17.12.1999 -- ס"שת ,תבטב 'ח


ינמז ןורתי

דלוג ירוד

תונורתיה לומ ,םירותיווה ריחמ תא םידדומ רשאכ
קבאיהל בייח קרב יכ קפס ןיא ,גישהל הרומא לארשיש
רתוי הקזח היהת אל לארשי .ןלוגב תוראשיה לע
תוכופהתל םינותנ ויהי םולשה יחוור וליאו ,וידעלב
תוירוזא


לכב תוסנל הבוחה תלטומ לארשיב הלשממ שאר לכ לע
,היתונכשל לארשי ןיב םולשה לגעמ תא ביחרהל ודואמ
הרומת תגשהו םיינויח םיסרטניא לע הרימש ךות
השקיב '96 רבמטפסב ,הז רשקהב .ךוראה חווטל תמלוה
,הירוס םע מ"ומל יפולח הוותימ רוציל לארשי תלשממ
"וקספוה הבש הדוקנה"מ תוחישה תא שדחל הבריסו
דבלב תחא תועמשמ התיה וז הדוקנל .'96 ראורבפב
וניכ םירוסהש המ לש שדחמ רורשיא :תירוסה הסיפתב
וקל תגסל תילארשי תוביוחמ ואר וב ,"ןיבר ןודקיפ"
.תרנכה לש םימה וק ונייהד -- '67 ינויב 4

שאר ידי לע יתחלשנ ,ןורבח לע מ"ומה תחיתפ םרט
ןוטגנישוו םע גישהל ,והינתנ ןימינב ,זא הלשממה
יטפשמ ןכות לכמ "ןודקיפה" תא ןקורתש תשרופמ הנבה
הלכיסו ,שרופמב הגשוה תאז הנבה .לארשי תא בייחיש
עיגהל תירוסה היטמולפידה לש חווטה ךורא ץמאמה תא
.ןוילעה ןדריהו תרנכה יפוחל

,קרב דוהא ,הלשממה שאר לש ותונעיה יכ הארנ תעכ
-- "וקספוה הב הדוקנהמ" םירוסה םע תוחישה תא שדחל
הגיסנ איה התועמשמ -- ןוטנילק אישנה תא טטצל םא
הווקתב ילוא ,ינויב 4 וק לא םיקוצמה וקל תחתמ
.םירטמ המכ לש םיירעזמ םייוניש גישהל

םהיתועיבת תא ושימגה םירוסהש ןמיס םוש ןיא
11-ב "קיווזוינ"ל ןויארב .םינורחאה תועובשב
ערשא קוראפ ירוסה ץוחה רש ריתוה אל ,רבוטקואב
ינפל .תרנכה לש םימה וק אוה ינויב 4 וקש קפס
,ם"ואה לש תיללכה תרצעב ,תונידמה בור וכמת שדוחכ
טעמכ .ינויב 4 וקל תילארשי הגיסנל תירוסה השירדב
לכ חכונ .יוביג ךכל ונתנ םיברעה ץוחה ירש לכ
תגסל המצעל תושרהל וישכע הלוכי אל קשמד ,הלא
מ"ומה לש החיתפה יאנת םה ולא םא .היתושירדמ
יכ ילארשיה רוביצל חיכוהל קרב בייח ,ילאירוטירטה
ותחתמאב שי ךכ לכ הובגה יגטרטסאה ןוכיסה דגנכ
םילמב .םיקהבומ םיינידמו םיינוחטיב תונורתי
תקזוחמ תאצוי לארשיש חיכוהל בייח אוה ,תורחא
.ןלוגה תמר לכ לע רותיווה רחאל

םירוסה תא ענכשל חילצהש תוארהל בייח אוה ,תישאר
תונוילעל הנעמ ווהיש ,םימלוה ןוחטיב ירודיס לבקל
.תורידס תובצועב רושקה לכב תירוסה תיתומכה
ירשפא ףילחת םיווהמ ןוחטיב ירודיס ויפל ןורקיעה
.םירצמ םע םולשה םכסהמ חקלנ -- ןותנ חטשב הטילשל

הריזל יניס לש םיבחרמהמ ןורקיעה תקתעהב ,םלואו
ךרטצת לארשי .םיבר םיישק םייופצ ,ןלוגה לש הרצה
היה אל תאדאסש םיינוחטיב םירותיו דסאמ שורדל
לולידה ירוזא .ןיגב םחנמל ונמזב קינעהל ךירצ
ץיח וויה ,מ"ק 220 ךרואל וערתשהש ,יניסב זוריפהו
תוחוכה יזוכיר ןיבל ל"הצ ןיב קיפסמ בחר
ןוחטיב ירודיסב ךרוצ היה אל .םיירצמה םיניירושמה
.ריהק תברקבו המצע יניסמ הברעמ

