JCPA LOGO
Jerusalem Center for Public Affairs

Jewish Political Studies Review

Visit our new website: Institute for Global Jewish Affairs
Volume 12, Numbers 3&4 (Fall 5761/2000)


םיימש יניינעב הרשפ ןכתיתה

ולרש לבוי


יכ החנהה לע תויונב םיכוסכס בושייל תוינרדומה תוטישה
ןויסינמ ןורתפה תא רקעל ליכשת רשא תפקוע ךרד שפחל שי
םיכרדמ תחא .ומצע ךוסכסה ישרוש תא בשייל וא עירכהל
ינידב תפדעומה תיתכלהה תורשפאכ העבקנש ,הרשפה איה ולא
הארנ ,תווצמ םויקבו םיימש ינידב רבודמשכ ,םרב .תונוממ
םיכוסכס ונודינ ךכ לשבו ,רשפתהל תורשפא לכ ןיא יכ
.חצנל ךשמיהל םייתד

ינידב רשפתהל ןתינ אל יכ החנהה תדוקנ הנחבנ האצרהב
דבב דב תינורקע תורשפתה-יא תרשפאמה ךרד העצוהו ,םיימש
תא בכעמו ,הכלהה שומימ תלוכיב בשחתמה תעד לוקיש םע
ךרד וז הלאש הנחב האצרהה .האולמב התוא םישגהל ןויסינה
התלעהש הניחב ,לגעה אטחב ןורהא השעמל תוסחייתהה
ובצוה הפוסב .םייתד םיכוסכס בושייל תונווגמ תויורשפא
.םיימש יניינעב הרשפל ןהב שומישל םירימחמ םיאנת
.םיכוסכס בושייב קסועה סנכ תרגסמב הנתינ האצרהה


אובמ

,החנהה לע תויונב םיכוסכס בושייל תוינרדומה תוטישה
ןורתפה תא רקעל ליכשת רשא ,תפקוע ךרד שפחל שי יכ
.ומצע ךוסכסה ישרוש תא בשייל וא עירכהל ןויסינמ
ןידה ףכב עירכהל ןויסינ לכ יכ ,דמיל ירוטסיהה ןויסינה
וילע יכ ינשה דצה תא ענכשלו ,קדוצה אוה דצ הזיא קדצהו
תוביסמ עבונ רבדה .ןולשיכל שארמ ןודינ ,תגסל
תימינפה העיתרלו םדאה לש ויפואל תועגונה תויגולוכיספ
תועגונה תוקומע תויפוסוליפ תוביסמ םג ךא ,העינכ ינפמ
לע תתשומ הדמעה ןמ רכינ קלח יכ הדבועלו ,הרכהה תרותל
.הערכהל תונתינ ןניא ןעבטמש ,תויטמויסקא תוחנה

המדקהב ם"במרה ירבדב ןמאנ רוקמ הל תאצומ וז השיג
:הנשמה שוריפל

אלש לכוי םאו .הרשפה רחא ויניד לכב רדהמ תויהל ךירצו
,םיבירמה ינש ןיב הרשפ השעיש לבא ,וימי לכב ןיד קוספי
ןידה ךותחי זא ,לוכי וניא םאו .םיענ המו בוט המ הנה
והחיניו ,בירה לעבל םיכורא םינמז ןתיי לבא ,חירטי לאו
רבדיו םירבד הבריש פ"עאו ,םויה לכ ושפנ לע שקבל
.תולכסו תוללוה

תופידע רבדב תיתכלהה הערכהה תובקעב דעוצ ם"במרה
ןידה ילעבל הרשפ עיצהל ןיידה תבוחו ,ןידה לע הרשפה
תא וז העיבקב תוארל םישקבמ םיבר .יתכלהה ןוידל םדוק
ךרד - םיכוסכס בושייל לולסה ביתנה תאו ,הכלהה לש הכרד
.הרשפה

םיקסוע דוע לכ רושיגה וא הרשפה ךרד הבוט ,םרב
אוה תיבה לעב הלא םירקמב .ורבחל םדא ןיב םיכוסכסב
לכ תבייחמ הרשפה .ויתויוכז לע רתוול לוכי אוהו ,םדאה
חונימה=) "עוצבל" ידכ והשמ לע רתוול םידדצה ןמ דחא
,ינשה תארקל דחאה םה םידעוצ ךכבו ,(הרשפל ידומלתה
תקולחמה רשאכ םלוא .םולש תנכשהל סיסבה תא םיחינמו
אל יכ המדנ ,םוקמל םדא ןיבש םוחתל םיכייש םיכוסכסהו
ןחלוש"ה תעיבק לע ךמתסהל שקבמה .וז ךרדב טוקנל ןתינ
ךילהתה תא חותפל ןיידה לעו הפידע הרשפה ךרד יכ ,"ךורע
לקתיי ,םיימש יניינעב קוסעל ואובב הרשפ תעצהב ינידה
ךכל תוביסה .הצרופל ןתינ אל יכ הארנש המוחב דימ
אוהו ,שרדנה ןושארה סיסבה לש ורדעיה ,תישאר :תובורמ
לע רבודמ דוע לכ יכ איה השוחתה .תיבה לעב םדאה תויה
,םולש יכרד ןעמל רתוול אוה לוכי ,םדאה לש ויניינע
והז .םיימש יניינעב רבודמ רשאכ ודיב הניא תוכמסה םלוא
וצוקכ רתוול יאשר אוה ןיא ןכ לעו ,ויוויצו ארובה ןוצר
הניא רותיו לש תינורקעה היעבה םא םג ,תינש .דוי לש
םולש שקבל וילע הוויצ ומצע םלוע לש ונוביר ןכש ,תמייק
עובקל תלוכיה רסוח לש תישעמה היעבה תמייק ,ופדרלו
. היינשה תא עירכתו רבגת ףכ וזיא

