JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
:םיניינעה ןכות
ריצקת
אובמ
יתדה דממה
ינידמה דממה
הגספה תדיעו
דיווייד-פמקב 
2000 
היתואצותו 

תורעה
:םיחפסנ
UN Res. 242
UN Res. 338
לע ף"שא בתכמ
UN Res. 181 

לע לארשי בתכמ
UN Res. 181 

:דוסי-קוח
תריב םילשורי 
לארשי  

:םילשורי - 1 הפמ
םיעצומ תולובג 

:םילשורי - 2 הפמ
הייסולכואה 
לובגל רבעמ 
1967 ינפלש 

:םילשורי - 3 הפמ
תולובג 
שאה תקספה 
1949 תנשמ 

םילשורי - 4 הפמ
:תילארשיה 
1967 תולובגה 

- 5 הפמ
םילשורי חרזמ 
:תינדריה 
1967-1949 


This Report in English

Additional Jerusalem Studies:

"Explaining Israel's Policy on Jerusalem: 1948, 1967, 2000" - Gerald M. Steinberg

"The Israeli Chief Rabbinate and the Temple Mount Question" - Yoel Cohen

"The Jerusalem Jewish Community in the Eighteenth Century" - Jacob Barnai

"Prime Minister Ben-Gurion on Jerusalem and the Holy Places - 1949" - Major Knesset Debates

"Transferring the Knesset and Cabinet to Jerusalem - 1949" - Major Knesset Debates


םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה


אובמ

הגספה תדיעווב 2000 ילויב יטמולפידה לשכה
םג םא ,ורקיעב עבנ ף"שא ןיבל לארשי ןיב דיווייד-פמקב
שאר .םילשורי תייגוסב םידדצה ןיב רעפה ןמ ,ואולמב אל
ןוויכמ הגספה םויק לע ודמע ןוטנילק אישנהו קרב הלשממה
ןיב םייטמולפידה םירעפה ינפ-לע רשגל רשפאש וקיסהש
תייגוסב םידדצה תודמע לש רתוי תקיודמ הכרעה .םידדצה
הכרענ תאז הגספש הנבהל םתוא האיבמ ילוא התייה םילשורי
.הנמז םדוק קפס אלל

רבעמ ,המצע לשמ רתוי ידוסי יטמולפיד לשכמ הלבס לארשי
.םילשורי ןיינעב םיניטסלפה תדמע לש תיעטומה תונשרפל
הצרמ לכ תא וב הדקימ לארשיש ,םולשה ךילהת לש והנבמ
םיניטסלפהש דועב ,יואר םג םא ,יאליטרע םולש דעיב
הריב תגשה לש ישממ דעיב יטמולפידה םצרמ תא ודקימ
הטנ ןתמו אשמהש ךכל חרכהב ליבוה ,םילשוריב תיניטסלפ
,רמולכ -- רתוי רורב ןפואב עבומה דעיה לעב דצה ןוויכב
.םילשוריב תונוביר לש יניטסלפה דעיה

רבדב תוירוטסיהה תויודעה לש תינדפק הניחב ,תאז םע
תויטפשמה תויוכזה תנבהו םילשוריב תידוהיה תוחכונה
ויה תירוטסיהה ותריב לע ידוהיה םעה לש תוימואל-ןיבה
הפיקת הדמע טוקנל ןתמו אשמב םיקסועה תא ליבוהל תויושע
דעונ יחכונה רקחמה .םילשוריב לארשי תויוכז רבדב רתוי
םיירקיעה םידדצה תודמע לש רתוי תיתואיצמ הנבה קפסל
לארשי תויוכז לש רתוי הקומע הכרעהו ,םילשורי תייגוסב
.ידיתע ןתמו אשמ לכ ךרוצל ,םילשוריב


םילשורי תולובג תרדגה

לעב אוה ילארשיה-יברעה ךוסכסל דצ לכ ,ירוטסיה ןפואב
םילארשיה בור .םילשורי יבגל הנוש תיפרגואג הסיפת
יפכ םייחכונה םיינוריעה היתולובגב םילשורי תא םיספות
.(4 הפמ האר) םימיה תשש תמחלמ רחאל דימ 1967-ב ועבקנש
ינפ-לע) 1967 ינפלש תיברעמה םילשורי תא םיללוכ הלא
ינדרי ןוטלשב התייהש םילשורי חרזמ ,(ר"מק 38 לש חטש
םיקלחו ,(5 הפמ האר ;ר"מק 6 דחיב) הקיתעה ריעה ללוכ
םימוחתב ויה אל ךא םילשוריל וחפוסש תיברעמה הדגה ןמ
תונוכש םהב ומקוהש ,תינדריה םילשורי לש םיינוריעה
.(ר"מק 64) הליגו תומר ןוגכ תושדח

תילארשיה הסרגב םיריכמ םניא םיניטסלפה םיברעה
םתפקשה תדוקנמ .םילשורי לש םיינוריעה היתולובגל
ןכו) המוח רה ןוגכ ,קוריה וקל רבעמ ונבנש םירוורפה
הדגב םיבושיי אלא ,םילשורימ קלח םניא (הליגו תומר
םויק לע םיתעל םירבדמ םיניטסלפהש דועב .תיברעמה
לארשי דצמ חופיסה דגנ הסרתהכ תימלשורי חרזמה הייריעה
ועבקנש ,1967 ינפלש םיינוריעה תולובגה ירה ,1967-ב
אשמה ילהנמ .םהיניעב םישודק םניא םה םג ,ןדרי ידי-לע
םילשורי לש גשומ רידגהל וסינ קרב תלשממ םעטמ ןתמו
.תילארשיה םילשורימ תדרפנכ ,סדוק-לא היורקה תיניטסלפה

