה תטויטכ הנכוהש ,1967 רבמבונב 22-ב 242
ןיוצש יפכ .ם"ואל יטירבה רירגשה ,ןודראק דרול ידי-לע
לכמ תגסל לארשיל שרופמב הארק אל 242 הטלחה ,ליעל
.םימיה תשש תמחלממ האצותכ התטילשב ויהש םיחטשה
יתראית אל םלועמש ןה תודבועה" ,םינש רחאל בתכ גרבדלוג
242 הטלחה"ש ךכ לע עיבצה אוה ."שובכ חטשכ םילשורי תא
התייה תאז הטמשהו ,ללכ םילשוריל תסחייתמ הניא
83."תנווכמ

התדמעב החשקה הלח ,ןוסקינ אישנה לש ותריחב םע
לש ופילחמ .םילשורי יבגל תירבה תוצרא לש תרהצומה
לש ןוחטיבה תצעומל רמא ,טסוי סלר'צ רירגשה ,גרבדלוג
ותוא לא תסחייתמ תירבה תוצרא" :1969 ילויב 1-ב ם"ואה
ומכ ,ינוי תמחלמב תילארשי הטילשל רבעש םילשורימ קלח
לעו שובכ חטשכ ,לארשי ידי-לע ושבכנש םירחא םיחטש לא
תויוכזה תא עבוקה ימואל-ןיבה קוחה תוארוהל ףופכ ןכ
תירבה תוצראש השעמל רמא טסוי ."שוביכ חוכ לש תובוחהו
הבנ'ז תנמאל ףופכב שובכ חטשכ םילשורי חרזמ תא האור
תוינידמב רורב יוניש האטיב תאז הרימא .1949-מ תיעיברה
ידי-לע החסונש יפכ ןוסנו'ג לשממ לש תאזמ תירבה תוצרא
84.גרבדלוג רירגשה

הנידמה ריכזמ עידוה ןוסקינ לשממ תפוקתב ,ףסונב
"םימיוסמ תונורקע" לע 1969 רבמצדב סר'גור םאיליו
םע "תדחואמ ריע"ב ךרוצה לע רביד אוה .םילשוריב רדסהל
ןדרילו לארשיל םידיקפת" לעו ,תותדה לכ ינבל השיג שפוח
-- "ריעה לש םייתדהו םיילכלכה ,םייחרזאה םייחב דחי םג
,תאז םע ."והשלכ ינידמ דמעמ" לע סלאד ירבד לש טוריפ
תא ןובשחב איבהל םירומא ויה ריעל םיילהנמ םירדסה
,תידוהיה הליהקה לש םג ומכ "היבשות לכ" לש םיסרטניאה
ןיידע היה לוכי ימואל-ןיבה לשממה .תירצונהו תימלסומה
.סר'גור תינכת לש הנמזב תוינידמה תורהצה ךותמ שרפתהל

תירבה תוצרא תלשממ התשע דיווייד-פמק ימכסה תפוקתב
דיתעל סחיב םינוש םייברע םימרוג עיגרהל דחוימ ץמאמ
תאדאס אישנל בתכ רטרק אישנה ,ליעל ןיוצש יפכ .םילשורי
ךא .(ליעל האר) 1967 ילוימ גרבדלוג תעדוהל ותוא הנפהו
ידי-לע קפוס תירבה תוצרא תוינידמ לש רתוי טרופמ רואית
תולאשל תובושת לש הרדסב ןייסוח ךלמל רטרק אישנה
85.1978 רבוטקואב תוינדרי

