JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs

 


דלוג ירוד רירגשה


גיצנכ ןהיכ .הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה אישנ ונה דלוג ירוד רירגשה
שארל ינידמ ץעויכ תריש רבעב .(1999-1997) ם"ואל לארשי לש רשע-דחאה עובקה
.והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה

ף"שא ןיבל לארשי ןיב 1998 תנשב תוחישל תילארשיה תחלשמב רבח היה דלוג רירגשה
Note for the -ה חוסינל ןתמו אשמב קסע .ןוטגנישוו דיל יאוו תזוחאב ולהנתהש
םע ןתמו אשמה תא םילשהו 1997 תנשמ ןורבח לוקוטורפל חפסנכ עיפוה רשא Record
שמיש 1991 תנשב .ןונבל םורדב םיפיקשמה חוכ תמקהל תפרצו הירוס ,ןונבל ,ב"הרא
שמיש 1996-ו 1985 םינשה ןיב .דירדמב םולשה תדיעוול תילארשיה תחלשמל ץעויכ
ןהיכ םש ,ביבא לת תטיסרבינואב םייגטרטסא םידומילל הפי זכרמב ריכב רקחמ תימע
('75) .א.ב ראות לביק דלוג ר"ד .ב"הרא םע ןוחטיב ץוח תוינידמל טקייורפ להנמכ
.היבמולוק תטיסרבינואב ('84) טרוטקודו ('76)  .ש.מ

U.S. Military ללוכ ,ןוכיתה חרזמה לע םירמאמו םירפס רפסמ בתכ דלוג רירגשה
.(1993 ,ןוחטבה דרשמ לש רואל האצוהה) Strategy in the Middle East

Jerusalem Post, Commentary, Daily Telegraph, Die ,ץראה-ב ועיפוה וירמאמ
.New York Times, Washington Post, Wall Street Journal Zeit,

.לאיראו לעי ,וידלי ינשו הרפוע ותייער םע םילשוריב ררוגתמ דלוג ר"ד

םילשורי לע תיטמולפידה הכרעמה

דלוג ירוד

תויוכזה לע הפיקמ הנומת שרופ הז שדח רקחמ
לארשי תנידמו ידוהיה םעה לש תויקוחה תוימואלניבה
תללוחתמה תיטמולפידה הכרעמב יזכרמ ילככ םילשוריב
תונוכנה זאמ רקיעב - םילשורי לע תונורחאה םינשב
דיוויד פמק תדיעוב הז ילרוג אשונב םירותיוול תילארשיה
.2000 ילויב הכרענש
לש יזכרמה הדמעמ לע ירוטסיה עדימ ללוכ הז םוסרפ      
ןכו תידוהיה תוברתבו הירוטסיהב ,תדב םילשורי
תטלחה ומכ ,םיימואלניב םייטפשמ םיכמסמ לש םתוסחייתה
ןדרי םע קשנה תתיבש ימכסה ,181 ם"ואה לש תיללכה תרצעה
,242 ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ תטלחהו 1949 תנשמ
.םילשורי תייגוסל
תא ,ם"ואב לארשי רירגש רבעשל ,דלוג ר"ד חתנמ ,ןכ ומכ      
םע ינידמה ןתמו אשמב םילשורי אשונ ביבס םיכלהמה
לארשי לש םיטמולפידה םיקבאמה ,ולסוא ימכסהמ םיניטסלפה
ךשמה יבגל םיחקל תקפה ךות ,הבאטו דיוויד פמק ,ם"ואב
היתודמעב ףסונ םוסרכ תעינמלו ,דיתעב הז אשונב םיעגמה
לארשי ידי לע ושענש םיגשמה תא חתנמ דלוג .לארשי לש
הכרעהב רקיעב דקמתמו םילשורי לע ןתמו אשמה ךלהמב
.וז הייגוסב םיניטסלפה לש תיתימאה םתדמע יבגל תיעטומה
רוביצה ללכל חותפ בר עדימ היה דיוויד פמק תדיעו ינפל
רשגל ןתינ אלש ךכ לע עיבצה רשא ,תיניטסלפה השיגה לע
.םידדצה ינש תודמע ןיב רעפה ינפ לע
תוטלחהה ילבקמ ברקב הנבהה תא ריבגהל דעונ ךמסמה      
לש היתועיבת תקדיצ יבגל ותוללכב ילארשיה רוביצה ברקבו
.היתויוכז תראהלו םילשוריב לארשי
ח"ש 40 ,תופמ 5 ללוכ 'מע 80, 2001

טנרטניאב הסריגה

דלוג ירוד ר"ד לש םירחא םירמאמ

ABM םכסה ביבס סומלופהו ןוכיתה חרזמב שדחה םיליטה ץורימ
2000 יאמ 15 - ס"שת רייא 'י ,Jerusalem Letter --    

ם"ואה לש תוילרטיינה ריחמ
2001 ילוי 9 - א"סשת זומתב ח'י ,תונורחא תועידי --    

םוינלימה תגספ ינפב םילשורי
2000 רבמטפס 4 - ס"שת לולאב 'ד ,תונורחא תועידי --    

םולש לש םיאנת
2000 ראוני 25 ,ץראה --    

ינמז ןורתי
2000 רבמצד 17 - ס"שת ,תבטב 'ח ,תונורחא תועידי --    

Articles On-Line in English by Dore Gold:

Jerusalem Center Publications: