JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
:םיניינעה ןכות
ריצקת
אובמ
יתדה דממה
ינידמה דממה
הגספה תדיעו
דיווייד-פמקב 
2000 
היתואצותו 

תורעה
:םיחפסנ
UN Res. 242
UN Res. 338
לע ף"שא בתכמ
UN Res. 181 

לע לארשי בתכמ
UN Res. 181 

:דוסי-קוח
תריב םילשורי 
לארשי  

:םילשורי - 1 הפמ
םיעצומ תולובג 

:םילשורי - 2 הפמ
הייסולכואה 
לובגל רבעמ 
1967 ינפלש 

:םילשורי - 3 הפמ
תולובג 
שאה תקספה 
1949 תנשמ 

םילשורי - 4 הפמ
:תילארשיה 
1967 תולובגה 

- 5 הפמ
םילשורי חרזמ 
:תינדריה 
1967-1949 


This Report in English

Additional Jerusalem Studies:

"Explaining Israel's Policy on Jerusalem: 1948, 1967, 2000" - Gerald M. Steinberg

"The Israeli Chief Rabbinate and the Temple Mount Question" - Yoel Cohen

"The Jerusalem Jewish Community in the Eighteenth Century" - Jacob Barnai

"Prime Minister Ben-Gurion on Jerusalem and the Holy Places - 1949" - Major Knesset Debates

"Transferring the Knesset and Cabinet to Jerusalem - 1949" - Major Knesset Debates


םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה

דלוג ירוד

ריצקת

2000 ילויב דיווייד-פמק תדיעו
,רורב יטמולפיד ןולשיככ החכוה
אל םולש םכסהל תויפיצה ןכש
םיעוריא וצרפ תאז תמועלו ,ושממתה
םיכשמנש תיניטסלפ המזיב םימילא
עבנ הז ןולשיכ .הנשמ הלעמל הז
ידעלב חרואב אל יכ םא -- רקיעב
רושיגל ןתינ יתלבה רעפה ןמ --
תייגוסב ף"שא ןיבל לארשי ןיב
דוהא זאד הלשממה שאר .םילשורי
לע ושקעתה ןוטנילק אישנהו קרב
החנהב הארנה לככ ,הדיעווה םויק
ןיב םייטמולפידה םירעפה יכ
.ףוסבל ורשוגי םידדצה

יבגל םיירקיעה םידדצה תודמע לש רתוי תקיודמ הכרעה
אל הדיעווהש ןיבהל םהל תרשפאמ התייה םילשורי תלאש
ןוטנילק לש תונושה ויתועצה ,ף"שא יבגל .החלצהב םייתסת
םצע ,לארשי יבגל םג .אצומ תדוקנ וליפא ושמיש אל
הליבוה םילשורי יבגל םירותיו לוקשל קרב לש ותונוכנ
תוירוביצ תונגפהל ,ותלשממב תירטנמלרפה הכימתה ןדבאל
םע בולישב -- ףוסבלו ,תירבה תוצרא תועצה דגנ תוינומה
תוריחבב קרב לש ודספהל -- תיניטסלפה תומילאה
.םידקת אלל בורב ןורש לאירא לש ונוחצינלו

רבעמ ,המצע לשמ ףסונ ידוסי יטמולפיד לשכמ הלבס לארשי
הנבמ :םילשורי יבגל םיניטסלפה תדמע לש היוגש האירקל
לש דעיב הצרמ לכ תא לארשי הדקימ ובש ,םולשה ךילהת
תא ודקימ םיניטסלפהש דועב ,יואר םג םא ,יאליטרע םולש
תיניטסלפ הנידמ תגשה לש ישממ דעיב יטמולפידה םצרמ
ןתמו אשמה תא חרכהב הטה הז רבד .םילשורי התריבש
-- רתוי הרורבה הרטמה לעב דצה לש ונוויכל םולשל
רסוח .םילשוריב תונוביר לש יניטסלפה דעיה ,רמולכ
היתועיבתב יתועמשמ םוסרכל ליבוה יטמולפידה היירטמיסה
.לארשי לש