תא קיחרהל קרב ץלאיי ,תינופצה הריזב ,תאז תמועל
.ומצע ןלוגה לש מ"ק 25-ל רבעמ הברה ירוסה אבצה
םהרבא ('לימ) ףולא ,יניסב ןוחטיבה ירודיס לכירדא
תא ליבגהל ןיא ,הירוס םע רדסה לכבש בתכ ,רימט
לולידה ירוזא יכו ,דבלב ןלוגל ירוסה אבצה תקחרה
.זורד לב'גל דע ןרוחה רוזא תא לולכל םיבייח

םורד ךותב תוקומע הכ תויאבצ תולבגמ יכ רורב
היתוביבסב רבודמשכ דחוימב ,דסאל תושק ויהי הירוס
המ ובש בצמב המצע אוצמל הלולע לארשי .קשמד לש
קפסמ ןוחטיב קפסי אל ,םירוסה לע לבוקמ היהיש
תויאבצ תולבגמל םיכסי דסא םא םג .ךפיהלו ,לארשיל
תא רפהל וטיי וישרויש חינהל שי ,קשמד רוזאב
העיגפ"כ ורידגי םהש המ תא ריסהל ידכ םכסהה
."םתונובירב

חרזמב השדח תיגטרטסא תואיצמ רוציל בייח קרב
ששגמ ינקירמאה םולשה תווצש חינהל ריבס .ןוכיתה
תיווכ ומכ ,תופסונ תונידמ רתאל ץרפמה תונידמב
קרב לכוי ךכ .םולשה לגעמל ופרטציש ,תידועסה ברעו
הרומתב ירבעה םלועה םע םולש איבמ אוה יכ ןועטל
.ןלוגל

םויה לארשי לע ירקיעה יגטרטסאה םויאה רוקמ םלוא
ןניאש ,קריעבו ןאריאב אלא ,ברע יאה יצחב וניא
תולייח וחכשנ רבכ םאה .םולשה ךילהתהמ קלח תווהמ
םולש קר ?'73-ו '48 ,67-ב םיירקיעה חולשמה
ויהי םא ןבומכ ,קריעו ןאריא תא םיללוכה ןוחטיבו
,ךכל רבעמ .תומחלמל ץק ואיבי ,תונוש תוגהנה ןהב
םילולע הלא ,לארשי םע םירשק םייקת הידועס םא םג
,הליעי תירצמ היטמולפיד ידי לע םילרטונמ תויהל
ןיבל לארשי ןיב היצזילמרונה תא ליבגהל תרתוחה
תרושקתל יכ רוכזל שי .'94-מ רבכ יברעה םלועה
ןוטה תעיבקב יזכרמ דיקפת שי תירוסה אלו -- תירצמה
לארשי ,םויהל ןוכנ .לארשי יפלכ תיברעה תונותיעב
םירשקה .תירצמה תוגהנתהה תא תונשל הליכשה אל
רבשמ לכ םע דחוימב םיעיגפ תויהל םייופצ םישדחה
.םיניתשלפה םע מ"ומב ידיתע

עויסל קוקז קרב :ב"הראב הצוענ תרחא היעב
תא זזקלו תוסנל ידכ תרבגומ תינקירמא היגולונכטלו
עויס תליבחב רבודמ אל .ןלוגה תמר ןדבוא
עויסה תא לידגהל תינקירמא תונוכנב אלא ,תימעפ-דח
,הרקה המחלמה ןדיע םות םעש אלא .לארשיל יתנש-ברה
.ץוח עויסל רושקה לכב התונלבס תא ב"הרא הדביא

,ירוסה אבצהו בר ןמז ףולחי אל :רתוי דוע דירטמו
,ןשוימ יטייבוס דויצ לע רקיעב םויכ ססובמה
ירצמ-ילארשיה םולשה םכסה תובקעב .חבשויו דייטצי
-ףאב םיסט םירצמ םיסייט ,םירצמ אבצ לש החבשה הלח
םינורמת ךרוע ירצמה אבצהו ,י'צאפא יקוסמבו 16
הנירטקודל ףשחנ ךכבו ב"הרא אבצ םע םיפתושמ
םיאנתב דדומתהל ךרטצת לארשי .תינקירמאה תיאבצה
ילבו ןלוגה תמר ילב קזוחמ ירוס אבצ םע ולא
.יניס לש םיבחרמה

םירוסה םע ךרד תצירפ גישהל קרב לש ויתונויסינל
לש אלמה ריחמה תא םידדומ רשאכ ךא .הבר תובישח שי
לא -- םיבושייה סרהו ןלוגה תמר ןדבוא -- םירותיווה
יכ קפס ןיא ,גישהל הרומא לארשיש תונורתיה לומ
ןדבואש דועב .ןלוגב תוראשיה לע קבאיהל בייח קרב
חיוורתש םולשה לש דנדיבידה ,תורודל היהי ןלוגה
.תובר תוירוזא תוכופהתל ןותנ היהי לארשי

דע 1997-מ ם"ואב לארשי רירגש ,דלוג ירוד ר"ד
שאר ץעויכ הירוס םע ןתמו אשמב ברועמ היה ,1999
.והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה