JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs

ימלשוריה זכרמה ימוסרפ

שדח

ןוכיתה חרזמב תירוזא היטמולפיד
הטרפהו הלכלכ
ידוהיה םלועבו לארשיב תויתרבח תויגוס
ימוקמה ןוטלשה
ךוניחה תכרעמ
לשמימו תויתקוח
תידוהיה תינידמה תרוסמה
לארשיב תיזורדה הדעה
:םיפטושה םימוסרפה תרדיס
Jerusalem Letter/Viewpoints                
Jewish Political Studies Review            
תירבעב םירמאמ JPSR              

ןוכיתה חרזמב תירוזא היטמולפיד

םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה

דלוג ירוד

תויוכזה לע הפיקמ הנומת שרופ הז שדח רקחמ
לארשי תנידמו ידוהיה םעה לש תויקוחה תוימואלניבה
תללוחתמה תיטמולפידה הכרעמב יזכרמ ילככ םילשוריב
תונוכנה זאמ רקיעב - םילשורי לע תונורחאה םינשב
דיוויד פמק תדיעוב הז ילרוג אשונב םירותיוול תילארשיה
.2000 ילויב הכרענש
לש יזכרמה הדמעמ לע ירוטסיה עדימ ללוכ הז םוסרפ      
ןכו תידוהיה תוברתבו הירוטסיהב ,תדב םילשורי
תטלחה ומכ ,םיימואלניב םייטפשמ םיכמסמ לש םתוסחייתה
ןדרי םע קשנה תתיבש ימכסה ,181 ם"ואה לש תיללכה תרצעה
,242 ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ תטלחהו 1949 תנשמ
.םילשורי תייגוסל
תא ,ם"ואב לארשי רירגש רבעשל ,דלוג ר"ד חתנמ ,ןכ ומכ      
םע ינידמה ןתמו אשמב םילשורי אשונ ביבס םיכלהמה
לארשי לש םיטמולפידה םיקבאמה ,ולסוא ימכסהמ םיניטסלפה
ךשמה יבגל םיחקל תקפה ךות ,הבאטו דיוויד פמק ,ם"ואב
היתודמעב ףסונ םוסרכ תעינמלו ,דיתעב הז אשונב םיעגמה
לארשי ידי לע ושענש םיגשמה תא חתנמ דלוג .לארשי לש
הכרעהב רקיעב דקמתמו םילשורי לע ןתמו אשמה ךלהמב
.וז הייגוסב םיניטסלפה לש תיתימאה םתדמע יבגל תיעטומה
רוביצה ללכל חותפ בר עדימ היה דיוויד פמק תדיעו ינפל
רשגל ןתינ אלש ךכ לע עיבצה רשא ,תיניטסלפה השיגה לע
.םידדצה ינש תודמע ןיב רעפה ינפ לע
תוטלחהה ילבקמ ברקב הנבהה תא ריבגהל דעונ ךמסמה      
לש היתועיבת תקדיצ יבגל ותוללכב ילארשיה רוביצה ברקבו
.היתויוכז תראהלו םילשוריב לארשי
ח"ש 40 ,תופמ 5 ללוכ 'מע 80, 2001

טנרטניאב הסריגה

דלוג ירוד ר"ד לש םירחא םירמאמ

ABM םכסה ביבס סומלופהו ןוכיתה חרזמב שדחה םיליטה ץורימ
2000 יאמ 15 - ס"שת רייא 'י ,Jerusalem Letter --    

ם"ואה לש תוילרטיינה ריחמ
2001 ילוי 9 - א"סשת זומתב ח'י ,תונורחא תועידי --    

םוינלימה תגספ ינפב םילשורי
2000 רבמטפס 4 - ס"שת לולאב 'ד ,תונורחא תועידי --    

םולש לש םיאנת
2000 ראוני 25 ,ץראה --    

ינמז ןורתי
2000 רבמצד 17 - ס"שת ,תבטב 'ח ,תונורחא תועידי --    

הטרפהו הלכלכ

הטרפהב םילדומו תוטיש

רפסה תא רואל התע הז איצוה הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
סנכה ינויד לע ססבתמה רפסה. לארשיב הטרפהה לע הרדיסב ינימשה
לע יתנש ברה טקייורפה תרגסמב םסרפתמ 2002 ראוניב ךרענש
.טרוק ןרקו ןקלימ ןוכמ םע ףותישב לארשיב קשמהו הטרפהה

תויתלשממה תורבחה תושר ל"כנמ לש תטרופמ הריקס ללוכ הז רפס
תויתלשממה תורבחה תטרפה ינפוא לע סבוקעי ןורי ד"וע רבעשל
לע םויכ םידמועה םייפיצפס םירקמ ינש לש ינטרפ חותינ ןכו לארשיב
קחצי, םיקנבה לע חקפמה. םיקנבה תטרפהו" לע לא" תרבח - קרפה
בצמו הטרפהה ינפוא, הווהבו רבעב םיקנבה תטרפה תא םכסמ, לט
ותדמע תא גיצמ שמרח דוד רבעשל" לע לא" ל"כנמו יוושכעה םיניינעה
,ברפרבליז ןויצ ןב' פורפ". לע לא" תטרפהל תוירשפאה םיכרדה יבגל
הנומש לש תיתרוקיב הריקס גיצמ, רבעשל רצואה דרשמ ל"כנמ
לע עיבצמו לארשיב בחרה םלועב תוגוהנה תונושה הטרפהה תוטיש
.תיחכונה תואיצמל ןתמאתה תדימ
.ח"ש 35 ,'מע 83 ,2002


םידבוע תויוכזו הטרפה

םידבועה תויוכזל תועגונה תויגוסה לולכמב קסוע הז רפס
הבחרהב תוגצומ. ילארשיה קשמב הטרפהה יכלהמ תרגסמב
הטרפהל תודמעומה תורבחב םידבוע ידעו לש םהיתודמע
ןכו אסיג דחמ תורדתסהה יגיצנו'), וכו תיריווא היישעת, םיקנב)
יבגל הטרפהה לע המעטמ דקפומה דרשמהו הנידמה תדמע
יתרבחהו ילכלכה רושימב הלא תויוכז לע הרימשה יחווטו ינפוא
םייקוח םיטביה ונודינ, ןכ ומכ. םידבועה םע ןתמו אשמ ךלהמב
םיסוכמ תויהל םירומא רשאו םידבועה תויוכזל םירושקה
הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ תרדסהל םימייקה םיקוחב
תויטנוולר תואמגוד תואבומ רתיה ןיב. םידבועה ןיבל קיסעמכ
, הינטירבב תובכרה תטרפהל תוסחייתה ללוכ תורחא תונידממ
.דועו תפרצב תויתלשממ תורבח תטרפה
.ח"ש 35 ,'מע 88 ,2001


תורחא תויושרו ןולקשא :ימוקמה ןוטלשב הטרפה

דקמתמו ללכב תוימוקמה תויושרב הטרפהב הבחרהב קסוע רפסה
תועצמאב ןולקשא לש רישעה הנויסינמ םיחקל תקפהב רקיעב
תויצפוא תונודינ רפסב. תימוקמה תינוריעה תילכלכה הרבחה
וז הטישב םינומטה תונורתיה, םיינוריע םיתוריש לש outsourcing-ל
תלעפה לע םייפיצפס םינותנ ןכו תויולעב ןוכסחלו םיתורישה לועייל
חילצמה לדומה גצומ ןכ ומכ. הירחאו הטרפה ינפל תוינוריע תוכרעמ
-ילכלכ חותיפל ףונמכ סל'גנא סולב םיינוריע םיטקייורפל ןוה סויג לש
.ינוריע
לכל, לארשיב תויושרה ישארל ךרע בר רזע ילכ הווהמ הז רפס
ילבקמ לכלו טרפב ימוקמה ןוטלשבו ללכב הטרפהב םיקסועה
.ךכל םיעגונה םימוחתב תוטלחהה
.ח"ש 40 ,'מע 140 ,2001


םיינוריע םיטקייורפ ןומימ :הטרפה

דקמתמו םיינוריע םיטקייורפ ןומימב קסוע רפסה      
- ילפיצינומ ח"גא לעופב קיפנהל דמועה טקייורפל אמגודב
תויתייעבב םיקסוע רפסה יקרפ .ביבא לתב המיבה ןוינח
םילוקישה תכרעמ ,תאז ןיעמ הקפנהב םיכורכה תונורתיבו
ךמס לע תועצהו תונויער ןכו וז הטלחה תלבקל תיוולנה
.ב"הראב תומוד תוקפנהב תוקסועה תורבח לש ןהיחקל
םילדומו ח"גא חוטיב ,םיידועי ח"גאב רפסה קסוע ןכ ומכ      
לכל ינויח רזע ילכ הווהמ רפסה .ינברוא חותיפל םייפולח
.ןומימו ןוהה קוש ,ימוקמה ןוטלשה םוחתב םיחמומה
ח"ש 35 ,'מע 84, 2001


הטרפהה ךילהתו ןוהה קושב תומרופר

רוגס םורופ ימלשוריה זכרמב סנכתה 2000 רבמטפסב
,לארשיב הטרפהה תוינידמב ןוידל ןוהה קושל םיחמומ לש
.הז רשקהב ןוהה קוש לש ודיקפתל תדקוממ תוסחייתה ךות      
:םה הבחרהב ונבולו וחתונ רשא םיאשונה
תוצלמהו תומישמ :ןוהה קושב המרופר ·
החימצו ןומימ :תילארשיה הלכלכה םודיקל םיכרד ·
תילכלכ
הטרפהה תוינידמ לש השומימ תא םיבכעמה םימרוגה ·
תויתלשממה תורבחה תטרפה ·
.ח"ש 40 ,'מע 92 ,2001


רוזאבו לארשיב תויתורחתה תרבגהו הטרפה

הטרפהה לע ימלשוריה זכרמה תרדיסב ישילש רפס
רפס .יתורחת קשמו תילבולג הלכלכ לש ןדיעב לארשיב
סולב ןקלימ ןוכמ םע ףותישב רואל אצויה הז
םיחמומ לש רוגס םורופ ינויד לע ססבתמ ,סל'גנא
םינוידל 1999 רבוטקוא שדוחב םילשוריב סנכתה רשא
:םיאבה םיאשונב םיקימעמ
;ןוהה קושב תומרופר .א
;ימוקמה ןוטלשב הטרפה .ב
הלועפ ףותיש - םולשה ךילהת לש רוזיבו הטרפה .ג
.יטרפה רזגימהו ירוזא ילכלכ
לע לארשיב הטרפהה םודיקל תונויער םילעומ רפסב
קוש הנבמ ,הקיקחה םוחתב תילארשיה תואיצמה עקר
ןוה סויגל םיעצמאל תועצה ןכו 'וכו ,ןוהה
.תולובג יצוחו םיימואל ,םיימוקמ םיטקייורפל
ח"ש 40 ,'מע 240, 2000


תוימוקמה תויושרב תישעמ הטרפה

הטרפה לע סנכב םינוידהו תואצרהה תא ללוכ רפסה
זכרמה ידי לע 1998 ינויב ךרענש תילפיצינומ
ןוכמ םע ףותישב הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה
.סל'גנא סולמ ןקלימ
לש תויזכרמה תויגוסב הבחרהב םיקסוע רפסה יקרפ
המרב ןה ,ילפיצינומה רושימב םיתוריש תטרפה
הלכלכה ןדיעב הטרפהה תוינידמ לש תינורקעה
םיינוריע םיתוריש לש תיפיצפסה המרב ןהו תילבולגה
תייבגו םימ רוהיט ,םימ ומכ הטרפהל םידעוימה
לארשיב החלצהב םימשוימה םילדומ וגצוה סנכב .םיסמ
לש ותחלצהל הנתינ תדחוימ בל תמושתו םלועה יבחרבו
ןוכסחב ב"הראב סילופנאידניא תייריע שאר
םיימוקמה םיילפיצינומה םיתורישה לש תולעייתהבו
.הז םוחתב תיביסמ הטרפה תועצמאב
.ח"ש 40 ,'מע 162 ,1999


2000-ה תונש תארקל לארשי תלכלכ
ירוביצה תורישבו קשמב לועייו הטרפה

לע סנכב םינוידהו תואצרהה תא ללוכ הז רפס
םייקתהש ירוביצה תורישבו קשמב לועייו הטרפהה
-רפסה קסוע םהב םייזכרמה םיאשונה ןיב .'92 ףרוחב
תוישעתבו תואלקחב ,תואירבה תכרעמב הטרפה
תוינידמ ,הטרפהה לש יתקיקחה טביהה ,תוינוחטיב
םוחתב תוימלוע תויוחתפתהו לעופב המושייו הטרפהה
.רואנדא ןרקו ימלשוריה זכרמה .הז
.ח"ש 40 ,'מע 392 ,1993

ידוהיה םלועבו לארשיב תויתרבח תויגוס

21-ה האמה תארקל לארשיב קוחה תפיכא

הז אשונב סנכמ םינוידהו תואצרהה תא ללוכ רפסה
יניינעל ימלשוריה זכרמה ידי לע ךרענש 1998 ץרמב
םייקתה סנכה .רואנדא ןרק םע ףותישב הנידמו רוביצ
תפיכא לע יתנש-תלת ימואל טקייורפ תמלשה לגרל
ןוחטיבל דרשמה לש ישארה ןעדמה תכשל לש קוחה
רפסה .ימלשוריה זכרמהו ןמאנ לאומש דסומ ,םינפ
תוסחייתה תונועטה תויזכרמה תויגוסל סחייתמ
היתועורזל קוחה תפיכא תכרעמ ידי לע תוכרעיהו
רהוסה יתב תוריש ,לארשי תרטשמ ללוכ - תונושה
הפיכאה תכרעמו הימדקאה ןמ םיצרמה .טפשמה תכרעמו
,תילארשיה הרבחב תויופצה תומגמב הבחרהב ונד
לע םולשה ךילהת תעפשה ,שוכר תוריבע ,םימסה תעפות
םינוליח-םייתד יסחי ,לארשי ייברע ברקב העישפ
.דועו קוחה תפיכא ימרוג תוכרעיה לע םהיתוכלשהו
.ח"ש 35 ,םידומע 124 ,1999


תויזחתו םישיחרת :21-ה האמה תארקל קוחה תפיכא
האבה האמה תישארב לארשי לש התומדל

יתנש ברה ימואלה טקיורפה לש ףיקמהו יפוסה ח"ודה
ידי לע ףתושמב ךרענש "21-ה האמב קוחה תפיכא" לע
יניינעל ימלשוריה זכרמה ,םינפה ןוחטבל דרשמה
התע הז אצי ,ןוינכטב ןמאנ דסומו הנידמו רוביצ
רשא טקיורפה תוחוד תא םימכסמ םיכרכה ינש .רואל
היטביה לע תילארשיה הרבחה ינפ תא תוזחל דעונ
סיסבכ - הבורקה האמה לש ןושארה עברב םינושה
םינושה הידמימ לע קוחה תפיכא תכרעמ לש התוכרעהל
טקיורפה תרגסמב .דיתעב םייופצה םירגתאה תארקל
םיטנוולרה םינווגמ םימוחתב םיחמומ יתווצ ולעפ
ןוחטב ,םיטועימ ,הלכלכ ,הרבח - רקחמה אשונל
.היגולונכטו עדמ ,הקיטילופו לשמימ ,טפשמ ,םינפ
תפיכא םוחתב םיננכתמה תא םישמשמ םינושה םישיחרתה
,ליעיו םלוה יגטרטסיא ןונכתל םתוכרעיהב קוחה
לכל תועגונה תוצלמהו תוטלחה שוביגל סיסב םיווהמו
.וז תיזכרמ תכרעמב תולעופה תועורזה


םילשוריב תימואל-תיתדה היסולכואה

תא ךירפהל הדעונ ,הגוסמ הנושאר ,וז הדובע
לש תיפרגומדה הקולחה יבגל תולבוקמה תוחנהה
םינותנ גיצהלו הריבה לש תידוהיה התייסולכוא
הצובק - םילשוריב םיימואלה-םייתדה לע םינכדועמ
םייטסיטטסה םיחותינב ללכ ךרדב העיפומ הניא רשא
.דבלב םידרחו םיינוליחל םיסחייתמה םייטרדנטסה
לש תיתומכ הכרעה םיללוכה ח"ודה ינותנ
םייפרגואיגה םהיזוכיר ,םילשוריב םיימואל-םייתדה
,ריעה לש םיילכלכהו םייתוברתה םייחב םתוברועמו
רפסה יתבב םידמולה רפסמ לע םיססובמ
רפסמו ל"דפמל םיעיבצמה רועיש ,םייתד-םייתכלממה
לע ןכו ,םילשורי לש תונושה היתונוכשב תסנכה יתב
יסחיה םרועיש לע םיאצמימ ףוסיאו םיישיא תונויאר
ידרשמ ,הייריע) םייתליהקהו םירוביצה םיתורישב
.יטרפהו יסנניפה רזגימבו ,('וכו םילוח יתב ,הלשממ
.ח"ש 35 ,'מע 104 ,1998


