JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs

Jewish Political Studies Review

Volume 12, Numbers 3&4 (Fall 5761/2000)


,ןליא-רב בוחר
ותוא רותפל םיכרדו טקילפנוקה

תרמצ יבצ


"תרמצ-תדעו" ר"וי לש תישיא תיווזמ תודע ורקיע ,רמאמה
ןיינעב קוספל ןוילעה טפשמה תיב תצלמה יפ-לע התנומש
הדעווה ר"וי .םילשוריב ןליא-רב בוחרב תותבשב הרובחתה
לע ,תוברה היתולטמ לע ,הדעווה תמקה יכרד לע עיבצמ
.היתוצלמה תלבק לעו התדובע יכרדםסרופש ,םילשוריב ןליא-רב בוחר תשרפב ןידה-קספ חתפב
ןרהא טפושה ,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ בתכ ,1997 לירפאב
:םיאבה םירבדה תא ,קרב

.בוחר תויהל לדח ןליא-רב בוחר ,לארשיב ירוביצה חישב
תיטילופ תקולחמ ףקשמ אוה .יתרבח גשומ תויהל ךפה אוה
שפוח לע תקולחמ ךא וז ןיא .םינוליחל םידרח ןיב הקומע
רקיעב וז .ןליא-רב בוחרב תבשבו ישש םויב העונתה
תקולחמ וז ;לארשיב הנידמו תד יסחי לע השק תקולחמ
הנידמכ וא תידוהי הנידמכ לארשי לש היפוא לע תבקונ
.םילשורי לש הייפוא לע הרמ תקולחמ וז ;תיטרקומד
עירכהל ונילע .טפשמה תיב לש וחתפל הלגלגתנ וז תקולחמ
צ"גב] ."תויתרבחהו תויטילופה היתואצות ףרח הב
,96/5434 צ"גב ,96/5090 צ"גב ,96/5025 צ"גב ,96/5016
קספ :ןלהל) 'חאו הרובחתה רש דגנ 'חאו ברוח רואיל
.[9 'מע ,1997 ,םילשורי ,(ןידה

בוחר תשרפ לש התוחתפתה תא קרב טפושה ףקיש הז חוסינב
תוחתפתה ,השק-תרוקיבב תאז רמוא םא יל וחלסת - ןליא-רב
לע םילבקתמ םניאש םידממל - ןוילעה טפשמה-תיב עויסב
:תעדה

הערכהה יכ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןעט המ ךמס לע
הכפה דחא ימלשורי בוחרב העיסנה ירדס לע תקולחמב
הנידמ וא תידוהי הנידמ ונא םא עבקת רשא ,הערכהל
לש הרירבכ תאז ביצהל ךירצ ללכב םאה ?תיטרקומד

לע יכ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ רובס עודמ ?"וא-וא"
תויטילופה היתואצות ףרח" וז היגוסב עירכהל טפשמה תיב
שיש ,םירבדה םינוכנ םא םג ,ןכ לע רתי ?"תויתרבחהו
לע הערכהה םאה ,םילשורי לש ידיתעה הייפוא לע תקולחמ
לש הייפוא תא עבקתש וז איה בוחר ותואב העונתה תונורקע
לש הייפוא תא ועבקי דחא בוחרב העיסנה ירדס םאה ?ריעה
?םילשורי יפלכ תיתלשממה תוינידמהמ ,לשמל ,רתוי ונתריב


יתדבועה עקרה :ןליא-רב בוחר תשרפ

השקה עסשה תא ףקשמה בוחר תויהל ןליא-רב בוחר ךפה ךיא
םע דחי - וכרוא לכש ,דחא בוחר ךפה ךיא ?ונלש רתויב
רכומ בוחרל ,רטמוליק ינשכ - ותוא ךישממה והימרי בוחר
בוחרה ,הארנכ ,אוהש ,בוחרל ךפה ךיא ?ץראב ךכ-לכ
אוה רוביצב םיבר יניעבש בוחרל ?םלועב םסרופמה ילארשיה
הפצוח"ל למס םירחא יניעבו "ילארשיה םזינימוחה" למס
לע םייאמ םיבר תעדל רשא ,בוחרל ךפה ךיא ?"תינויצה
יוארה ןמ יתעד תוינעלש ,בוחרל ךפה ךיא ?ונמויק תוישוא
?"לארשי הצוח שיבכ" ותונכל

איבהש יתדבועה עקרה תא רוקסא ,תרוכזת םשל ,הליחת
:ןליא-רב בוחרב תותבשב העיסנה ןיינעב תוקולחמל

ךילוהש רצ בוחר ןליא-רב בוחר היה םימיה תשש תמחלמ דע
.םילשורי ידרח וררוגתה ןהב ,תוינופצה לובגה תונוכשל
ונבנו ,הנופצ םילשורי הבחרתה םיששה תונש יהלשמ לחה
תולעמ :בוחר ותואל הנופצ תוידרח-אל תוידוהי תונוכש
באז תגספ ,בקעי הונ ,אריפש תעבג ,לוכשא תמר ,הנפד
ךפה תינוציקה הייסולכואה לש ינוציקה בוחרה .דועו
.תונווגמ תויסולכוא תורבוע וכרדש ,יזכרמ בוחרל

הלדג בוחרה תוביבסב תידרחה היסולכואה ,תעה התואמ לחה
,שיא ףלא םירשעכ 1967 דע וב ויחש רוזא .דאמ המצעתהו
100,000-כ םויכ וב םייחש רוזאל ךפה ,םידרח-אל םקלח
םישולשכ ינפלש ,תומלש תונוכש .םידרח םלוככ םבור ,שפנ
םייתרוסמ ,תוגורס תופיכ ישבוח ןהב ורג ןיידע הנש
בוחרש ,ינגומוה ידרח רוזיאל וכפה - םיינוליח וליפאו
.םיינשל ןתוא הצוח ןליא-רב

תוביבסב םירגה םידרח לש תונושאר תודדוב תונגפה
תנשב דוע ולחה ,תותבשב העונתל ורגסל וארקש ,בוחרה
לצא הררועתה ,רגסיי בוחרהש הלודגה הקושתה ,םלוא .1988
ינויב בוחרה לש תימעפ-דח הריגס לע הטלחה רחאל םידרחה
יכ ריכזהל יאדכ .ץראב רמטאסמ יברה רוקיב תעב 1991
שאר תצלמהב לארשי תרטשמ ידי לע הלבקתה הריגסה תטלחה
.קלוק ידט זאד הייריעה

