JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה


םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה

1 הפמ

,םיעצומ תולובג :םילשורי
לש 181 הטלחה יפ-לע
ם"ואה לש תיללכה תרצעה