לארשי תנידמ לע התעפשהו הריגהה

.'97 יאמ שדוחב הז אשונב ךרענ רשא סנכה רפס
תוירוביצ תוכרעממ םיחמומה יבוט ופתתשה סנכב
לש היתוכלשהב וקסע רשא ,הימדקאה ןמו תויתלשממו
תעפותל וסחייתה םיצרמה .לארשי תנידמ לע הריגהה
םירזה םידבועהו םילועה - הידמימ ינש לע הריגהה
תיקוח ,תילכלכ ,תיתרבח הניחבמ אשונה תא וחתנו
לע הריגהה לש היתועפשה ונחבנ ןכ ומכ .תיבחרמו
תוכיאו תואירבה ,ךוניחה תוכרעמ ,הדובעה קוש
תויגוס ונודינו ל"הצו ימואלה חוטיבה ,הביבסה
ןתטילקלו םילועה לש תיטילופה םתונגראתהל תועגונה
.רואנדא ןרקו ימלשוריה זכרמה .תולוע םישנ לש
.ח"ש 40 ,'מע 138 ,1998


חוטיב קוח :21-ה האמה תארקל תואירבה תכרעמ
םיחקלו תויפיצ - יתכלממ תואירב

סנכב ומייקתהש םינוידהו תואצרהה תא ללוכ רפסה
חוטיב קוח לש ומושיי יחקל לע '96 יאמב ךרענש
.לארשיב ותלחהל םייתנש םותב יתכלממ תואירב
תודמע ,קוחה ידעי לע הפיקמ הנומת תוגיצמ תואצרהה
ועוציב לש תוישעמה תוכלשההו תואירבה דרשמו רצואה
תופוק - תואירבה תכרעמ לש םינושה םירזגימב
ינכרצו ,םייטרפו םיירוביצ םילוח יתב ,םילוח
םירמאמ רפסמ רפסה ללוכ ןכ ומכ .תואירבה יתוריש
ןרקו ימלשוריה זכרמה .הינמרגב תואירבה תכרעמ לע
.רואנדא
.ח"ש 40 ,'מע 143 ,1997

Resisting Reform: A Policy Analysis of the :םג האר
Israeli Health Care Delivery System, by Gerald Steinberg
and Etta Bick, JCPA and University Press of America, 1992.


תרעומ היפרגוילביב :ץראה ןמ הדיריה

תוח"ודה ,םייריפמאה םירקחמה תיברמ תא ללוכ רפסה
לש םבשומ תוצראבו לארשיב וכרענש םירקסהו
םירמאמהו םיריקחתה תיברמ וטקול ןכ ומכ .םידרויה
םיאשונה ןיב .הדיריה תעפותל םירושקה םייאנותעה
םייפרגומדה םיטביהה :רפסה יקרפב םינודינה
,ל"וחב םילארשי םיטנדוטס ,הדיריה לש םיילכלכהו
אשונב הלשממה תוינידמ ,םישדח םילוע ברקב הדיריה
.דועו הדיריה
.ח"ש 25 ,'מע 99 ,1996


דוקפתו ,הנבמ :תידוהיה תונכוסה

לע דוסיה רפס לש תנכדועמו השדח תירבע הרודהמ
רדס לע תויזכרמ תויגוסב קסועה ,תידוהיה תונכוסה
תרשקמה הילוחה וניה רשא ,ימואל דסומה לש ומוי
הריקסל ףסונב .תוצופתה תוליהקו לארשי תנידמ ןיב
תונכוסב וללוחתהש םייונישה לע תטרופמ תירוטסיה
םע התודדומתהו םויה דעו התמקה זאמ תידוהיה
,םינשה ךלהמב הינפב ודמע רשא םינושה םירגתאה
לע תידוהיה תונכוסה לש התוליעפ תא רפסה חתנמ
.ימלשוריה זכרמה.תוחולו םימישרת תיוולב היתוקלחמ
ח"ש 45 ,'מע 152 ,1996