ומכ םייניטסלפ םירפכל םיסחייתמ םינדריו םיניטסלפ
םילשורי לש ילהנמה (הזפחומ) זוחמב םייוצמכ סיד-ובא
היתולובגל רבעמ תצק ערתשהש ,1967-םורט תינדריה
םיגיהנמ ובריס תאז הביסמ .חלמה םיל דעו םיינוריעה
היירוק דמחאו ינייסוח-לא לצייפ ןוגכ ,םיבושח םיניטסלפ
תיפולח תיניטסלפ הריבכ סיד-ובא תא לבקל ,(אלע ובא)
םילשוריב תדקמתמ םתעיבת ,תאז םוקמב .םילשוריל
לש םילארשיה םילכירדאה ןמ המכ ,ןכ יפ לע ףא 1.הקיתעה
תפוקת ךשמב וויק ,ןילייב יסוי ןוגכ ,ולסוא ימכסה
,סיד-ובא ןוגכ ,רוזא אוצמל היהי רשפאש ןיבר לש ונוטלש
םילארשיהו םילשורימ קלחכ ותוא לבקל ולכוי םיניטסלפהש
סיד-ובאמ ןטק קלח קר .ובורב םילשוריל ץוחמכ ותוא וארי
.ריעה תולובג ךותב יוצמ

תינכת .םילשורי לש הברהב תובחר תורדגה םג תומייק
-- 1947 רבמבונב 29-מ ם"ואה לש לארשי-ץרא לש הקולחה
הצילמה -- ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש (181) II הטלחה
וחטשש (corpus separatum) דרפנ ףוגכ םילשורי תעיבק לע
,ברעמב אצומל דע ,חרזמב סיד-ובאל רבעמ דע ערתשי
םורדב רוחס-תיבו םחל-תיב תא לולכיו ,ןופצב טפעושל
התחד תיניטסלפה הגהנההש דועב .(1 הפמ האר)
לש וניינע בוש רבג הנורחאל ,181 הטלחה תא 1947-1948-ב
.(ןלהל האר) םישימחה תב תאז הטלחהב ף"שא

ךכב םילארשי םירע יננכתמ וריכה ןורחאה רושעב
תולובגל רבעמ תינילופורטמ ריעכ החמצ םילשוריש
תולתב רדגומ הז ינילופורטמ רוזא .הלש םיינוריעה
םילשורי ביבס םירוזאה לש תיתרבחהו תילכלכה תידדהה
הלא םירוזאב םיבשותה ןמ לודג קלח :ריעה תביל יבגל
הדותעכ םג םישמשמ הלא םירוזא .םילשוריב הדובעל םיממוי
הייסולכואל ןה ,םירוגמ ירוזאלו יתיישעת לודיגל תיעקרק
יסופד לש ןויסינה רואל ,ןכא .תילארשיל ןה תיניטסלפה
לש הירפירפב תיפרגומד טלושש ימ ,םלועב ינוריע לודיג
ותלשממ תגצהב .התביל לע םג הטילש ףוסבל גישי םילשורי
םילשורי תרימשל ןיבר קחצי הלשממה שאר ארק 1992 ילויב
לארשי לש הדמעמ קוזיחלו ,תילארשי תונובירב תדחואמה
."תבחרומה םילשורי"ב

םוחתה תא םירידגמ םה םג םיממוי לש הרובעת יסופד
םילשורי זכרממ תוקד 30 לש העיסנ קחרמב .ינילופורטמה
ןופצמ הרפע ,חרזממ גומלא תמוצ ,ברעממ שמש-תיב תויוצמ
םישיבכב םייולת דחאכ םיניטסלפו םילארשי 2.םורדמ עוקתו
;ינילופורטמה םוחתב תודוקנה ןיב רבעמל םילשורי לש
לש הירפירפב םישיבכה תא םילצנמ םילשורי יבשות ,ךפהלו
םיניטסלפה ,ןכא .םילשוריל השיג םשל ינילופורטמה םוחתה
היצח ןיב רשקמה יתרובעת חתפמ תמוצ םילשוריב םיאור
.ינופצה היצחל תיברעמה הדגה לש ימורדה


היפרגומד

םילשורי תלאשב ןודל רשפא ,תיפרגואגה היגוסל רבעמ
תונובירב ןד ינידמה רושימה .םינוש םירושימ השולשב
תיפרגומדה היגוסה .םינושה היקלח לע וא ריעה לע תימואל
תוחכונה המצמוצ םייניבה ימיב .תינידמה הטילשל הרושק
ידי-לע ,תובר םימעפ ןיטולחל הלסוח וא ריעב תידוהיה
תוכרעממ האצותכ ןכו ,םיינבלצהו םייטנאזיבה תונוטלשה
בורה רזחוה תינרדומה תונויצה םוק ינפל םג ךא .תויאבצ
תליחתב תינאמתועה הירפמיאה תפוקתב ,םילשוריל ידוהיה
יסורפה יללכה לוסנוקה יפל ,1845-ב .19-ה האמה
תב הייסולכוא ךותמ םידוהי 7,120 הב ויח ,םילשוריב
זאמ תוחפל םילשוריב םייקתה ידוהי בור 3.שפנ 15,510
הב ויה םייטירב םיירלוסנוק תורוקמ יפל רשאכ ,1864
םימלסומ 4,500 ,םיבשות 15,000 ךותמ םידוהי 8,000
4.םירצונ 2,500-ו

ןמ זוחא 1967 ,74.2-ב םילשורי תא הדחיא לארשי רשאכ
םבור) םידוהי-אל זוחא 25.8-ו ,םידוהי ויה הייסולכואה
הלוכ טעמכ הזכרתה תיברעה הייסולכואה .(םיניטסלפ םיברע
םתואב ויח אל םידוהיש דועב ,םייחרזמה ריעה יקלחב
יטירבה טדנמה תפוקתב) .ינדרי ןוטלש תחת ויהש םירוזא
הקיתעה ריעה יקלח בורב קר אל ,הלא םירוזאב םידוהי ויח
בקעי הוונו [1920] תורטע ןוגכ םירוורפב םג אלא
סנגאמ בייל הדוהי ןוגכ ,םידבוכמ המכש דועב ,[1925]
לע הרמש לארשי 5.(תינקירמאה הבשומב ורג דלאס הטיירנהו
טרפ ,ריעב םיניטסלפ ןיבל םילארשי ןיב יללכה ןוזיאה
6.זוחא 71.7-ל םילארשיה רועיש טעמב תחפ הבש 1993-ל
םינשה ןיב הלח ,זוחא 69-ל דע ,תפסונ הדירי
יכ םא ,ירקיעה םרוגה התייה תינידמ הטילש 7.1993-1999
ןיב הקולחה לעו יפרגומדה ןוזיאה לע עיפשהש ,ידיחיה אל
.םילשוריב תונושה תויסולכואה

םילשוריל וחפוסש םיקלח םתואב בור םויכ םה םילארשיה
תאז ןזאל םילוכי םיניטסלפהש יפ לע ףא ,1967 רחאל
,םילשורי לש הירפירפב תיפרגומדה םתופידע תועצמאב
לודג קלח ,המגודל .םחל-תיבבו הללאמרב דחוימב
יבשותמ בכרומ היה תיניטסלפה םילשורי תייסולכואמ
תינידמ הטילשש ךכ .הקוסעת תויונמדזה הב ושפיחש ,ןורבח
רשא ,תיפרגומד הטילש יבגל תוינידמ תויועמשמ תלעב איה
םולש רדסהב תוירשפאה תוינידמה תוררבה תא הרותב תמצמצמ
.והשלכ

עגונה יתדה רושימב םג םילשורי תלאשב ןודל רשפא
,תודהיל םישודקה תומוקמה לע הנגהל וא הטילשל ,לוהינל
לש ילפיצינומה רושימה םג םייק ,ףוסבל .תורצנלו םאלסאל
יזכרמ אשונ הז ןיא ךא -- םילשוריב ימוקמה ןוטלשה
ונא תובורק םיתעל .תובושח ןה הלא תונחבה .ןאכ וננוידל
לע קבאמל םג סחייתי תוילפיצינומ תויעב ןורתפש םיפצמ
אל תונובירה תייעבל ןורתפ ,ןיפולחל .תימואל תונוביר
,ףוסבלו .םישודקה תומוקמה תייעב תא רותפי חרכהב
םיבחר םירותיוול ךופהל םייושע דחא רושימב םירותיו
םירותיו ולצני םיניטסלפהש ראתל לק ;רחא רושימב רתוי
םירותיוול םתוא ורימיו ילפיצינומה רושימב םיילארשי
.תימואלה תונובירה רושימב

לש דבור לכל סחיב םידדצה תודמע תא רידגהל רתויב בושח
לש הטבמ תדוקנ תא לוכ תישאר ןאכ ןחבנ .םילשורי תלאש
רחאל דקמתנ .םילשורי יבגל תולודגה תותדה ןמ תחא לכ
םידדצה ןמ דחא לכ לש תוינידמה תוימואלה תודמעב ןכמ
הלא תודמע דציכ חתננ ,ףוסבל .םילשורי תלאש יבגל
םילשורי יבגל ןושארה טרופמה ןתמו אשמה לע ועיפשה
ןכו ,2000 ילויב דיווייד-פמקב הגספה תדיעווב
.הגספה רחאלש היטמולפידב


:יתדה דממה
,תודהיה לש טבמה תדוקנמ םילשורי
תורצנהו םאלסאה

םישודק תומוקמש ךכל הביס לכ תויהל הרומא אל ,הרואכל
לשממ ובייחי הנידמ לש תימואלה התונובירב םייוצמה
תורצנל םיבושח םירתא .והשלכ גוסמ דחוימ ימואל-ןיב
הנגהב םייוצמ םניא לובנטסיאב תיחרזמה תיסקודותרואה
הנושארה םלועה תמחלמ רחאל תואירק תורמל ,תימואל-ןיב
8.תינאמתועה היקרוט לש התונובירמ ריעה תא איצוהל
םידניה םיאנק ידי-לע ופקתוה ודוהב םיימאלסא תודסומ
תובורע םהל קפסל םיצמאמ םישענ אל תאז םעו ,1992-ב
.ודוהבש הידויאב דגסמה סרהנש רחאל םג ,תוימואל-ןיב
תימואל-ןיב הנגה תחת ףיפכהל תימואל-ןיב העיבת םג ןיא
קאריעב םייוצמש םיעישה םימלסומל םישודקה תומוקמה תא
םישולשה תונשב הרצק הפוקת ךשמב .םינוסה ידי-לע תטלשנה
,הנידמבו הכמב ידועס ןוטלשמ ימלסומה םלועב ששח היה
;ןודיהאוומה לש הרימחמה תכל הידועס לש התוכייתשה רואל
ןוטלש תחת זא'גיח תא דימעהל תועצה וררועתה ,ךכ
9.ימואל-ןיב

םישודקה תומוקמל דחוימ ימואל-ןיב דמעמל העיבת ,ןכ לע
וא םיימואל-ןיב םימכסומ םיללכ לש רצות הניא םילשוריב
הבצממ תעבונ איה ,ןוכנה אוה ךפהה .לבוקמה קוחה לש
תותדה ןמ המכל השודקה ריעכ םילשורי לש ידוחייה
,קבאמ לש םינש תואמ לש תרבטצמה העפשהה ןמו ,תוירקיעה
העיבתה .תידוהיה הנידמה תמקהב הלכו םינבלצה ןמ לחה
תורצנלו םאלסאל םישודקה תומוקמה תא איצוהל תבחרנה
ינידמה קבאמל תידוחיי איה םג תילארשי תונובירמ
הלא ןיעמ תושירדש ןוויכמ ,תידוהיה הנידמה דגנ םייקתמה
איה םילשורי ,דועו תאז .םירחא םימוד םירקמב ובצוה אל
תינידמ הטילש ןיב רישי רשק הרציש תירוטסיה תשרומ תלעב
.יתד השיג שפוח ןיבל