.תוימוקמה תויושרל תוריחב ץראה לכב וכרענ 1993 יהלשב
שאר תנוהכל רחבנו קלוק ידט תא סיבה טרמלוא דוהא כ"הח
ודיקפתל רחבנש ,טרמלוא לש הריחבה .םילשורי תייריע
הייפיצ ידרחה רוביצב הדילוה ,םידרחה תוכזב טעמב-אל
,יתד-אלה רוביצה ,ינשה דצה ןמ .שיבכה תריגסל תרבגומ
לש םחוכ יכ שח ,לאמש תוגלפמ םע ההוזמה רוביצה רקיעבו
שיבכה תריגס יכו ,ידמ הלע תוריחבה ןתוא ירחא םידרחה
לש ןה תוינוציק תויואטבתה .םתמצועל ףיסוהל הלולע
(הייריעה שאר ןגס ,רלימ ברה :טלובה) םיידרח םיגיהנמ
,הייריעב צ"רמ גיצנ :טלובה) םיינוליח םיגיהנמ לש ןהו
רשא ,עסשה תרודמל בר ןמש ופיסוה ,(ילאיתוקי ןנרוא
.הלדגו הכלה

ןליא-רב בוחרב תותבשב העונתה תלאש תא קודבל ידכ
הדעו 1994 תנשב הייריעה התנימ ,(םיפסונ תובוחרו)
םויב הצילמה הדעווה .םרוטש רזעלא תושארב תירוביצ
.דבלב הליפתה תועשב ןליא-רב בוחר תריגס לע 29.9.95
'מע ,"תרמצ תדעו" ח"ודב תויוצמ םרוטש תדעו תוצלמה)
וצמוא ,1995 רבוטקואב 30-ב ,ךרעל שדוח ירחא .(151-153
.םילשורי ריעה תצעומ ידי לע לודג בורב ולא תוצלמה
ןליא-רב בוחר תא רוגסל תורומ תוצלמהה :שיגדהל יאדכ
חותפ בוחרה תא תוריאשמ ךא ,תבש לכב תודדוב תועשל
,םירבח 20 ועיבצה ריעה תצעומב .תבשה בור ,תבשב העונתל
יגיצנ ינש קר .תוצלמה ןתוא דעב ,םידרחה יגיצנ לכ ללוכ
,"תחא םילשורי" תעיס ישנא השש .דגנ ועיבצה צ"רמ תעיס
לע םיטרפ) .וענמנ ,הדובעה תעונת ידי-לע הכמתנש המישרה
תדעו" ח"וד :ואר הבישי התואב ריעה תצעומ תוטלחה
.(154-156 'מע ,"תרמצ

,ריעה תצעומ תטלחה ירחא שדוחכ ,1994 רבמבונ יהלשב
דרשמב הרובעתה לע יצראה חקפמה ,רגנל סכלא בריס
תגלפממ רסיק לארשי הרובחתה רש זא דמע ושארבש ,הרובחתה
דוהא הייריעה שארל בתכ אוה .הלא תוצלמה רשאל ,הדובעה
העונת קרוע ןליא-רב בוחרב האור הרובחתה דרשמ" :טרמלוא
העונתל הז ריצ לש ותריגס תעדה לע הלעי אל...ישאר
,ןידה קספ) .(תבש לכב תודחא תועשל םג ולו) "תותבשב
ץעויה תא איבה הז בתכמ .(צ.צ - ילש השגדהה .12 'מע
תייריע תצעומ ןיא" יכ עובקל םילשורי תייריע לש יטפשמה
תא לארשי ידעומבו תותבשב העונתל רוגסל הלוכי םילשורי
.(13 'מע ,ןידה קספ) ."ןליא-רב בוחר

תוריחבה ירחא .תסנכל תויללכ תוריחב וכרענ 1996 יאמב
רשה .הרובחתה רש תנוהכל ל"דפמהמ יול קחצי ברה הנמתנ
רוגסל םיידרח םיגוחמ תונשנו תורזוח תוינפ לביק יתדה
,רגנל סכלא ,ול ףופכה דיקפה לע ץחל אוה .בוחרה תא
רש דודיעב ,רגנל טילחה 10.7.96 םויב .ותדמע תא תונשל
תפוקתל הליפתה תועשב ןליא-רב בוחר תא רוגסל ,הרובחתה
.םישדוח העברא לש ןויסינ

תפוקתל בוחרה תא רוגסל הרובחתה דרשמ לש ותטלחה
רשא ,צ"גבל םיינוליח לש תוריתע שולש הדילוה ןויסינ
,ריעה בשות לש תחא :הטלחה התוא רחאל םידחא םימי ושגוה
סניפ ריפוא :תסנכ-ירבח ינש לש םייתשו ,ברוח רואיל
תריגס יכ ןעט סניפ כ"הח .(צ"רמ) דירש יסויו (הדובעה)
קספ) .מ"ק העשתכ תב הייטס תבשב םיעסונל תמרוג בוחרה
םעטמ ךורעל יתירוהש תורזוח תוקידבב) .(14 'מע ,ןידה
תפסות בכרב ףקועל תמרוג הפיקעה יכ ,אצמנ 'תרמצ תדעו'
1.55 לש םומיסכמל תוינש 50 לש םומינימ ןיב הענה ןמז
דירש יסוי כ"הח .(166 'מע ,"תרמצ תדעו" ח"וד) (תוקד
בוחרה תריגס יכ עבק אוה .רתוי םיקייודמ םינועיט ןעט
תויוערפתהה ץחלב הלבקתנ" איה יכו חרזאה תויוכזב תעגופ
שי ,ותנעטל ."רוזאב ידרחה רוביצה לש תונשנהו תורזוחה
תניחבב ,תומילאל תנכוסמ היצמיטיגל [ןתמ] םושמ" הטלחהב
.(14-15 'מע ,ןידה-קספ) ." 'רבג םילאד לכ'

וצ צ"גב ןתנ ןהיתובקעבו 18.7.96-ב ושגוה תוריתעה
ולו ,העונתל שיבכה תא רוגסל רורב ןפואב רסאש ,םייניב
.תבש לכב תודיחי תועשל הריגס םג

לש םעפה ,תפסונ הריתע צ"גבל השגוה םייניבה וצ רחאל
םידרחה .ידרחהו יתדה רוביצה תויוכז תרימשל הדוגאה
תיתד איה בוחרה ידיצ ינשמ הייסולכואה לכ יכ ,ונעט
םרוג" תותבשב הרובחתל בוחרב שומישה יכו ,דבלב תידרחו
."ותביבסבו בוחרב תררוגתמה היסולכואל לבסנ יתלב לבסל
- "תרמצ תדעו"ב ונישעש הקידבב .(15 'מע ,ןידה קספ)
תוחפל יכ ונאצמ - םיתב תואמב תקדקודמ הקידב ונכרעו
םיבשות ןיאש טעמכ :קייודמ הנעטה לש ןושארה קלחה
רפסמ יכ ונאצמ .תונוכש ןתואב םידרח-אלו םייתד-אל
די-ףכ תועבצאל עיגמ וניא בוחרה ירבע ינשב תבשה יללחמ
.תחא

תינוליחה היסולכואל יכ ,םידרחה ונעט ךכל ףסונב
.הנוכנ האצמנ וז הנעט םג .תבשב העונתל תוריבס תופולח
אוה וב העיסנה ךשמש ףקוע שיבכב עוסנל היה ןתינ ,רומאכ
,"ןיגב ךרד" תלילס ירחא ,םויה ,בגא) .תוקד יתשמ תוחפ
(.רתוי הברה רפושמ םיפקועה םישיבכה בצמ

ךשמב ,תבש לכב טעמכ וכרענ םייטפשמה םינוידה תעב
תריגס תא ועבתש ,םידרח לש תומילא תונגפה ,םיבר תועובש
םייטנטילימ םיינוליח םיגוח םג ונגראתה ,ליבקמב .שיבכה
רוזחו ךולה ןווכמב ועסנו ,חותפ שיבכה תא רומשל ידכ
תורודהמב העובק העידיל ךפה שיבכה .תותבשב שיבכב
.תבש-יאצומ לכב תושדחה

תירוביצ תועמשמ תלבקמ היעבה יכ שח ןוילעה טפשמה תיב
עירכיש ,םיטפוש השימח לש דחוימ בכרה לע טלחוה .תדחוימ
תיב אישנ דמעוה בכרהה שארב .תוריתעב תיפוס הערכה
םיטפושה וללכנ בכרהבו ,קרב ןרהא טפושה ,ןוילעה טפשמה
.(יתד טפוש ןורחאה קר) לטו ןישח ,רוא ,ןיול


תירוביצה הדעווה יונימ

.1997 טסוגוא תישארב םהינוידב ולחה םיטפושה תשמח
טפושה דגנ העברא לש בורב וטילחה רצק ןמז-קרפ רחאל
הכ דע הל היה אלש ,ןפוד תאצוי הטלחה לט יבצ יתדה
תא תינמז קיספהל :תילארשיה טפשמה תכרעמב םידקת
הרובחתה רשל ןה ץילמתש תירוביצ הדעו םיקהלו םהינויד
קר .תוריתעל סחייתהל דציכ ןוילעה טפשמה תיבל ןהו
טפשמה תיב ותעדל יכ ,טועימ תעדב ,עבק לט יבצ טפושה
יוסינ תושעל שי יכו ,השרפב ברעתהל ךירצ וניא ןוילעה
יפכ) םישדוח המכל הליפתה תועשב בוחרה תא רוגסלו
קחצי רשה ץילמהש יפכו םילשורי ריעה תצעומ הצילמהש
.(יול

תירוביצה הדעווהש ,טפשמה תיב עבת ולש םייניבה תטלחהב
תועדה ןווגמ תא" ופקשי הירבח יכו ,תנזואמ היהת
."הל הצוחמו םילשוריב םיינוליח-םייתד יסחיב תופקשההו
טסוגוא ףוסב ,םייעובשכ ירחא .(19 'מע ,ןידה קספ)
.תירוביצה הדעווה תא הרובחתה רש הנימ ,1997

םיישקו תובר תויוטבלתה ירחא עבקנ הדעווה בכרה
תושאר תא םמצע לע לוטיל ובריס םיבר םישיא .םיבורמ
:ןהב רהרהל יאדכש תוביס ןהיניב .תונוש תוביסמ הדעווה
יכ הנומא-יא ;רוביצה תובוגתמ דחפ ;תרושקתה יעצמאמ ששח
.רושיג-רב ונה םייתדל םיינוליח ןיב עסשה

םג .הדעווה שארב דומעל תושקבה תא וחד םישיא לש הרוש
םיסוסיה רחאל הלבקתנ הדעווה תושאר תא ילע לבקל יתטלחה
טפשמה תיב יכ ,יתענכוששכ קר ילע תאז יתלביק .םיבר
םימל רק שארב ץופקיש ימ אצמי אל םא ,הזובי ןוילעה
תדעו" ח"ודב יוצמ הדעווה לש יונימה בתכ) .םיחתורה
.(8 'מע ,"תרמצ

2 :םיפסונ םישיא 6 הדעוול ונומ ליבקמב
םתונכל ןתינש 2 ,םיימואל-םייתד
הדע"ל ךיישה ידרחו דחא יתרוסמ ,םייגולואידיא-םיינוליח
הרדגהה) לארשי תנידמ לש המויק תא ללושו "תידרחה
ונכפה לכה ךס .("ינוליח-אלו יתד-אל" הניה יתוא תמלוהה
היצחו םייתד םישיא היצחש ,םירבח 8 תב הדעוול
םילבקמה םישיא ונומ היפגא ינשב ,ברה ירעצל .םייתד-אל
תצעומ"מ הזו "הרות-ילודג תצעומ"מ הז :תוארוה
."צ"רמ-ילודג

םיינשב הדעווב םיינוציקה ינש תא ףילחהל יתיסינשכ
רבדה יכ הרובחתה רש ידי לע יל רמאנ - רתוי םינותמ
צ"רמ ישאר ןהו םידרחה ישאר ןה יכ ןעט אוה .ירשפא יתלב
ףרצל רשה תואינ ,יתשקב יפ לע .םהיגיצנ תפלחהל ודגנתי
.(ומש תא יתילעהו םדוקמ יתרכה רשא) ףסונ ידרח הדעוול
תוחפל ,דבעידב .הלועפ רתוי ףתשי ידרח ותוא יכ יתרבס
.היה ךכ םנמא ,יקלח ןפואב