ימוקמה ןוטלשה

לארשיב ימוקמה ןוטלשה

םייהכלק םייחו רזעלא .י לאינד

ןוטלשה לע רתויב ףיקמה רפסה לש וז השדח הרודהמ
ינכדע עדימ לש םידומע 400-ל לעמ תללוכ ,לארשיב ימוקמה
לע לארשיב תילפיצינומה הריזה לע םיקימעמ םיחותינו
ללכ ועיפוה אלש םישדח םיקרפ ללוכ רפסה .תונווגמה הינפ
רתויב םינורחאה םישודיחל סחייתמו הנושארה הרודהמב
תוילהנימ תויגוסב םיקסוע רפסה יקרפ .ימוקמה ןוטלשב
םיידוחיי םיאשונב ןכו תוריחב ,םיפסכו בוצקת ,תויטפשמו
שדקומ דחוימ קרפ .תוירוזאה תוצעומהו יברעה רזגימה ומכ
- הלשממה ידרשמ ןיבל תימוקמה תושרה ןיב םיסחיה תכרעמל
.תימוקמה המצועה תורוקמו תויוכמס תקולח
ילהק תרשל ודעונ הז רפסב םילולכה םינווגמה םיאשונה     
םידיקפת יאלממו תוימוקמה תויושרב םירחבנ :םינוש דעי
רקחמ ישנא ;תיצראהו תימוקמה הריזב םייטילופו םיילוהינ
- תעד ירחושו ,ההובגה הלכשהה תודסומב הארוהה לגסו
םיליכשמו םיישפוח תועוצקמ ילעב ,םיטנדוטסו םידימלת
.םיבר םיגוחמ
ח"ש 95 ,'מע 400 ,2001


תיטרקומדה הנידמה םקרימב ימוקמה ןוטלשה

םייהכלק םייח

יזכרמה ןוטלשה ןיב ןילמוגה יסחי תא חתנמ רפסה
רייטצמ הז חותינב .לארשיב ימוקמה ןוטלשה ןיבל
ימונוטוא דמימ תלעבכ תימוקמה תושרה לש הנקויד
תוארוהמ םיבייחתמה םיווקל רבעמ רכינ ןפואב שלוגה
.הלשממה ידרשמ לש םהיתויחנהמו קוחה
ח"ש 40 ,'מע 201 ,1997


ינברואה ןונכתה תוינידמ לש יטילופה דמימה
לארשיב

קינבוגרוט םירפא

ןונכתה לש תינוגראהו תיטילופה תרגסמב קסוע רפסה
םימרוגו תינברוא תוינידמ לש המושיי ,ינברואה
ומכ .ןונכתה תוינידמ לע םיעיפשמה םייכרעו םיינבמ
םיקבאמהו םיחתמה ,םיסקודרפה תא רפסה ףשוח ןכ
ןוטלשה יסחיו ינברואה ןונכתה תוינידמב םיכורכה
.הז אשונב ימוקמהו יזכרמה
.ח"ש 30 ,'מע 185 ,1994

ךוניחה תכרעמ

90-ה תונשב ן"לתה :לארשיב רופאה ךוניחה

ןהכ תניעו קירא

תינכת) ן"לתה תעפות לע הצממו ףיקמ רקחמ ח"וד
ח"ודה .לארשיב ךוניחה תכרעמב (תפסונ םידומיל
םיטביהה ,העפותה לש התוחתפתהל תוביסה תא חתנמ
תוברועמב םיכורכה םייכרעהו םייביטרטסינמדאה
תוינידמ לע ן"לתה תעפשה ,רפס יתבב םירוה
ךוניחה לש םינכתה לע םיבר םינותנ ןכו היצרגטניאה
םירומ ,םידימלת ,םילהנמ לש םהיתודמעו רופאה
תוכרעמ רקחל ןקלימ ןוכמ .הלא םיאשונב םירוהו
.(ססייא רבעשל) ,ךוניחה
.ח"ש 40 ,'מע 184 ,1997


תוימוקמה תויושרל ךוניחה םוחתב תויוכמס רוזיב

ןשוח היאמו רבנע ןד

ךילהת לש ויתוכלשהבו וידעיב קסועה רקחמ ח"וד
ןוטלשה לא יזכרמה ןוטלשה ןמ תויוכמסה רוזיב
תויושרה לש ןתונוכנו ןתונכומ תא חתנמו ימוקמה
תוילהנימ תויוכמס ןמצע לע לוטיל תוימוקמה
תא םיפקשמ םיאצמימה .ךוניחה םוחתב תויגוגדפו
יבגל תוימוקמה ךוניחה תויושר ישאר לש םהיתודמע
תא םיגיצמו .ךוניחה תכרעמב הימונוטוא תגהנה
םיבושייה תונכומ ליפורפ לש תויזכרמה תויצקנופה
ןקלימ ןוכמ.רוזיבה תוינידמ םושייל ץראה יבחרב
.(ססייא רבעשל) ךוניח תוכרעמ רקחל
ח"ש 40 ,'מע 158 ,1997

לשמימו תויתקוח

ןזאמ :הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה

רסיז ךורב

ןוקיתה תורטמב קסוע רסיז ךורב 'פורפ לש ורמאמ
הרישי הריחב תגהנה ונייהד ,הלשממה :דוסיה קוחל
לש ושומיממ קיפהל ןתינש םיחקלה תאו ,הלשממה שארל
רסיז 'פורפ ןד ,ןכ ומכ .1996 תוריחבב ןוקיתה
הרישיה הריחבה ןמ בייחתמה שדחה יטילופה ןונגסב
.הלשממה תושארל
.ח"ש 15 ,'מע 31 ,1997


1996 - ו"נשת לארשי תנידמל הקוח

תנידמ לש םייתקוחה םיכמסמה לכ תא תללוכ תרבוחה
יקוחב הלכו תואמצעה תליגממ לחה ,התמקה זאמ לארשי
המדקהה ירבד .12-ה תסנכב וקקחנש םישדחה דוסיה
,םלועה יבחרב תונושה תוקוחה יגוס תא םיחתנמ
המרופרל םיסחייתמו ןתובישחו ןתוחתפתה
םינשב לארשיב תללוחתמה תינויצוטיטסנוקה
.תונורחאה
.ח"ש 25 ,'מע 84 ,1996


לש ןנויסינמ דומלל לארשי הלוכי המ :םע ילאשמ
?תורחא תונידמ

לע ןויע םוי תרגסמב תואצרה לע תססובמ תרבוחה
תדימו בחרה םלועב םע ילאשמב וקסע רשא םע ילאשמ
תויגוסלו לארשיב רטשמה ינייפאמל םהלש תויטנוולרה
וכרענ ןכ ומכ .ץראב רוביצה ינפב םויכ תובצינה
לאשמ תועצמאב תוטלחה תלבק יבגל םיינורקע םינויד
.םייטרקומד םירטשמב םע
.ח"ש 20 ,'מע 50 ,1995

תידוהיה תינידמה תרוסמה

תידוהיה תינידמה תונגראתהה :לארשי ינב תדע
ונימי דעו ארקמה תפוקתמ

ןהכ .א טראויטסו רזעלא .י לאינד

ולעפ רשא םיינידמה תודסומה תא הבחרהב חתנמ רפסה
ותבישי תונש ךרואל ,ומויק תישארמ ידוהיה םעב
.לארשי תוצופת יבחרב הלוגל ותאיציבו לארשי ץראב
רשע העבראל םיקלחתמ םעה לש םיינידמה ויתודלות
םיחנמ תונורקעו םינייפאמ יפ לע םייתקוח םינדיע
תינידמה תרוסמה ךרואל ינשה טוחכ םירבועה
.סמ ןבואר תאצוהו ימלשוריה זכרמה .תידוהיה
.'מע 305 ,1997


הדעו םע

(ךרוע) רזעלא .י לאינד

רפסה .תידוהיה תינידמה תרוסמה לע דוסיה רפס
תודהיה יעדמ םוחתב םירקוחה יריכב לש םירמאמ ללוכ
תיטילופ תוגהנתה יסופדב םיקסועה הנידמה יעדמו
םעה תודלותב תונוש תופוקתב ינשה טוחכ םירבועה
.סמ ןבואר תאצוהו ימלשוריה זכרמה .ידוהיה
.'מע 408 ,1991

לארשיב תיזורדה הדעה

דיתעה ירגתאל רבעה תרוסמ ןיב :לארשיב םיזורדה

הנד םיסנ

תללוכ לארשיב תיזורדה הדעה לע הפיקמה תרבוחה
;ירוטסיהה טביהה ןמ םיזורדה לע ינכדע ירקחמ עדימ
דחוימ קרפ ןכו יתרבחו ינוגרא יתד ימואל יפרגומד
.םיזורדה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םיסחיה תכרעמ לע
ר"ד ,רבחמה לש םינשה בר ונויסנ לע ססבתמ רמוחה
הינבו הדעה יגיהנמ םע םיפטושה ויעגמב ,הנד םיסנ
,היגהנמ לע רוא תכפוש תרבוחה .ןוכיתה חרזמב
הנמאנ הדע לש הייח תוחרואו םיידוחייה הינייפאמ
.םירושימה לכב לארשי תנידמ ייחב הרועמו
.2000 ,הרבסהה זכרמו ימלשוריה זכרמה


יזורדה רזגמב ב"י ידימלתו ההובג הלכשה ילעב רקס

לכ לע לארשיב וגוסמ ןושארה ןמיהמו ףיקמ רקס
בושי יפל יזורדה רזגמב ההובגה הלכשהה ילעב
.הרשמ ףקיהו הסנכה ,הדובעב סוטטס ,קוסיע ימוחתו
םיינוכיתה רפסה יתבב ב"י ידימלת ורקסנ ןכ ומכ
ךשמהל םהיעינמו םהיתוינכת וקדבנו ,םיבושיב
.ההובג הלכשהל תודסומב םידומיל
.ח"ש 25 ,'מע 30 ,1997


21-ה האמה תארקל לארשיב תיזורדה הדעה

ךרענש סנכב םינוידהו תואצרהה תא ללוכ רפסה
שדקוה סנכה לש ןושארה וקלח .1995 ץיקב הז אשונב
ךוניחה רש לש םתופתתשהב תיזורדה ךוניחה תכרעמל
ותוליעפל סחייתה רשא ,ןייטשניבור ןונמא 'פורפ
,תיזורדה הדעה ברקב ךוניחה דרשמ לש ותוינידמו
תויושר ישאר ומכ הדעה ברקב םיריכב םישיאו
בורק אשונה רשא םיליכשמו רפס יתב ילהנמ ,תוימוקמ
.םבילל
תודמועה תויזכרמ תויגוסב קסע סנכה לש ינשה וקלח
תוהזה תרימש ומכ ,תיזורדה הדעה לש המוי רדס לע
הדעה ינב לש םבוליש םע דחי תידוחייה תיזורדה
םיבושייב ילכלכ חותיפו תינרדומה תילארשיה הרבחב
םיימדקא םיאשונ רפסמ ולעוה ןכ ומכ .םייזורדה
םייגולואידיא םינייפאמו הדעה תודלותל םירושקה
ינוכית-חרזמה בחרמב םיזורדה לש םייתדו
.רואנדא ןרקו ימלשוריה זכרמה.ולוכ
.ח"ש 35 ,1996

םיפטושה םימוסרפה תרדיס
Jerusalem Letter/Viewpoints

לע םידמועה םינוש םיאשונב הדמע תוריינ תרדיס
תמסרפתמ ידוהיה םלועהו לארשי תנידמ לש םמוי רדס
המסרפתה םידחוימ םירקמב .תילגנאה הפשב ללכ ךרדב
:תירבעה הפשב םג הלא הדמע תוריינ לש הרודהמ

",'ינוליח טסופ'ה ןדיעה"
.2000 ,VP 440 ,דיבש רזעילא

ביבס סומלופהו ןוכית החרזמב שדחה םיליטה ץורימ"
,"(םייטסילב-יטנאה םיליטה םכסה) ABM םכסה

.2000 ,JL 430 ,דלוג ירוד

טעומ םולשת - תכשמתמ הריקח"
",תהאושה יסכנו תידנלוהה הלשממה

.2000 ,VP 424 ,דלפנטסרג דרפנמ

,"הלבוי תנשב לארשי תנידמ"
.1998 ,JL 393 ,דיבש רזעילא

,"היטארקומדו תידוהי הנידמ"
.1994 ,JL/VP 293 ,דיבש רזעילא

,"?לארשי לש ךוניחה תוינידמ יהמ"
.1994 ,JL/VP 291 ,דיבש רזעילא

תירבעב םירמאמ Jewish Political Studies Review

,"םיימש יניינעב הרשפ ןכתיתה"
.2000 ,JPSR 12:3-4 ,ולרש לבוי

,"ותוא רותפל םיכרדו טקילפנוקה ,ןליא-רב בוחר"
.2000 ,JPSR 12:3-4 ,תרמצ יבצ