ןיב ןיחבהל שיש םינימאמ ונא"ש הליחת ריבסה רטרק
תוביסנהו דמעמה לשב ,תיברעמה הדגה רתי ןיבל םילשורי
אוביש ןורתפ ,ןכ לע ,םיפוצ ונא .םילשורי לש םידחוימה
יושעש ,םילשורי לש עבקה דמעמ לע ןתמו אשמ תובקעב
הדגה ראש לש הזמ םיטביה המכב ויפואב הנוש תויהל
תאז שרפל רשפא ?"ויפואב הנוש" שוריפ המ ."תיברעמה
תיברע תונוביר וא ,יברע להנמו תילארשי תונובירכ
תימואל-ןיב תונוביר וא ;ימואל-ןיב להנמ תחת תלבגומ
דמעמ" רבדב סלאד לש תוינידמה יווק יפל ,יברע להנמו
בתכ רטרק .ןווכתמב לפרועמ היה חוסינה ."והשלכ ינידמ
ךמת אוה ,דיווייד-פמק יפל ,ימצעה-לשממה תפוקתבש
םילשורי חרזמ לש םיברעה םיבשותל ורשפאיש" תועצהב
תושר תמקהל תוריחבב ףתתשהל לארשי יחרזא םניאש
."המצע ימצעה-לשממה תושר תדובעב םג ןכו ,ימצע-לשממ
אולמש תופצל הארנה לככ יתואיצמ הז ןיא"ש ריהזה רטרק
לע לוחל לכוי ימצע-לשממל תושר לש [ילש השגדה] ףקיהה
."רבעמה תפוקתב םילשורי חרזמ

להקה תעד תא רטרק לש ותכרעה לע העיבצה תאז הרימא
תוצרא תדמעל רשאב .ותפדעה לע אקווד ואלו תילארשיה
ןורתפ לכ לע"ש תוטשפב רמא רטרק ,עבקה דמעמ רבדב תירבה
יזיפ ןפואב תקלוחמ-אל ריעכ םילשורי תא רמשל םכסומ
תומוקמל תישפוח השיג לע רביד אוה ."[ילש השגדה]
זמרה .ריעה יבשות לש תויסיסבה תויוכזה לעו םישודקה
תד לכל םישודקה תומוקמה"ש היה ימואל-ןיב לשממל דיחיה
."היגיצנ לש האלמ תוכמסב תויהל םיבייח

הטנו םואניב לש זמר לכמ קחרתה רטרקש ןכ םא הארנ
המוח אלל ,ריעב תונובירה לש תידיתע הקולח לש ןוויכל
התע תדקמתמכ התארנ ימואל-ןיבה לשממה תייגוס .תיזיפ
לע תילאירוטירט תונובירב אלו ,םמצע םישודקה תומוקמב
.םילשורי


תיעיברה הבנ'ז תנמאו תויולחנתהה יבגל לארשי תוינידמ

רתוי הלודגה הלאשה ןמ העפשוה םילשורי יבגל תוינידמה
םיבושייהו תויולחנתהה יפלכ תירבה תוצרא תוינידמ לש
העבק תירבה תוצרא ,רטרק תפוקתב .הזעבו תיברעמה הדגב
."ימואל-ןיבה קוחה םע תבשייתמ אל" תיתובשייתה תוליעפש
תקלחמ לש יטפשמה ץעויה לש ותעיבק לע הססבתה תאז הנקסמ
תנמא לש 49 ףיעסש ,לזנה טרברה ,תינקירמאה הנידמה
.1967 זאמ לארשי לוהינבש םיחטשה לע לח תיעיברה הבנ'ז
םיקלח ריבעי וא שרגי אל שבוכ חוכ"ש רמאנ הז ףיעסב
."שבכש חטשה ךות לא ולש ותייסולכואמ

הרקמה לע הלח אל תיעיברה הבנ'ז תנמאש ילארשיה ןועיטה
םירצמו ןדריש ןוויכמ ,הזעו תיברעמה הדגה ,םילשורי לש
תויוכז ןהל ויה אל ןכלו תוינפקותכ הלא םיחטש ושבכ
תנמא לש] תונוילעה תורטמה" :לבקתה אל ,םהילע תונוביר
."שובכ חטש לש תיחרזאה הייסולכואה לע ןגהל ןה [הבנ'ז
לש הירוטסיה ךותמ וחמצ 1949-מ הבנ'ז תונמאש ןועיטה םג
אל ,םיצאנה ידי-לע השובכה הפוריאב םיינומה םישוריג
דחא דעצ עספ לזנה .יטפשמה ץעויה לש וטופיש לע עיפשה
תאז אל :ןוסקינ לשממ לש תונושארה ויתונשב טסויל רבעמ
ןפואב רשיק אלא ,תיעיברה הבנ'ז תנמא תא הלעהש דבלב
לשממ .הנמאה לש 49 ףיעס םע תובשייתהה תוליעפ תא שרופמ
יבגל תירוקמה תינקירמאה תוינידמה ןמ ךכיפל קחרתה רטרק
.ןוסנו'ג אישנה ידי-לע הליחתכל החסונש יפכ ,םילשורי

לש ןוחטיבה תצעומ רשאכ עיגה רטרק לשממ תדמע לש ןחבמה
הרשיאש ,465 הטלחה דעב 1980 סרמב 1-ב העיבצה ם"ואה
ושבכנש םייברע םיחטש" לע הלח תיעיברה הבנ'ז תנמאש
."[ילש השגדה] םילשורי ללוכ ,1967 זאמ לארשי ידי-לע
ריהצה םיימוי רחאל ךא ,הטלחהב הליחת הכמת תירבה תוצרא
תוצרא תעבצה ,םילשוריל תוסחייתהה רואלש רטרק אישנה
.היוגש התייה ןוחטיבה תצעומב תירבה

תובשייתהה תוליעפ ;הלא ןיעמ תויעבמ ענמנ ןגייר לשממ
ןוויכמ דחוימב ,ימואל-ןיבה קוחה תרפהכ דוע הספתנ אל
אלו םיישעמ םיחנומב הלאשב לפטל הטילחה ןוטגנישווש
קירטפקריק ןי'ג ם"ואל הרירגשה .ינורקע חוכיווב ךבתסהל
הכמתש ,רטרק תווצ לש רבעה תוינידמב ךישמהל הבריס
לש הבוריס לע "בר רעצ" העיבהש תיללכה תרצעה תטלחהב
תיעיברה הבנ'ז תנמא לש התלחה תא הרוי הד לבקל לארשי
התעבצה תא התניש תירבה תוצרא .הזעו תיברעמה הדגה לע
תירבה תוצרא לש התוינידמ תלאש ,ךכ 86.תוענמיהל הכימתמ
.תקולחמב היונש הרתונ םילשוריל הנמאה תלחה יבגל

חרואב תירבה תוצרא תוינידמ הרזח שוב לשממ תפוקתב
יבגל תינקירמא תרוקיב רשאכ ,רטרק לש ויתונשל יקלח
תוסחייתה םג הללכ לארשי לש תובשייתהה תוינידמ
לש ץוחה תוינידמ" :1990 סרמב 3-ב רמא שוב .םילשוריל
תויהל םיכירצש םינימאמ ונניאש תרמוא תירבה תוצרא
לע ףא ."םילשורי חרזמב וא תיברעמה הדגב םישדח םיבושיי
תוליעפב התארש רטרק לשממ לש הדמעל רזח אל שוב ,ןכ יפ
קוחה תרפה םילשורי חרזמב תילארשיה היינבהו תובשייתהה
.ימואל-ןיבה

תירבה תוצרא רירגש ריהצה 1990 ראורבפב 1-ב ,לשמל
ינקירמאה תווצב היה אוהש ,םרבא סירומ ,הבנ'זב ם"ואל
ירוחאמ תיתקיחתה הנווכה תא בטיה ריכמ" אוהו גרבנרינב
ןוגכ םיבצמ יוסיכל הבצוע אל איה :תיעיברה הבנ'ז תנמא
,הייפכב הרבעהל אלא םישובכה םיחטשב םיילארשי םיבושיי
,ןכ לע 87."םישנא לש בר רפסמ לש שדחמ בושיילו שוריגל
תוליעפ לע תרוקיב החתמ תירבה תוצרא ,ןגייר תפוקתב ומכ
סיסב לע אלו תוינידמ לש סיסב לע לארשי לש תובשייתהה
רבוטקואב 30-ב דירדמב םולשה תדיעו תחיתפב .תויקוח לש
גיהנה ,תאז םע ;םילשורי לע הלימ רמא אל שוב ,1991
רמא רשאכ םילשוריל עגונה לכב תילאירוטירט תושימג
."םולשה ןעמל תינויח תילאירוטירט הרשפ"ש


ןוטנילק לשממ

לארשי תדמעב תיתגרדה הרכה תארקל םדקתה ןוטנילק לשממ
ןוטנילק רמא 1992-ב תוריחבה ינפל שממ .םילשורי יבגל
ריכמ ןכא ינא" :Middle East Insight תעה בתכל ןויאירב
ריע ראשיהל םילשורי לעו ,לארשי תריבכ םילשוריב
לש ותווצ ךכיר דיקפתל ותסינכ םע 88."תקלוחמ-אל
יבגל תימשרה תינקירמאה ןושלה תא הברהב ןוטנילק
ףוסב 1988-ב םיחטשה ןמ םיניטסלפ שוריג רחאל .םילשורי
ךות ,608 ןוחטיבה תצעומ תטלחה הלבקתה ןגייר לש ולשממ
הלוכ תיברעמה הדגל הסחייתהש ,תינקירמא תוענמיה
םג הכשמנ תאז תוינידמ ."םישובכ םייניטסלפ םיחטש"כ
ןוחטיבה תצעומ תוטלחה יבגל תוענמיה םע ,שוב לש ולשממב
.(1989 טסוגואב 30-ב) 641-ו (1989 ילויב 6-ב) 636

ותונלבוסמ תימשר ןוטנילק לשממ גוסנ 1994 סרמב םלוא
העיגה ןורבחב חבטה תא תונגל העצהה רשאכ ,וז ןושלל
טיירבלוא ןלדמ ם"ואל תירבה תוצרא תרירגש .העבצהל
ינפמ קוידב הטלחהה דגנ םויה םיעיבצמ ונא" :הריבסה
ונניא .שובכ יניטסלפ חטש איה םילשוריש אוה העמשמש
תמחלמב לארשי ידי-לע וספתנש םיחטשה רואיתב םיכמות
לשממ ,רבד לש ופוסב 89."םישובכ םייניטסלפ םיחטשכ 1967
תוחכונ" הרציש ,904 ןוחטיבה תצעומ תטלחהב ךמת ןוטנילק
תא המשר טיירבלוא ךא ;ןורבחב "תינמז תימואל-ןיב
חטש"כ םילשורי תא תראתמה ןושלל תירבה תוצרא תוגייתסה
יתש לע העבצהב התוענמיה תועצמאב ,"שובכ יניטסלפ
.הטלחהל תומידקמ תואקספ

לארשי לש התדמעב יקלח חרואב קר ךמת ןוטנילק לש ותווצ
והשלכ גוסמ ילהנמ זכרמכ שמשל הכירצ הניא םילשוריש
ללש" לשממה ,דחא דצמ .ף"שא לש ימצעה-ןוטלשה תודסומל
הכימתה לוהינל םילשורי חרזמב דרשמ תחיתפ "לוכו לוכמ
תימואל-ןיבה תונכוסה תועצמאב םיניטסלפל תיפסכה
םירוקיבמ וקספ אל םינקירמא םידיקפ ,ינש דצמ 90.חותיפל
ןמ וגרחש םיינידמ םינויד לוהינל "סואה טניירוא"ב
חרזמב םייחה םיניטסלפ לש םירצה םיימוקמה םיסרטניאה
,תירבה תוצרא םעטמ םולשה ךילהת םאתמ ,לשמל .םילשורי
סואה טניירואב םיניטסלפ םיגיצנ םע שגפנ ,סור סינד
רחאל םשל עיגה ןוארב ןור רחסמה רש .1994 ראוניב 17-ב
.םולשה ךילהתל םיניטסלפ םיגיצנ םע שגפנו ,םיימוי
םתחנ יניטסלפ-ינקירמא הנבה רכזמ -- רתוי ףא בושחו
ןומימל סחייתהש ,1994 ראורבפב 2-ב סואה טניירואב
91.הזע תעוצרב היינב טקיורפ

הדמעה תוחתפתה לע קפס-אלל עיפשה ןוטנילק לשממ
ןיב םולשה ימכסהל ותוסח ןתמב םילשורי יבגל תינקירמאה
דצמ ןדרי ןיבל לארשי ןיבו ,דחא דצמ ף"שא ןיבל לארשי
ךמת ,(DOP) "תונורקעה תרהצה"ב ותכימת ידי-לע .ינש
אשונ שמשת םילשורי תייגוסש תילהונה הדוקנב קר לשממה
תרהצה לש הרקמב ךא .עבקה דמעמ לע תוחישב ןתמו אשמל
תלעב הדוקנל ותכימת תא ןתנ ןוטנילק לשממ ,ןוטגנישוו
לבקת ןדריש :םילשורי דיתעל רשקב תיתוהמ תועמשמ
םישודקה תומוקמה תייגוס רשאכ "ההובג תומידק"
.עבקה דמעמ לע ןתמו אשמה תרגסמב ןוידל הלעת םיימאלסאה
,ינדריה-ילארשיה םכסהב תשרופמ הכימת ידי-לע ,ןכ ומכ
תינקירמאה תוינידמהש תורשפאה תא חתפ ןוטנילק לשממ
.דבלב ילאירוטירט ןורתפ אלו םילשוריל יתד ןורתפ לוקשת

תומזי תאלעה רשפאל ףקותב בריס לשממה ,םייתניב
םולש ךילהתל טרפ ,םילשורי תייגוסל תורחא תוינידמ
לע וטו תירבה תוצרא הליטה 1995 יאמב 17-ב .ידדצ-וד
לארשי דצמ תועקרק תעקפה רבדב ןוחטיבה תצעומ לש הטלחה
תירבה תוצרא הדגנתה ,יאמב 18-ב ,תרחמל ;םילשוריב
,םילשורי יבגל תידדצ-בר הדובע תצובקל תיניטסלפ העצהל
יוגיהה תצובק" לש (Montreux) ורטנומ שגפמב התלעוהש
םע תורחתב דמע לשממה ."ןוכיתה חרזמב םולשה ךילהתל
,1995 ראורבפב 3-מ בתכמ :םילשורי תייגוסב סרגנוקה
,םילשוריל ביבא לתמ תינקירמאה תורירגשה תרבעהל ארקש
המזיב וכמת םירוטנס 50 קר) םירוטנס 93 ידי-לע םתחנ
רובעל סרגנוקה יצמאמל דגנתה לשממה .(1984-ב המוד
.תבייחמ הקיקחל

תקתעהל קוחה" תא וצמיא סרגנוקה יתב ינש ,ןכ יפ לע ףא
,1995 רבוטקואב 23-ב "םילשוריל תורירגשה לש המוקמ
תיבב 37 דגנ 347-ו ,טנסב 5 דגנ 93) עירכמ בורב
םקות תירבה תוצרא תורירגשש העבק קוחה תעצה .(םירחבנה
לשממה לע התפכ איה .1999 יאמב 31-מ רחואי אל םילשוריב
םיבצקומה םיפסכה ןמ זוחא 50-ש הינתה ידי-לע לועפל
אל ל"וחב תירבה תוצרא לש םיניינב לש הקזחאלו השיכרל
תינקירמאה תורירגשה םא 1999 םיפסכה תנשב ואצוי
תורירגשה קוח" .עבקנש ךיראתל דע חתפית אל םילשוריב
תוכז ןוטנילק אישנה ידיב תאז לכב ןתנ "םילשוריב
עונמל ידכו ינקירמא ימואל ןוחטיב לש םילוקישמ ,הייחד
שולש הייחדה תוכזב שמתשה אישנה .םיפסכה תאפקה שנוע תא
.תורירגשה תרבעה תא ךכב ענמו ,םימעפ

רתוי ברועמו ליעפ דיקפת המצע לע הלביק תירבה תוצרא
ןורבח םכסהל ליבוהש ןתמו אשמה ןמזב םילשורי תייגוסב
הנושארל ןוטנילק לשממ ץחל 1996 רבמטפסב .1996-1997-ב
התחיתפש ,םיאנומשחה תרהנמ תא רוגסל והינתנ תלשממ לע
תאז .תיניטסלפה תושרה תמזיב תובחרנ תומוהמל האיבה
תצעומ תטלחה לע וטו ליטהל המיכסה אל ןוטגנישוו ,דועו
רחאל .1996 רבמטפסב 28-ב הצמואש ,1073 ןוחטיבה
תוטוב תוילארשי-יטנא תויואטבתה תאצוהל איבהל החילצהש
,תאז הטלחה לע העבצהב תירבה תוצרא הענמנ ,חוסינה ןמ
םע ."בצמה תפרחהל ואיבהש תולועפה לכ לוטיב"ל הארקש
לארשי תעיבתל תירבה תוצרא הברע רתוי רחואמ בלשב ,תאז
חרזמב תיניטסלפה תושרה ידרשמ תא ורגסי םיניטסלפהש
הרימאה תא ללכש ,Note for the Record-ה ;םילשורי
םאתמ ידי-לע השעמל םתחנ ,םידרשמה תריגס רבדב תשרופמה
.סור סינד םולשה ךילהת

תא םוסחל ינקירמאה לשממה השעמל עייס 1997 תנש ךשמב
רהב הנוכשה תיינב ביבס ךוסכסה תא םאנבל ף"שא יצמאמ
תוכזב םיימעפ שמתשה וליפאו ,םילשורי חרזמבש המוח
,ף"שא .סרמב 21-בו סרמב 7-ב :ןוחטיבה תצעומב וטווה
לש דחוימ םוריח בשומ סנכל ףאש ,ןוחטיבה תצעומב םסחנש
ןעמל דוחיא" 1950-מ הטלחהה יפל ם"ואה לש תיללכה תרצעה
הנושארה םעפב ,סנכל הטלחה ץומיא םשל ,"םולשה
הבנ'ז תנמאב "תורשקתמה תונידמה" תא ,הירוטסיהב
יבגל הנמאה תא תופכל םידעצ לוקשל ידכ ,1949-מ תיעיברה
העיבצה תירבה תוצרא .םילשוריו הזע ,תיברעמה הדגה
בשומ" ינפב ואבוהש הטלחהה תועצה דגנ יבקע חרואב
,תאזמ הרתי .תוחפל םימעפ שמח סנכתהש "דחוימה םוריחה
תונידמה לש הדיעו"ב קלח תחקל הבריס תירבה תוצרא
15-ב ףוסבל הסנכתהש ,"תיעיברה הבנ'ז תנמאב תורשקתמה
.הבנ'זב ם"ואה לש םיישארה םידרשמב 1999 ילויב

יניינעל AIPAC לש תיתנשה הדיעווה ינפב ורבדב ,ףוסבל
ןפואב רוג לא אישנה ןגס החד ,1999 יאמב 23-ב תוינידמ
ןוידה תרגסמ תא שדחמ רידגהל ף"שא תונויסינ תא ץרחנ
הז רבד ;181 הטלחהל 242 הטלחהמ ף"שא-לארשי ןתמו אשמב
דוחיאה לש וזמ הנוש הדמעב תירבה תוצרא תא רוריבב ביצה
תונידמל תארוק תירבה תוצראש רמאו ףיסוה רוג .יפוריאה
הבישיה תא םירחהל תיעיברה הבנ'ז תנמאב תורשקתמה
םדוק םוי .םילשוריב םיילארשיה היינבה ילהונל תסחייתמה
תואישנל רחביי םאש ,שוב 'גרו'ג ססקט לשומ בייחתה ןכל
.םילשוריל ביבא לתמ תירבה תוצרא תורירגש תא ריבעי אוה
םע דימ הז ךילהתב לחי" אוה יכ רמא שוב לשומה לש ורבוד
92."אישנה דיקפתל ותסינכ