01/25/2000


םולש לש םיאנת

דלוג ירוד

ךוסכסה ןורתפל הבחר תירוזא השיג קר
חרזמב תוביצי-יאה ימרוג לורטנו יברע-ילארשיה
לארשי תנידמל ןוחטיבו םולש חיטבהל םילוכי ןוכיתה
ךוראה חווטל


רשאכ ןוכיתה חרזמב וררש םייסיסב םיאנת השולש
רבצש הפוקתבו דירדמב 1991-ב םולשה ךילהת לחה
רחאל ,תישאר .1993-ב ולסוא ימכסה רחאל הצואת
ךכבו ,תוצעומה תירב הסרק תכשמתמ תוררופתה תפוקת
היצפואל יגטרטסא הרדש דומע שמישש םרוגה רסוה
,תינש .1955 זאמ לארשי דגנ ברע תונידמ לש תיאבצה
לש חוקיפלו תויצקנסל הנותנ התיהו הסבוה קאריע
דגנ תיחרזמה תיזחתב דוע הפתתשה אל ךכו ,ם"ואה
תוששואתה ךילהתב הלחה ןאריא ,תישילש .לארשי
אל התשלוח בקעו קאריע דגנ םינשה הנומש תמחלממ
חרזמב םיינידמה םיכלהמה לע עיפשהל הדיב הלע
ןוכיתה חרזמב "הנקירמא-סקפ" לש בצמ רצונ .ןוכיתה
.םולשה ךילהת לש ותליחתל ינויח היהש

תשולשב הנפמ לח םיעשתה תונש םות תארקל ,םלוא
היסור הנכומ התיה אל 1996 תליחתמ .וללה םיאנתה
הינומגהה םע םילשהל (תוצעומה תירב לש תשרויה)
חרזמב השדחה תיסורה תוינידמה .תירוזאה תיאקירמאה
תובקעבו ץוח רשכ בוקאמירפ ינגביי םע הלחה ןוכיתה
תבחרה אשונב ב"הרא ןיבל היסור ןיב םיקבאמה
ןיב תוחיתמה רחאל הפירחה ףאו הכשמנו ,ו"טאנ
.הינ'צ'צו ובוסוק ןיינעב היסור ןיבל ב"הרא

תירוזאה תוידעלבה םע םילשהל היסור לש הבוריס
שמח ןיב סוסנסנוקה לש ותסירקל ליבוה תיאקירמאה
עגונב ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומב תועובקה תורבחה
לש ילאנויצנוונוק אלה קשנה קוריפ לע חוקיפל
ןייסוח םאדס לצינ 1998-ל 1996 םינשה ןיב .קאריע
תא רערעל ידכ ןוטגנישאוול הווקסומ ןיב ערקה תא
לטבל חילצה ףוסבלו ,חקפמה ףוגה לש ויתויוכמס
.(UNSCOM) ם"ואה םעטמ םיחקפ לש םתוחכונ תא לילכ
רבמצדב 17-ב ןוחטיבה תצעומב המייקתהש העבצהב
דחי היסור הענמנ ,UNMOVIC ,שדח ףוג תמקהל 1999
.תפרצו ןיס םע

תייגולונכט לש ןורתיה ןמ התנהנש ,ןאריא ,ףוסבלו
לעב "3 באהיש" ליטב יוסינ העציב ,תיסורה םיליטה
רבעל תולקב ורגשל רשפאש ,מ"ק 1,300 לש חווט
קרוי וינ" יפ לע .ןאריא יבחרב רוגיש ירתאמ לארשי
בקע יכ םויכ רובס יא-ייא-יסה ,17.1-מ "סמייט
ןיב םיקודהה םיסחיה תא שילחהל םיצמאמה ןולשיכ
ןאריאש תורשפאה תא דוע לטבל ןיא ,היסורל ןאריא
הטילשה יכ רוכזל שי .ימוטא קשנב השמחתה רבכ
ןאריאב תינחורה תוגיהנמה ידיב איה הלא םימוחתב
וא ימתאח אישנה ומכ רתוי םינותמ םימרוג ידיב אלו
.טנמלרפה