רבדב תוירוטסיהה תויודעה לש תינדפק האירק ,תאז םע
תויוכזה לש הנבהו םילשוריב תידוהיה תוחכונה
תירוטסיהה ותריבל ידוהיה םעה לש תויקוחה תוימואל-ןיבה
הפיקת הדמעל ןתמו אשמה ילהנמ תא ליבוהל תויושע ויה
יחכונה רקחמה .ריעה לע לארשי לש היתויוכזל רשאב רתוי
תלאש יבגל םידדצה תודמע לש רתוי הקימעמ הנבהל דעונ
ךרוצל ,םילשורי לע לארשי לש היתויוכז תראהלו םילשורי
.דיתעב ןתמו אשמ


1948 ינפל

ויה ,ןכ ינפל ףאו ,1948-ב לארשי תנידמ לש התמקה זאמ
בטיה תונגועמ םילשוריב תונובירל לארשי לש היתויוכז
:ימואל-ןיבה קוחבו הירוטסיהב

תונויצה םוק ינפל דוע ,הרשע עשתה האמה תליחתב ·
הירפמיאה תטילשבש םילשוריב ידוהי בור היה ,תינרדומה
המודקה תידוהיה הריבה לש הנברוח רחאל .תינאמתועה
ובש הריפסל 70 תנשב םיאמורה תולייחה ידי-לע םילשוריב
רשפאתהש לככ ,םינש תואמ ךשמב תשדוקמה םריעל םידוהי
םיוולמ ויה תידוהיה תונובירה תא םקשל םיצמאמה .םהל
לש תינידמהו תימואלה הריבכ םילשורי לש שדחמ התעיבקב
614-ו 135 םינשב ,תורצק תופוקתל םג םא ,ידוהיה םעה
.הריפסל

זאמ ,הנש 150-כ ךשמב םילשוריב םייק היה ידוהי בור ·
שפנ 15,000 הנומה הייסולכוא ךותמ רשאכ ,תוחפל 1864
,םירצונ 2,500-ו םימלסומ 4,500 ,םידוהי 8,000 הב ויח
םילשוריב ויה 1914-ב .םייטירב םיירלוסנוק תורוקמ יפל
.שפנ 65,000 הנומה הייסולכוא ךותמ םידוהי 45,000

עבונ םילשוריב לארשי לש ימואל-ןיבה יטפשמה הדמעמ ·
רוקמ -- םימואלה רבח ריכה ובש ,לארשי-ץראל טדנמה ןמ
-- תדחואמה תומואה םוק ינפל תימואל-ןיבה תוימיטיגלה
םיקהל" ארקו ,"הניתשלפל ידוהיה םעה לש ירוטסיהה רשק"ב
אל םימואלה רבח ."ידוהיה םעל ימואל תיב הניתשלפב
םהיתויוכז ןיבל םילשוריב םידוהיה תויוכז ןיב ןיחבה
.לארשי-ץרא לש החטש ראשב

לירפאב םייקתהל קיספה םימואלה רבחש הדבועה תורמל ·
םילשוריבו) ללכב לארשי-ץראב ידוהיה םעה תויוכז ,1946
תומואה -- ותוא ךישמהש ןוגראה ידי-לע ורמשנ (טרפב
ם"ואה תעצה .ולש הליגמל 80 ףיעס תועצמאב -- תודחואמה
corpus) "דרפנ ףוג"כ םילשורי תא םאנבל 1947-ב
לש תיללכה תרצעה לש (181) II הטלחהב ,(separatum
ם"ואה .תבייחמ-אל הצלמה לש רדגב קרו ךא התייה ,ם"ואה
לש םידוהיה םיבשותה לע רוצמ לטוה רשאכ ללכ ביגה אל
לארשיש ךכ ,1948-ב םישלופ םייברע תואבצ ידי-לע ריעה
הלשממה שאר ."תלטובמו הלטב"כ םואניבה תעצהל הסחייתה
םילשורי תא ןנוכ ,ןוירוג-ןב דוד ,לארשי לש ןושארה
.1950-ב לארשי תריבכ

ןדריל לארשי ןיב קשנה תתיבש םכסה יכ רוכזל שי ·
,םידדצה ןיב םייפוסה תולובגה תא עבק אל 1949-ב םתחנש
.ח"שת תמחלמ םויסב תואבצה ןיב הדרפהה יווק תא אלא
ףיעס וללכ קשנה תתיבש ימכסה ,יברעה דצה תשירד יפ-לע
תא שארמ עבקיש יאנת לכ םכסהב היהי אל יכ ריהבהש
תלאש לש יפוסה הבושייב והשלכ דצ לש ויתויוכז
ינידמ סוטטס לכ היה אל ,רמולכ .םולש יכרדב לארשי-ץרא
לובגכ ,םימיה תשש תמחלמ ץורפ ברע ,1967 יווקל
.ימואל-ןיב


