2000 רבמטפס 4 - ס"שת לולאב 'ד


םוינלימה תגספ ינפב םילשורי

דלוג ירוד


,םוינלימה תגספ תארקל להנתמה ,םילשורי לע ןוידה
םילשוריש ןכתי אלש איהו - הדוסיב תעטומ החנה לע תתשומ
םשייל שי אלא ,תידוהיה הנידמה תונובירב הלוכ ראשית
וא "ףתושמ" רטשמ ומכ "םייתריצי" תונויער היבגל
שאר לש ואוב תארקל ,ךכ ."תילסרבינוא" רתוי תונוביר
ינפב ,גרוב םורבא תסנכה ר"וי רביד קרוי-וינל הלשממה
םילשוריב תונובירה יכ ריהצהו ,ם"ואה לש תיללכה תרצעה
תונובירה לולידל המגמ םיפקשמ וירבד ."תיקולא" הניה
.םילשוריב לארשי לש

תונוביר יבגל "תופתוש" לש ,הז ןויערש אוה ןיינעמה
לע אל :רחא הרקמב לחוה אל םלועמ ,תושדוקמ םירעב
תדחוימ הקיז םיינוויה םיסקודותרואל שיש לובנטסיא
םיפסונ םיימאלסיא םיגלפו םיעישהש הכמ לע אל ;הילא
אלו ;הידועסב םיבהווה לש תיאנקה םתטילש ינפמ םיששוח
שפוח וא תונוביר לע קבאמ ללוחתה ובש ,רחא הרקמ לכב
.תדה

לארשי ידי לע ריעה לכ לש הרורחש ינפלש ,איה הינוריאה
.תותדה לכ ינבל החותפ התיה אל םילשורי ,1967 תנשב
,תיטירב הנוצק דוקיפב ,ןדריה רבע אבצ ,יברעה ןויגלה
שריגו הקיתעה ריעב תסנכ יתב םישימחמ רתוי לליחו סרה
םידוהימ רצבנ הנש םירשע טעמכ ךשמב .םידוהיה היבשות לכ
לש תוורואל וכפהנ תסנכ יתב .יברעמה לתוכה דיל ללפתהל
ןימלעה תיבמ ורקענ תובצמ יפלא .תיניתשלפה היסולכואה
ךרוצל שומיש ןהב השענו םיתיזה רה לעש ןימויה קיתע
הפוקת התואב .שומיש יתב ךרוצל וליפאו םישיבכ תלילס
25,000-כמ הלדלדיה םילשורי חרזמב תירצונה היסולכואה
.11,000-כל

לש (הקולחה תינכות) 181 תבייחמ יתלבה ם"ואה תטלחהב
תא םאנבל עצוה ,1947 רבמבונל ט"כמ תיללכה תרצעה
שלפ ןדריה רבע אבצשכ עבצא ףקנ אל ם"ואה זא .םילשורי
תנשב רורחשה תמחלמב רוצמ הילע ליטהו םילשורי ךותל
לע ונגה ,דלונ התע הזש ,ל"הצ לש תורייש קר .1948
םילשוריב בור התוויה רשא תרתוכמה תידוהיה היסולכואה
,תומצעמה וקתש ךכ רחאלש םינשה םירשע ךשמב .1864 זאמ
חרזמב תדה שפוח רסוח חכונל ,ןוחטיבה תצעומ תורבח
.םילשורי

ןיעל הטלב םילשורי תלאשב לופיטה תא תנייפאמה תועיבצה
ררחיש ל"הצש ירחא קר ,הלועפל הררועתה ןוחטיבה תצעומשכ
לארשיש תורמל ,תאזו .םימיה תשש תמחלמב הקיתעה ריעה תא
לע לוהינה תא הריאשה וליפאו ןחלופה שפוח לע הרמש
פקווה ידיב תיבה רה לע םאלסיאל םישודקה םירתאה
,ודוהב וא דרפסב , תויצזיליביצה ןיב תומיעב .ינדריה
רבד ךא ,םישדקמל וא תויסנכל וכפה םיימלסומ שדוק ירתא
תונובירב התויהב הקיתעה ריעב םילשוריב הרק אל הזכ
.תידוהיה הנידמה

הריזב םילשורי תקולח יכמות תא עינמה והמ ,ןכ םא
תנשב םילשורי רורחש ? ונברקב םג ונרעצלו ,תימואלניבה
.תידוהיה םתוהזב שדחמ ריכהל םלועה ידוהי תא איבה 1967
תוצעומה תירבב ונימי ינב םיבכמ לש םלש רוד ררוע אוה
המצעמ ינפב ןתיא דומעל ,יקסנרש ןתנ תמגוד ,רבעשל
תררחושמה םילשורי ב"הרא ידוהי ינוילימל .תירטילטוט
איה יכ ,תוללובתהה לש םיכשומה תוחוכל דגנ לקשמ התיהנ
לארשיב .הקיתעה לארשי תושרומל םויה לש לארשי תא הרשק
ידגנתמ .תינויצה חורה תא שדחמ הקילדה איה המצע
דלונה ימואלה ימצעה ןוחטיבהו ,תאזה תשדחתמה תוהדזהה
לע תילארשי תונוביר ךשמהל םידגנתמה םג םה םה ,הנממ
.תדחואמה םילשורי

,םיבטק ינש ןיב יורש ידוהיה םעה ,תינרדומה הפוקתב
תוילסרבינואה םה אלה ,ןאכלו ןאכל םיכשומה
םימייקתמ הלא םיבטק ינש םילשוריב .תוירלוקיטרפהו
,םילשוריב תידוהיה הנידמה תויוכז לע הרמושב .אתווצב
תויוכז תנגה - ילסרבינואה הדועי תא אלמל לארשי הלוכי
בלתשמה תידוהיה הנידמה לש הדועיי והז .תורחאה תותדה
אל .וניתורוקמב ןגועמה םלוע ןוקית לש ןויערה םע
אלא ,םילשורי לע לארשי רומשת תולטבתהבו םירותיווב
הליהקה ינפב תוימואלה היתויוכז לע הנתיא הדימעב
םהומכ םויק-ודו ,תונלבוס ,די תטשוה ךות ,תימואלניבה
.םילשורי לש םימדוקה היטילש ימיב ועדונ אל םלועמ


םינשב ם"ואל לארשי רירגש היה דלוג ירוד ר"ד
.1997-1999