,הדעווה לע תולטומה תומישמה תא רידגה ינמז ןיד קספ
:וב רמאנ ךכו

איה...[ןליא-רב בוחר לש] היעבב לפטל היוארה ךרדה
לכב [ץראה לכב] םינושה רוביצה יקלח ןיב המכסה תאיצמב
,םירבדה עבטמ ,אהת וז המכסה .תבשב הרובחתל עגונה
לע ססבתת איה .םיידדה תונלבוסו תונלבס לע תססובמ
םילשוריב היסולכואה הנבמל רשאב חווט תכורא הסיפת
םא הלאשב ךא דקמתת אל איה .התוחתפתה יכרדו הל הצוחמו
םג קוסעת אלא ,תבשב העונתל ןליא-רב בוחר תא רוגסל שי
יסחי לע התעפשהבו היופצה תיתרבחה הקימנידב
הדעווה תרטמ .תובורקה םינשב םילשוריב םייתד-םיינוליח
םייתד ןיב] םיסחי תרדסהל תיתרבח הנמא שבגל היהת
הדעווה לש היתוצלמה .ןיעל הארנה דיתעב [םיינוליחו
שוביגב ןובשחב וחקלייו ,ןוטלשה תויושר ידי לע ולקשיי
רשאב ןתוינידמ תוברל ,הרובחת יניינעב תללוכה ןתוינידמ
'מע ,ןידה קספ) .תבשב ןליא-רב בוחר לש ותריגסל
.(18-19

ויה טפשמה תיב יפ לע רשא - הדעווה לע ולטוהש תומישמה
םינמזה חולב הדמע הדעווהו ,םיישדוח ךות עצבתהל תורומא
:תוירשפא יתלב תומישמ ויה - תטלחומ תונקיידב

םילשוריב םיינוליחו םייתד ןיב תיתרבח-הנמא שבגל ·
.ץראה לכבו

תא קודבלו םילשוריב הייסולכואה הנבמ תא חתנל ·
.ריעב היופצה תיתרבחה הקימנידה

םילשוריב םישיבכ תריגסל םיינורקע םירדסה עיצהל ·
.ץראה לכבו

.ןליא-רב בוחרב הרובחתה דיתעל רשאב תועצה עיצהל ·

תונורתפ ידי לע ונמויק תויעב תא רותפל ונתאמ ועבת
.תועובש רפסמ ךות םיטלחומו םיללוכ


הדעווה לש התדובע ירדס

תולטמה עוציבב - יקלח ןפואב םג ולו - חילצהל ידכ
תדובע ירדס תא בטיה ןנכתל ונילע היה ,ונילע ולטוהש
.הדעווה

לש ןידע ץמאמב הכורכ התיה םירדסהה שוביג תכאלמ
ןיא יכ ,ונאצמ דאמ רהמ .הדעווה ירבחמ קלח םע תורבדיה
רמאו רזח רשא ,ינוציקה ידרחה םע תורבדיה לש תורשפא לכ
איה הדעווה" :תרושקתה יעצמא לכל ןושארה םויה ןמ לחה
בוחר תריגס :דבלב דחא רצומ הנממ הצור ינא .קסויק ומכ
לכב ."יתוא ןיינעמ אל ראשה לכ .תותבשב העונתל ןליא-רב
ידכ תונוש םיכרדמ םיכרד שפיח הדעווה לש םינוידה ימי
.ונילע הלטוהש תללוכה תורשפתהה תמישמ תא דפרטל

השוע אוה יכ ונל רבתסה דאמ רהמ יכ ,רעצב עובקל ילע
םינותיעה דחאב םיבושחה םיבתכה דחא םע רורב םואיתב תאז
תורתוכב ונתלועפ תא ורקיס רשא ,םיישארה םיינוליחה
רדחמ אצוי ידרח ותוא היה ,םיתיעל .תולודג תוימוימוי
רחאלו - רתסהב חוויד הליחת .תינופלט ול חוודל םינוידה
ידדצ-דח חווידל יתנווכו ,יולגב תאז השע םידחא םימי
שיא - הלועפה ףותישמ וחיוורה םהינשש הארנכ .יתמגמו
.ויתורטמ יפל

םגו ינשה ידרחה ןמ םג תחנ ונעבש דימת אל ,ןכ לע רתי
תא םלצא ונאצמ אל םיבר םירקמב .םיימואל-םייתדה ינשמ
עיגהל ידכ יתד דסמימ שיאמ םויכ ץוחנה לודגה בלה ץמוא
דובכ ךותמ אתווצב םייחלו הרשפו תורבדיה לש תונורתפל
.תמא לש ידדה

רבכ ועבת םיימואל-םייתדה דחאו ינשה ידרחה ,לשמל ,ךכ
ידרחה רוביצה תארקל ךלנ יכ ,הדעווה לש הנושארה הבישיב
לכב םידעומבו תותבשב ןליא-רב בוחר תריגס לע זירכנו
תליחת ימיל דאמ םיכומס ויהש) הנשה-תישאר יגח תפוקת
םידרחל הווחמ השענ יכ התיה העיבתה .(הדעווה לש התדובע
לש ותכימת אלול .םדיצמ הרומת לכ אללו יאנת לכ אלל -
ינשלו םייתרוסמה ינשל עייס רשא ,ינשה ימואלה-יתדה
הבישיב רבכ יכ קפס יל ןיא ,העצהה תא תוחדל םיינוליחה
לש הלרוג לכ תא טבשל עובקל םילולע ונייה הנושארה
.הדעווה

ונשביג םינושארה הדובעה ימי ךשמו ןושארה ןוידה תארקל
:הדעווה לש הינויד יבלש תא

בוחר היהי וב ןודנש ןורחאה אשונה יכ ונעבק ,תישאר
.ןליא-רב

תומדוק תויתרבח-תונמא לש הירוטסיהה תא ונקדב ,תינש
חילצנ אל יכ הנקסמל ונעגהו ,םייתדל םיינוליח ןיב
םע תודחא תויוצעייתה רחאל .יהשלכ הנמא לע םיכסהל
עדמל ץראב םיבושחה םיחמומה דחא ,רורד לאקזחי 'פורפ
הצעומ ,ד"חי תצעומ תמקה לש ןויערה תא ונשביג ,הנידמה
הנמאה תא טא-טא הנבת רשא ,םייתד-םיינוליח יסחיל
.תשקובמה

ירדס יבגל םלועבו ץראב םימידקת דומלל ונטלחה ,תישילש
םיסרטניא ילעב ןה תודעל ןמזלו םישיבכה תריגס
ןייצל ילע ,"םיחמומ"ה יבגל) .םיחמומ ןהו םיאקיטילופו
יכ ,ורמאב ןרא ןמלז רשה קדצ המכ דע וניאר םעפ-אל יכ
"תויח"ו תוידדצ-דח לש "םומ" שי "תויחמומ" לכב
.(העידיבש

אשונב דקמתהלו ונינויד לכ תא חותפל ונטלחה ,תיעיבר
םידע ןמזל הנושארו שארב ונמכיס .םילשורי לש הדיתע
,הרובחת-יחמומ ,םיננכתמ ,םיפרגומד :םייעוצקמ
תא דומללו דועו םיגולופורתנא ,םיגולויצוס ,םיפרגואיג
.תונוש היאר תויווזמ םינותנה

תעה התואב יכ ,ריעהל ילע םילשורי לע םינותנה אשונב
לע םיעטומו םיטומ םיבר םינותנ תרושקתה יעצמאב ומסרופ
לש התדובע ךלהמב .ריעה תא םיבזועה םיינוליח יפלא
ירפסמ תא עדוי ונניא שיא יכ ,ונל רבתסה הדעווה
רדעיה ללוכ) הילא םיאבה רפסמ תאו ונתריב ריעמ םירגהמה
יד ןיא יכ הגאדב ונאצמ .(םיברעה רפסמ יבגל םינותנ
הרסח יכו ,םילשורי לש יופצה הדיתע תא םיקדובה םיחמומ
ידוהי-ינויצה ידיתעה הייפוא בוציע לע תיגטרטסא הבישח
.ריעה לש


םישיבכה תריגסל םירדסהה ןיינעב תועצהה שוביג

ירדס אשונב םיכשוממ םינויד ונמייק ,ונשרדנש יפכ
ושבוג םירבד לש םפוסב .ץראה יבחר לכב םישיבכה תריגס
םירחא םימיבו םידעומב ,תותבשב הריגס ירדסהל תועצה
םייגולוקא) םייתד םניאש םימעטמו תויתד תוביסמ
תעד לע ומכסוה ולא תועצה יכ שיגדהל בושח .(םייתרבחו
הדעווב םינברה יכ םא ,הדעווה ירבח הנומשמ העבש
רושיא ןשוריפש ,תוצלמה לע םימתוח םניא םה יכ ,ושיגדה
לצא ךויח ררועמה ,"לוח םויב םלוצ"ה חסונ) .תבשב העיסנ
.(וננועמב הנורחאל ץופנש ,םיבר

המכ יפ לע ץראב םישיבכה יגוס לכ וניומ תועצהה יפ לע
ךרד ,(םיגוס ינשמ) תפסאמ ךרד ,תימוקמ ךרד :תוירוגטק
ונעצה ךרד לכל .תינוריע-ןיב ךרדו (םיגוס ינשמ) תיקרוע
.(27-30 'מע ,"תרמצ תדעו" ח"וד) תורחא תוינטרפ תועצה

תויסולכוא יכרצ לש תקדקודמ הקידב רחאל ונבנ תועצהה
תורבועה ולאו ,םישיבכה דצל תוררוגתמה ולא ,תונוש
תויושרה הנערכת ונתעצה יפ לע .םוי םוי םישיבכ םתואב
,תוינגומוה תונוכשבו רתוי םיטושפ םירקמב קר ,תוימוקמה
םירקמב .תושרה תצעומ ירבחמ זוחא 60 לש ילמינימ בורב
הרובעתה תושרו תימוקמה תושרה תובייח רתוי םיבכרומ
.ףתושמב עירכהל תיתכלממה

הרקמ לכב ןמוזיש ,עובק ררע-ףוג םיקהל ונעצה הרקמ לכב
תעגפנ המצע שוחתש ,םיחרזא תצובק לש הדיצמ רוערע לש
שארב יכ ונצלמה .שיבכ תריגס לע הטלחה-יאמ וא הטלחהמ
תיב אישנ ידי לע עבקיי רשא ,סומידב טפוש הנומי ףוגה
.ןוילעה טפשמה

,םינטפשמ םע תוצעייתה רחאל ונבנ תוטרופמה תועצהה
.תסנכב רושיאל ןאיבהל הרובחתה רשמ ונשקיבו

דע ןכ ושע אל ,זאמ ונהיכש הרובחתה ירש ,ברה ונרעצל
.םויה


םילשורי לש הדיתע ןיינעב תועצהה

םילשורי לש הייפוא תולאשב וקסע הדעווה ינויד בור
ונשגפנ ;םיבר םייטנוולר םיכמסמ ונארק .הדיתע תולאשבו
;םייאקיטילופו םיחרזא ,םידיקפת-ילעב ,םיחמומ תורשע םע
םישימחה תונשמ הדעו ,לשמל) תומדוק תודעו המכ לע ונדמל
וא ,םילשוריב תבשה תונגפה תא הקדבש ינאמ טפושה תושארב
תולובגב הקסעש םיעשתה תונש תישארמ "יקסרבוק תדעו"
,לשמל) םילשורי לש הניינעב ןיד יקספ ונארק ;(םילשורי
וא 'גרו'ג ךלמה בוחרב תבשב העיסנה ןיינעב הקיספה
ונרייס ;(םילשוריב תבש-תולילב םיטרס תנרקה לע הקיספה
קלח דאמ גיאדהש רויס ,לשמל) םילשורי לש םינוש םיקלחב
ותואב .[טפעוש תומר] המלש-תומר השדחה הנוכשב ונתאמ
םילוכי םימייוסמ םילשוריב םירוזאב יכ ררבתה רויס
.(םירחא תמועל ריחמה תיצחמב תוריד תונקל םידרחו םייתד
לכש תומדקומה תודמעה ךמס-לע ,ןבומכו - הלא לכ ךמס לע
.וניתועצה תא ונססיב - ןמע אב ונתאמ דחאו דחא