םימיה תשש תמחלמ ירחא

היתועיבת תמצע תא וריבגה קר םימיה תשש תמחלמ תואצות
:לארשי לש

השיג םידוהיל רשפאל ןדרי הבריס 1967 דעו 1948-מ ·
;לארשי םע קשנה תתיבש םכסה תרפה ךות ,יברעמה לתוכל
הקיתעה ריעה לש ידוהיה עבורב תסנכ יתב 50-מ הלעמל
םיבשותה רפסמ .ושרוג םידוהיה םיבשותה ;וללוח וא וסרהנ
,11,000-ל 25,000-מ חנצ תינדריה םילשוריב םירצונה
.םיירצונה תודסומה לע םיליבגמ םיקוח ולטוה רשאכ
ריעל התשילפמ עבנ םילשוריב ןדרי לש הדמעמש ךכב בשחתהב
עבנ 1967-ב םילשוריב לארשי לש הדמעמש דועב ,1948-ב
לע הפידע תוכזל ןועטל הלכי לארשיש ירה ,ןגמ תמחלממ
.תדחואמה םילשורי

םיחמומ לש םחותינ םע דחא הנקב הלוע ןועיט לש הז וק ·
הנידמה תקלחמל יטפשמה ץעויה ןוגכ םיטלוב םייטפשמ
ןידה תיב שארב ןכמ רחאל דמעש ,לבווש ןפטס תינקירמאה
תוכז לארשיל" :1970-ב ןכא ןעט לבווש .גאהב ימואל-ןיבה
םילשורי הז ללכבו הניתשלפ היהש המ לש חטשב הפידע
."םירצמו ןדרי לש וז רשאמ [ילש השגדהה] ,הלוכ

אל וליפא 1967 רבמבונמ 242 ןוחטיבה תצעומ תטלחה ·
םייביטרפואה םיפיעסה ,ןכ לע רתי .םילשורי תא הריכזה
1967 ינפלש םיווקל האלמ הגיסנ לע ודמע אל הטלחהה לש
םיחוטב תולובג"ל "םיחטש"מ הגיסנ לע קר אלא)
רותרא ,1967-ב ם"ואל תירבה תוצרא רירגש .("םירכומו
תא יתראית אל םלועמ" :רוחאל טבמב בתכ ,גרבדלוג
תסחייתמ הניא 242 הטלחה....שובכ חטשכ םילשורי
."תנווכמ התייה תאז הטמשהו ,איהש ךרד לכב םילשוריל
338 ןוחטיבה תצעומ תטלחהל סיסב השמיש 242 הטלחה
םולשה ךילהת תא תימשר הקישהש ,1973 רבוטקואמ
דיווייד-פמק ימכסהל סיסב הקפיס ןכו ,ילארשיה-יברעה
.1991-ב דירדמב םולשה תדיעוולו 1978-ב

תמחלממ האצותכ םילשורי לש הקיתעה ריעה רורחש םע ·
תכימתב ,1967 ינויב 27-ב לוכשא תלשממ הליחה םימיה תשש
םיילארשיה להנמהו תיטופישה תוכמסה ,קוחה תא ,תסנכה
הלח תילארשיה תונובירהש דועב .ריעה לש יחרזמה קלחה לע
ךישמי םחתמה לוהינש לארשי תלשממ המיכסה ,תיבה רה לע
םייתדה םישדקהה דרשמל ףופכב ,ינדריה ףקווה ידיב תויהל
ןיגב םחנמ הלשממה שאר קינעה 1980 תנשב .ןדרי לש
תנידמ לש התריבכ םילשורי לש הדמעמל תימשר הקנפשוג
.לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח תועצמאב לארשי