ןיב רשקה תא ותישארמ רבכ ההיז ןוטנילק לשממ
תובחרה תויגטרטסאה תויוחתפתהה ןיבל םולשה ךילהת
שיא זא ,קידניא ןיטרמ .ץרפמה רוזאב דחוימב ,רתוי
לע 1993-ב עידוה ,ימואל ןוחטיבל הצעומה
ןאריאו קאריע יפלכ תיאקירמאה המילבה תנירטקוד
שיגדהו ,("הלופכה המילבה" -- "Dual Containment")
ןוכיתה חרזמה לש יברעמה קלחב םולש גישהל ידכ יכ
ןאריאו קאריע תא ןמזב וב םולבל ינויח ךרוצ שי
התיה תאזכ המילב .ןוכיתה חרזמה לש יחרזמה וקלחב
דודיעבו םיינוציקה םימרוגה לורטנב עייסל הרומא
תולבוגה תונידמה ברקב רתוי תונותמ תויטילופ תועד
הסחייתה אל תיאקירמאה תוינידמה םלוא .לארשיב
המילבה תוינידמ םא תושעל לארשי לע המ הלאשל
.לשכית הלופכה

דחוימבו ,תושדחה תוביסנה ועיפשה רצקה חווטב
לש היפתוש לכ לע ,ב"הרא לש ירוזאה דמעמה תשלחה
תובקעב .םהיתודמע תחשקהל ואיבהו מ"ומל לארשי
השילפה ללוכ) 1996-ב יקאריעה םזיוויטקאה שודיח
תומוהמ יכ םינדריה ונעט ,(ןאטסידרוכל תיעקרקה
האצות ויה הנשה התואב רבמטפס-טסוגואב ןדריב םחלה
םלובגב תורדרדיה הלח ךכו ,תיקאריע התסה לש
ושח ,אסיג דחמ .הרבג ןאמעב לוכסתה תשוחת ,ףתושמה
םה ,אסיג ךדיאמו ,הרבג חרזממ םתועיגפ יכ םינדריה
יאקירמא עויס) לארשי םע םולשה תוריפמ ונהנ אל
.(לארשימ םימו ףסונ

ןוצר ךותמ ראשה ןיב ,ולסוא ךילהת תא ץמיא ף"שא
ץרפמה תמחלמב ול םרגנש ימואלניבה קזנה תא ןקתל
םות .ןייסוח םאדסב תאפרע רסאי לש ותכימת בקע
היטמולפידל רשפא "ץרפמה תמחלמ ירחא" לש ןדיעה
תונהיל ןמזב ובו קאריעב תיבמופ ךומתל תיניתשלפה
רבמצדב 10-ב .ןוטנילק לשממ םע םיקודה םירשקמ
ןרהטב תימאלסיאה הגספה ינפב תאפרע עיפוה 1997
האירק ."קאריע ונתוחא לע קיעמה רוצמה ץק"ל ארקו
ןכמ רחאל שדוח ותוא חראל םיאקירמאל העירפה אל וז
רתוי ול הקוקז ב"הראש ימכ גהנ תאפרע ,ןבלה תיבב
ולסוא ימכסה םויק ,הלא םיאנתב .הל קקזנ אוה רשאמ
יאנת דוע היה אל תאפרע ידי לע םהיטרפ לכ לע
.ןוטגנישאווב ף"שא תלבקל םדקומ

םיסחי שודיח לש םויאב ףנפנל ולכי םדצמ םירוסה
םא ,לארשי םע םולשה ךילהתל הוויטנרטלאכ קאריע םע
רדסהל קשמד הביצמש םישקה םיאנתה תא לבקל ברסת וז
רש עידוה 1999 רבמצד לש ןורחאה עובשב .םולשה
,יקאריעה טנמלרפל ,ףהס-לא דיעס ,יקאריעה ץוחה
םיסחיה תא שדחל ומיכסה קאריעו הירוסש
רפסמ תועובש קר רשאכ תאז .ןהיניב םייטמולפידה
לע ןוטנילק אישנה עידוה ,רבמצדב 8-ב ,ןכל םדוק
ןיבו לארשי ןיב םולש םכסה לע ןתמו אשמה שודיח
.הירוס

לש חווטה תוכורא תוכלשהל בטיה םיעדומ לארשיב
הלשממה שאר ."ץרפמה תמחלמ ירחא" לש ןדיעה םויס
ןולח" תא ההיזש ןושארה היה ןיבר קחצי חונמה
תע התואב .ץרפמה תמחלמ תובקעב רצונש "תויונמדזהה
תוריהמב םדקתתו תונמדזהה תא לצנת לארשי יכ ופיצ
ינפל תעבטה תונידמ םע םולש ימכסה תגשה תארקל
לשמל ומכ ,ירוזאה תוחוכה ןזאמב ףסונ יוניש לוחיש
.יניערג קשנב קאריע וא ןאריא לש ןתושמחתה

,ןוכיתה חרזמב תיגטרטסאה תפטעמב תורומתה תורמל
תא םדקל הפיאשה לע רתוול ב"הראלו לארשיל ןהל לא
,תישאר .שדחה ןדיעל ומיאתהל אלא ,םולשה ךילהת
הבחר תירוזא השיגב בשחתהל בייח םולשה ךילהת
לארשיש העיבקב קפס ליטהל רשפא ,המגודל .רתוי
ןיגב קר עבקה תולובגב התוכרעיה תא םילשהל תבייח
העש ,דבלב תובורקה היתונכש םע םירדסה לע המיתח
לגעמב ברע תונידמ םע המחלמ בצמב היוצמ איהש
הליעפ תויהל ךישמת ןאריא יכ תופצל רשפא .ינוציחה
;הירוסל לארשי ןיב רדסה רחאל לארשי לש התביבסב
םילוקישמ האצותכ דלונ ןרהטל קשמד ןיב ריצה
הטילשה לשב אלו קאריע ןאריא תמחלמב םיירוזא
יכ תדמלמ הירוטסיהה ,ךכל ףסונב .ןלוגב תילארשיה
-ב תיברעמה הדגה רבעל חולשמ ליח הרגיש קאריע
שילש קאריע החלש 1973-ב וליאו ,1967-בו 1948
.ןלוגה תמרב לארשי דגנ הלש השביה תוחוכמ

התטילש תחטבהל לארשי לש םייטמולפידה היצמאמ
1967 זאמ תיברעמה הדגה לש םייגטרטסאה םיקלחב
דלשה ויה היתוחוכש ,קאריע רבעל אקווד ונווכ
תיזחה ךרואל לארשי דגנ יאבצה ץמאמב יזכרמה
האבצ ףאו ,םולש בצמב ןה ןדריו לארשי .תיחרזמה
תעיבק יכ רורב ,ךכיפל .תיסחי ןטק ןדרי לש רידסה
ןדרי םע היסחי לע ססבתהב לארשי לש עבקה תולובג
אלו לארשי לש התועיגפ תא ריבגת םיאניתשלפה םעו
.יתימאה יאבצה םויאה לע הנעת

היתודמע תא תונתהל תבייח לארשי ,תינש
םיעגונה םיילאירוטירט םיאשונב תויטמולפידה
םויאה לורטנ לש ךילהתב םיאניתשלפלו הירוסל
לש היצילאוקה תא לצנל הילע .ןאריאמו קאריעמ
דוחיאה רקיעבו ,םולשה ךילהתב תוכמותה תונידמה
ליעיו יתועמשמ חוקיפ תרזחה לע דומעלו ,יפוריאה
תויסור תויגולונכט לש ןתרבעה תקספהו קאריע לע
ךילהתב דיקפת קחשל תנינועמ היסור םא .ןאריאל
תוברועמ תונתהל ןוטגנישאווו לארשי תובייח ,םולשה
חרזמה יפלכ תיסורה תוינידמב יתוהמ יונישב וז
.ןוכיתה

םיווקה תא שדחמ רידגהל לארשי לע ,תישילש
והז .הירוס םעו םיאניתשלפה םע מ"ומב הלש םימודאה
םוקישל ךרעיהל ידכ לארשי לש הנוחטיבל ינויח ךרוצ
ידמ תובורק םיתיעל .הירפירפה תונידמ לש ןתמצוע
לארשי לש תיטמולפידה התרטמ תא םילארשי ורידגה
הרטמ וביצה םיאניתשלפהש דועב ,דבלב "םולש" תגשהכ
תיאמצע הנידמ תמקה -- ונייהד ,הנושו תיפיצפס
םיחנומב שמתשמ דחא דצ רשאכ .םילשורי התריבש
רידגמ רחאה דצה וליאו ,ויתורטמ תרדגהל םיטשפומ
לע ןורחאה לש ודי ,יטלחהו רורב ןפואב ויתורטמ תא
השעמל הכלה עבוקה דצה והז .מ"ומ לוהינב הנוילעה
.םולשה רדסה יאנת תא

םימודאה היווק תרהבהב יתימא סרטניא ב"הראל םג
ףוחדל יותיפה דימת םייק ןוטגנישאווב .לארשי לש
,"הקסע רוגסל" ידכ ףסונ דחא רותיוול לארשי תא
.רבודמה רותיווה תוכלשה לש קימעמ חותינ אלל
-ב לארשי תלשממ לע ץחל ןוטנילק לשממ ,המגודל
,תיברעמה הדגה יחטשמ 13% לש הגיסנל םיכסהל 1998
התדמע ןיבל וז המכסה ןיב קומעה רעפה ףא לע
- 9%-כ לש הגיסנל המכסה) לארשי לש תינושארה
תא ריאשהו םיזוחאב בקנ אל ולסוא םכסה .(10%
תובקעב .לארשי לש הידיב הגיסנה קמוע לע הטלחהה
לארשי הצלאנ ,םיפסונ 3%-מ הגיסנל וז המכסה
תונבלו םיפקוע םישיבכ לולסל ,אבצ יסיסב תונפל
הצלאנו ,רלוד דראילימ 1.2 לש ללוכ תולעב ,םירשג
ןוטנילק לשממ ענמנ וליא .ףסונ עויס שקבל ךכ לשב
ויה ,םיפסונ 3% לש הגיסנל לארשי לע ץחל תלעפהמ
םיסמה ימלשמ םג אלא לארשי קר אל הקסעהמ םינהנ
ןתמו אשמב הבר תולקב הז חקל םשייל רשפא .ב"הראב
.הירוס םע

לש ןוחטיבה תייעב תא רידסהל ברעמה הסינ רשאכ
ידי לע 20-ה האמה לש םישולשה תונשב הפוריא
ךלהמ ךפהנ ,הדבל היקבולסוכ'צ לש "תולובג רדסה"
,תאז תמועל .היינשה םלועה תמחלמל החיתפה תואל הז
ירוזא רדסה תגשהל ויצמאמ תא ברעמה ביחרה רשאכ
דעו ברעמב יטנלטאה סונייקואהמ םינומשה תונשב
תשביב רדס טילשהל וידיב הלע ,חרזמבש לארואה ירהל
השיג ,םירחא םיבר םימרוג ומכ ,וז הביסמ .הלוכ
יאה ימרוג לורטנו ךוסכסה ןורתפל הבחר תירוזא
החיתפה תדוקנ איה ןוכיתה חרזמה לש תפטעמב תוביצי
לארשי תנידמל ןוחטיבו םולש חיטבהל הלוכיה הדיחיה
.ךוראה חווטל

םינשב ם"ואב לארשי רירגש היה דלוג ר"ד
,רבעשל הלשממה שאר לש ינידמה וצעויו 1999-1997
זכרמה לש אישנה אוה םויכ .והינתנ ןימינב
.הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה