2001 ילוי 9 - א"סשת זומתב ח'י


ם"ואה לש תוילרטיינה ריחמ

דלוג ירוד

םוקמ ןיא ןונבלב :רבעשל ם"ואב לארשי רירגש
וליאו - ם"ואה תוטלחה תא תמייקמ לארשי .היירטמיסל
ןתוא רפמ הללאבזיח


תניחבמ יבויחו ינויח דיקפת אלממ ם"ואה ,תינורקע
,םלוא .םיבר םימוחתב תימואלניבה הייליהקהו לארשי
ריכהל שיש דוסי תויעב ןנשי םולש-תרימש תוחוכ לש םוחתב
.ןהב

,אדירג תילארשי-יטנא היצטניירואמ תועבונ ןניא תויעבה
תרימש תוחוכ תבצה לש ןורקיעה םצעמ תינבומ היעבמ אלא
םמולש הלא םיאנתב :ךעד אל ךוסכסה םהב םירוזאב םולש
.םהלש תויופידעה רדס שארב בצינ ם"ואה ילייח לש ישיאה
תנשב הינסובב המחלמה התמצוע אולמב התלגתה תאזה העפותה
לש םולשה תרימש חוכ תרגסמב ,ידנלוה חוכ רשאכ ,1995
,הצינברסב םינסוב םימלסומ לע ןגהל לעפ אל ,ם"ואה
.יברס חוכ ידי לע םימלסומ 8,000-כ וחצרנ ךכמ האצותכו

וניא ןונבלב בצומה ל"יפינוי חוכש רורב ,ןוכיתה חרזמב
תוגהנתהמ אלא ,לארשי לש התוגהנתהמ שושחל ךירצ
ויה .הללאבזיח תטילש חווטב םיבצומ ירה םה ;הללאבזיחה
תוילארשי תודמע ץיצפה הללאבזיח םהב רבעב םיבר םירקמ
יסיסבמ םירטמ 50-כ לש קחרמב הירליטרא תודיחימ
לש הבוגתה דגנכ קרו ךא החמ ל"יפינוי םלוא ,ל"יפינוי
.הללאבזיח לש הפקתמה םצע לע אלו ,יריל ל"הצ

םיסחי לע רומלש וילעש שח ל"יפינויש חינהל ריבס
תווהל םילולע וישנא ,ןכ אלמלאש ,הללאבזיח םע םיניקת
עריאש יפכ ,הללאבזיח ישנא דצמ תופיטח וא תופקתהל דעי
.הנואיל-הרייסב ןכו הינסוב םידקתב

ילרטיינה םדמעמ תובישח תא םישיגדמ ל"יפינוי תוחוכ
ןאכ ןיא ,םלוא .ךדיאמ ןונבל/הללאבזיחו דחמ לארשי ןיב
תצעומ תוטלחה תא תאלממ לארשיש רחאמ ,היירטמיסל םוקמ
וליאו ,ןנושלכו ןבתככ ןונבל ןיינעב ם"ואה לש ןוחטיבה
תא רפמ - ןונבלו הירוס ,ןאריא יוביגב - הללאבזיח
ראונימ) ןוחטיבה תצעומ לש 1337 תטלחהו 425 תטלחה
.המלשוה ןונבלמ לארשי תגיסנ יכ הרשיא רשא ,(2001

םירוזאב םולש תרימש תוחוכ תבצה :רורב לארשיל חקלה
םשרמ הבוחב תנמוט םילארשי םידעי דגנכ רורט לעפומ םהב
רטליפ םצעב הווהמ הז גוסמ חוכ .תוחקלתהל חוטב
תולבגמ ביצמ אלא ,םילבחמה תא םלוב וניאש ,ידדצ-דח
.תילארשיה העתרהב עגופ ךכו ל"הצ לש הלועפה שפוח דגנכ
:רורב דעי ומצעל ןמיס תאפרע רסאיש ,אופא ,אלפ ןיא
.םיחטשב ימואלניב חוכ תבצה


םויכ ;1997-9 םינשב ם"ואב לארשי רירגש היה בתוכה
הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה אישנכ ןהכמ