לש בורב המכסה ללוכ - םיבר םיאשונב המכסהל ונעגה
ןיינעב תיזכרמה הטלחהה חוסינ לע - דחא דגנ תולוק העבש
לעו ריעה לש הנויבצ לע רומשל ץמאמ תושעל שי" :םילשורי
יגוס ןיב הכותב םויכ םייקה יפרגומדה ןוזיאה
הז .(23 'מע ,"תרמצ תדעו" ח"וד) ."תונושה תויסולכואה
תיתלשממ תוינידמ היהת אל םא יכ עבוקה ,ריהז חוסינ
תיפרגומדה התוחתפתה ןוויכ תא הנשת רשא ,תיביטקא
הייפוא תא תונשל ריעה הלולע ,םילשורי לש תיחכונה
יכ ונמכסה ונבור .תודחא םינש ךות יחכונה ינויצ-ידוהיה
םידוהי תוקחרתה לש דבכ ריחמ תובגל לולע יפואה יוניש
לע םויאו ;תושק תויתרבחו תוילכלכ תויעב ;םילשורימ
דחא וליפא .ריעב םייזכרמ םיינויצ תודסומ לש םדמעמ
,לוקוטורפל אלו ,הפ-יצחב רמא הדעווב םידרחה םיגיצנה
לרוגכ היהי םילשורי לש הלרוגש הצור וניא אוה יכ
.קרב-ינב

םיחוסינל םידקהל הביטגורירפ יל התיה הדעווה שארכ
םש .ילשמ רתוי דחו ישיא חוסינ הדעווה לש םיריהזה
.םינפ יתשל תעמתשמ הניאש ןושלב םירבד םתוא תא יתחסינ
בור היפלש המגמה ךשמית םא" :הרובחתה רשל יתבתכ
תדחוימ היינבל הנדעוית םילשוריב תושדחה תונוכשה
םג הנייהתש ךכל וכילוי אל םאו ,ידרחה רוביצל תדסבוסמו
םייתרוסמ ,םיינוליחל םיווש םיאנתב תונוכש
יגוס השולשל תוברועמ תונוכש ללוכ) םיימואל-םייתדו
ריעה ,(רבעב םילשורי ןהב הכרבתהש יפכ ,וללה היסולכואה
ינפמ יתרהזה ."ןידעה יתרבחה הנוזיא תא דבאל הלולע
בורה תא דבאל ריעה הלולע תודחא םינש ךות יכ תורשפאה
,וא/ו םיברע תויהל םילולע היבשות בורו ,הבש ינויצה
הילא ,השק תיפרגומד תיזחת וינפב יתגצה .םידרח ,לידבהל
יוניש לוחי אל םא היפלו ,םיבר םיחותינ רחאל ונעגה
,םיבשות 2010 800,000 תנשב םילשוריב ויהי ,תוינידמב
תיצחמהו םידרח םתיצחמ - םינויצ אל ןוילימ יצח םהמ
ריעב ררוגתהל םייופצ הנש התואב .םיברע ,לידבהל ,תרחאה
.םיימואל-םייתדו םייתרוסמ ,םיינוליח 300,000 קר

תוינטרפ תוצלמה ונפסוה הדעווה לש וז תיזכרמ הצלמהל
ןודל ונעצה :ןהמ המכ קר הנמא .םינוש םימוחתב תובר
אל ךכב םיקסוע ,עודיכ ,זאמו) םילשורי תולובגב שדחמ
ריע תיינב לש תוכלשהה תא שדחמ וקדבי יכ ונשקיב ;(טעמ
,ברה ירעצל ,הז אשונ) םילשורי דיתע לע הסדה-רוצב השדח
תונורתפ ןונכת לע ונצלמה ;(היוארה תוניצרב לפוט אל
,םיריעצ - תקקזנה תימלשוריה הייסולכואל םילזומ רויד
םילשורי לש ינטילופורטמה רוזאב - םירחאו םידרח ,םילוע
תילע רתיב ,שמש-תיב ,םימודא הלעמ ,ןוגכ םיבושיב)
תא םילשוריל ריבעהלו אמגוד תתל הלשממל ונצלמה ;(דועו
תודסומ דדועלו הריבל ץוחמ םילעופה הלשממה ידרשמ
םייתניב) םילשוריל םתוליעפ תא קיתעהל םייזכרמ
תונפהל ונצלמה ;(ביבא-לתל םילשורימ הרזח תורדתסהה
םישיבכה תכרעמ חותיפ ךרוצל םידחוימו םירכינ םיבאשמ
;(תונורחאה םינשב תובר השענ הז אשונב) הילאו םילשוריב
יתוברת יוליב לש תויצפוא םיינוליחל תתל ונצלמה
תחיתפ לע ,לשמל ,ונרביד הדעווה ךותב) םילשוריב
הלבקתהש הטלחהה ,םלוא .תבש תולילב םילשורי ןורטאית
תבש לוליחב הכורכ אהת אלש תיתוברת תוליעפ חפטל" התיה
םא הלאשה יבגל תועד יקוליח ורתונ הדעווב ."היסהרפב
תבש לוליח אוה ,בוחרב עפומ קר וא ,ןורטאיתה ךותב עפומ
.("היסהרפב


ןליא-רב בוחר ןיינעב תוצלמהה

תועשב ןליא-רב בורב העונתה ירדס לע ןוידל ונעגה
המכ לש ל"וחל העיסנ ברע) הדעווה תוליעפ לש תונורחאה
דעומכ עבקנש דעומה ינפל םידחא םימיו הירבחמ
רשל יפוסה ח"ודה תריסמו תמכסמה םיאנותיעה-תביסמ
ןכא םא התיה הלאשהו ,תויטירק תועש ולא ויה .(הרובחתה
.תוצלמהל עיגהל חילצנ

דפרטל םיינוציקה םידדצה ינש וסינ תונורחאה תועשה לכב
ףקותב ועבת םיינוליחה ינש .הרשפל עיגהל תורשפאה תא
תטלחומ הריגס :הנוכנ םהל התארנש תחאה העצהל "הרומת"
התיה ושרדש הרומתה .תותבשב העונתל ןליא-רב בוחר לש
ינש .םילשורי יבחר לכב תותבשב תירוביצ הרובחת תלעפה
תלעפה תינורקע וללש ,(םהמ דחא ינאו) םייתרוסמה
.(ץראה לכבו) םילשוריב תותבשב םיסובוטוא

לע םינד ונאש הארשכ :ונלוכ לע הלע ינוציקה ידרחה
תא לישכהל ידכ ץמאמ לכ השע ,םילשוריב תירוביצ הרובחת
יטפשמ 'ליגרת' םזי םייוסמ בלשב .ונימוכיס תאו ונינויד
.ונתדובע לכ תא עקריקש ,וטרפל השקיש ,םייוסמ

.ירדחל יתשרפ ינאו - הצפנתה הדעווה

- םירחאה הדעווה ירבח לכ ילא ופרטצה תוקד רפסמ רחאל
לוקוטורפה ימשורו םירזועה לכ םג .םידרחה ינשמ דבל
תוכלשה וליא יתרבסה .תלדה תא יתלענ .ץוחב וראשנ
ןמ אצנ יכ יתעבתו ,ונכותב "ץוציפ"ל הנייהת תוירוביצ
.םכסומ הרשפ חסונ םע קר רדחה

,ןורתפ םייתדה םירבחה דחא עיצה ךורא אל ןויד ירחא
בור םשב הרובחתה רשל ץילמנש חסונכ ,ונלוכ לע םכסוהש
ץלמומ ידרחה בושיה יכרצב תובשחתה ךותמ" :הדעווה ירבח
בוחר תא רוגסלו םרוטש תדעו תוטלחה תא ץמאל תאזב
יאנתב ,הליפתה תועשב םידעומבו תותבשב העונתל ןליא-רב
ויכרצל םאתהב ינוליחה רוביצה לש תודיינ ירדסה וחטבויש
."םייקה ווק-סוטטסה תרגסמב

ונרביד :תבכרומה הצלמהה לש ינשה קלחה תא הליחת ריהבא
הרובחת" יוטיבה לע ונמכסה אל יכ - "תודיינ ירדסה" לע
רדסהל קרו ךא הנווכה יכ ונעדי ונלוכ ,לעופב ."תירוביצ
הז רדסה .שארמ םימכסומ הרובחת-יווקב םילשוריב תוינומ
תא ונשגדה ונתצלמהב .הרובחתה רש םע שארמ ידי-לע םכוס
ירדסהב יוניש ךכב ןיאש ןוויכ - "םייקה ווק-סוטטסה"
;הרוסא - תותבשב םיסובוטוא תרובחת םהיפלו ,ווק-סוטטסה
.תרתומ - תוינומ תרובחת

יכ ,םירובס ויה הדעווה ירבח לכ :ןושארה קלחל רשאב
ינא .תותבשב העונתל ןליא-רב בוחר תא ןיטולחל רוגסל שי
תא תונושארה םייתנשל ץמאל יתשקיב .תאז יתלביק אל
.בוחרה תריגסב רהרהל ךכ-רחא קרו ,םרוטש תדעו תוצלמה
איה יתצלמהו םירבחה לכ תא יתענכיש רבד לש ופוסב
.הלבקתהש

ןליא-רב בוחר לש תטלחומ הריגס דגנ יקומינ ולאו
:תותבשב העונתל

"תודיינ ירדסה" לע תוצלמהה יכ ששח יתעבה ,תישאר
הרומת אלל יכ יתששח .תולקב הנשממתית אל םיינוליחל
לוכסיתה תרבגהל בוחרה תריגס איבת םיינוליחל יהשלכ
.תומילאהו

םניא ןליא-רב בוחר רוזיאב םידרחה יכ יתנעט ,תינש
יכ יתרהזה ,ןכ לע רתי .םתומילא לע סרפ לבקל םיכירצ
,"תומר שיבכ" אוה יפולח בוחרכ התע םיעיצמ םהש בוחרה
יכ יתשקיב .תובר םינבא וב וקרזנ םינש המכ ינפל קרש
אלל הכורא הפוקת עדנש רחאל קר ,העונתל רגסיי בוחרה
.תומילא

לע רבכ המכסוה הליפתה תועשב הריגסה יכ יתנעט ,תישילש
ונילע יכו - םילשוריב ריעה תצעומ ירבח לש טלחומ בור
ויה אלול תונתשמ ויה אל רשא ,תוטלחה ןתואל בושל
.םירוביצה ינשב םייטנטילימ תודוסי

לודגה םלועב םיבר תסנכ יתב דיל יכ יתעבק ,תיעיבר
תועשב םישיבכ רוגסל לבוקמ (הבקסומ דע קרוי-וינמ)
ץראב םירחא תומוקמב לבוקמ ךכ ,ןכ לע רתי .הליפתה
ךלמה בוחרב לבוקמ היה ךכו (דועו ביבא-לתב ,הפיחב)
.םילשוריב 'גרו'ג

םיכרד תלילסל ןיתמהל שי יכ יתרמא ,תישימח
.רתוי תוחונו רתוי תוריהמ ,תויביטנרטלא

יללכה םורופל ונרזח ,ונתצלמה לע המכסהל ונעגהש ירחא
היהש ,םייתדה דחא ,ונתעתפהל .ונעבצהו - הדעווה לש
םירחאה םירבחה השימח לכ .ענמנ ,תיפוסה הצלמהה יחסנממ
,אופא ,ונערכה .לוענה רדחב םכסוהש חסונה דעב ועיבצה
.דחא ענמנ םע 2 דגנ הדעוו ירבח 5 לש בורב

אלש ימצע לע יתרזג ןיידע ןאכ ?םימוכיסה רחאל עריא המ
אישנ תבוגת חסונ לע קייודמב חוודל אל .לכה רפסל
הל תתלו ד"חי תצעומ תא םיקהל ונתשקב תא החדש ,הנידמה
ןפואב יל ורמאש םייאקיטילופ תובוגת תא טרפל אל ;תוסח
ףושחל אל ;ךפהה תא ונעט רוביצבו ,םימייוסמ םירבד ישיא
אל ;הדעווב םידבוכמ םירבח ידי-לע יתיעטוהש תויעטהה תא
המכב ועמשוהש םיפודיגהו םייוטיבה לע רוזחל
.הדעווה תדובע םויס םע תרושקתה-יעצמא