,יגולואית ןפואב התשחכהב וז היעב רותפל ושקיבש שי
.םיימש יניינעב ללכו ללכ רבודמ ןיא השעמל יכ הנעטבו
עבוק רשא אוהו ,ותרות תאו 'ד רבד תא שרפמה אוה םדאה
שומימ םע דבב דב ,יקולאה יוויצה לש ושוריפו ויפוא תא
,ףקיה תבחר איה ול הנתינש הימונוטואה .ץראב ורבד
לע הלוכ הרותה תא דימעהש אוה ומצע ה"בקה השעמלו
לע םהירבד תא םיכמוס ךכ םינעוטה .םדאה לש ותונשרפ
תופיצרב הנומאה ןיבש הריתסה תלאשל ם"במרה תבושת
העיטק לע תודיעמה ,תוקולחמה לש ןמויק ןיבל תרוסמה
ןיינע לע ותדובעב ונווצ אל ה"בקהש" :תרוסמה לש תירשפא
םירבד) רמאנש ומכ ,רודה ימכחמ עומשל ונווצ לבא .הז
ולאה םיכרדה לעו .םהה םימיב היהי רשא טפושה לא ,(זי
תמא רמוא דחאהשו ,תוכלהב ועטש ינפמ אל ,תקולחמה הלפנ
דבלמ ,וז הנעט םע סמלפתהל הצור ינניא ."רקש ינשהו
לשב ןה ,ןוכנו יוצר ןורתפ הב האור ינניא יכ עובקל
הברהב תמצמוצמ קסופלו ןשרפל תנתינה תוריחה יכ הדבועה
העדה וז ןיא תיתדבוע יכ הדבועה לשב ןהו ,הב ראותמהמ
םיברועמ רשא ,תואיצמב 'ד רבד יאשונ ןיב תלבוקמה
וז השיגב ןיא ךכיפלו ,רותפל םישקבמ ונא ותוא ךוסכסב
.ישעמ ןפואב היעבה ןורתפל םורתל ידכ

יניינע לע םיתתשומה םייתד םיכוסכס יכ המוד ךכיפל
תרזעב תישענ םהב הערכההו ,חצנל םייקתהל ונודינ הנומא
תוינחוכ םיכרדב אלא יזיפ חוכ חרכהב אל ,דבלב חוכה
,ןאכ תוליעי ןניא רושיפהו רושיגה תוטיש .תונווגמ
.םידדצה דחא תא ענכשל ןתינ יכ חינהל השקש יאדוו

סיסבבש החנהה תדוקנ תא ןוחבל שקבמ ינא הלא ירבדב
ינידב הרשפ ינפב ךרדה הלוענ םנמאה :רומאל ,וז הנעט
ףא רשפתהל ,דבלב תוכז אלו ,הבוח תמייק אל םאה ?םיימש
םולש איבהלו םלוע םייקל ידכ ויקולאל םדא ןיבש םיאשונב
קר אל התוא בייחי רשא ,הרשפל רחא רוקמ ןכתייה ?ול
?םולשה תווצממ קלחכ

תנשמב תחא היגוס ןוחבל ינוצרב וז הלאש לע תונעל ידכ
תונבלו ,םיימש ינידב הרשפב רישי ןפואב תקסועה ל"זח
שמתשא ירבד ךשמהב .וז היגוסב ינורקע דוסי התרזעב
ידכ ןהו הנבהה תונורקע תא חסנל ידכ ןה וז היגוסב
תומוקמבו םיאנתב הגייסלו ,שממ לש הלבגה הליבגהל
.םינוש


לגעה אטחב ןורהא השעמ

ןיינע איה לגעה אטחב ןהכה ןורהא לש ודמעמ תייגוס
ןורהא תא םישאמ ונבר השמ .ארקמ לש וטושפב קוסיעל בחרנ
:ךכ קספ םלוע לש ונוביר יכ ןעוט ףאו ,לגעב קלח תליטנב
ןרהא דעב םג ללפתאו ,ודימשהל דואמ 'ד ףנאתה ןרהאבו"
רבדב ןוידה םג שפות דבכנ םוקמ .(כ,ט םירבד) "איהה תעב
תא תונבל םעה דעב עייסל ותטלחה ביטבו ןורהא לש ויעינמ
תאו תעדה לוקיש תא ל"זח םידימעמ ןירדהנס תכסמב .לגעה
:האבה ךרדב הערכהל תוביסה

רב םוחנת יבר רמאד .יאלינח רב םוחנת יברד אגילפו
רמאנש ,לגעה השעמ דגנכ אלא הז ארקמ רמאנ אל :יאלינח
ןימינב יבר רמא ?האר המ ,וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו
יא :רמא ,וינפל חובזש רוח האר :רזעלא יבר רמא תפי רב
יב םייקימו ,רוחב ודבעדכ יל ודבע אתשה - והל אנעמש אל
אתנקת והל איוה אלו ,איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא
אתנקת והל איוה רשפא ,לגעל ודבעילד בטומ .םלועל
.(א"ע ז ןירדהנס) הבושתב

ידי לע טוחש רוח תא האר ןורהא :יקלח ישפוח םוגרת]
םשכ יל ושעי - םתעיבתל עמשא אל םא :ומצעל רמא .םעה
הז השעמב םייקתי זאו ,ינוגרהי :רמולכ ,רוחל ושעש
ןהכ וגרהש ןויכ לארשי םע םע דואמ רימחמה ארונה קוספה
בטומ .םלועל הנקת םהל היהת אלו (רוח) איבנו (ןורהא)
.[הבושתב בושל ןתינ ונממ ,לגעה השעמב םמע ףתוש היהאש

הז ארקמ תוהזו "הז ארקמ רמאנ אל" יוטיבב תחתופ ארמגה
תא האיבמ איה הירבד ךשמהב .ןלהל ןודית ותועמשמו
ותומלעיה תדבוע ,ל"זח יפ לע .ןהכה ןורהא לש ותוטבלתה
ידי לע תרבסומ ,ארקמ לש וטושפב דואמ תטלובה ,רוח לש
,ונבר השמ הרוה רהל ותיילע םרט .רוח לש ותחיצר תדבוע
ותויזכרמ לע דמלמ רבדה .רוחו ןורהא ויהי ומוקמ יאלממש
.תילארשיה המואה לש הגהנהה הנבמב רוח לש ותובישחו
ושקיב רשאכ ,םעה לומ הדימעב ןורהא דצל רוח לש ונורסח
אקווד עבונ רבדהש ,הדבועה רואל רבסומ ,השמל ףילחת
.ותחיצרל איבהש רבד - ןורהא דצל ותדימעמ

איה תחא תורשפא :ןהכה ןורהא ינפב ודמע תויורשפא יתש
קלח תליטנמ ענמיהל ךכ ידי לעו ,רוח לש וכרדב תכלל
ןורהא לש ורהוטב איה וז ךרד לש הנורתי .םעה אטחב
בש" איהש ךכבו םעה ןוצר דגנכ תקהבומה הדימעב ,ןהכה
אלא םעה השעמב קלח לטונ וניא ןהכה ןורהא ."השעת לאו
- תואצותב אוה וז ךרד לש קהבומה הנורסח .ולש ןברק אוה
תורשפאה .רוח לרוגכ היהי ולרוגש ךירעה ןהכה ןורהא
תונורתי - לגעה תיישעב ליעפ קלח לוטיל התייה הינשה
ןורתיה :רמולכ ,ךפהלו וז ךרד תונורסח םה דגנמ הדימעה
.ןורהא לש וחצרהל איבי אל הז ןורתפש ךכב אוה לודגה
.הרז הדובע לש השעמב םיידיב תופתוש אוה ןורסחה

דחפמ העבנ אל וז הריחב .לגעה תיישעב רחב ןהכה ןורהא
ושוריפב ע"באר .ותומב םימש םש שדקל ןוצר יאמ וא ישיא
לש םיגוס רפסמב וז החנה ששאמ (א,בל תומש) ךוראה
תונויסינב ודמע הגרדב ונממ םיכומנה םידיסח :תוחכוה
אטח רחאל וגרוה אל ונבר השמ ;םשפנ ורסמו רתוי םישק
,תורודל לארשי ינב לע רפכמה היהי אוהש ןכתי אל ;לגעה
ןורהא לע הרישי תיקולא תרוקיב וניצמ אל ;לגעב אטח םא
השמ ףא ;(ךשמהב קוסענ וז הדוקנב) לגעה אטח ןיינעב
;"ךדיסח שיאל ךירואו ךימת" (ח,גל םירבד) רמוא ונבר
לכו" :תיטסינימרטד הנעט םג היוצמ ע"באר לש וירבד ךותב
ופוסב יכ עדיש ,חילש רחבי אל םשה יכ םידומ רקחמה ישנא
.ויתונעט גוסב טרופמ ןויד ןלהל האר ."הרז הדובע דובעי

הנוש ןורהא לש והשעמ ביטל ל"זח לש תימינפה תונשרפה
יתש ןיב הערכהל תיסיסב ךרד עבק ןורהא :ןיטולחל
תועורג תויורשפא יתש ןיב טילחהל ןיא .תועורג תויורשפא
הנממ בושל תלוכיה יפ לע אלא הריבעה תרמוח יפ לע
איה םלואו ,רתוי הרומח תמיוסמ הריבע יכ ןכתי .הנקתלו
ךבתסהל אלו התוא תושעל שי ןכ לעו ,הבושתו ןוקית תב
ןודינב .ןוקיתו הרזח תלוכי אלל ךא הנממ הלק הריבעב
אל .ןוקיתל ןתינ וניאש תוועמ ונייה החיצר השעמ :ןדיד
הלעמל .החיצרה השעממ בושלו הייחתל םדא םיקהל ןתינ
היהי ןתינ אלש ,ארונ םתכ ליטי איבנו ןהכ חצר ,תאזמ
.תילארשיה המואה לע ,ורפכל

דוסיה :םיבושח תודוסי ינש עבק ןורהא וז הריחבב
תוחפה תורשפאב הריחבו תעד לוקיש תלעפה םצע אוה ןושארה
תיישע יא ןורתי ןכש .תועורג תויורשפא יתש ןיבמ העורג
הריבע יהוז ירהש ,הריחב ןאכ תשרדנ אלש ,ךכב אוה לגעה
תלעפהמ ענמיהל ןהכה ןורהא היה לוכי .'השעת לאו בש'ב
םדאל ול רתוה אלש ,תינחור הדמע ךותמ והשלכ תעד לוקיש
תא ריאשהלו ,הינשה ןמ ענמיהל ידכ תחא הריבע תושעל
תלטומ יכ ,החנה ךותמ לעפ ןהכה ןורהא .םעה השעמל ולרוג
תא עבק ךכב .וז הארונ תואיצמב םג עירכהל הבוחה וילע
הניאו ,ולא ןיעמ םיבצמב עירכהל רתיה תלבקמה ךרדה
אוה והשעמב ינשה דוסיה .םיימש תונובשחל תאז הריאשמ
תלוכי רואל הבוגתה ךרד תריחב :הרירבה ןורקע תעיבק
.ןוקיתה

הדובע אטחמ .לגעה תא תושעל ןורהא רחב הז ןורקע יפ לע
בושל ןתינו ,הבושת ינפב דמועה רבד ןיא .הבושת שי הרז
תגירה אטחמ .הרזה הדובעבש אטחה תכובסת ךותמ םג 'ד לא
םיקהל ןתינ אלש םושמ ןה ,הבושת ןיא 'ד תיבב איבנו ןהכ
ןהו ,ןוקיתל ןתינ אלש תוועמ הז ירהו ,תמה תא הייחתל
הל ןיא 'ד תיבב איבנו ןהכ לש םימדה תוכיפש םצעש םושמ
תורסואה תוישרפב רבכ ץוענ םימד תוכיפש דמעמ .הרפכ
הבש זאמו ,לובמה רחאל תישארב רפסב וז םימד תוכיפש
.םימד יכפוש לש םאטחב הרימחמו הרותה

,יד ןיא ןורהא לש ובילו ויתובשחמ ךותל הרידחב ,םלוא
הכרדהב אלא ןהכה ןורהאב םיקוסע ונא ןיא וננוידב ןכש
ןורהא לש היצביטומה תנבהל תקפסמ תועמשמ ןיא .תיקולאה
דומלל ןתינ םאו ,אל םא וכרד 'ד חילצה םאה רוריב אלל
הכלה ןורהא השעממ דומלל ןתינ םאה .תורודל הכלה הנממ
םיכרד יתש גיהנמה ינפב תודמוע וב םוקמב יכ ,תורודל
,רוחבל ןהמ וזיאב תעד לוקיש ליעפהל וילע הבוח ,תועורג
?ןוקיתה תורשפא רואל הריחב אוה ןוכנה תעדה לוקיש יכו
הרותהו ,ןורהא לש וילוקיש תכרעמ תא ה"בקה החד אמש וא
אלו הזכש תעד לוקיש ליעפהל םדאל ול רוסא יכ תעבוק
קלח לוטיל אל ביוחמ היה ןורהא - רומגל הכאלמה וילע
אלל השרפה דומיל ?םעה שארב יולת רלוקו לגעה השעמב
אלל העיטנלו הריצק אלל השירחל המוד וז הלאשל תוסחייתה
.ריצב

האבוהש ארמגה שארב היוצמ ולא תולאשל ל"זח תבושת
רמאנ אל" יכ הדבועה ןויצב ארמגה תחתופ ,רומאכ .ליעל
?ארמגה תנווכתמ ארקמ הזיאל ."ןורהא דגנכ אלא הז קוספ
ןאכמ ,םיקוספ המכב הקסע וז היגוסל המדקש היגוסה
םיקוספה דחאל תסחייתמ "הז ארקמ רמאנ אל" החיתפהש
וז הלאשב .םהמ הזיאל רורב אל ךא ,תמדוקה היגוסבש
:י"שר םע 'סותה ילעב וקלחנ

תא ונייצ ('דגנכ' ה"ד ,א"ע ז ןירדהנס) 'סותה ילעב
םיברו היפיסב ביתכדכ ,יאק תמא תרותד ארקא" :קוספה
ילעבש ןאכמ ."קיסמדכו הנקת םהל אהיש ,ןוועמ בישה
תכמותה תיקולא הערכה האור ארמגה יכ ,וניבה תופסותה
תא ןייצמה קוספה .ןורהא לש ותערכהב תיעמשמ דח ךרדב
תעדלו ,"ןוועמ בישה םיברו" םילימב םייתסמ ןהכה תנוכת
האור ה"בקה .ל"זח יפ לע הרותה תערכה וז - 'סותה ילעב
לודגה םתכה קוליסל םרגש ןוכנה רבדה תא ןורהא השעמב
.לארשי םעמ

דגנכ אלא .ךרב עצובו - הז ארקמ" :שריפ י"שר םלוא
הרוהו ,ומצע ןיבל וניב הרשפ ןרהא השעש - לגעה השעמ
ןיבה - חבזמ ןביו .לגעה תא םהל תושעל ומצעל רתיה
ץאנ" םילימב םייתסמ "ךרב עצוב" ארקמה "וינפל חובזהמ
לש וטושפ יפ לע הללשנ ןורהא לש ותערכה :רמולכ ,''ד
וז הערכה .'ד ץואינכ תרדגומ ףאו ,ל"זח תעדל ארקמ
.ןורהא לש תעדה לוקיש תא תללוש

םחנמ יבר .תועמשמ תבר תיתכלה תועמשמ וז תקולחמל
קיסמ ,י"שר לש וכרדכ ל"זח תונשרפ תא האורה ,יריאמה
:לארשימ ברה לש תיתקיספה וכרד לע תונקסמ וז היגוסמ

ןיינעל ,תונוממ יניד ןיינעל תרחבנ הרשפהש יפ לע ףא
אלש ידכ וז תא ול ריתנ ןיידה רמאי לאו ,ןכ וניא רוסיא
הז ארקמ רמאנ אל ורמאש אוה .הזב אצויכו וז תא לכאי
אריו" רמאנש ןורהא דגנכ אלא 'ד ץאנ ךרב עצובו ל"ר
אלש לע וינפל חובז רוח האר ,"וינפל חבזמ ןביו ןורהא
יל םישוע םהל עמוש יניא םא רמאו ,ךכ םהל תושעל הצר
ירהש ,איבנו ןהכ 'ד שדקמב גרהיי םא םהב םייקתמו ,ךכ
,הבורמ שנוע שנעיל אלש הנקת םהל אהי אלו היה איבנ רוח
"הבושתב הנקת םהל אהיש רשפאו לגעה םהל השעאש בטומ
.(א"ע ז ןירדהנס הריחבה תיב)

רבד תערכהבש הלודגה תובישחה לע םידמלמ יריאמה ירבד
אלא ,קוספב רישי ןפואב קסוע וניא יריאמה םנמא .'ד
תילמרופה הלאשה תיתימא הניחבמ ךא ,ארמגה לש הטושפב
ונווכתה אל םמצע ל"זח םא ףאו ,תינשמה הלאשה איה
יריאמה .התמצוע אולמב הלוע הלאשה ,ארקמ לש וטושפל
תלוכיו תוכמס ברל ןיא :תורודל הכלה קספ ונתשרפב האור
תויורשפא יתש ןיב תרחובה םילוקיש תכרעמ ךותל סנכיהל
ונירבדל רשקהבו ,עובקה לולסמב תכלל בייח אוה .תועורג
תולשלתשה תא תולתלו הריבע השעמב לעופב קלח לוטיל אל
.ול ץוחמ ןהש תואצותב םירבדה


לגעה אטחב ןורהא רופיס תועמשמ

ינורקעה ןועיטה תא אוצמל ןתינ תופסותה ילעב ירבדב
םתנעט .םיימש יניינעב רושיפו רושיג ךרד לש הבוציעל
לע רותיווב הנניא הרשפה לש הרוקמ יכ איה תינורקעה
תעבונ הרשפה :רומאל ,הכופיהב אלא םיימש ןוצר תיישע
םלוא ,ואולמב םיימש ןוצר תיישעל תוביוחמו ןוצרמ
,ןכש .'ד רבדב היוצמה תימינפ הריתסב תלקתנ וז תוביוחמ
תווצמ יתשל תוביוחמ תובר םימעפ תנמזמ תבכרומה תואיצמה
רשפתה אל ןהכה ןורהא .םירתוסו םינוש םירקיע ינשל וא
וא ןרשפ היהש ןוויכ הרז הדובע דגנכ יקולאה יוויצה םע
לש םייוויצ ינש ןיב התייה תושגנתהה ,ליעל רומאכ .ןרתו
'ד תיבב איבנו ןהכ תגירה תעינמ תבוח - םלוע לש ונוביר
אוה עבתנה תעדה לוקישו - הרז הדובעמ תוענמיהה תבוחו
.יתרות םינפ לוקיש

תורפסל קספה תורפס ןיבש הנחבהב הז ןורקע םיגדהל ןתינ
ירפס ןכש ,לכה אל ךא) קספה ירפסב יוצמה בור .ת"ושה
יאנתב הקיספ אוה (הקיספה ירפס לא םג ורדח םיבר ת"וש
ןמ תדדובמ איה רשאכ הרוהטה הכלהה :רומאל ,הדבעמ
וב הרקמל םיעגונ םניאש ,םירחא םיניינע תעפשהמו הביבסה
שארב ינעהו תיבה לעב תאצוה ,תבש ינידב ןוידה .הנד איה
"לושכמ ןתית אל רווע ינפל" תייגוסמ םלעתמ ,תבש תכלממ
ינידמ קתונמב םידמלנ םיקיזנ יניד ;הריבע רבדל עייסמו
ינידמ קתונמב הרהטו האמוט ינידו "ךומכ ךערל תבהאו"
הכלהה שגפמב ת"ושה תורפס תקסוע ,תאז תמועל .קזנה
םא יכ דדובמה ןורקיעה תא אל תשגופ איה הב ,תואיצמב
רוקמה אוה ת"ושה .םיבר םיביכרמ תללוכה תואיצמה
ןיב עירכהל הבוחהו םיימינפ םייקולא םיניינע תושגנתהל
.םינוש םיניינע ןיבו תונוש תויוביוחמ

ןמ קלח .וזכש הערכה אוה יתכלה השעמ לכ ,השעמל
ףתתשמה לכ .םימודק תורוקמב דוע תמוע םייתכלהה םישגפמה
תוביוחמ וכותב תמעמ הדוסחו האנ הנניאש הלכ לש הנותחב
תנבלה רוסיאל תוביוחמ ןהו "קחרת רקש רבדמ" תווצמל ןה
ביט לע .םירחא ץרא ךרד יניינעלו םיברב ורבח ינפ
ךיראהל ינוצרב ןיאו ,ללה תיבו יאמש תיב וקלח הערכהה
,םולשב תועגופ תמאה תורימא בור ,השעמל .וז היגוסב ןאכ
תוניפ לוגיע תבייחמ ורבחל םדא ןיב םולש תנכשה לכ ןכו
."קחרת רקש רבדמ" תווצממ דואמ םיקחורמה תמאה תקיחדו
דוסי לכ .דבלב םולשלו תמאל םיעגונ םירבדה ןיא םלוא
ול םיינרצמ תודוסי לש תבכרומ תכרעמב רביא אוה יתכלה
.ותוא םירתוס ףאו

םיקסוע ונאשכ "הרשפ" חנומב שמתשהל ןוכנ הז היהי אל
תשפתנ הרשפ - תיביטיצוסאו תילנויצומא איה הביסה .ךכב
בורקו תומצוע ןיטקמה ןיינעכ םדא ינב ידי לע ללכ ךרדב
וז ,וזכ חרכהב איה ןיאש ףא .תופייעלו השלוחל ,רותיוול
ינש ןיב שגפמב םיקסוע ונא וליאו .תירוביצה התימדת
רבודמ ןיא .תומצוע שגפמל םיאיבמה םישעוג םימרז
ןמ בוט .םילולסמ ינשב תיתמצוע הכילהב אלא תוינוניבב
המב רבודמ השעמל םלוא ,תואידיא שגפמ חנומה הרשפ חנומה
יכ הדבועל תעדה תא תתל ףא יוארו ,הרשפ םינכמ םדא ינבש
הארוהל ןוויכ אוה יכ-םא ,וז ךרדב טקנ יריאמה ןכא
.תיבויחה התועמשמל אלו תילילשה


תולבגהו םיאנת

תונכסב תדפורמ וז ךרד יכ ,הדבועה ןמ םלעתהל ןתינ אל
תמייק יכ הנעטה ןיב ןכוסמ ינוציח ןוימד םייק .שממ לש
םיבטקה לכמ תומלעתהה ןיבו םיבטק ינשל תינומא תוביוחמ
תודוסי שי םוקמ לכב יכ הרימאה ןיב לובגה וק .דחי םג
יכ ,הדבועה לשב אצמנב תמא ןיא יכ הרימאה ןיבל תמא לש
לש ויבתכב .דואמ קד אוה ,הכפה םג יוצמ םוקמ לכב
תא ה"יארה הניכש יוניכה תא םיאצומ ונא קוק ה"יארה
ןויסינה ינפב ץעורל תדמועה ,הרקה תונלבסה אוהו הנכסה
:תומצועה תא שיגפיש ישילש בותכ אוצמל

ריהב שגרל ףרוצמ ,רשי לכשב שמתשמה ,בשוימה רקוחהו
לכ בלשל ךיאו ,וכרעב רבד לכ ריקוהל ךיא עדי ,ןוכנו
,התרבחב שיש ןורסחה תא םילשת תחא לכש ,הזכ בצמב תועדה
איה תאז .וז לע וז תוקלוחכ תוארנ ןהש םוקמב וליפא
,תיתימאה תיקלאה הרכההמ תעבונה ,הנוילעה הפקשהה
העצה ןיב קלחל תוריהזב ךירצו "דחי םללכו לכה ללוכה"
,תועדהמ תחא לכ רקח לא קימעהל תעדוי איהש ,תאז תללוכ
,הרקה תונלבסה ןיבו ,ויוויש קמוע יפכ שגר לכ ריקוהלו
תאז : שפנב םוקמ ספות ינחורה םלועה ןיאש המ ךותמ האבה
,םייחה קרבו הרואה ינפמ רוחא תגסל איה תחרכומ הנורחאה
רשא דע ,הלודג רתוי הלעמב דימת הרפתו לדגת הנושארהו
רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" זאש ,'ד תא העד ץראה אלמת
היטרפל הטיש לכ תבחרהו יעדמה רשועה יולימ םעו ,"ישדק
תורגיא) םלוכ תא דגאמה ירוקמה םולשה חכ לודג היהי
.(דפ 'מע ה"יארה

תשרדנ תינרתווה הרשפל ינוציחה ןוימדה לשב אקווד
היוארה הרשפה ןיב וניחבי רשא תולבגהו םיאנת תכרעמ
היושע וז תכרעמ רדעיה .תוינוניבה ןיבל תומצועה שגפמכ
לוצינ איה ןהב הנושאר .תורמ תואצות יתשמ תחאל איבהל
תא חטשלו תינחורה המצועה תא דדרל ידכ תומצועה שגפמ
םושמ אקווד - הנוויכב הכופה ןהב הינש .יאידיאה םלועה
רצוויהל היושע 'ד יניעב היוצר הניא וז הרשפ יכ המדנש
,הנממ וחרבי 'ד רבדל הדרחה חוכמ רשא ,"תידרח" העונת
הרבד יאשונש יפ לע ףא .תווצקה ינשמ דחאב קר וזחאיו
לע ,הרשפ אלל ,תמאב 'ד ךרדב םיכלוהה םה יכ םיענכושמ
ןמ דחאב םיזחוא םהש ןוויכ ,הנממ םה םיקוחר ונירבד יפ
'ד ןוצר תא יוטיב ידיל םיאיבמ םניאו דבלב תווצקה
.ואולמב

:הנחבהה סיסבב םידמוע תונורקע השולש


בלל רוסמ רבדה

ןמ רבכ .תימינפה היצביטומה אוה םלוכמ בושחהו ןושארה
םיבר תומוקמב יכ ,העפותה תא םיריכמ ונא בתכבש הרותה
'ד ינא" דחוימב הרותה הריהזמ ,בלל הווצמה הרוסמ םהב
רקיע יכ ונייצו ,ולא תומוקמ ושרד ל"זח ."םכיקולא
:בלה אוה ולא םימוחתב םירקיעה

אצ ול רמאת לא ,ול תנגוה הניאש הצע ול ןתית לא
לא ,ברתשיש ליבשב םירהצב אצ ,םיטסיל והוחפקיש המכשהב
וילע ףקוע תאו ,רומח ךל חקו ,ךדש תא רוכמ ול רמאת
ירהו ול ןתונ ינא הבוט הצע רמאת אמש ,ונממ הלטונו
ארפס) 'ד ינא ךיקלאמ תאריו רמאנש ,בלל רוסמ רבדה
אל ולאכ ויניע םוצעי והאר םא לוכי ;(ב השרפ םישודק
,'ד ינא ךיקלאמ תאריו רמאנש ,בלל רוסמ רבדה ירה ,והאר
ארפס) ךיקלאמ תאריו רמאנ בלל רוסמ אוהש רבד לכ אה
לע ויניע הלתי אל ףא רמוא הדוהי יבר ;(ג השרפ םישודק
,חקיל הצור וניא אוהו הז ץפח המכב ול רמאי אלו חקמה
בלל רוסמ רבדה ירהו ול רסומ ינא הבוט הציע רמאת םאו
וב רמאנ בלל רוסמ אוהש רבד לכ ךיקלאמ תאריו וב רמאנ
.(ג השרפ רהב ארפס) "תאריו

םיקידצ" קוספה לע השרדכ םירבדה םיעיפומ רחא חוסינב
:"םב ולשכיי םיעשופו םב וכלי

יכ :ביתכד יאמ ,ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
?םב ולשכי םיעשופו םב וכלי םיקידצו 'ה יכרד םירשי
םושל ולכא דחא ,ןהיחספ תא ולצש םדא ינב ינשל ,לשמ
- הוצמ םושל ולכאש הז ,הסג הליכא םושל ולכא דחאו הוצמ
םיעשופו - הסג הליכא םושל ולכאש הזו ,םב וכלי םיקידצו
.(א"ע גכ ריזנ) "םב ולשכוי

ותוהמ םצעמ .תינוציח הניחבל דואמ השק הז ןוירטירק
לא ברקי אל רזו ,וארוב ינפב םדאה לש ותדימעל ךייש אוה
לע םידיעמה םיינוציח םינמיס םנשי ,ןכ יפ לע ףא .שדוקה
רשפמה לש ותקיזב אוה ירקיעה ןחבמה .םיימש תאריל הייטנ
הריתסב םידמוע םה ןיאש תעב םיימש יניינעל רשפתמה וא
,השודקבש רבד לכל ןושארו שארכ בצינ רשפמה םא .רבדל
תוכלמב םלוע ןוקיתל וצרמ תאו ויתוחוכ תא זכרמ אוהו
הניינעש הכורב המגמב רבודמ ןכא יכ חינהל ןתינ ,יד-ש
םהב םירחא םימוחתב םא ,םרב .ואולמב 'ד רבד תא איבהל
לש הרצחב יוצמ אוה רשפתהל חרכה ןיאו העינמ ןיא
ןכאו ,יעבטה ומוקמ והז יכ חינהל ןתינ ,תוינוניבה
.רבד םיימש ןוצר ןיבו הניב ןיאש הרקה תונלבסב רבודמ


תווצקל תידדהה הקיזה

לע ףא :רומאל ,תווצקה םע רשקה ןחבמ אוה ינשה ןורקיעה
ןיב המצע תושגנתהה תעב ןיחבהל םדאה תלוכיב ןיאש יפ
ןתינ ,תווצקה ןיב שגפמה תמצוע ןיבל תינרתווה תונרשפה
.ומצעל דמוע םיניינעה ןמ דחא לכ רשאכ םירבדה תא ןוחבל
ןיב הנחבהב קוסיעה תעב הברה םימעפ תשרדנ וז השרד
,בקעי ינב ינש - העודי היעבה .םכש השעמב יולל ןועמש
;קוספ ותואב ףא ראותמה השעמ ותוא תא ושע יולו ןועמש
םציפאו בקעיב םקלחא" לש הללק התואב וללקתנ םהינש
אל םיטבשה ינשל ןכש ,הללקה המייקתה םהינשב ;"לארשיב
םיולה םינהכל היהי אל" רמאנ יולל) תיאמצע הלחנ התייה
.ןולכאי ותלחנו 'ד ישא לארשי םע הלחנו קלח יול טבש לכ
רבד רשאכ ותלחנ אוה 'ד ,ויחא ברקב ול היהי אל הלחנו
ינשה לרוגה אציו" רמאנ ןועמשל ;(ב-א ,חי םירבד) ול
תלחנ ךותב םתלחנ יהיו םתוחפשמל ןועמש ינב הטמל ןועמשל
.((א,טי עשוהי) "הדוהי ינב

תומשגתהב םייקה ימוהתה רעפה ןמ םלעתהל ןתינ אל םלוא
הכזש ןוויכ ,הלחנ הנתינ אל יול טבשלש דועב - הללקה
אל ןועמש טבשל ירה ,הליגר הלחנמ הברה הובגה המ רבדל
הלחנמ תוחפ אוהש המ רבד לביקש םושמ הלחנ התייה
.הדוהי טבש תלחנ ךותב העולב ותלחנו ,תיאמצע

- םהישעמ ןיב ןיחבהל שיש איה תומסרופמה תובושתה תחא
םשכ ,םיימש םשל תואנק השעמכ שרפתהל לוכי ןכא םכש השעמ
ןועמש ןיב הנחבהה .הלבנו חצר השעמכ שרפתהל אוה לוכיש
ןועמש - םירחאה םירשקהב אלא ומצע םכש השעמב הניא יולו
יורק וינבמ דחא ןכש ,'ד תאנק תרטעב רטעתהל לוכי וניא
תימינפ הריתס לע הרומ רבדהו ,"תינענכה ןב לואש"
רכש שקיבו ירמז השעמ השע ומצע ןועמש .תועיבצב הרוקמש
םשב אובל לוכי וניא תינענכ השיא אשונש ימו ,סחנפכ
רבדה אב םימיל .ללוחש ויבא תיבו ותוחא דובכ לע האנקה
אלא ,ינושל יוטיבכ קר אל ,ומצע ירמז השעמב יוטיב ידיל
וליאו .הדעה לכ יניעל רוצ תב יבזכ לא ותאיבב ,לעופב
ויחא תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמואה" םייקתה יולב
תאנק יכ דמלמה רבד ,(ט,גל) "עדי אל וינב תאו ריכה אל
אלא ויתורטמ תא תתרשמ איה ןיאש תעב םג וב היוצמ 'ד
טבש אישנ ,ןורהא תא םיאצומ ונא ,דגנמ .ומצע וב תעגופ
דחא לכשכ יכ דמלמה רבד - םולש ףדורו םולש בהוא ,יול
.םהינשל תוביוחמ תמייק ,ומצעל דמוע םיניינעה ןמ

,הרכהה תרזעב םיינומא םיתומיע בשייל שקבמה ,םויכ םג
תודחא לע ןהו תבשה לע ןה הוויצ םלוע לש ונוביר יכ
תבחרה לע ןה ,םדא לכ דובכ לע ןהו רויג לע ןה ,המואה
לכל ותקיזב ןחביי ,םיימש םש שודיק לע ןהו הרות דומלת
םא .והנשמ םע תומיעב דמוע אוה ןיא רשאכ תווצקה ןמ דחא
םשב אובל ותלוכיב שי יזא ,הקומע ךרדב רושק אוה ןכא
הריתס לע רבדה הרומ ,דוגינ םייק םא .תיתמצועה הרשפה
.תועיבצב הרוקמש תימינפ


ךמחרו םימחר ךל ןתנו

ךרדב הרשפה םג .םוקישה ןורקע אוה ישילשה ןורקיעה
ןיא רבד לש ופוסב .דבכ ריחמ הבוג תומצועה שגפמ
השיגפמ אלא ,תיתמצועה ךרדה תוצק ינש תא תאטבמ תואיצמה
הלוכי תואיצמה ןיא .דבלב םיקלח םהינשמ תררובו םהיניב
תעפוה תא תנתממ הערכההו ,תורתוס תומצוע יתש תאשל
יהוז ןלהל 'סותה ירבדמש יפ לע ףא .לעופב תומצועה
בשיימ ,רודה הרומו הכלהה קסופ ינפב תבצינה הבוחה
קזניהל אלש לוכי אוה ןיא ,םולשה ףדורו םיכוסכסה
.וז תוניתממ

תנכשהבו ךוסכסה בושייב םייתסמ ודיקפת ןיא ,ךכ םושמ
הצק לכ םוקיש לש תשקיע הלועפל התע שרדנ אוה .םולש
תוניתמה לש העשה תארוה ךפהית אלש ידכ ,ומצע ינפב
ןורקיע עיפומ וב תומוקמה דחא .תוינוניב לש עבק תארוהל
ידי לע תותנעב תועקרקה תלואג תאובנב אוה ך"נתב הז
והימרי .(בל והימרי) הרטמה רצחב רוצע ותויהב והימרי
,אוה 'ד רבד םא טבלתמ ףאו ,ךכ תושעל הווצש אלפתמ ןכא
םילשורי ךלמל ותאירקל תדגונמ עקרקה תלואגש ןוויכ
וז האובנ לשב אקווד רוצע אוה יכ הדבועה .ענכיהל
תאו ןורקיעה תא הלגמ אוה 'ד ירבדב .ותהימת תא הריבגמ
יפלכ ןווכמ וניא תועקרקה ןיינק השעמ .םוקישה תבוח
,ךפהל .והימריל םידגנתמה ךלמה ישנא ,םילשורי יבשות
םיארוקה ,םה אקווד .ומצע והימרי לש ותעיס איה תבותכה
תארוה ךפהית אלש הבוחה לע םידקפומ ,העש תארוהכ ענכיהל
לארשי םע לש ובושיי ןוזח לוטיבל המוקה תופיפכ לש העש
תבוח תא םקשל ידכ תועקרק תונקל הווטצנ והימרי .וצראב
הכזיו וצראל בושי לארשי םע יכ ,הנומאה תאו תובשייתהה
ןיבל וניב רשקה תא ,תינוציקה המצועה אולמב ,שדחמ שממל
.וצרא

הארונה לש המויס תא ךכ וראיב םירחואמה ארקמה ינשרפ
וז השרפ םייסמה קוספה .תחדינה ריע תשרפ - תושרפבש
ןתנו" לארשי םעב םייקתי תחדינה ריע תובקעב יכ ,עבוק
:שודקה םייחה רוא ירבד םה ךכו ."ךמחרו םימחר ךל

הוצש יפל ,ןאכ הז רמאמ תנווכ "ךמחרו םימחר ךל ןתנו"
.םתמהב וליפאו ברח יפל ריעה לכ וגרהיש תחדנה ריע לע
ורפיסש ומכ ,םדאה בלב תוירזכאה עבט דילוי הזה השעמ
קשח םהל שי יכ ךלמה רמאמב םיחצורה תכ םילאעמשיה ונל
ויהו םימחרה שרוש םהמ התרכנו ,םדא םיגרוהש העשב לודג
.תחדנה ריע יחצורב תשרשנ היהת המצע הניחבהו ,רזכאל

עבטהש םגה ,"םימחר" 'ה םהל ןתיש החטבה םהל רמא הזל
חכ" םהב עיפשי םימחרה רוקמ ,תוירזכאה םהב דילוי
השעמה חכמ םהב דלונש תוירזכאה חכ לטבל שדחמ "םימחרה
.(חי,גי םירבד)

ל-א תארשהל םוקישה תבוח תא ומצמצ אל םירחא םינשרפ
תובקעב םימחרה תא וב ררועל םדאל הבוח ואר אלא ,ןוילע
תירב השרפתנ םג ךכ .תחדנה ריע השעמ תעב םהב העיגפה
לע רפכיו ויקולאל אנק רשא תחת ,סחנפל הנתינש םולשה
םולשה ךרע םע סחנפ רשפתה תומצועה שגפמ תעב .לארשי ינב
םלוא .'ד תאנק תא אנקלו התבק לא השאה תא רוקדל שרדנו
אוה עדי םלועב עבתיי םולשש תעב םאה אוה לודגה ונחבמ
היהו ,תוירבה תא בהאש ובס תובקעב תכללו וברח תא חינהל
.םולש ףדורו םולש בהוא


םויה תואיצמב

םיכוסכסל עגונה המ רבד רמאל ילבמ םייסל ןתינ אל
יכ ,רמול ןתינ ליעל ונירבד יפ לע .ונימיב םייתדה
שרדנ ,תואידיאה שגפמ לש ךרדב םמיע דדומתהל שקבמה
.ירוביצה רושימב רבודמ םא רקיעב ,םיאנת השולשב דומעל
אוה רשאכ ול ודמעי ולא תונורקע תשולש יכ ךכב יד אל
שמשל לכוי אוה םאה איה הלאשה .ישיאה ונחבמ ינפב בצינ
שגפמ לש ךרד ליבוהל ןכאו ,ירוביצה בוחרב םולש ןיכשמכ
.יתדה םלועה יבחרמב םיכוסכס בשיימ לשו תומצוע

אוה ןיאו םיימש םשל ותנווכ יכ ןומא רוציל וילע תישאר
ןכש ,בייחתמ הזה ירוביצה ןומאה .ול אל תילטב ףטעתמ
ךא ונורגב ל-א תוממורש ימ ישעמכ וישעמ ושרפתי וידעלב
תעינכב ,הרשפב ץפחש ימכ שפתיי אוה .ודיב תויפיפ ברח
אלו ,תוינוניבהו תונרתווה רחא שופיחב ,ויתומחגל הכלהה
ישוקה לשב אקווד .וארוב ןוצר תא תושעל שקבמש ימכ
םייניעל הארי םדאה יכ - םדא ינב בלב שחרתמה תא אורקל
דדוב השעמב וניא הז ןומא לש ורוקמ - בבלל הארי 'דו
'ד ןוצר תא תושעל יבקע ץמאמבו םינש לש ןיינבב אלא
,תמא ירבד םירכינ .הרותהו הכלהה יפ לע תלבוקמה ךרדב
ופוסב רוביצה ךכב ריכמ ,ותרטמ ןכא אוה םיימש םשש ימו
.רבד לש

רשפל שקבמה .םיניינעה ינשל קומע רשק אוה ינש יאנת
תינומא הדמע ךותמ םולשה תשקבו לארשי ץרא יניינעב
בייח ,תויקולא תואידיא יתש ןיב שגפמ והז יכ הרכהב
עונכש .הלא ינשל אוה רושק ןכא אוה יכ רוביצה תא ענכשל
תא לידגהל תשקיעו תדמתמ הלועפ ידי לע אוה םג רצונ הז
לכב ךומתלו ,הריתסב דמוע אוה ןיאש םוקמ לכב םולשה חוכ
ץרא לש הבושיי תבחרה לש תורשפא לכבו תובשייתה לעפמ
.לארשי

םג ליבוהל ןיינעב ברועמה לש ותלוכי אוה ישילשה יאנתה
ותוא הליבוה אל תישעמה הרשפהש ימ קר .םוקיש לש ךלהמ
.םיברל ךרד הרומ תויהל לכויש אוה ,ןוזחה לע רותיוול
לוכי אל וידעלבו ,שרדנה ירוביצה ןומאה ןמ קלח והז ףא
.םיכוסכס בושיי לש ךלהמ ךילוהל םדא

תומוהת ינש לשב ןכוסמ ,וז ךרד תבצעמ ותוא רצה רשגה
התשרב לופיל אוה יושע ,אסיג דחמ .וידיצ ינשמ םיבצינה
ץירחב קר הטבמ תא תדקממ רשא ,הסגהו הרצה תואנקה לש
בחרמב יוצמה לכמ תמלעתמו ,תיקולאה הגהנהה לש דחא
היוצמ ,אסיג ךדיאמ .תומצמוצמ תומא עבראל ץוחמש לודגה
לכב דימתמ םוסרכ ידי לע ינחורה םלועה תסירה לש םוהת
לידגהלו ומצע דובכב טיעמהל עדייש ימ ךא .ויתומצוע
ידיתע ןוזחב הנומאו תויתמצוע ,המגמ ךותמ םיימש דובכ
ופדרל ,םולש שקבל לכוי ,ןמוקמל תומצועה תובש וב
.ואצמלו