םיידוהי םישודק תומוקמל השיג

תינידמה הטילשב שומיש השענ לארשי תנידמ תמקה ינפל
לחוהש ווק-סוטטסה יפל .ידוהי יתד השיג שפוח דגנ רקיעב
םידוהי ,הרשע עשתה האמב תינאמתועה הירפמיאה ידי-לע
איבהל םהילע רסאנ ךא יברעמה לתוכב ללפתהל םיאשר ויה
םירבג ןיב הדרפהל תוציחמ וא תואסיכ ,הרות ירפס םשל
תובקעב םידוהי ןיבל םימלסומ ןיב םיחתמ .םישנל
ןמ דחא ויה הלא תויתד תולבגמ ץורפל םיידוהי תונויסינ
תפוקתב ,1929-ב תויברעה תומוהמה תא וררועש םימרוגה
.יטירבה טדנמה

(ואש רטלו ריס יטירבה טפושה תושארב) ואש תדעו
תוערואמ רחאל יטירבה ןוטלשה ידי-לע המקוהש ,1930-ב
ידוהיה ןחלופה דגנ ווק-סוטטסה תולבגמ תא הרשיא ,ט"פרת
ןוטלשה ןמזב ועבקנש םימידקתה סיסב לע יברעמה לתוכב
םינועיט לע הליבגמה התשיג תא הססיב איה .ינאמתועה
תיבה רהמ דרפנ-יתלב קלח אוה יברעמה לתוכהש םייברע
שפוח ,ךכ 10.תימלסומ תולעבב יוצמה ,(ףירש-לא םרח-לא)
חרואב רפתשה אל םילשוריב םישודקה תומוקמב ידוהיה תדה
תחת םייק היהש הזל האוושהב יטירבה ןוטלשה תחת רכינ
ללככ םיטירבה וצציק 1939 דע 1922-מ .ינאמתועה ןוטלשה
תודעו תועצמאב ידוהיה ימואלה תיבל םהיתויובייחתה תא
בקע ,"םינבל םירפס" לש הרדס תועצמאב ןכו ,הלאכ הריקח
11.םהלש םירחא םיילאירפמיא םיסרטניא

ינדריה ןוטלשה איבה 1967-ל 1948 ןיבש הפוקתב קר
םישודקה תומוקמל תידוהי תיתד השיג לש טלחומ רוסיאל
הקיתעה םילשורי לש ידוהיה עבורה תליפנ רחאל .תודהיל
יתבמ הנומשו םישימח ;םידוהיה ויבשות ושרוג 1948-ב
תוורואכ ןהב שומיש ידי-לע וללוח וא וסרהנ ובש תסנכה
"הברוחה" לודגה תסנכה תיב .םיניטסלפה םיברעה ידי-לע
תיבב תובצמ תואמ .לילכ וסרהנ "ףסוי תרופ" תבישי ןכו
,םישיבכ תלילסל ושמישו ורקענ םיתיזה רהב ןשיה תורבקה
וליפא וא ,םידוהי ושרוה אל ןכ .שומיש יתבל וליפאו
םידוהי .םהל םישודקה תומוקמב רקבל ,םילארשי םימלסומ
לתוכב רקבל ושרוה אל םה םג תורחא תונידמ יחרזא
.יברעמה

םכסה לש 8 ףיעס לש ופקיה לע ומיכסה אל ןדריו לארשי
התיה לארשי ;1949 לירפאב 3 םוימ ןהיניב קשנה תתיבש
שפוח םשייל ידכ תדחוימ הדעו תמקה לע םכסוהש הרובס
ונעט םינדריהש דועב ,םישודקה תומוקמל םילארשי לש השיג
השיג לע םיפסונ םינויד ללכ הדעווה לש הלועפה םוחתש
םילדבהל רשק אלל 12.לארשיב םירחא םירתאלו תרצנל
תחת ללשנ םילשוריב תדה שפוח ,הלא םיימשר םייטמולפיד
םכסה לש הרפה ךכב התאר לארשיו ,ינדריה ינידמה ןוטלשה
.קשנה תתיבש

לש השיגה שפוח תא םג ליבגה ינדריה ינידמה ןוטלשה
גחב תיחרזמה ריעב רקבל ושרוה םילארשי םירצונ .םירצונה
ידי-לע תומדא תיינק ליבגה ינדריה קוחה 13.דבלב דלומה
ךוניחה תודסומ לש הימונוטואב ברעתהו םיירצונ תודסומ
התחפ תינדריה םילשורי לש תירצונה הייסולכואה ;םהלש
הפוקתה לכ ךשמב .1967-ב 11,000-ל 1949-ב 25,000-מ
לש תויתד תויוכזל רשקב הטלחה לכ ם"ואה לביק אל תאזה
התדמעש אלא דבלב תאז אל .תינדריה םילשוריב םיטועימה
םידוהי לש תיתדה השיגה תוכז יבגל ןדרי לש השקונה
התייהו תיסחי השלח התייה תימשאהה הכלממה רשאכ הלבקתה
.הינטירב לש תינידמה התייחנהל הנותנ


ידוהיה םעה לש ינידמה-יתדה זכרמה

ןהבש םיכרדה ןיב הנחבה קר אל תשרוד םילשורי תלאש
תרדגה םג אלא יתדה השיגה שפוח לע העיפשה תינידמ הטילש
.םייתד םיחנומב םילשורי יבגל תד לכ לש הטבמ תדוקנ
םעה לש ינידמ-יתד זכרמ איה םילשורי ,תידוהיה הסיפתב
םצעמ קלחל התייה םילשוריש אופא המת ןיא .ידוהיה
הייחתה תעונת לש המש רמולכ ,תונויצה לש הרדגהה
תורוקמב םילשורי לש ףסונה המשמ רזגנ תידוהיה תימואלה
דוד ךלמה דציכ רפוסמ (ז ,ה) ב לאומש רפסב .ןויצ --
.ךרעל ס"הנפל 1000 תנשב ותריבל "ןויצ תדוצמ" תא השע
ינפמ לארשי יטבש רשע םינש תודחאל יוטיב התווה םילשורי
לובגב תמקוממ התייה אלא והשלכ טבש לש וחטשב האצמנ אלש
לש ותלחנל (לחר ינב תא גציימה) ןימינב לש ותלחנ ןיבש
.(האל ינב תא גציימה) הדוהי

קחצי תדקעמ לחה תידוהיה תרוסמב דחוימ דמעמ םילשוריל
ך"נתב םימעפ 700-מ הלעמל רכזנ המש .הירומה רה לע
םילשורי .םימעפ 150-מ הלעמל רכזוה ןויצ יוניכה וליאו
זאמ תוימואלהו תויתדה תוידוהיה תופיאשה דקומל התייה
ידי לע הנקנש רתאב ךלמה המלש ידי-לע שדקמה תיב תיינב
ןורא בצוה שדקמב רשא "םישדוקה שדוק"ב .ךלמה דוד
תיב דמע דוע לכ 14.הרותהו תורבדה תרשע וכותבו ,שדוקה
שולש םילשוריל לגרל היילעה תווצמ הלח ולת לע שדקמה
גח הלימה) תוכוסבו תועובשב ,חספב -- הנשב םימעפ
ידי-לע ברחנ ןושארה תיבה .('גח תיברעה הלימל הליבקמ
.ס"הנפל 586-ב הלוכ םילשורי ריעה ןברוח תעב םילבבה

ףסונ םילשוריב ךלמה המלש ידי לע שדקמה תיב תכונח זאמ
לבקל ורשפא הרותה יקוח .ילסרבינוא דמימ םג ריעל
תיב תפוקתב לבוקמ היהש גהונ ,םידוהי-אלמ םג תונברק
ןוגכ ,לארשי יאיבנ .ינש תיב תפוקתב דחוימבו ,ןושאר
תירחא"ב שדקמה תיב תא םנוזחב ואר ,והימריו והיעשי
.םימעה לכלו לארשיל הליפת םוקמכ "םימיה

שודיחו ס"הנפל 538-ב םילשוריל לבב ילוג לש םבוש רחאל
םג .ס"הנפל 515-ב ינשה שדקמה תיב הנבנ ,ידוהיה בושייה
וכישמה הריפסל 70-ב םיאמורה ידי-לע תיבה ןברוח רחאל
ימי חול .םילשורי ןוויכל ללפתהל םלועה לכב םידוהיה
ןברוחו רוצמה יבלש תא חיצנמ ונימיל דע םיידוהיה םוצה
העשת םוצב םאיש רשא ,תימורה הירפמיאה ידי-לע םילשורי
.תיבה ןברוח לע לבאה םוי ,באב

הניעב הרתונ תיבה רה לש ותשודק ,תידוהיה תרוסמה יפל
לכו הכלהל ךכ קספ ם"במרה רבכ .תיבה ןברוח רחאל םג
םינברה לכ םג םללכבו םהיתורודל םיקסופה ילודג
םהרבא ברה .תונורחאה םינשה האמב לארשי ץראל םיישארה
,בושייה לש ןושארה יזנכשאה ישארה ברה ,קוק ןהכה קחצי
.םייקתהל הכישממ תיבה רה לש תיחצנה ותשודקש קספ
הדוהי רסיא ברה ןוגכ ,לארשי תנידמ לש םיישארה םינברה
עירתהל 1967 רחאל םג וכישמה ,םיסנ קחצי ברהו ןמרטנוא
15.תיבה רה לש והשלכ קלחל םידוהיל הסינכ רוסיא לע
יפל רוסיאה תילכתב הרוסא םישדוקה שדוק לש וחטשל הסינכ
ברה ידי-לע העבוהש טועימ תעד .םויה דע תידוהיה הכלהה
תיבה רהב םימיוסמ םירוזא התהיז ןרוג המלש ישארה יאבצה
יפ-לע םידוהי תסינכל םירוסאה םיחטשל ץוחמ םייוצמכ
.הכלהה

תויזכרמה תודוקנה ןמ תחא םינש יפלא הזמ איה םילשורי
.תידוהיה תימואלהו תיתדה תוברתהו תרוסמה ,היווהה לש
לש ןורקיעה לע ססובמ ידוהיה םעה לש תוליפתה רדס לכ
הדובעה רדס תא תומאות ןה רמולכ ,"וניתפש םירפ המלשנו"
,הרשע הנומש תליפתב עיפומ םילשורי לש המש .שדקמב
תשגרנה האירקה ,דועו תאז .םויב םימעפ שולש תרמאנה
תדב םיירקיעה םיגחה תא תמייסמ "םילשוריב האבה הנשל"
םימרופרהו םיביטברסנוקה ,םיסקודותרואה ברקב תידוהיה
רוהיט .רופיכ םויב "הליענ" תליפתו חספ רדס :דחי םג
גח לש יזכרמה אשונה אוה םיבכמה ימיב םילשוריב שדקמה
ךחכשא-םא" ,ז"לק םילהתב םסרופמה קוספה .הכונחה
םיישיא םייתד םיסכטב רמאנ "ינימי חכשת םילשורי
תירב סקטב באה ידי-לע :ידוהי לכ לש וייחב םייזכרמ
תכרב ,ןכ ומכ .הפוחה סקטב ןתחה ידי-לעו ,ונב לש הלימה
תכרב תא תללוכ ,הדועס לכ לש הפוסב תרמאנה ,ןוזמה
."םילשורי וימחרב הנוב"

ךא ,םילשוריב רתויב שודקה םוקמה םנמא אוה תיבה רה
לבגומ וניאו הלוכ ריעה לע לח םילשוריל ידוהיה רשקה
תינידמה תונובירהש דועב .דבלב םישודקה תומוקמל
,תובר תוכופהת הרבע ןושאר תיב ימי זאמ תידוהיה
ןויסינ לכ .םתריבכ םילשורי תא דימת ואר םידוהיה
דרמ ימיב םא ןיב ,לארשי-ץראב תידוהי תונוביר ריזחהל
הדוהי שוביכ רחאל םא ןיב הריפסל 135-ב אבכוכ-רב
שדחמ ןנוכל ץמאמ ללכ ,614-ב סרפ ידי-לע תיטנאזיבה
שוביכ רחאל 16.תיתדה-תימואלה הריבכ םילשורי תא
לש ידוהיה זכרמה רזח 638-ב םיברעה ידי-לע םילשורי
תונוטלשהש רחאמ .םילשוריל הירבטמ דומלתה דומיל
,םילשוריב םידוהיה ירוגמ תא ורסא םייטנאזיבהו םיימורה
17.ןכ ינפל ינמז ינחור זכרמ לילגה שמיש

ידוהיה םלועב םייזכרמ םישיא ואשנ ןכמ רחאלש תואמב
תונכסה ףרח ,הב בשייתהל וא רקבל םילשוריל םהינפ
םינבר תואמ שולש 18.ט"שעבל דעו ם"במרהמ לחה ,רבדבש
1209 ןיב םילשוריב בשייתהל ואב הילגנא םורדמו תפרצמ
םינבלצה תכלממ תלפמ רחאל רבדה רתוה רשאכ ,1211-ל
19.הירחאל ואבש תילוגנומה תושילפה םויסו 1187-ב
םש ,1267-ב םילשוריב רוגל רבעו דרפס תא בזע ן"במרה
ומצע אוהש תורמל ,םויה דע ולת לע דמועש תסנכ תיב דסיי
הידבוע ברה עדונה הנשמה ןשרפ .וכעב ףוסבל בשייתה
םילשוריל עיגה ,ותדלומ הילטיא תא בזע ארונטרבמ
םייתליהקה תודסומה תא הנב אוה .הבישי הב דסיו ,1488-ב
ידוהי לש הלודגה היילעה תא טולקל ולכויש ךכ םיידוהיה
הידבוע ברה .1492-ב היציזיווקיאה ינפמ וטלמנ רשא דרפס
ןיב .(ןאווליס) דיוד ריע לומ לא םיתיזה רה ילגרל רבקנ
םידוהי םינברו םימכח ועיגה 19-ה האמל 16-ה האמה
.הנליוומ ןואגה ידימלת ןכו ,ןילופו ןמית ,וקורממ
לגרל היילעל דקומ םלועמו זאמ תשמשמ םילשורי ,םוכיסל
.ולוכ ידוהיה םלועל


םאלסאב םילשורי דיקפת

ןארוקב העיפומ איה .םאלסאב רחא דיקפת תאלממ םילשורי
,(אצקא-לא ד'גסמ-לא) "ןוציקה דגסמ"ל רוכזאב (17 הרוס)
הכממ (אארסא-לא) תילילה ותעיסנ תא ךרוע דמחמ רשאכ
ףא .(קארוב-לא) סוס תיומד תפנוכמ היח לע בוכר אוהשכ
איה םאלסאב תלבוקמה תונשרפה ,יעמשמ-דח רוכזא הז ןיאש
,תימלסומה תרוסמה יפל .םילשוריב יוצמ "ןוציקה דגסמה"ש
וצה תא לביקו םילשורימ ('גארעמ-לא) המיימשה הלע דמחמ
גגחנ הז עוריא .םויב םימעפ שמח ללפתהל םימלסומה לעש
דועב .ב'גר ימלסומה שדוחל 27-ב םימלסומה ידי-לע
,ותאובנבו דמחמ לש וייחב לבגומ דיקפת האלממ םילשוריש
התויה לשב תדחוימ תובישח הב םיאור ןיידע םימלסומה
תימאלסאה הפוקתה ינפלש םירחא םייהולא םיחילשל הרושק
.ושיו המלש ,דיוד ןוגכ ,ןארוקב םיעיפומה

היילעל ותובישחב ישילשה שודקה םוקמכ םילשורי תעיבק
.תינוס תרוסמ יפ-לע ,'תידחב ורוקמ םימלסומ לש לגרל
(הלבק) הליפתה ןוויכ רצק ןמז ךשמב התייה םילשורי
.הכמב הפלחוה ןכמ רחאלו ,תמדקומה תימאלסאה הליהקב
תיבה רה לש וחטש לכל תובישח תסחיימ תימאלסאה תרוסמה
.םיימאלסאה םידגסמה לש חטשל קר אלו ,(ףירש-לא םרח-לא)
חטש לכ לע םילחה םאלסאה קוח לש תופירחה תולבגמה ךא
תימאלסאה "השודקה ץראה" לש חטשה ומכ ,םרחכ עבקנש
םימלסומ-אל ,לשמל .םילשורי לע תולח ןניא ,זא'גחב
עלסה תפיכ דגסמב רקבל םיאשר ךא ,הכמב רוקיבמ םיעונמ
.םילשוריב אצקא-לא דגסמבו

ונמזב (ףקו) ימלסומ יתד שדקהל היה יברעמה לתוכה חטש
םיעודיה ,ינקורמ אצוממ םימלסומ תבוטל ,ןיד-לא חאלצ לש
תיתד תועמשמ לעב אוה לתוכה חטש ,ןכאו .םיברגומכ
היחה תא דמחמ רשק ובש חטשה והז תרוסמה יפל .םימלסומל
.המיימשה הלעש ינפל (קארוב-לא) סוסה תיומד תפנוכמה
תועסמ ;ףירש-לא קארוב-לאכ עודי יברעמה לתוכה חטש ,ךכ
תושילפכ ואר םיניטסלפה םימלסומהש המ ינפמ ותנגהל
.םירשעה תונשב ידוהיה-יברעה קבאמה ןמ קלח ויה תוידוהי
ובש קיודמה רתאכ יברעמה לתוכה יוהיזש תאז םע ןייצל שי
לש תוחתפתה אוה ,תימאלסאה תרוסמה יפל קארוב-לא רשקנ
םידמולמ ועיבצה לשמל הרשע תחאה האמל דע ;ןורחאה ןמזה
רתאכ תיבה רה לש תיחרזמה וא תימורדה המוחה לע םימלסומ
20.תעדה לע רתויב לבקתמה