ונלש בכרומה חסונב וזחאנש ויה :דחא אשונב קר רמוא
ושריפו - "םייקה ווק סוטטסה תרגסמב ...תודיינ ירדסה"
הרובחתה אשונב רבד תונשל ונווכתה אלש וליאכ תאז
רזעילא 'פורפ .ןוכנ וניא הז שוריפ .םילשוריב תירוביצה
,ח"ודה חתפב תאז ריהבה ,הדעווה ירבחמ דחא היהש ,דיבש
תודיינ ירדס לש הרדסהה יאנת"ש הנבה התיה יכ עבקו
,םייקה ווק-סוטטסל םאתהב תותבשל ינוליחה רוביצל
התשרוה ויפלש ['ווק סוטטסה םכסה'] םייקה םכסהה וניינע
אלו ,םילשוריב םיעובק םיווקבו תוינומב הרובחת רבעב
."תועמשמ םוש הז יאנתל ןיא ,ןכ אל םאש .םייקה בצמל
.תקייודמ ותרהבה


הרשפ תויורשפא לע תוינורקע תונקסמ :םוכיס
ןליא-רב בוחר תשרפ תובקעב

המדנ .םיחקל לש הרוש ילצא הדילוה ןליא-רב בוחר תשרפ
.השרפ התואל רבעמ םג םינוכנ םיחקלה יכ יל

םינברה ןהו טפשמה תיב ןה יכ ףידע יכ יתדמל ,תישאר
,םיינוליח ןיב םינידעה םיסחיה תולאשב תוחפש המכ וקספי
,םעבטמ ,םינברו טפשמ יתב .םיידרחו םייתד ,םייתרוסמ
,"יאכז" וא "םשא" לש תוערכה :הניטויליג-תוקיספ םיקסופ
לארשי-םעב תשרדנה םיסחיה תמקר ."רשכ" וא "ףרט" לש
.רתוי הברה תבכרומ לארשי-תנידמבו

ימיב ועבקנש תבשב הרובחתה ירדסה לע ,לשמל ,ובשיח
יפל .ןוירוג-ןב לש הלודגה ותעפשהב הנידמה תישאר
תותבשב תוינומ תרובחתו תיטרפ הרובחת תרתומ הלא םירדסה
ךא - הפיח רוזאב תרתומ .םיסובוטוא תרובחת הרוסא ךא -
רדסה רשאל לוכי טפשמ תיב הזיא .ץראה-יקלח ראשב הרוסא
,יתעד תוינעל ?תאז רשאל הלוכי תונבר וזיא ?הזכש
.תיטרקומד-תידוהי הנידמכ ונמויק תיצמת םה ולא םירדסה
ךא ,ונלש תיתבשה היסהרפה לע תמייוסמ הדימב םירמוש םה
םה .תילרבילו תינרדומ הפוקתב רבודמ יכ ןובשחב םיחקול
יקלח לכ ובש בצמה תאו ,הנידמב ררושה חתמה תא םיטילבמ
ונילעש לזרב ללכ שי .ןוצר-יעבש םניא םלועל היסולכואה
ינשה דצהו חצנמ שוחי ונכותב דחא דצ רשאכ .בטיה וננשל
.דאמ שושחל ונילע ,חצונמ שוחי

לכ תא ןובשחב תוחקולה תודעוומ רהזיהל יתדמל ,תינש
םיינוציקה יכ ,יל הארנ רתויו רתוי .ונכותב תווצקה
בור לש דחי-םויקה תורשפא תא םילרטנמ ונכותב םימייקה
יכ ,הארנ םינוש םירקחמ יפ לע .תילארשיה הרבחב טלחומ
םיכרד םישפחמ לארשיב תידוהיה הרבחה לש טלחומה הבור
לש תירישעמ תוחפל הריתי-הבשקה ךותמ ,םלוא .דחי תויחל
םויקה תויתשת תא םעפ-אל םיסרוה ונא ,ונתייסולכוא
;תעסשמ היזיוולט ;גלפמ ךוניח םיחתפמ :ונל תופתושמה
םחולה ,יביסרגאה טועימה תטלבה הלוכ-לכש תונותיע
הנידמה יחרזא בורש תוברת ;ונלש תואמצעה-תליגמ תודוסיב
.םהילא תרבוד הניאו םתוא תפקשמ הניא איה יכ םישח
בישקהל אלו - םעה תא - "סומד"ה תא תוניצרב תחקל ונילע
תוכזל אל ךא ,תובשחתהל םיאכז ולא .וכותב םיגירחל קר
.הערכה לכ לרטנל תוכזל וא הערכהה

יחווידמ ןהו םיאקיטילופמ ןה רהזיהל יתדמל ,תישילש
טוריפהו ידמ םימכסומ םירבדה ,ברה ירעצל ,ןאכ .תונותיע
יאקיטילופ תונקותמ תונידמב :ףיסוא ןפוא לכבו .רתוימ
אוהש יאנותיע ללוכ) ןטלרש יאנותיעו דוסי-יאשונב רקשמה
תא םימלשמ - םיתוועמ םיחוויד חוודמה (רצילופ סרפ ןתח
םירבד דימעהל ידכ .דאמ ךכמ םיקוחר ונא ,ונלצא .ריחמה
םיאקיטילופל יתנווכ יכ ,שיגדהל ילע םקויד לע
.םימרזה לכלו םיגוחה לכל םיכיישה םיאנותיעלו

הפוס תוינוציקה ,רבד לש ופוסב יכ ,יתדמל ,תיעיבר
תאו ,ןגוהה רדסהה תא ,הרשפה תא שפחמ בורה .ןולשיכ
,םיבר הכ םישנא דחי םייח הבש ,ונלש תידוחייה תואיצמה
.הז םע הז םימיכסמ םניאש

.דחי תויחל דומלל ונילע :תויהל תבייח תחאה ונתנקסמ
- תוינוציקל בישקנו הצרנ אל .הזל הז רזע היהנ - הצרנ
תוישוא תא ,הלילח ,רערענו "ודגנכ" היהנש בצמה קזחתי
.ונמויק