דיווייד-פמק דע ולסוא םכסהמ

ף"שא ןיבל לארשי ןיב 1993 רבמטפסב "תונורקעה תרהצה"
;רבעה תוינידממ ידוסי יוניש הגציי -- ולסוא םכסה --
תייגוסב ןתמו אשמ להנל לארשי לש התונוכנש ןוויכמ תאז
דממל הלבגוה אל ,ולסואב שרופמב הנתוהש רבד ,םילשורי
,תאז םע .תומדוקה לארשי תולשממב היהש יפכ דבלב יתדה
תרימש לע ףקותב דמע ומצע ןיבר קחצי הלשממה שאר
תצובקל רמא אוה .הלוכ םילשורי לע תילארשיה תונובירה
וליא" :הנורחאה ותנשב ,1995 עצמאב ביבא לתב םידימלת
תדחואמה םילשורי לע רותיו אוה םולשה ריחמש ונל ורמא
."'םולשה לע רתוונ הבה' ,הנוע יתייה ,לארשי תונובירב
אשמה ןחלושל םילשורי תא התלעה ולסואש הדבועה תורמל
תצעומ תוטלחה לע ןיידע ססובמ היה ןורחאה הז ,ןתמו
לש האלמ הגיסנל וארק אל רשא ,338-ו 242 ןוחטיבה
.לארשי

דוהא היה ,1993-מ ולסוא םכסה םושיי רחאל םינש עבש
םילשורי לש שדחמ הקולח לקשש ןושארה הלשממה שארל קרב
ילויב ולסואב הגספה תדיעווב תינקירמא העצהל הבוגתב
תא טרפל התסינ 2000 רבמצדמ ןוטנילק תינכת .2000
ררבתה ךא .םילשוריב קרב לש םיירשפאה םירותיווה
ף"שא ר"ויל וקיפסה אל דיווייד-פמקב קרב לש וירותיווש
םולשה ךילהת תוטטומתהל ליבוה רבדהו ,תאפרע רסאי
:תוירוזא תויועמשמ תלעב תיניטסלפ תומילא תוצרפתהלו

אוה .םילשורי יבגל ב"הרא תועצה תא החד תאפרע רסאי ·
ןכומ היהיש יניטסלפ ןיאש ןוטנילק אישנה ינפב ןעט
לש יברעה שוריפה לע שקעתה דחוימבו ,םילשורי לע רתוול
לע ססובמה םולשב הצור ינא" :242 ןוחטיבה תצעומ תטלחה
תירצמה תיזחב העצוב איהש יפכ ,242 הטלחה עוציב
םיידוהי םינועיט דיווייד-פמקב ללש תאפרע ."תינדריהו
ויה אל םלועמש ךכ לע דמע ףאו ,םילשורי רבדב םייסיסב
.תיבה רה לע םהשלכ םיידוהי םישדקמ

הגספה תדיעו רחאל ןתמו אשמה לע תאפרע לש ויתורעה ·
יבגל תיניטסלפה הדמעה לש הנותחתה הרושה תא ופשח
קר תוסחייתמ ןניא" תונובירל ף"שא תושירד :םילשורי
,ינמראה עבורלו תיבה רה לעש םידגסמלו רבקה תייסנכל
תאפרע לש ויתועיבת ."הלוכ ,הלוכ ,הלוכ םילשוריל אלא
ריהצה יטירבה טדנמה לשממ" :יברעמה לתוכל םג וטשפתה
אוהשו ,קארוב-לא לתוכ אוה יברעמה לתוכהש 1929-ב רבכ
םיניטסלפה ויבגלש (ףקו) ימלסומ יתד שדקהל בשחנ
הז יטמולפיד ןויסינ ."תוירוטסיה תויוכזב םיקיזחמ
תילארשיה הדמעה ןיב רושיגל ןתינ יתלב רעפ םייקש חיכוה
יפכ ף"שא תדמע ןיבל םילשורי יבגל רתויב תינרשפה
.תאפרע רסאי ידי-לע האטובש

תושקונ תויניטסלפ תודמע ןיב רשקל תועט תאז היהת ·
יווקל תויניטסלפה תועיבתה .ודבל תאפרע רסאי ןיבל הלא
לש תומרה לכל תופתושמ ,הלוכ הקיתעה ריעה לע ,1967
ךכל תומייק תויתועמשמ תויודע ,ןכ ומכ .ף"שא תגהנה
הקיזחמ ןיידע םילשוריב תימוקמה תיניטסלפה הגהנההש
שולק סיסב םייקש ךכ .םילשורי ברעמב םיקלחל תועיבתב
תויניטסלפה תודמעה ויהי תאפרע רחאלש הפוקתבש החנהל
.רתוי תושימג םילשורי תלאשב

חתפ דיווייד-פמקב תוינקירמאה תועצהה תייחד רחאל ·
."אצקא-לא תדאפיתנא" םינכמ םיניטסלפהש המב תאפרע רסאי
ףוספסא דצמ םינבא יודייב האטבתה םימדקומה היבלשב
םידוהי םיללפתמ רבעל תיבה רה שארב בצינש יניטסלפ
א"סשת הנשה שאר ינפלש םויב ,םתחתמש יברעמה לתוכב
תבחרמ םיללפתמה תא תונפל חרכה היה .(2000 רבמטפס)
.םינבאב הלוכ התסוכש ,לתוכה

תא ימלסומה ףקווה רגס 2000 רבמטפס זאמ ,דועו תאז ·
תוקיתעה תושר םעטמ יגולואכרא חוקיפ ינפב לילכ תיבה רה
םידירש הללכש ,תלוספ לש תונוט 13,000-כ ;תילארשיה
רהמ ואצוה ,ינשהו ןושארה תיבה תופוקתמ םייגולואכרא
םידגסמ םוקמב םילשהל ידכ ,ףקווה ידי-לע תיבה
תלוספ ירתאל וכלשוה הלא םידירש .םישדח םייעקרק-תת
תידוהיה תשרומה תא ףקווה לש תטלחומה ותלילש .םיינוריע
ןוגרא לש ותוגהנתה תא הריכזמ םילשוריב תימאלסא-םורטה
תיטסיהדובה תוחכונה יבגל ןטסינגפאב ןאבילטה
דגנ תויניטסלפה תופקתהה .ןאימבה קמעב תימאלסא-םורטה
,םכש די-לעש ףסוי רבקב וכשמנ תודהיל םישודק תומוקמ
העדה תא תוקזחמ ןהו ,םחל-תיב די-לעש לחר רבקבו וחיריב
ויהי םילשוריב םישודקה תומוקמהש םילארשי ברקב תחוורה
.העובק תילארשי תונובירב קר םינגומ

ויפ-לעש ,םילשורי יבגל ןוטנילק תינכתב גצוהש ןוזחה ·
,תונוש תויונובירב תוצבשמ חולל תקלוחמ התייה םילשורי
,ילארשיה ינוחטיבה דסממה לע רקיעו ללכ לבוקמ היה אל
יפל ,רמא זפומ .זפומ לואש ףולא בר ל"כטמרה ללוכ
רבדה היה ,תשמוממ ןוטנילק תינכת התייה וליאש ,חווידה
."לארשי ןוחטיב תא ןכסמ"


הבאטב ןתמו אשמה

קרב תפוקתב יניטסלפה-ילארשיה ןתמו אשמב ןורחאה קרפה
אלש .2001 ראוני ףוס תארקל ,םירצמבש הבאטב םייקתה
הבאטב םינוידה ,ןוטנילק תינכתו דיווייד-פמקב הגספכ
ליפורפב תינקירמא תוחכונ ךות ,םיידדצ-וד םבורב ויה
םיגיצנה לש םתייעב תא ושיחמה הבאט ינויד .ךומנ
ימע-ןב ץוחה רש .תויניטסלפה תודמעה תאירקב םילארשיה
,"םכסהל ךכ לכ םיבורק ויה אל םלועמ" םידדצהש ןעט
.ןיטולחל תדגונמ הכרעה וגיצה םדצמ םיניטסלפה וליאו
ןיב רעפה לדוג תא השיגדה קר" הבאטש רמא תאקירע באעס
ןתמו אשמה ךילהת לכ ךרואלש הארנ ."םידדצה ינש תודמע
תוילארשיה תוכרעהה ,הבאטל דעו דיווייד-פמקמ
חותינ לע אלו בל תולאשמ לע תוססובמ ויה תוינקירמאהו
:ינדפק

הזמ הברהב השקונ וק םיניטסלפה וטקנ םיבר םיאשונב ·
.תובשייתה ישוג אשונב ללוכ ,ול ופיצ םילארשיהש
ןויערל םיניטסלפה לש םתבוגת תא וקדב םילארשיה םיגיצנה
ללוכה רוזא -- "שודקה ןגא"ל ימואל-ןיב לשממ תריצי לש
תיב ללוכ ,המוחל ץוחמ םירוזא המכו הקיתעה ריעה תא
ושקעתהו ,תאז העצה וחד םיניטסלפה .םיתיזה רהב תורבקה
.תיניטסלפ תונוביר לע

תויטרפ תוחישמ וקיסה םילארשיהו םינקירמאה םיגיצנה ·
לכוי ף"שאש תאפרע לש םיבורקה םיצעויה ןמ המכ םע
תרעושמ תושימג ךא ;םילשורי רבדב תויגוס המכב שמגתהל
תויניטסלפ תויבמופ תורהצהב יוטיב ידיל האב אל תאז
היה .דיווייד-פמקב הגספה םויס זאמ תומרה לכב ונתינש
םייטרפה םייטמולפידה םיעגמה ןיב רכינ רעפ
ףוסבל ;תורזוחה תויבמופה תורהצהה ןיבל (Backchannel)
תורהצהה אקוודש םילשורי לע תוחישה ןולשיכמ רהבוה
.ף"שא לש תיתמאה ותוינידמ תא ואטיבש ןה תויבמופה

םיימשר םיניטסלפ םירבודש תויודעה ורבג ,רעצה הברמל
סרמב ריהצה ינייסוח-לא לצייפ .איהש הרשפ לכ ףוסבל וחד
וניניע ךא ,[יטקט חרואב] חצננ וא דיספנ ונא" :2001
רמולכ ,תיגטרטסאה ונתרטמל תואושנ תויהל וכישמי
ןורחאה יאנותעה ןויארב ."ןדריה דע םיה ןמ ןיטסלפל
ןויארה) ירצמ ןועובשל ינייסוח-לא לצייפ רמא ותומ ינפל
לכ רורחש איה תיפוסה ונתרטמ" :(2001 ינויב םסרפתה
יכ ףסוה אוה ."םיל דעו רהנה ןמ תירוטסיהה ןיטסלפ
לארשיש ךכל םרגש "ינאיורט סוס" ויה ולסוא ימכסה
תאפרע רסאי ינפב "םירצובמה ןהירעש" תא וחתפ ב"הראו
ןכל םדוק ,2001 ראורבפב .תיניטסלפה תימואלה העונתהו
,תיניטסלפה תימואלה הצעומה ר"וי ,ןונעז םילס ריהצה
,התנוש אל םלועמ לארשי לש התדמשהל תארוקה ף"שא תנמאש
ןכ לע הפקת איהו ,1998-בו 1996-ב וטקננש םידעצה תורמל
.הזה םויה םצעל דע

לש תיזכרמה הדעווה רבח ,שבח ר'חס אשנ ,ןכ ינפל שדוח
חיכוה ןויסינה" :ריהצה ובש תאפרע לש ומשב םואנ ,ח"תפה
םשגוי אל ,המדאה לכ לע תיטרקומדה הנידמה ןוניכ אלל יכ
םילוכי ונא םתועצמאב רבעמ יבלש םירבוע ונא .םולש
ןכתי אל ןכש תונויצהמ רטפיהל תינויצה הרבחה תא ףוחדל
תימואלה העונתה ןיבל תונויצה ןיב םויק וד היהיש
,םהב תטלושה תונויצה ןמ רטפיהל םידוהיה לע .תיניטסלפה
תא תתרשמ הניאו הכרעמ רחא הכרעמל םתוא הליטמ
תנידמב םיחרזא תויהל םיכירצ םה .םהלש םיסרטניאה
."תיטרקומדה ןיטסלפ תנידמ ,דיתעה

אל הבאטב לארשי תועצהו הלשכנש ןוטנילק תינכת ,תאז םע
םיינקירמא םילשממ וא תוידיתע תוילארשי תולשממ ובייח
קר .תושדח תויטמולפיד תופולח ורשפא ךכבו ,םיידיתע
תונתינ ןניאש תויגוסב לפנ ינוידמ תוענמיה ידי-לע
תא בצייל םיניטסלפהו לארשי ,תירבה תוצרא ולכוי רושיגל
ינידמה ךילהתהש הווקתה תא בישהלו רצונש ךפכפהה בצמה
ומכ ,םילשוריב תויסיסבה היתויוכז רואל .דיתעב שדוחי
לארשי ,אצקא-לא תדאפיתנאב יחכונה הנויסינ רואל םג
תדחואמה התריבכ םילשורי תא רמשלו ךישמהל תבייח
םיסרטניאה קר אל וחטבוי ךכ .תידעלב תילארשי תונובירב
תוכזו םיסרטניאה םג אלא ,םילשוריב ידוהיה םעה לש
.תותדה לכ לש השיגה