לש ךוותה ידומעמ דחא איה ('גח) לגרל היילעהש דועב
אלו דבלב הכמ לע לח לגרל היילעל יוויצה ירה ,םאלסאה
תורטמל םילשוריל עסמל ימאלסאה חנומה .םילשורי לע
םיעישה לש םשומישב יוצמה חנומ -- הראיז אוה תויתד
תוליפתה .קאריעב םהל םישודקה תומוקמב םהירוקיב יבגל
,םילשורי לש רוכזא לכ תוללוכ ןניא תוימלסומה תוימויה
.םידחוימ םיגחל תוליפתב תרכזנ םילשורי ןיא ןכו

עובנל התטנ םאלסאל םילשורי לש התויזכרמ לע השגדהה
תופיל'חה ךכ .תיפרגואגה התוכימסב ואצמנש םימלסוממ
דחוימ ןיינע תלעב התייה ,קשמדב הסיסבש ,תיאמואה
ומצע לע זירכה היואעומ .הכמ םע תורחתה לשב ,םילשוריב
וקיחרה םיאמואה 21.660 תנשב םיאמואה לש ןושארה ףיל'חה
,לגרל היילעל ימלסומ דעיכ םילשורי תעיבק ידכ דע תכל
םנוצרל דוגינב ףיל'חל רחבנ ריבזלא ןב הללאדבע רשאכ
דבע ,יאמוא ףיל'ח הז היה השעמל .683-ב הכמ תא שבכו
תלעב עלסה תפיכ תא הנבש ,(685-705) ןאורמ ןבא כלמ-לא
הבעקל הפולח לעכ הילע זירכהו ,691-ב הלודגה בהזה תפיכ
השוביכ םע ,הנש ךות לטוב כלמ-לא דבע לש הז וצ .הכמב
.הכמ לש שדחמ

ךכל םינמיס שי ,לארשי-ץרא-הירוס לש הבילה רוזאל רבעמ
הז רבד .תימאלסאה תועדומה בלב דימת התייה אל םילשוריש
,דדגבב היה םסיסבש ,םיסאבעה םיפיל'חה יבגל רקיעב ןוכנ
יסאבעה ףיל'חה .750-ב םיאמואה לש םמוקמ תא וספתש
,םייתנשל תחא הכמל 'גח השעש ,דישר-לא ןורה לודגה
םיתעל הירוסל עיגהש יפ לע ףא ,םילשוריל אב אל םלועמ
ושרוי יבגל םג ךכ .םיטנאזיבה דגנ ויתומחלמ לשב תובורק
22.םיסאבעה םיפיל'חה ראש יבגל ךכו ,ןומאמ לא ףיל'חה

הבוגתל המרג אל 1099-ב םינבלצה ידיל םילשורי תליפנ
23.סרפב הבשיש תיסאבעה תופיל'חה דצמ הפירח תידימ
היה ,ןיד-לא חאלצ תא שריש ויבא ירחא אבש ,לימק ןאטלוס
ונוצרמ םילשורי לע רתיו אוה .םירצמ לש יבויאה טילשה
תימורה הירפמיאה לש II קירדרפ רסיקה תבוטל ,1229-ב
24.השודקה

ילבנחה רקוחה ללוכ ,םימלסומ םידמולמ ,דועו תאז
תוקבדה ירקבמכ ועדונ ,קשמדב יחש הימית ןבא םסרופמה
הלוכסאה 25.תודהיה ןמ הצמואש םילשוריב תזרפומה
דחוימב ,ברע יאה יצחב תמיוקמ ימאלסאה קוחה לש תילבנחה
אל םילשוריל םאלסאה לש וסחי ,ךכ .ראטקבו תידועסה ברעב
םירחא םירוזאב ויחש הלא ברקב דחוימב ,דימת דיחא היה
.ימלסומה םלועה לש

תינחורו תינידמ הריבכ םילשורי השמיש תידוהיה תרוסמב
ינחור זכרמכ השמיש םילשורי ,תימאלסאה תרוסמב .דחי םג
לארשי-ץרא לש ילהנמה זכרמה 26.ינידמ זכרמכ אל ךא
רחאל .םילשורי אל ,הלמר היה םיימאלסאה םישוביכה רחאל
םוקמש תוימלסומ תוירפמיאל הפופכ םילשורי התייה ןכמ
איה ךא ,לובנטסאב וא ריהקב ,דדגבב ,קשמדב היה ןבשומ
ןייצל ןיינעמ .תימלסומ הריבכ השמיש אל םלועמ המצע
יבגל תיסחי תינלבוס הדמע ןיגפה םדקומה םאלסאהש
םילשורי לש שדחמ בושיי ;םילשוריב תידוהיה תוחכונה
באט'ח-לא ןבא רמע ףיל'חהש רחאל שדוח םידוהי ידי-לע
ירצונה ךראירטפה לש ונוצרל דוגינב ,638-ב ריעה תא שבכ
חאלצש רחאל בושו ,זאד תירצונה הגהנההו סוינורפוס
ושרה ףא םימדקומה םיפיל'חה .םינבלצה תא שריג ןיד-לא
רהב ןויקינה תרימש לע תוירחא לבקל תוידוהי תוחפשמל
רה יתרשמכ םידוהי הנימ כלמ-לא דבע ףיל'חה 27.תיבה
תיכוכזה ילכ תא תושעל ,ונויקינ לע רומשל ידכ תיבה
28.תורונמה תא קילדהלו ,תורונמל


תורצנל םילשורי תשודק

.תורצנל תדחוימ השודק לעב רתא דימת התייה םילשורי
ריעב רבקה תייסנכ התייה תורצנל םישודקה תומוקמה ןיב
רבק ןכו ,תירצונה תרוסמה יפל ושי רובק םש ,הקיתעה
רה לע םיימשל היילעה רתא םג ךכ .ןורדק לחנב םירמ
ושי הלע ,םירצונה תנומא יפל ,ונממש םוקמ ,םיתיזה
.המיימשה

םילותק-םימור ,םירצונה תדמע התייה הליחתב
םילשוריב םידוהיה יפלכ ,דחאכ םיחרזמ םיסקודותרואו
רסאנ תיטנאזיבה הפוקתב .םאלסאה לש וזמ רתוי ףא הרומח
גהנוהש ללכה יפ-לע ,םילשוריב רוגל םידוהי לע שרופמב
םעפ קר .היינשה האמב סונאירדא ימורה רסיקה ידי-לע
ףסאתהל םידוהיל םיטנאזיבה ושרה ,באב העשתב ,הנשב
.תיבה ןברוח לע לבאתהלו יברעמה לתוכה ילגרל

תיעיבשה האמב םייברעהו םייסרפה םישוביכה תפוקתב
רחאל ךא .םילשוריב םידוהי לש תשדוחמ תובשייתה התשרוה
רזח 1099-ב םינבלצה ידיב םילשורי לש ירצונה שוביכה
הלחה תידוהיה הליהקה ,ליעל ןיוצש יפכ .ופקותל רוסיאה
ןמ םילשורי תא שבכ ןיד-לא חאלצש רחאל קר ששואתהל
לש ותבילצו ותארוה םוקמ התייה םילשוריש דועב .םינבלצה
ךשמב הרבע (תודהיהו םאלסאה ומכ אלש) תורצנה ,ושי
לחהש "היצזילאירוטירט-הד" לש ךילהת םינשה
29.ןיוולקלו רתולל דע ךשמנו שודקה סוניטסוגואב

ביצמ םויכ םילשוריל םירצונה לש רשקה ,םיבר םינבומב
םלועה םע ידוהיה ךוסכסה רשאמ רתוי םיטעמ םיישק
תוחתפתה הלח םירשעה האמב .םינורחאה םירושעב ימלסומה
ודיקפת רואל החתנל בושחו ,ןקיתווה תדמעב תרכינ
ם"ואב ותורבח ללוכ ,ןקיתווה לש ידוחייה ימואל-ןיבה
דגנתה םירשעה האמה לש םיעבראה תונשב .הפיקשמ תחלשמכ
ןוידה ןמזב .םישודקה תומוקמב תידוהי הטילשל ןקיתווה
ךמת תואמצעה תמחלמ רחאל וליפאו הקולחה תינכת לע
הדמע חנז 1967 רחאל ,תאז םע .םילשורי םואניבב ןקיתווה
.דבלב הקיתעה ריעה לש םואניב תבוטל ,תאז

ןקיתווה לש עובקה ףיקשמה ,וניטרמ וטנר ןומגה-יכראה
,1989 לירפאב םהדרופ תטיסרבינואב םואנ אשנ ,ם"ואב
תויוכז ןויווש חיטביש הקיתעה ריעל דחוימ רטשמ עיצהו
הבושח התע התארנ תונובירה תלאש .תולודגה תותדה שולשל
:תאז הסיפת ומצע ןקיתווה רשיא 1993 רבמצדב .תוחפ
תא התחדו םואניבל הארקש ןקיתווה לש תירוקמה הדמעה
תויוברע תבוטל התע הנתומ ,לארשי תונוביר
ןיב דוסי םכסה" םתחנ 1993 רבמצדב 30-ב .תוימואל-ןיב
םיסחי וננוכ ךכבו ,"לארשי תנידמ ןיבל שודקה סכה
תא" הז םכסהב הרשיא לארשי .םהיניב םייטמולפיד
ווק-סוטטסה לש דוביכלו הרימשל תדמתמה התוביוחמ
ןקיתווה ןנוכ 1994 רבוטקואב ."תורצנל םישודקה תומוקמב
םיסחי ידכ דע ועיגה אלש ,ף"שא םע םיימשר םיסחי
30.םיאלמ םייטמולפיד

ןומגה-יכראה ןקיתווה לש ץוחה רש םכיס 1999 תליחתב
תייגוסב ןקיתווה לש הווהתמה ותדמע תא ןרואט יאול-ן'ז
:םילשורי

ףוג"ב ,רוזאה םואניבל העצהב שודקה סכה ךמת הליחתב
תרצעה לש 181 הטלחהב עבקנש (corpus separatum) "דרפנה
,ןכמ רחאלש םינשב .1947 רבמבונב 29-ב ם"ואה לש תיללכה
ךישמה ,הגשהל ןתינ יתלבכ הארנ םואניבה דעיש יפ לע ףא
הנפה אוה .שדוקה ריע לש התוהז תנגהל אורקל שודקה סכה
תימואל-ןיב תוביוחמב ךרוצל הדמתהב בלה תמושת תא
תריציל הדמתהב שודקה סכה ארק תאז הרטמל .הז ןיינעב
דמעמ" םירבדה תנווכ אוהש ,ימואל-ןיב יטפשמ רישכמ
31."חטבומ ימואל-ןיב ידוחיי

ןעט אל שודקה סכהש רוריבב ריהצה ןרואט ןומגה-יכראה
ןיב םיילאירוטירט םיכוסכסב ברעתהל יהשלכ תוכמס"ל
."תונידמ

ןקיתווה לש ותשיגב הלח תפסונ תיתועמשמ תוחתפתה
לש ורוקיב תע ,2000 סרמב 21-ל דע םילשורי תייגוסל
רויפיפאה ומכ אלש .לארשיב ינשה סולואפ ןנחוי רויפיפאה
ילעב לצא םירוקיב ךרע אל רשא ,1964-ב ישישה סולואפ
לש יברעמה דצב םהשלכ םיימשר םיילארשי םידיקפת
תנידמ אישנ םע שגפנ ינשה סולואפ ןנחוי ירה ,םילשורי
םהיתוכשלב קרב דוהא הלשמה שאר םעו ןמצייו רזע לארשי
לגרל היילע"כ ורוקיב תא ראית אוהש דועב .םילשוריב
תומוקמב רקבל רויפיפאה לש ותטלחהש ירה ,"תיטרפ
,לארשי תונובירבש הקיתעה ריעב םילשורי לש םישודקה
תייגוסל ןקיתווה תשיגב תפסונ תיתועמשמ תוחתפתה הגציי
.הללכב םילשורי